Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Zbigniew

w KRS

Zbigniew Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Izdebski Rafał, Izdebski Waldemar Krzysztof, Jurczak Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Knap Tadeusz Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geo-property.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374728
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Geo-system Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000060568

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Aktualizacja i roczny serwis działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, prowadzenie serwisów internetowych dla MODGiK Chełm oraz aktualizacja posiadanych kluczy HASP
  Zamawiający: Miasto Chełm, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i roczny serwis działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, prowadzenie serwisów internetowych dla MODGiK Chełm oraz aktualizacja posiadanych kluczy HASP.
  2.Zakres zamówienia obejmuje:
  1) aktualizację oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami oraz aktualizację posiadanych kluczy HASP:
  - Moduł GEO-MAP Net - 27 licencji,
  - Moduł GEO-RASTER Net - 5 licencji,
  - Moduł GEO-DTM Net - 3 licencje,
  - Moduł DXF-IN Net - 5 licencji,
  - Moduł GEO-EGBV Net - 5 licencji,
  - Moduł GEO-ODGIK Net - 3 licencje,
  - Moduł iMPA - 1 licencja,
  - Moduł iGeoMap - 1 licencja,
  - Moduł iGeoMap OSNOWA - 1 licencja,
  - Moduł iGeoMap ODGIK - 1 licencja,
  - Klucze HASP - 30 licencji.
  2) prowadzenie serwisów internetowych na serwerach dedykowanych w siedzibie Wykonawcy:
  - MODGiK Chełm – mchelm.podgik.pl,
  - menadżera punktów adresowych – mchelm.punktyadresowe.pl,
  - systemu informacji przestrzennej – mchelm.e-mapa.net,
  - zgłaszania robót geodezyjnych – epodgik.pl,
  - sprzedaży informacji o numerach ksiąg wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych – kw.info.pl,
  - sprzedaży map zasadniczych wg. stanu archiwalnego w formacie PDF;
  3) bieżącą publikację metadanych dla powiatowych zbiorów danych;
  4) bieżącą aktualizację państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w zakresie punktów adresowych.
  3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie czynności objęte zakresem zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. III.8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 5. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia.
  6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny;
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.
  7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.8 czynności.
  8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 2. Świadczenie opieki technicznej nad oprogramowaniem firmy Geo-System Sp. z o.o.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie opieki technicznej nad oprogramowaniem firmy Geo-System Sp. z o.o.
 3. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Aktualizacja oprogramowania: - GEO-MAP – 2 szt., - GEO-ODGIK – 2 szt., - GEO-SHP, - iGeoMap, - iGeoMapOsnowa, - iGeoMapODGIK, - iGeoMapEGB, - iGeoSIP. 2. Nadzór autorski (opieka nad systemem Informacji o Terenie GEO-MAP) w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Poznań
  1.Aktualizacja oprogramowania:
  - GEO-MAP – 2 szt.,
  - GEO-ODGIK – 2 szt.,
  - GEO-SHP,
  - iGeoMap,
  - iGeoMapOsnowa,
  - iGeoMapODGIK,
  - iGeoMapEGB,
  - iGeoSIP.
  2. Nadzór autorski (opieka nad systemem Informacji o Terenie GEO-MAP) w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 4. Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
  Przedłużenie okresu licencyjnego i wsparcie techniczne oprogramowania iGeoMap
 5. Aktualizacja i roczny serwis działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, prowadzenie serwisów internetowych dla MODGiK Chełm oraz aktualizacja posiadanych kluczy HASP
  Zamawiający: Miasto Chełm, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i roczny serwis działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, prowadzenie serwisów internetowych dla MODGiK Chełm oraz aktualizacja posiadanych kluczy HASP.
 6. Świadczenie opieki technicznej nad oprogramowaniem firmy Geo-System Sp. z o.o.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opieka techniczna nad oprogramowaniem autorstwa PUH GEO-SYSTEM Sp. z o.o., świadczona zdalnie lub w razie potrzeby na miejscu we wszystkich lokalizacjach Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, oraz w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy.