Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Stanisław

w KRS

Stanisław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1931 r., wiek 89 lat
Miejscowości:Świecie (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:25 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartniczak Czesław, Baumgart Edward, Dekowska Maria Jolanta, Domachowski Roman Mirosław, Dzedzej Jerzy, Jasik Barbara, Jędryczka Marek Marian, Kądziela Janusz, Koszucki Leszek, Kołodziej Łucja Wanda, Kusińska Bożena, Kwiatkowski Czesław Stanisław, Laaser Lucyna, Latańska Alicja, Maj Marcin, Popielewska Danuta, Rasz Kazimierz Wojciech, Sawicki Zenon Lech, Ściborska Bożena Teresa, Sokołowski Henryk Wilhelm, Spionek Janusz Józef, Stodulska Barbara Agnieszka, Symon Stanisława, Tyrakowski Krzysztof, Wieczorek Bożena Bernadeta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Świecie − KRS 0000202017

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik, Świecie − KRS 0000170285

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Drzewnych
  Zamawiający: Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica, Bydgoszcz
  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
 2. Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne pieczywa i wyrobów ciastkarskich w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ
 3. Dostawy pieczywa
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa w ilości podanej szacunkowo ( zał. nr 4 Formularz cenowy ) na podstawie średniego zapotrzebowania z ostatnich 12 miesięcy.
  Złożona oferta musi być pełna tz. na cały asortyment w danym pakiecie.
  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zamówione artykuły według potrzeb składanych przez Zamawiającego od poniedziałku do soboty w godz. 6.00-6.30. dla pakietu nr 1, dla pakietu nr 2 w ciągu 3 dni od otrzymania zamówienia.
 4. DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa art. spożywczych. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części z których każda część będzie traktowana oddzielnie, Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części: Zadanie 1: Artykuły spożywcze Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa art. spożywczych według asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ, według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazynu żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówiony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Dostawy odbywać się będą minimum 2 raz w tygodniu w godzinach 7:00-10:00 w dniu następnym po telefonicznym zamówieniu. Dostarczane artykuły muszą posiadać odpowiednio długi termin przydatności do spożycia - minimum 6 miesięcy, wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie i dostarczany winien być zgodny z Polskimi Normami. Pakowany w oryginalne opakowania oznaczone nazwą towaru, nazwą i siedzibą producenta, datą przydatności do spożycia, opisy w języku polskim, opakowania nie uszkodzone. Zamawiający w trakcie postępowania może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek artykułów w celu potwierdzenia jakości i zgodności artykułów ze SIWZ. Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen poza przypadkami określonymi w umowie Nie określa się minimalnej ilości, ani wartości zamówionej partii towaru. W przypadku 2 nieterminowych dostaw z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Zadanie 2: Drób i wędliny drobiowe Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa drobiu i mięsa drobiowego oraz wędlin drobiowych wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy mięsa i wędlin według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówiony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Dostawy odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:30 a 8:30 rano, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia każdej minimalnej partii towaru i nie określa się żadnej minimalnej ilości ani wartości jednorazowej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania poszczególnych asortymentów z dokładnością do 0,1kg. Dostarczane mięso i wędliny muszą być świeże, nie mrożone, pozbawione obcych zapachów, uszkodzeń osłonek, opakowań, bez nalotów, zasinienia, zazielenienia, bez lepkości. Organoleptycznie bez zarzutu. Wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP i zgodnie z przepisami weterynaryjnymi PIW. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien być zgodny z Polskimi Normami. Każdy dostarczony asortyment, każda partia dostawy musi być dostarczona w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach opatrzonych datą przydatności do spożycia, nazwą, składem surowcowym, nazwą i adresem producenta, w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczania towaru, którego termin przydatności do spożycia jest bliski dacie dostawy. Wykonawca musi posiadać wszelkie przewidziane prawem dokumenty weterynaryjne na pochodzenie i ubój zwierząt, które zostały wykorzystane do przygotowania asortymentu dostawy i udostępnić je na żądanie Zamawiającego lub służb do tego uprawnionych. Asortyment mięsa nie może być pozyskany ze sztuk chorych. W wędlinach oznaczonych w zestawieniu ilościowo wartościowym nie dopuszcza się obecności MOM - mięsa oddzielonego mechanicznie. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania jakości dostarczonych produktów ( zawartości mięsa, tłuszczu, wody i innych dodatków w wyrobach oraz ich smaku, a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na odpowiadający jakością Zamawiającemu. Zamawiający może zażądać na etapie postępowania dostarczenia do degustacji próbek wybranych wyrobów celem potwierdzenia ich jakości i zgodności ze SIWZ. W razie dostarczenia towaru złej jakości niezgodnego z zapisami SIWZ zostanie on zakwestionowany przez Zamawiającego a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 3 godzin. W przypadku 2 nieterminowych dostaw z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 3 (zestawienie ilościowo - wartościowe - drób i wędliny drobiowe) w Zadaniu nr 2 (Drób i wędliny drobiowe) nazwę producenta oraz załączyć etykietę (lub jej fotografię bądź kserokopię) oferowanego produktu. Etykiety należy załączyć do oferty w odrębnym Załączniku. Z niniejszego Załącznika jednoznacznie musi wynikać, którego z zaproponowanych produktów w zestawieniu dotyczy dana etykieta (np. poprzez określenie nr Zadania oraz pozycji zestawienia). Na podstawie załączonych etykiet, o których mowa wyżej, Zamawiający badał będzie zgodność zaproponowanego przez Wykonawcę asortymentu z wymogami jakościowymi, określonymi przez Zamawiającego w zestawieniu ilościowo - wartościowym - drób i wędliny drobiowe (Załącznik nr 3). Ocenie poddane zostaną: minimalna zawartość mięsa w danym produkcie oraz brak obecności MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie). Jeżeli któryś z zaproponowanych produktów nie będzie spełniał minimalnej zawartości mięsa, wskazanej przez Zamawiającego dla danego produktu lub będzie zawierał MOM, oferta Wykonawcy złożona w Zadaniu nr 2 (Drób i wędliny drobiowe) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zaproponowanych w Zadaniu nr 2 (Drób i wędliny drobiowe) produktów danego producenta przez cały okres trwania umowy. Zamawiający przy każdej dostawie będzie weryfikował zgodność dostarczonego produktu z produktem zaproponowanym w ofercie przetargowej. Zadanie 3: Mięso i wędliny wieprzowe Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa mięsa, wieprzowego oraz wędlin wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy mięsa i wędlin według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówiony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego Dostawy odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00 a 8:00 rano, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia każdej minimalnej partii towaru i nie określa się żadnej minimalnej ilości ani wartości jednorazowej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania poszczególnych asortymentów z dokładnością do 0,1kg. Dostarczane mięso i wędliny muszą być świeże, nie mrożone, pozbawione obcych zapachów, uszkodzeń osłonek, opakowań, bez nalotów, zasinienia, zazielenienia, bez lepkości. Organoleptycznie bez zarzutu. Wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP i zgodnie z przepisami weterynaryjnymi PIW. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien być zgodny z Polskimi Normami. Każdy dostarczony asortyment, każda partia dostawy musi być dostarczona w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach opatrzonych datą przydatności do spożycia, nazwą, składem surowcowym, nazwą i adresem producenta, w języku polskim. Nie dopuszcza się dostarczania towaru, którego termin przydatności do spożycia jest bliski dacie dostawy. Wykonawca musi posiadać wszelkie przewidziane prawem dokumenty weterynaryjne na pochodzenie i ubój zwierząt, które zostały wykorzystane do przygotowania asortymentu dostawy i udostępnić je na żądanie Zamawiającego lub służb do tego uprawnionych. Asortyment mięsa nie może być pozyskany ze sztuk chorych, knurów, ani z macior. W wędlinach oznaczonych w zestawieniu ilościowo wartościowym nie dopuszcza się obecności MOM - mięsa oddzielonego mechanicznie. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania jakości dostarczonych produktów (zawartości mięsa, tłuszczu, wody i innych dodatków w wyrobach oraz ich smaku, a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na odpowiadający jakością Zamawiającemu. Zamawiający może zażądać na etapie postępowania dostarczenia do degustacji próbek wybranych wyrobów celem potwierdzenia ich jakości i zgodności ze SIWZ. W razie dostarczenia towaru złej jakości niezgodnego z zapisami SIWZ zostanie on zakwestionowany przez Zamawiającego a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 3 godzin. W przypadku 2 nieterminowych dostaw z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 4 (zestawienie ilościowo - wartościowe - mięso i wędliny wieprzowe) w Zadaniu nr 3 (mięso i wędliny wieprzowe) nazwę producenta oraz załączyć etykietę (lub jej fotografię bądź kserokopię) oferowanego produktu. Etykiety należy załączyć do oferty w odrębnym Załączniku. Z niniejszego Załącznika jednoznacznie musi wynikać, którego z zaproponowanych produktów w zestawieniu dotyczy dana etykieta (np. poprzez określenie nr Zadania oraz pozycji zestawienia). Na podstawie załączonych etykiet, o których mowa wyżej, Zamawiający badał będzie zgodność zaproponowanego przez Wykonawcę asortymentu z wymogami jakościowymi, określonymi przez Zamawiającego w zestawieniu ilościowo - wartościowym - mięso i wędliny wieprzowe (Załącznik nr 3). Ocenie poddane zostaną: minimalna zawartość mięsa w danym produkcie oraz brak obecności MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie). Jeżeli któryś z zaproponowanych produktów nie będzie spełniał minimalnej zawartości mięsa, wskazanej przez Zamawiającego dla danego produktu lub będzie zawierał MOM, oferta Wykonawcy złożona w Zadaniu nr 3 (Mięso i wędliny wieprzowe) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zaproponowanych w Zadaniu nr 2 (Mięso i wędliny wieprzowe) produktów danego producenta przez cały okres trwania umowy. Zamawiający przy każdej dostawie będzie weryfikował zgodność dostarczonego produktu z produktem zaproponowanym w ofercie przetargowej. Zadanie 4: Mleko i jego przetwory Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów mleczarskich wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy art. mleczarskich według zamówień składanych przez Zamawiającego, dostarczanych do magazynu żywności w siedzibie Zamawiającego, od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy. Zamówiony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Dostawy odbywać się będą w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach między 7:00 a 9:00 na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Dostarczane artykuły, muszą być opakowane w oryginalne opakowania z nazwą produktu, danymi producenta, składem surowcowym i datą przydatności do spożycia. Muszą być świeże, posiadać odpowiedni termin przydatności do spożycia, wymagane atesty i certyfikaty, wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP, musi być zgodny z Polskimi Normami. Zamówiony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Nie określa się minimalnej ilości, ani wartości zamówionej partii towaru. W razie dostarczenia towaru złej jakości niezgodnego z zapisami SIWZ zostanie on zakwestionowany przez Zamawiającego a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 3 godzin. W przypadku 2 nieterminowych dostaw z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Zadanie 5: Pieczywo Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa pieczywa wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy pieczywa według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach między 6:00 a 6:30 rano, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Dostarczane pieczywo musi być świeże, wyprodukowane i dostarczone w danym dniu, zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP. Dostawa i rozładunek do kuchni siłami i na koszt Wykonawcy. Nie określa się minimalnej ilości, ani wartości zamówionej partii towaru. W razie dostarczenia towaru złej jakości niezgodnego z zapisami SIWZ zostanie on zakwestionowany przez Zamawiającego a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 3 godzin. W przypadku 2 nieterminowych dostaw pieczywa z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie musi być zgodny z Polskimi Normami. Zadanie 6: Warzywa i owoce Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa warzyw i owoców pakowane w worki z siatki o wadze 10-15kg bądź skrzynki lub kartony w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SIWZ. Dostawy warzyw i owoców odbywać się będą sukcesywnie partiami według zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem na przełomie całego roku. Dostawa i rozładunek do magazyn żywności we wskazane przez magazyniera Zamawiającego miejsce w siedzibie Zamawiającego odbędzie się siłami i na koszt Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą w poniedziałki i piątki w godzinach między 7:00 a 8:30. Dostarczona partia warzyw i owoców musi być wyprodukowana i dostarczona z informacją pisemną z danymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i wady ukryte dostarczonych warzyw i owoców oraz udziela na każdą dostarczoną partię 7 dniowej gwarancji. Dostarczone warzywa i owoce muszą być pierwszej klasy i jakości, zdrowe, czyste pozbawione ziemi.. Muszą być pozbawione obcych zapachów i substancji ,wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków, świeże i spełniające wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz z ogólnymi normami handlowymi. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy okazania wyników badania warzyw na zawartość azotanów i azotynów oraz metali ciężkich. W razie dostarczenia towaru złej jakości niezgodnego z zapisami SIWZ zostanie on zakwestionowany przez Zamawiającego a Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 3 godzin.. Nie określa się minimalnej ilości, ani wartości zamówionej partii towaru. W przypadku 2 nieterminowych dostaw towaru z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę na dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Zadanie 7: Ryby i przetwory rybne Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa ryb i ich przetworów wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy towaru według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą co najmniej 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00 a 9:00 na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Dostarczany towar musi być wyprodukowany i dostarczony zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP w oryginalnych opakowaniach z widoczną datą przydatności do spożyci, składem surowcowym oraz z danymi producenta w języku polskim. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie musi być zgodny z Polskimi Normami. Nie określa się minimalnej ilości, ani wartości zamówionej partii towaru. Dostarczony towar należy dostarczyć i wyładować na siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Zamawiający w trakcie postępowania może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek artykułów w celu potwierdzenia jakości i zgodności artykułów ze SIWZ. Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen poza przypadkami określonymi w umowie. W przypadku 2 nieterminowych dostaw towaru z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę na dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Zadanie 8 Mrożonki Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa mrożonek, wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy towaru według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą co najmniej 2 razy w tygodniu poniedziałek lub wtorek oraz w piątek w godzinach między 7:00 a 9:00, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Dostarczany towar musi być wyprodukowane i dostarczony zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP w oryginalnych opakowaniach z widoczną datą przydatności do spożycia, składem surowcowym oraz z danymi producenta w języku polskim. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie musi być zgodny z Polskimi Normami. Nie określa się minimalnej ilości, ani wartości zamówionej partii towaru. Dostarczony towar należy dostarczyć i wyładować siłami i na koszt wykonawcy do magazynu zamawiającego. Zamawiający w trakcie postępowania może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek artykułów w celu potwierdzenia jakości i zgodności artykułów ze SIWZ. Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen poza przypadkami określonymi w umowie. W przypadku 2 nieterminowych dostaw towaru z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę na dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Zadanie 9 Ziemniaki Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ziemniaków konsumpcyjnych o żółtym miąższu, odmiany o łatwym odparowywaniu wody. Wielkość ziemniaków w kalibracji od 5,5cm - 6,5cm do 6.5cm-8cm pakowane w worki z siatki o wadze 10-25kg i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 10 do SIWZ. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy towaru według zamówień składanych przez Zamawiającego, do magazyn żywności w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywać się będą 2 razy w tygodniu w poniedziałek oraz w piątek w godzinach między 7:00 a 10:00, na podstawie zamówień telefonicznych. Wielkość pojedynczej dostawy kształtować się będzie w zakresie od 200kg do 400kg. Dostawa i rozładunek do magazyn żywności we wskazane przez magazyniera Zamawiającego miejsce w siedzibie Zamawiającego odbędzie się siłami i na koszt Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostarczona partia ziemniaków musi posiadać informację pisemną z danymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i wady ukryte dostarczonych ziemniaków (sinienie po ugotowaniu, nadmierne gnicie, wewnętrzne skazy, itp.) oraz udziela na każdą dostarczoną partię 14 dniowej gwarancji i w przypadku zaistnienia powyższych usterek zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad. Dostarczone ziemniaki muszą być czyste pozbawione ziemi ale nie mogą być przed dostawą myte w wodzie. Muszą być pozbawione obcych zapachów i substancji ,wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków, świeże i spełniające wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz z ogólnymi normami handlowymi. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy okazania wyników badania ziemniaków na zawartość azotanów, azotynów i metali ciężkich. Przed dostawą każdej partii towaru Zamawiający może zażądać dostarczenia próbki ziemniaków celem sprawdzenia jakości. W przypadku 2 nieterminowych dostaw towaru z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę na dostawy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia
 5. Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu w rozbiciu na poszczególne zadania w ilościach określonych w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 do niniejszej SIWZ.dla zadania nr 1 Produkty mleczarskie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 500 - 600
  dla zadania nr 2 Owoce i warzywa we wtorek i piątek w godz. 730 - 930
  dla zadania nr 3 Pieczywo 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w godz. 500 - 600 dla zadania nr 4 Różne produkty spożywcze w poniedziałek , czwartek w godz. 730 - 930 dla zadania nr 5,6 zgodnie z potrzebami Zamawiającego w godz. 730 - 930. Miejscem wykonania zamówienia są magazyny Zamawiającego: dla zadania 1 i 3 - Grudziądz, ul. Parkowa 12, Grudziądz, ul. Nadgórna 30/32., Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 nr 4 , Grudziądz ul. Armii Krajowej nr 39 dla zadania 2,4,5,6, Grudziądz, ul. Parkowa 12, Grudziądz, ul. Nadgórna 30/32.
  Zakres ilościowy oraz asortyment przedmiotu zamówienie został określony w Formularzach cenowych stanowiących Załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, do SIWZ.
 6. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 w Bydgoszczy
  Zamawiający: SOSW Nr 1 im. L. Braille`a w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Część I: Produkty żywnościowe sypkie i przetwory.
  Część II: Mięso zwierząt rzeźnych oraz wędlin
  Część III: Pieczywo i wyroby cukiernicze
  Część IV: Drób i wyroby drobiarskie
  Część V: Ryby i przetwory rybne
  Część VI: Jaja świeże
  Część VII: Mrożonki warzywne
  Część VIII: Mleko i nabiał
 7. Dostawy pieczywa
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa w ilości podanej szacunkowo ( zał. nr 4 Formularz cenowy ) na podstawie średniego zapotrzebowania z ostatnich 12 miesięcy.
  Złożona oferta musi być pełna tz. na cały asortyment.
 8. DOSTAWA PIECZYWA dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu oznaczenie sprawy DzV. 27. PN. 4. 2015
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, Świecie
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy pieczywa do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w okresie od 01.04.2015 do 31.01.2016 r. w asortymencie i ilościach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Każdy bochenek chleba musi być w jednostkowym opakowaniu, oryginalnym i nienaruszonym. 2. Asortymenty i ilości zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Podane ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych produktów pomiędzy poszczególnymi pozycjami. 3. Dostawy produktów żywnościowych muszą być realizowane na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w terminie określonym w umowie, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni, na konto Wykonawcy 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać aktualne dokumenty na dostarczane towary, wymagane przez system HACCP
 9. DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu oznaczenie sprawy ZP-PN-16/DGT/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, Świecie
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015 r. w asortymencie i ilościach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Każdy produkt żywnościowy musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie. Wykonawca zapewnia, że dostarczane produkty żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż 2/3 okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Oferta na mięso i wędliny nie może zawierać towarów niepełnowartościowych. Zawartość tłuszczu i wody w przetworach mięsnych zgodna z Polskimi Normami. Wędliny muszą być świeże oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2. Asortymenty i ilości zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Podane ilości mają charakter szacunkowy, gdyż ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne ich określenie, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane ilości mogą być w toku realizacji umowy zwiększone lub zmniejszone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych produktów pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach danego pakietu oraz pomiędzy pakietami. 3. Dostawy produktów żywnościowych muszą być realizowane na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w terminie określonym w umowie na poszczególne zadania, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów: 1) Pakiet nr 1 - Artykuły spożywcze niesklasyfikowane - suche 158 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 2) Pakiet nr 2 - Ryby i przetwory rybne 152 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 3) Pakiet nr 3 - Mięso, przetwory mięsne oraz drób 151 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty); 4) Pakiet nr 4 - Jaja kurze 5 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 5) Pakiet nr 5 - Ziemniaki 011 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 6) Pakiet nr 6 - Tłuszcze roślinne 154 (dostawy pod zamówienia 2 razy w miesiącu); 7) Pakiet nr 7 - Kasze, grysiki, produkty sypkie 156 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 8) Pakiet nr 8 - Pieczywo 158 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty); 9) Pakiet nr 9 - Mleko i przetwory mleczne 155 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty); 10) Pakiet nr 10 - Artykuły spożywcze przetworzone 153 (dostawy pod zamówienia 1 raz w tygodniu); 11) Pakiet nr 11 - Warzywa, owoce, grzyby 011 (dostawy pod zamówienia codziennie (od poniedziałku do soboty). 5. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 45 dni, 2 pkt za 60 dni . 6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie zwrotu niewykorzystanych produktów w ciągu min. 3 dni od daty dostawy (rezygnacja z zakupu). Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty: 1 pkt za 7 dni, 3 pkt za 10 dni. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać aktualne dokumenty na dostarczane towary, wymagane przez system HACCP..
 10. Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne pieczywa i wyrobów ciastkarskich w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ
 11. Dostawa brykietu trocinowego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa brykietu trocinowego do kotłowni mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w okresie od dnia podpisania umowy do 31-12-2014r. w szacunkowej ilości do 120 ton. Dostawca dostarczy brykiet na swój koszt, własnym transportem kołowym, którego rzeczywista masa całkowita nie przekroczy 8 ton. Średnia częstotliwość dostaw 2 razy w tygodniu w sezonie grzewczym. Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy 3 tony. Brykiet pakowany w worki foliowe o masie 25 kg. Parametry fizykochemiczne brykietu: - kształt walca. - bez dodatków spajających. - średnica w zakresie 50-60 mm. - gęstości 700-800 kg/m3 ( wyliczona jako stosunek masy pojedynczego brykietu do jego objętości obliczonej ze wzoru na objętość walca) - zawartość wilgoci całkowitej do 8% (oznaczona na podstawie procedury IChPW Q/LP/05/A z dnia 16.02.2011r.) - zawartość popiołu w stanie analitycznym do 3 %. (oznaczona na podstawie procedury IChPW Q/LP/06/A z dnia 16.02.2011r. - wartość opałowa w stanie analitycznym powyżej 16 MJ/kg ( oznaczona na podstawie procedury IChPW Q/LP/12/A z dnia 16.02.2011r
 12. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wg załącznika nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.
 13. Dostawa brykietu trocinowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa brykietu trocinowego do kotłowni mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ilości 150 ton Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień stanowią załączniku nr 2 do SIWZ
 14. Dostawa brykietu opałowego z trocin tartacznych do spalania w miejscowych kotłowniach.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa brykietu opałowego z trocin tartacznych - około 446 ton. Kształt walca Średnica 50-70 mm Długość od 30 mm - 200 mm Wartości umowne graniczne stanu roboczego biomasy : - wilgotność do 11% - zawartość popiołu do 2 % - wartość opałowa od 16,5 MJ/kg - zawartość siarki do 0,1 % Opakowanie - worki od 25 - 35 kg Dostawa brykietu na koszt Oferenta.
 15. Dostawa brykietu trocinowego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa brykietu trocinowego do kotłowni mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ilości 150 ton Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień stanowią załączniku nr 2 do SIWZ..
 16. DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: Zadanie 1: Artykuły spożywcze - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie 2: Drób i wędliny drobiowe - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ Zadanie 3: Mięso i wędliny wieprzowe - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ Zadanie 4: Mleko i jego przetwory - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ Zadanie 5: Pieczywo - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ Zadanie 6: Warzywa i owoce - ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 17. Dostawa brykietu trocinowego dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Dostawa brykietu trocinowego dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w roku 2011 ilości około 200 ton
 18. Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz
  Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach 15800000-6 Różne produkty spożywcze 03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 15500000-3 Produkty mleczarskie 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
 19. DOSTAWA MIĘSA, PIECZYWA I NABIAŁU ZNAK SPRAWY ZP - PN - 14 / DGT / 2010
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest jest sukcesywna dostawa mięsa, pieczywa i nabiału dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r., w asortymencie i ilościach zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 20. Dostawa artykułów spożywczych do przedszkoli publicznych i żłobka z terenu gminy Świecie
  Zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania, Świecie
  Dostawa artykułów spożywczych do przedszkoli publicznych i żłobka z terenu gminy Świecie (10 placówek) przez okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. w następujących grupach asortymentowych: pieczywo, mleko i jego przetwory, mięso, kiełbasy i wędliny, drób i jego przetwory, towary masowe.
 21. Dostawa artykułów spożywczych do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Świecie
  Zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania, Świecie
 22. DOSTAWA artykułów spożywczych,ryb i przetworów rybnych,mięsa , drobiu, przetworów mięsnych,jaj kurzych,ziemniaków,tłuszczy roślinnych,pieczywa,mleka i przetworów mlecznych,warzyw i owoców dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 ZNAK SPRAWY ZP - PN - 13 / DGT / 2009
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 23. Dostawa artykułów spożywczych ZP-PN-6/DGT/2008
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 24. DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZP-PN-9/DGT/2008
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 25. Dostawa różnych produktów spożywczych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Pruszcz

Inne osoby dla Malinowski Stanisław (62 osoby):