Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Tomasz Rafał

w KRS

Tomasz Rafał Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Rafał
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:79 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jaroszewicz Andrzej Bogdan, Wilbik Przemysław Maciej, Ziemak Marek Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Tpi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000173850

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Tpi Agrisystem Sp. Z O.O., Pyrzyce − KRS 0000191570

Powiązane przetargi (79 szt.):
 1. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, informatycznego, biurowego i przyrządu pomiarowego (skanera laserowego 3D) wraz z gwarancjami producentów oraz oprogramowania (licencji).
  Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, informatycznego, biurowego i przyrządu pomiarowego (skanera laserowego 3D) wraz z gwarancjami producentów oraz oprogramowania (licencji), w szczególności: Zadanie częściowe nr 1 Komputer klasy PC - 29 szt. Monitory LCD 24” do powyższych komputerów - 29 szt Zadanie częściowe nr 2 Dostawa komputera przenośnego typu laptop 17-18” szt. 1. Zadanie częściowe nr 3 Część 3.A Nabiurkowa drukarka laserowa kolorowa A4 – 5 sztuk Część 3.B Drukarka wielofunkcyjna laserowa wolnostojąca A3 monochromatyczna – 3 sztuki. Zadanie częściowe nr 4 Projektor – szt. 1. do w współpracy z tablicą multimedialna QOMO QWB100WS-PS zapewniający pełne pokrycie powierzchni roboczej 2145 x 1159 mm odległości od 40 do 120 cm Zadanie częściowe nr 5 Dostawa kompletnych zestawów komputerowych typu stacja graficzna złożonych z komputera, monitora i manipulatora 3D – 3 szt. Zadanie częściowe nr 6 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego przyrządu pomiarowego (skanera laserowego 3D) – szt. 1. Zadanie częściowe nr 7 Dostawa oprogramowania narzędziowego – licencja szt. 1. 2.Przedmiot zamówienia polega na: 1) dostawie sprzętu komputerowego, informatycznego i biurowego, przyrządu pomiarowego (skanera laserowego 3D) oraz oprogramowania (licencji), w konfiguracji zgodnej i przedstawionej w Opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej s.i.w.z.; 2) dostarczeniu szczegółowych instrukcji obsługi (dopuszcza się wersję elektroniczną) i konserwacji oferowanych urządzeń, 3) zapewnieniu serwisu gwarancyjnego. 3.Podane w poszczególnych zadaniach częściowych parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o parametrach lepszych niż żądane. 4.Sprzęt komputerowy, informatyczny, biurowy i pomiarowy powinien spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji. 5. Przez dostawę należy również rozumieć transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek oraz wniesienie towaru będącego przedmiotem dostawy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, które to czynności Wykonawca realizuje na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru do czasu jego wydania Zamawiającemu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie: nazwy producenta, modelu (typu urządzenia), oprogramowania (licencji) oraz wymaganych parametrów technicznych oferowanych urządzeń/oprogramowania co najmniej równych z określonymi parametrami wymaganymi w Załączniku nr 1 - Specyfikacji technicznej. Z formularzy 4.1.-4.7. musi jednoznacznie wynikać jaki produkt Wykonawca oferuje, czy jest to produkt dokładnie spełniający wymagania określone w Specyfikacji technicznej zamówienia. Oferowane parametry Wykonawca przedstawia w przeznaczonych do tego polach Opisu oferowanego sprzętu w załącznikach nr 4.1 do 4.7. do niniejszej s.i.w.z. 7. Wykonawca przedstawi charakterystyki techniczne (karty katalogowe) dla (siedmiu zadań częściowych) oferowanego sprzętu komputerowego, informatycznego biurowego, pomiarowego (skanera laserowego 3D), i oprogramowania (licencji) wymienionego w Załączniku nr 1 (dopuszcza się wersje elektroniczne na CD). 8. W celu wykazania, że oferowana dostawa odpowiada warunkom określonym w s.i.w.z. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Formularz Nr 9 – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowane urządzenia/sprzęt wszystkich wymaganych parametrów określonych w Specyfikacji technicznej dla poszczególnych zadań częściowych. W załącznikach formularzy nr 4.1.-4.7. należy podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego urządzenia/sprzętu/oprogramowania (licencji) np.: nazwa, wersja, producenta, model, typ, numer katalogowy. 9.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: wypełniony i podpisany Formularz Opis oferowanego sprzętu (w danym zadaniu częściowym) wg załączników nr 4.1. do 4.7. do s.i.w.z. (§ 13. 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;) - próbki, opisy lub fotografie oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie złożenie wraz z ofertą kart katalogowych producenta lub innego dokumentu. Zamawiający dopuszcza załączenie wydruku ze strony internetowej producenta lub wersje elektroniczne na CD potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę parametrów sprzętu komputerowego, informatycznego, biurowego, przyrządu pomiarowego (skanera laserowego 3D) i oprogramowania (licencji), określonych w Opisie oferowanego sprzętu (załączniki nr 4.1. do 4.7. do s.i.w.z.) z wymogami Specyfikacji technicznej.
 2. Dostawa skanera laserowego
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa
  Dostawa skanera laserowego 1 sztuka
 3. ZP/W10/001/2016
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Wrocław
  Dostawa skanera laserowego 3D do pomiaru obiektów wielkogabarytowych dla W10/K
 4. Dostawa urządzeń GPS (Zadanie I) oraz naziemnego skanera laserowego (Zadanie II) dla IBL, ZP39-159019
  Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń GPS Zadanie I oraz naziemnego skanera laserowego Zadanie II dla IBL odpowiadająca wymogom zawartym w niniejszej Specyfikacji, a w szczególności odpowiadającym zapisom Załącznika nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Na zamówienie składa się: Część I Urządzenie GPS 1 sztuka, Urządzenie przenośne GPS 2 sztuki Część II Naziemny skaner laserowy 1 sztuka.
 5. Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych będących własnością zamawiającego, a użytkowanych przez okręgowe urzędy górnicze, Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz Wyższy Urząd Górniczy na terenie całego kraju.
  Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
  Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych będących własnością zamawiającego, a użytkowanych przez okręgowe urzędy górnicze, Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz Wyższy Urząd Górniczy na terenie całego kraju. Ze względu na rodzaj posiadanych specjalistycznych urządzeń pomiarowych przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Z zastrzeżeniem postanowień dalszych, zamówienie obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.07.2017 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty stanowiącej łączną cenę ofertową brutto. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, w ramach potrzeb zamawiającego. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie każdej z ww. części przedmiotu zamówienia rozpocznie się po rozwiązaniu dotychczas obowiązującej zamawiającego umowy. Planowany termin rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów to: w zakresie części I - nie później niż 15.07.2015 r., w zakresie części II - - nie później niż 12.09.2015 r., w przypadku urządzeń, tj. miernika drgań oraz tachimetra elektronicznego - nie później niż 15.07.2015 r., w przypadku pozostałych urządzeń w zakresie części III - nie później niż 13.08.2015 r., w zakresie części IV - nie później niż 18.07.2015 r., w zakresie części V - nie później niż 15.07.2015 r. Jednocześnie zamawiający informuję, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest SIWZ
 6. Zestaw wysoko precyzyjnych pryzmatów SMR z akcesoriami
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu wysoko precyzyjnych
  pryzmatów SMR składający się z:
  1) SMR pryzmat wysoko precyzyjny GMK 30mm (metal)- ilość 6szt.;
  2) SMR pryzmat wysoko precyzyjny GMK 38mm (metal)- ilośc 6szt.;
  3) Podstawa magnetyczna 46-1460-s - ilość 6szt.;
  4) Podstawa magnetyczna 46-1457-s- ilość 6 szt.;
  5) Podstawa magnetyczna z gwintem 5/8 cala (do 30 mm) - ilość 6szt.;
  6) Podstawa magnetyczna z gwintem 5/8 cala (do 38 mm) - ilość 6szt.;
  7) Podstawa przykręcana- ilość 12 szt.;
  8) Waliza transportowa- ilość 1 szt.;
  9) Spodarka precyzyjna - ilość 1szt.;
  10) Adapter do spodarki precyzyjnej- ilość 1 szt.;
  11) Przejściówka 5/8 cala na 5/8 cala- ilość 12 szt.
 7. Dostawa tachimetru i urządzeń GNSS (zadanie I)
  Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tachimetru i urządzeń GNSS (zadanie I) dla Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dostępnej na stronie zamawiającego.
 8. Dostawa sprzętu do digitalizacji wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu (MD-1/2014)
  Zamawiający: Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do digitalizacji wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dostawa realizowana będzie do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem: Część A: Dostawa sprzętu do digitalizacji - komputer przenośny do obsługi skanera ręcznego (1 szt.), skaner ręczny 3D (1 szt.), laserowy skaner 3D (1 szt.), Część B: Dostawa oprogramowania - oprogramowanie 3D. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania, jego zainstalowanie, uruchomienie, zestrojenie i przetestowanie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania (za wyjątkiem szkolenia z obsługi oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia w części B) osób wskazanych przez Zamawiającego, przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych sprzętu oraz instrukcji obsługi (podręcznika użytkownika sprzętu w języku polskim)/dokumentacji techniczno-rozruchowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
 9. Dostawa instrumentu geodezyjnego- skaner laserowy
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentu geodezyjnego-skanera laserowego-1 szt-skaner. Skaner będący przedmiotem zamówienia przeznaczony jest do dydaktyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również w okresie 1 roku licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do przeprowadzenia min. 2 krotnego (w różnych terminach) 2-dniowego szkolenia (max. 8 godz. dziennie) dla pracowników Uczelni z pełnej obsługi dostarczonego skanera laserowego oraz zainstalowanego oprogramowania na dostarczonym sprzęcie. Zaproponowane urządzenie, oprogramowanie oraz dodatkowe wyposażenie musi być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno-funkcjonalne nie gorsze niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. W przypadku użycia przez Zamawiającego nazw własnych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż te, które posiadają elementy wyszczególnione w tym opisie.
 10. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesne pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu: POKL.09.02.00-14-144/13
  Zamawiający: Miasto Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesne pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu: POKL.09.02.00-14-144/13.. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, a które składają się: Część 1 - Pomoce dydaktyczne do pracowni geodezji Część 2 - Pomoce dydaktyczne - zestaw mebli do pracowni handlowej Część 3 - Oprogramowanie edukacyjne, podręczniki i zestaw plansz Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Sprzęt fabrycznie nowy, nieeksploatowany i niewadliwy. 2. Dostawa na koszt wykonawcy. 3. Instrukcje uruchamiania i obsługi w języku polskim. 4. Przedmiot zamówienia dzieli się na części. 5. Oferowane pomoce dydaktyczne posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. Nr 6 z 22.01.2003 poz. 69), wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące, z możliwością identyfikacji wyrobów oraz aktualnym terminem ważności. 6. Wszystkie pomoce dydaktyczne są zakupywane z przeznaczeniem do użytku w pracowniach zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. 7. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 8. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, nazwa, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot umowy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ
 11. DOSTAWA SKANERA LASEROWEGO 3D Z RAMIENIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM.JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera laserowego 3D z ramieniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Oferowany przyrząd musi być fabrycznie nowy, ma być dostarczony ze świadectwem kalibracyjnym wykonanym przez laboratorium akredytowane w oparciu o normę ISO 17025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera również projekt umowy
 12. Dostawa 12 zestawów tachimetrów elektronicznych wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Dostawa 12 zestawów tachimetrów elektronicznych wraz z wyposażeniem
 13. dostawa do Zamawiającego SPRZĘTU BUDOWLANEGO I GEODEZYJNEGO oraz MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w ramach realizacji projektu -Już czas na staż-
  Zamawiający: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego, Lublin
  dostawa do Zamawiającego SPRZĘTU BUDOWLANEGO I GEODEZYJNEGO oraz MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w ramach realizacji projektu -Już czas na staż- w ramach 3 zadań: 1) Dostawa sprzętu geodezyjnego; 2) Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych; 3) Dostawa materiałów budowlanych
