Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Stanisław

w KRS

Stanisław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Stadła (Małopolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Piotr Mateusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Piotr Mateusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Schwander Polska Sp. Z O.O., Stadła − KRS 0000412915
 2. Schwander Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Stadła − KRS 0000429478

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec - etap II. Instalacja do odbioru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Chełmiec
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec - etap II. Instalacja do odbioru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Chełmiec 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a) Dokumentacja techniczna, zał nr 6, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 8, 3. Miejsce realizacji zamówienia - Wielogłowy 4. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, Dokumentacji Technicznej lub STWiORB przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych (wymaga się udokumentowania powyższego stosowną dokumentacją technicznoruchową urządzeń, certyfikatem jakości oraz wymaganym okresem gwarancji)
 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Orzesze
  Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla oczyszczalni ścieków w Orzeszu Zawiści.
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę jest pierwszym etapem dla zadania z zakresu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze
  W ramach zadania należy zrealizować następujący zakres prac:
  - Zaprojektowanie pompowni ścieków surowych z sitem pionowym
  - Zaprojektowanie budynku techniczno-socjalnego dla sitopiaskownika, ciągu
  zlewczego, stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz urządzeń obsługujących bioreaktor,
  - Zaprojektowanie zbiornika buforowo - uśredniającego,
  - Zaprojektowanie reaktora biologicznego,
  - Zaprojektowanie komory stabilizacji osadu,
  - Zaprojektowanie instalacji dezodoryzacji pompowni, sitopiaskownika, płuczki piasku oraz zbiornika buforowego,
  - Zaprojektowanie instalacji wody technologicznej w układzie hydroforowym,
  - Zaprojektowania układu komunikacyjnego zapewniającego funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi obiektami oczyszczalni. Droga dojazdowa do oczyszczalni powinna być oświetlona.
  - Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, oświetlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektów oczyszczalni wraz ze zjazdem na DK81

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów Składające się z: Zadanie nr 1 -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów Zadanie nr 2 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów Zadanie nr 3 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Kontrakt składa się z 3 zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów 1. Budowa budynku techniczno socjalnego oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem technologii oczyszczalni ścieków: -pomieszczenie pakowania odpadów, - pomieszczenie higienizacji osadu, - pomieszczenie agregatu prądotwórczego, - pomieszczenie szaf sterowniczych, - pomieszczenia socjalne. 2. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku technicznego (schody zewnętrzne) wraz z wykonaniem technologii oczyszczalni ścieków: - bioreaktor - komora nitryfikacji - 2 ciagi, - bioreaktor - komora denitryfikacji - 2 ciągi, - komora stabilizacji osadu, - pomieszczenia urządzeń - obsługi bioreaktorów, - pomieszczenie techniczne. 3. budowa instalacji dezodoryzacji z biofiltrem. 4. budowa pompowni ścieków surowych. 5. zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, miejsca utwardzone, miejsca parkingowe, zieleń, niwelacja terenu itd.). 6. budowa kanalizacji sanitarnej. 7. budowa kanalizacji ścieków oczyszczonych mechanicznie. 8. budowa odcinka sieci wodociągowej. 9. budowa przyłącza wodociągowego. 10. budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, koryto odwadniające 11. budowa instalacji wody technologicznej wraz ze studzienką. 12. budowa instalacji kanalizacji sanitarnej części socjalnej DN160PVC. 13. budowa kanalizacji osadu nadmiernego. 14. budowa kabla zasilającego 15. budowa kabla zalicznikowego nn. 16. budowa kabla oświetlenia zewnętrznego 17. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych. 18.obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza). Zadanie nr 2 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów Dostarczenie i montaż nadrzędnego systemu dom optymalizacji procesu nitryfikacji oraz strącania fosforu w czasie rzeczywistym wraz z niezbędnym opomiarowaniem i sterowaniem. Zadanie nr 3 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek Dostarczenie i montaż nadrzędnego systemu dom optymalizacji procesu nitryfikacji oraz strącania fosforu w czasie rzeczywistym wraz z niezbędnym opomiarowaniem i sterowaniem..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.11.20.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7.
 4. Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji zachodniej części gminy Limanowa - wykonanie projektu oczyszczalni ścieków
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Wykonanie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 915m3/d w miejscowości Młynne , gmina Limanowa wraz z kolektorem zrzutowym ścieków do odbiornika- rzeki Łososina. Projekt przewiduje również wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni, nasadzenie zieleni ochronnej, budowę studni o głębokości ok. 4 m oraz drogi
  dojazdowej.
  Docelowa przepustowość oczyszczalni wyrażona równoważną liczbą mieszkańców wynosi: RLM = 7701
  Ilość ścieków bytowo-gospodarczych (gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, drobny przemysł itp.)
  Przepływ średni dobowy: Q d śr = 912,1 m3/d
  Przepływ maksymalny dobowy: Q d max = 1277 m3/d
  Do oczyszczalni ścieki sanitarne odprowadzane będą z okolicznych miejscowości gminy Limanowa: Bałażówka, Kisielówka, Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Nowe Rybie, Pasierbiec, Rupniów, Sowliny, Stare Rybie, Walowa Góra.

Inne osoby dla Malinowski Stanisław (61 osób):