Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Zbigniew Kazimierz

w KRS

Zbigniew Kazimierz Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Androsiuk Anna Barbara, Antychowicz Anatol, Chomicki Edward, Chursa Lucyna, Fiedoruk Mariola, Gabruś Iwona, Gołaszewska Agnieszka Joanna, Grygoruk Cecylia Teresa, Jakoniuk Mirosław, Jołczuk Halina, Kuczyński Sławomir, Lubbe Sławomir Tadeusz, Malinowski Łukasz, Malisz Joanna, Misiuk Mikołaj, Niemczynowicz Marcin, Olszewska Grażyna, Ostapczuk Eugenia, Ostaszewski Piotr, Paduch Jadwiga, Pawluczuk Natalia, Pietryszyk Anna, Piotrowska Halina, Prywata Agnieszka, Radziwoniuk Leon, Rzepka Elżbieta, Sacharczuk Joanna, Sieciarek Aneta, Siemieńczuk Halina, Stepaniuk Mikołaj, Wasiluk Piotr, Wiazowska Walentyna, Wojciechowska Beata Joanna, Wróblewski Daniel, Zagrobska Anna, Łapińska Ewa Monika, Łapińska Helena, Łobodzińska Anna, Łozowik Paweł, Łukaszuk Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zubrycka Joanna Urszula

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000119051
 2. Finanza Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000827513
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Knorozach, Knorozy − KRS 0000053254
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Mokrym, Mokre − KRS 0000055821
 5. Podlaskie Stowarzyszenie Leśne, Orla − KRS 0000388152
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie, Bielsk Podlaski − KRS 0000128445

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Siemiatyczach, Siemiatycze − KRS 0000115791
 2. Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska W Restrukturyzacji, Bielsk Podlaski − KRS 0000045441
 3. Polbud S.A. Likwidacyjnej, Bielsk Podlaski − KRS 0000364891
 4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000205881
 5. Rekoil Sp. Z O.O., Malinowo − KRS 0000569024
 6. Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski − KRS 0000421278

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł (słownie złotych: dwa miliony) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 2.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) kwota kredytu w wysokości 2.000.000 zł (słownie złotych: dwa miliony); 2) okres kredytowania 2014-2019; 3) spłata kredytu: w ratach kwartalnych w latach 2015-2019; 4) kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 1M; 5) spłata odsetek następować będzie kwartalnie do końca miesiąca wraz ze spłatą rat kredytowych. Odsetki będą naliczane kwartalnie od malejącego kapitału; 6) rozliczenia związane z udzieleniem i obsługą kredytu będą dokonywane w polskich złotych; 7) okres karencji w spłacie kapitału i odsetek - 7 miesięcy od uruchomienia; 8) wypłata kredytu - w transzach na konto bankowe Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na środki na 3 dni robocze przed ich uruchomieniem, 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat; 10) możliwość przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat; 11) jeżeli Zamawiający dokona spłaty części lub całej kwoty kredytu przed terminem ustalonym w umowie, Wykonawca pobierze odsetki za okres faktycznego korzystania przez Zamawiającego z kredytu; 12) marża Wykonawcy: stała przez cały okres kredytowania: 13) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu w tym: a) prowizji i opłat za uruchomienie kredytu, b) prowizji przygotowawczej c) prowizji od udzielonego kredytu, d) prowizji za sporządzanie aneksów, e) prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, f) prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, 14) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu ( w tym m.in. opinie bankowe, aneksy), o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie; 15) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; 16) forma zabezpieczenia kredytu -weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 2. Obsługa bankową budżetu gminy Orla
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
  1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Orla oraz podległych jednostek organizacyjnych: 1)Urzędu Gminy Orla, 17-106 Orla, ul. Mickiewicza 5; 2)Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli, 17-106 Orla, ul. Bielska 32; 3)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, 17-106 Orla, ul. Mickiewicza 5; 4)Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, 17-106 Orla, ul. Spółdzielcza 1; 5)Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, 17-106 Orla, ul. Bielska 32. 2.Obsługa bankowa obejmować będzie: 1)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków funduszy celowych i specjalnych oraz rachunków pomocniczych - co najmniej 5 rachunków głównych i 5 pomocniczych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy; 2)przyjmowanie wpłat gotówkowych: a)planowana liczba wpłat w skali roku - ok.900 szt., b)planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 700.000,00 zł; 3)dokonywanie wypłat gotówkowych: a)planowana liczba wypłat w skali roku - ok. 360 szt., b)planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 1.200.000,00 zł; 4)realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach; zrealizowana w roku poprzednim liczba przelewów na rachunki w innych bankach - 7000 szt.; 5)potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek); 6)codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych; 7)przyjmowanie wpłat gotówkowych i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie (w dniach roboczych) w godzinach 8.00-15.00; 8)automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych weekendowych; 9)uruchamianie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej: a)limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 2013 r. - do kwoty 500.000,00 zł, b)okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, c)bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, d)warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank, e)odsetki od uruchomionego kredytu będą płatne na koniec każdego miesiąca, f)jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; 10)udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników na 6 stanowiskach pracy (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego: 1)sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach, 2)uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, 3)zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo. 3.Wykonawca powinien posiadać lub otworzyć najpóźniej w dniu podpisania umowy na wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Orla punkt obsługi klienta, filię, oddział lub inną równoważną jednostkę organizacyjną swojego banku na terenie miejscowości Orla

Inne osoby dla Malinowski Zbigniew Kazimierz (57 osób):