 14. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
  Zamawiający: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
  CZĘŚĆ I: SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu i oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Tablet x 12 sztuk; Dysk zewnętrzny x 3 sztuki. CPV: 48620000-0 Systemy operacyjne 30213200-7 Komputer tablet 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.1 do SIWZ. CZĘŚĆ II: OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego pakietu oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Adobe Creative Suite 6 Design Standard lub równoważny * - 1 kpl. Tam, gdzie w SIWZ występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile spełnione zostaną wymagania określone w Polskich Normach. CPV: 48322000-1 pakiety oprogramowania graficznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.2 do SIWZ. CZĘŚĆ III: OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Licencja na serwer Baz danych - 1 kpl. Usługi asysty technicznej dla serwera baz danych Oracle - 1 kpl. CPV: 48610000-7 Systemy baz danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.3 do SIWZ. CZĘŚĆ IV: OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Licencja na aplikację do edycji i modelowania chmur punktów, siatek mesh oraz generowania wysokorozdzielczych ortoobrazów - 1 kpl. CPV: 48700000 5 Pakiety oprogramowania użytkowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.4 do SIWZ. CZĘŚĆ V: OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Oprogramowanie do udostępniania i przeglądania danych 3D w postaci chmur punktów przez Internet. CPV: 48700000 5 Pakiety oprogramowania użytkowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.5 do SIWZ. CZĘŚĆ VI: SPRZĘT KOMPUTEROWY Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Moduł do przełącznika sieciowego HP - 1 szt. Zasilacz awaryjny wraz z systemem dystrybucji zasilania i kompletem kabli- 1 kpl. Listwa zasilająca­ 2 szt. Kabel zasilający­ 24 szt. CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe 30237280-5 Akcesoria zasilające Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.6 do SIWZ. CZĘŚĆ VII: OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup Usługi asysty technicznej w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: Usługi asysty technicznej dla oprogramowania SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 V-RAY EDITION - 6 kpl. CPV: 48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.7 do SIWZ. CZĘŚĆ VIII: SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu i oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym: CPV: 48620000-0 Systemy operacyjne 30213100-6 Komputery przenośne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku 4.8 do SIWZ..
 15. Dostawa sprzętu geodezyjnego do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizowana w ramach projektu /Nowoczesna edukacja-kompetentny pracownik/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, Ełk
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu geodezyjnego do Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizowana w ramach projektu /Nowoczesna edukacja-kompetentny pracownik/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie /Opis przedmiotu zamówienia/, który jest załącznikiem nr l do SIWZ.
 16. dostawa skanera 3D wraz z dedykowaną mu stacją graficzną, sprzętu dla systemu archiwizacji i zabezpieczenia danych cyfrowych oraz oprogramowania do wizualizacji obiektów 3D wraz z silnikiem renderującym (rendererem).
  Zamawiający: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji), Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera 3D wraz z dedykowaną mu stacją graficzną, sprzętu dla systemu archiwizacji i zabezpieczenia danych cyfrowych oraz oprogramowania do wizualizacji obiektów 3D wraz z silnikiem renderującym (rendererem) dla Muzeum II Wojny Świtowej w Gdańsku. zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załacznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część I skaner 3D z dedykowaną mu stacją graficzną, Część II system archiwizacji i zabezpieczenia danych cyfrowych - macierz dyskowa Część III oprogramowanie do obróbki obrazów 3D..
 17. Dostawa sprzętu geodezyjnego: tachimetrów elektronicznych, niwelatorów elektronicznych i optycznych, systemów satelitarnych GNSS z dodatkowymi akcesoriami pomiarowymi oraz dostawa stacji fotogrametrycznych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi wraz ze szkoleniem instruktażowym (stanowiskowym) na tym sprzęcie w ramach projektu: Centrum Kształcenia Budowlanego przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie realizowanego w ramach Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.
  Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych, Tarnów
  Dostawa sprzętu geodezyjnego: tachimetrów elektronicznych, niwelatorów elektronicznych i optycznych, systemów satelitarnych GNSS z dodatkowymi akcesoriami pomiarowymi oraz dostawa stacji fotogrametrycznych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi wraz ze szkoleniem instruktażowym (stanowiskowym) na tym sprzęcie. 1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Centrum Kształcenia Budowlanego przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie realizowanego w ramach Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne dotyczące zamawianego sprzętu zawiera załącznik nr 7. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. 3. Wykonawca udziela pełnej i nieodpłatnej gwarancji na dostarczony sprzęt, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ lub dłuższej 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do obsługi pogwarancyjnej zaoferowanego przedmiotu zamówienia przez okres od zakończenia gwarancji producenta do końca 60 miesięcznego okresu liczonego od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 5. W ramach obsługi pogwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności: a) odebrania uszkodzonego przedmiotu zamówienia na koszt Zamawiającego z wyłączeniem kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia na pisemne zgłoszenie usterki przez Zamawiającego, która wystąpiła po upływie okresu gwarancji na dany sprzęt, w terminie 3 dni roboczych, b) dostarczenia na koszt Zamawiającego uszkodzonego przedmiotu zamówienia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Producenta na terenie Tarnowa w celu wykonania przez ten punkt diagnozy uszkodzenia. Jeśli Autoryzowany Punkt Serwisowy Producenta znajduje się poza Tarnowem, koszty dostarczenia ponosi Wykonawca. c) przesłania do Zamawiającego kosztorysu naprawy wystawionego przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Producenta, d) naprawy przedmiotu zamówienia po uzyskaniu akceptacji kosztorysu naprawy wystawionego przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Producenta, e) dostarczenie naprawionego przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia na koszt Zamawiającego wraz z ponownym zainstalowaniem z wyłączeniem kosztów dojazdu spoza Tarnowa. f) obsługa pogwarancyjna zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie obejmuje kosztów naprawy uszkodzeń przedmiotu zmówienia, które powstały wskutek niezgodnej z przeznaczeniem lub instrukcją eksploatacji przez Zamawiającego. 6. Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis danej marki przez co najmniej 5 lat na terenie Polski - serwis instrumentów pomiarowych typu: tachimetrów i niwelatorów oraz systemów GNSS. 7. Wykonawca w celu zapewniania najwyżej jakości obsługi musi wykazać się aktualnym certyfikatem ISO9001:2008. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy, przedstawienia oryginału ww. certyfikatu od wykonawcy który przedstawi ofertę najkorzystniejszą. 8. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym (zał. nr. 1) 9. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego ul. Legionów 15 33-100 Tarnów lub inne wskazane przez niego na terenie Tarnowa. 10. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 11. Zamawiający wymaga aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał parametry, wydajność, wytrzymałość, jakość i technologie wykonania nie gorsze niż określone w SIWZ. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego
 18. Zakup i dostawa urządzeń pomiarowych w ramach projektu pn. Stworzenie Laboratorium Geodezyjnego w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej tj.: Zadanie nr 1 Zakup i dostawa skanera laserowego 3D; Zadanie nr 2 Zakup i dostawa urządzenia pomiarowego funkcjonującego w oparciu o technologię GNSS
  Zamawiający: Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń pomiarowych w ramach projektu pn. Stworzenie laboratorium geodezyjnego Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej tj.: Zadanie nr 1 Zakup i dostawa skanera laserowego 3D, Zadanie nr 2 Zakup i dostawa urządzenia pomiarowego funkcjonującego w oparciu o technologię GNSS, które stanowić będą wyposażenie terenowego laboratorium geodezyjnego stworzonego na potrzeby Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty. Zadanie nr 1 obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego oraz oryginalnie zapakowanego: urządzenia tj. skanera laserowego 3D, oprogramowania dedykowanego do obsługi urządzenia tj. oprogramowania producenta oraz oprogramowania dodatkowego, dodatkowych akcesoriów. Zadanie nr 2 obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego oraz oryginalnie zapakowanego: urządzenia pomiarowego funkcjonującego w oparciu o technologię GNSS tj. odbiornik GNSS RTK, kontroler - odbiornika GNSS RTK oraz dodatkowe akcesoria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 19. Dostawa odbiorników GNSS zintegrowanych z anteną GNSS - 2 szt.
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Dostawa odbiorników GNSS zintegrowanych z anteną GNSS - 2 szt.
