Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Sławomir

w KRS

Sławomir Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sławomir
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Wałbrzych (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cichalewska Mirosława Dorota, Cichalewski Maciej Stanisław, Cichalewski Piotr Krzysztof, Cichalewski Ryszard Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ci-computer Instal S.A., Wałbrzych − KRS 0000446181
 2. Ci-computer Instal Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000731488
 3. Ci-computer Instal Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000155110
 4. Vendor-it Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000167197

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
  Zamawiający: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest : - Zakup i montaż sprzętu komputerowego, - Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie instytucją, - Promocja Projektu. 1. Zakup i montaż sprzętu komputerowego obejmuje - zakup i montaż: komputerów stacjonarnych, komputerów stacjonarnych z rozszerzoną grafiką, komputerów stacjonarnych (stacji graficznych), komputera stacjonarnego, komputerów mobilnych wraz ze stacją dokującą, komputerów mobilnych wraz z modemem 3G i stacją dokującą, komputerów mobilnych (typu tablet) z modemem 3G, komputera mobilnego, jednostki serwerowej, drukarek, kserokopiarek, skanerów, skanera dokumentowego, plotera tnącego, zasilacza awaryjnego UPS 20 kVA, osprzętu sieciowego (punkt dostępowy, router sieciowy), dodatkowego sprzętu mobilnego - dysk przenośny, dodatkowego sprzętu mobilnego - karty dźwiękowe, monitorów komputerowych, drukarki do płyt CD/DVD. 2.Zakup i wdrożenie pakietu oprogramowań wspomagających zarządzanie instytucją obejmującego: zakup i wdrożenie oprogramowania klasy ERP, w tym: oprogramowania finansowo - księgowego rozszerzonego o moduł fakturowania i zamówień publicznych, który obejmuje następujące moduły: finansowo - księgowy, przelewów, rozrachunków, ewidencji wyposażenia, kasowy, fakturowania, zamówień publicznych, oprogramowania kadrowo - płacowego, który obejmuje następujące moduły: (kadrowy, płacowy, zleceniowy), oprogramowania elektronicznego sekretariatu, oprogramowania zarządzanie bazą noclegową, oprogramowania zarządzania archiwum zakładowym, oprogramowania graficznego, oprogramowania sprzedaży biletów, w tym rezerwacji przez internet (z możliwością późniejszego rozszerzenia o moduł zakupu przez internet), oprogramowania biurowego, oprogramowania serwerowego z obsługą baz SQL, oprogramowania do obsługi nagrywarek CD/DVD/BR, oprogramowania specjalistycznego do projektowania oświetlenia scenicznego, oprogramowania specjalistycznego od obróbki dźwięku i obrazu.
 2. Leasing operacyjny oprogramowania wspomagającego zarządzanie spółką z opcją wykupu oraz dostawa sprzętu komputerowego do Uzdrowisko Szczawno-Jedlina w Szczawnie-Zdroju..
  Zamawiający: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., Szczawno Zdrój
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: 1) Zadanie nr 1: Leasing operacyjny oprogramowania wspomagającego zarządzanie Spółką, System ERP, typu SYMFONIA lub inny równoważny z opcją wykupu. 2) Zadanie nr 2: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego - płatność w systemie ratalnym. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w obiekcie Dyrekcji, położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Ratuszowej 1 lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną. Zadanie nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1, znajduje się w załączniku do SIWZ pod nazwą OPZ. Zainstalowany system musi współpracować z oprogramowaniem do kompleksowej obsługi uzdrowisk KURACJUSZ, zainstalowany system będzie umożliwiał pracę na wspólnej bazie danych jak i na odrębnych bazach dla poszczególnych modułów systemu przy zachowaniu komunikacji z modułem finansowo-księgowym, będzie posiadał odrębny moduł repozytorium dokumentów, umożliwi dostarczanie dokumentów do kontrahentów poprzez dedykowany portal internetowy. 1. System wspomagający zarządzanie będzie obejmował: 1) moduł Finanse i Księgowość (6 stanowisk), 2) moduł Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów (parametry firmowości i stanowisk, pobieranie z FKF), 3) moduł Środki Trwałe (1 stanowisko do 5000 środków trwałych), 4) moduł Kadry i Płace (4 stanowiska do 2000 tysięcy na liście płac), 5) moduł Analizy Finansowe (2 stanowiska), 6) licencja na serwer - motor bazy danych, 7) 12 licencji dostępnych - motor bazy danych, 8) import wyciągów bankowych MT 940 - Finanse i Księgowość (pobieranie wyciągów z banku PLN/Waluty i zaczytywanie do programu), elektroniczne Polecenie przelewu w PLN - Kadry i Płace (eksportowanie przelewów z programu Kadry i Płace do banku w PLN), 9) elektroniczne Polecenie Przelewu w PLN - Finanse i Księgowość (eksportowanie przelewów z programu Finanse i Księgowość do banku w PLN). 10) Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe. 2. Dla poszczególnych elementów systemu Wykonawca przedstawi certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami, jako element składowy do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanej dystrybucji producenta oprogramowania, znajdującej się na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia oprogramowania w postaci oświadczenia producenta. 4. Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi, licencjami zarejestrowanymi na Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych wobec tych opisanych przez Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą cechować się funkcjonalnością (wydajnością, jakością itp.) nie mniejszą niż te opisane przez Zamawiającego. Oferując rozwiązanie równoważne, Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu równoważność oferowanych rozwiązań. Równoważność musi być potwierdzona stosowną dokumentacją techniczną lub oficjalnymi danymi technicznymi np. producenta. 6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia 36 miesięczny serwis gwarancyjny, serwisowanie odbywać się będzie w miejscu zainstalowania oprogramowania, czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii - 4 h. 8. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonego systemu. 9. Warunki i czas pracy. 1) Instalacja, wdrożenie i parametryzacja systemu wykonywane będzie w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania systemu i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w aktualnie pracującym u Zamawiającego systemie. 2) Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie prac w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Warunki leasingu: 1) Rodzaj leasingu: leasing operacyjny z opcją wykupu; 2) Okres leasingu: 36 miesięcy; 3) Liczba rat leasingu: 36; 4) Opłata początkowa: brak; 5) Kwota wykupu: 10% wartości netto przedmiotu leasingu; 6) Raty leasingowe: równe płatne miesięcznie: 7) Oprocentowanie rat: zmienne WIBOR1M; 8) Ubezpieczenie: Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia w zakresie all risks. 9) Termin płatności rat: I rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie dostarczony, zainstalowany, wdrożony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, następne raty płatne w równych odstępach miesięcznych; 10) Termin wykupu: 30 dni od dnia zapłaty ostatniej raty leasingowej; 11) Uiszczenie wszystkich rat leasingowych oraz kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. 12) Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia płatności w postaci weksla in blanco. Zadanie nr 2 Zadanie będzie obejmowało: 1. Dostawę i instalację sprzętu, jn.: serwer plików typu DS712+2x0 SATA HDD NAS 1,8GHz 1GB 2xGb + 2 dyski 2TB lub inny równoważny o parametrach nie mniejszych niż wskazane, system antywirusowy na wszystkie stacje robocze i serwery (86 systemów), komputery wraz z pakietem biurowym typu MS Office 2010 Home and Bussines (12 komputerów), o parametrach nie mniejszych niż RAM 4 GB, HDD 500GB, DVD-RW, Dual Core min. 2000 MHz 64 bit, Windows7 pro64. 2. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zdezinstalowania sprzętu obecnie używanego przez Zamawiającego i zainstalowania dostarczanego sprzętu na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca wraz ze sprzętem zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim. Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami, jako element składowy do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanej dystrybucji producenta oprogramowania, znajdującej się na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia oprogramowania w postaci oświadczenia producenta. 6. Wykonawca dostarczy sprzęt wraz z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi, licencjami zarejestrowanymi na Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań, sprzętów o parametrach równoważnych wobec tych opisanych przez Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą cechować się funkcjonalnością (wydajnością, jakością itp.) nie mniejszą niż te opisane przez Zamawiającego. Oferując rozwiązanie równoważne, Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu równoważność oferowanych rozwiązań. Równoważność musi być potwierdzona stosowną dokumentacją techniczną lub oficjalnymi danymi technicznymi np. producenta. 8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zapewnia 36 miesięczny serwis gwarancyjny, serwisowanie odbywać się będzie w miejscu zainstalowania oprogramowania, czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii - 4 h. 10. Warunki i czas pracy. 1) Instalacja sprzętu wykonywana będzie w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania sprzętu i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w aktualnie pracującym u Zamawiającego sprzęcie. 2) Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie prac w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Warunki płatności - płatność ratalna: 1) Liczba rat: minimum 24; 2) Opłata początkowa: brak; 3) Raty równe, płatne miesięcznie; 4) Termin płatności rat: I rata płatna po upływie 30 dni od dostarczenia, zainstalowania i protokolarnego odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy, kolejne raty płatne w równych odstępach miesięcznych; 5) Uiszczenie wszystkich rat zakupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ - Załącznik OPZ..
 3. Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-usług dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w ramach Priorytetu 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska - Turystyka i Kultura, Działanie 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową- współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest :
  1.Wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją BIP i systemem dla osób niedowidzących.

  2.Modernizacja i optymalizacja rezerwacji i kontroli biletów.

  3.Dostawa licencji, sprzętu i oprogramowania.
  4.Wdrożenie systemu i szkolenie personelu.
  5.24 - miesięczny serwis i nadzór autorski.