 20. Dostawa adaptera i kontrolera z akcesoriami pozwalającego na wykonywanie skanów w trybie Helical mode skanerem FARO focus 3D - nr sprawy KC-zp.272-515/13
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa adaptera i kontrolera z akcesoriami pozwalającego na wykonywanie skanów w trybie Helical mode skanerem FARO focus 3D, zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.1 SIWZ
 21. Sprzedaż wraz z dostawą nowego zestawu multimedialnego, zestawów nawigacyjnych GPS z mapami, zestawu interaktywnego, zestawu komputerowego z monitorem oraz kserografu do Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 22. Zakup zestawu pomiarowego GPS RTK
  Zamawiający: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, Żywiec
 23. Dostawa i montaż stacji fotogrametrycznej oraz digitizera w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
 24. DOSTAWA STACJI DO KONTROLI URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu geodezyjnego w Projekcie pn: Technik geodeta twój wymarzony zawód.
  Zamawiający: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, Łomża
 26. Dostawa wyposażenia stażysty w ramach projektu: Czas na staż - program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego
  Zamawiający: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J. Zamoyskiego, Zwierzyniec
 27. Dostawa przyrządów oraz urządzeń geodezyjnych dla Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2.
  Zamawiający: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych, Jarosław
 28. Dostawa urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, usługa konserwacji układu doprowadzającego gazy procesowe w urządzeniu CVD oraz usługa modernizacji 8 szt. transponderów GTX 330
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 29. Dostawa zestawu pomiarowego GPS/RTK (stacja ruchoma oraz stacja bazowa) do kontroli systemu pracy maszyn
  Zamawiający: "POLTEGOR-INSTYTUT" Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 30. DOSTAWA PO DEMONSTRACYJNEGO SKANERA FARO 3D Z WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM W WERSJI EDUKACYJNEJ
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 31. Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie Zadanie 1: Zakup podręczników szkolnych, płyt CD/DVD z programami i filmami edukacyjnymi. Zadanie 2: Zakup narzędzi do nauki zawodu: elektronarzędzia, narzędzia budowlane, narzędzia ogrodowe. Zadanie 3: Zakup akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Zadanie 4: Zakup materiałów tekstylnych. Zadanie 5: Zakup materiałów biurowych i produktów chemicznych. Zadanie 6: Zakup artykułów kuchennych, gastronomicznych. Zadanie 7: Zakup przyrządów geodezyjnych
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
 32. Dostawa 2 sztuk Zestawów GPS RTK (fabrycznie nowe)
  Zamawiający: Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, Częstochowa
 33. Dostawa kontrolera GPS z wewnętrznym odbiornikiem GPS dla Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.168.2012.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 34. Dostawa sprzętu geodezyjnego
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, Krzyżowice
 35. Dostawa rejestratora/tabletu GIS/GPS z oprogramowaniem pomiarowym dla Magurskiego Parku Narodowego
  Zamawiający: Magurski Park Narodowy, Krempna
 36. Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego i oprogramowania na potrzeby nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów
 37. Dostawa aparatury dla Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 38. przetarg nieograniczony na dostawę zestawu sprzetu pomiarowego i akcesoriów do zbierania danych o ukształtowaniu i dynamice rzeźby terenu, wraz ze szkoleniem z obsługii sprzętu
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 39. dostawa naziemnego skanera laserowego z akcesoriami i oprogramowaniem
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 40. Dostawa laserowego, impulsowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem oraz laserowego, fazowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 41. Dostawa odbiornika systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do przeprowadzania pomiarów dla systemów informacji geograficznej (GIS) oraz zestawu nawigacji satelitarnej (GNSS) do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych w czasie rzeczywistym (RTK)
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
 42. DOSTAWA TACHIMETRU ELEKTRONICZNEGO GTS 105 N TOPCON
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 43. Dostawa sprzętu i programu geodezyjnego
  Zamawiający: Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk
 44. Dostawa narzędzi i sprzętu agrotechnicznego, warsztatowego, geodezyjnego dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach
  Zamawiający: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Świętokrzyski
 45. ZP39-119010 Skaner laserowy
  Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn
 46. Dostawa tachimetrów elektronicznych
  Zamawiający: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Rzeszów
 47. Dostawa skanerów, oprogramowania oraz realizacja szkoleń dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  Zamawiający: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
 48. Dostawa Sprzętu Geodezyjnego dla Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  Zamawiający: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., Wrocław
 49. Dostawa skanera 3D i oprogramowania w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 50. Dostawa sprzętu geodezyjnego, tachimetrów, dalmierzy laserowych, teodolitu elektronicznego, radiotelefonów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Politechnika Świętokrzyska - uczelnia na miarę XXI w. Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Umowa nr: UDA - POKL.04.01.01-00-381/10-00
  Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 51. Sprzedaż i dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!.
  Zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Przemyśl
 52. zmotoryzownego bezlustrowego tachimetru z kontrolerem typu 3 DIM ze statywem drewnianym z nogami pod statyw - zestaw 1 szt.
  Zamawiający: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku, Gdańsk
 53. Dostawa wyposażenia i sprzętu tehnicznego infrastruktury wojskowej - urządzenia do czyszczenia rur kanalizacyjnych oraz tachymetru elektronicznego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 54. Modernizacja 2 zestawów GPS RTK TOPCON LEGACY E+ dla Jednostki Wojskowej 1950
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3477, Leszno
 55. Dostawa zestawu badawczo pomiarowego do pozyskiwania i przetwarzania geodanych przestrzennych z opcją tworzenia modeli trójwymiarowych metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Numer sprawy: BZP/AG/19/2011
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 56. DOSTAWA I MONTAŻ APARATURY I URZĄDZEŃ BADAWCZYCH DLA CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW - CENTRUM WODNE W WARSZAWIE .
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Warszawa
 57. Dostosowanie i wyposażenie pracowni zawodowych szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Tarnów
  Zamawiający: Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, Tarnów
 58. Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do zajęć, kół i kursów realizowanych w ramach projektu pn. Edukacja dla przyszłości - atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Miejski Zarząd Oświaty, Bielsko-Biała
 59. Dostawa sprzętu do zajęć z inżynierii środowiska dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 60. Dostawa zestawu pomiarowego GPS RTK oraz ręcznego odbiornika GPS GIS. (OP.IV.AO.3331/105/10)
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
 61. Dostawa sprzętu dla pracowni geodezyjnej do Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
 62. DOSTAWA TACHIMETRÓW I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 63. Dostawa sprzętu topograficznego
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1440, Toruń
 64. Dostawa sprzętu geotechnicznego
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno
 65. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego.
  Zamawiający: Biebrzański Park Narodowy, Goniądz
 66. Dostawa urządzeń pomiarowych GPS.
  Zamawiający: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w likwidacji, Rzeszów
 67. Dostawa zestawu pomiarowego baza plus rover GPS/RTK (wersja edukacyjna) dla Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 68. Dostawa 5 szt.tachimetrów elektronicznych wraz wyposażeniem
  Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa
 69. Dostawa sprzętu topograficznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 70. Dostawa sprzętu geodezyjnego na kierunek geodezja i kartografia-część II
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław
 71. Zakup i dostawa 5 sztuk tachimetrów elektronicznych z wewnętrzną rejestracją obserwacji i/lub współrzędnych z akcesoriami
  Zamawiający: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Rzeszów
 72. ZP/GiK/DZ/04/2010
  Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 73. Zestaw do pomiarów GPS z oprogramowaniem MicroStation do stanowiska badawczego Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych dla studentów budownictwa.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 74. Dostawa kontrolera do odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem dla WGGiIŚ- ZP/0306/2010
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 75. Dostawa sprzętu geodezyjnego do celów edukacyjnych
  Zamawiający: Technikum Transportowe, Gdynia
 76. Dostawa tachimetru elektronicznego z pomiarem bezlustrowym
  Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa
 77. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa loco Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 fabrycznie nowego zestawu do pomiarów GPS składającego się z: odbiornika , kontrolera, opakowania umożliwiającego bezpieczny transport odbiornika i kontrolera, tyczki z kompletem uchwytów, oprogramowania szt 1
  Zamawiający: Powiat Otwocki, Otwock
 78. Dostawa odbiornika GPS do określenia współrzędnych płaskich prostokątnych i rzędnych punktów osnowy i punktów sytuacyjnych przy wykonywaniu prac geodezyjnych
  Zamawiający: Powiat Milicki, Milicz
 79. zakup geodezyjnych odbiorników GPS -ZP/0290/2008
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

Inne osoby dla Malinowski Tomasz Rafał (65 osób):