Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Zdzisław

w KRS

Zdzisław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Zaścianki (Podlaskie)
Przetargi:409 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bronecki Jan, Domaszewicki Henryk Cezary, Hryniewicki Karol, Kuźmicka Wiera, Tarasiuk Bronecka Janina Antonina, Zawadzka Alina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bronecki Jan, Domaszewicki Henryk Cezary, Duran Teofil Tadeusz, Garbacik Roman, Garbiel Józef, Kulesza Wiaczesław, Wardzała Wiesław Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budomost Sp. Z O.O., Zaścianki − KRS 0000268181
 2. Lks Burzyn, Burzyn − KRS 0000016713
 3. Nana Project Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000431119
 4. Olan Południe Sp. Z O.O., Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000349064
 5. Wmbs Sp. Z O.O., Skrzyszów − KRS 0000459489

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Kraków − KRS 0000026162
 2. Pol-dróg Chojnice Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Pawłówko − KRS 0000111726
 3. Poldim Pawo Inwestor Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000287107
 4. Poldim S.A. Likwidacyjnej, Tarnów − KRS 0000071826
 5. Poldim Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000269827
 6. Ppw Inwestment Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, M. Tarnów − KRS 0000376470
 7. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe S.A., Dębica − KRS 0000171488
 8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. W Mielcu, Mielec − KRS 0000025455
 9. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych Budomost Z Siedzibą W Zaściankach W Prywatyzacji, Zaścianki − KRS 0000019480

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonywanie nowego i odnowa istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na ulicach miasta Białegostoku w rejonie Północ/ w rejonie Południe
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nowego i odnowa istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, grubowarstwowego, czasowego w postaci taśmy odblaskowej na siatce, punktowych elementów odblaskowych na ulicach miasta Białegostoku.
  Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1)Zakres prac obejmuje:
  a.wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni,
  b.wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni,
  c.wykonanie nowego oznakowania cienkowarstwowego w kolorze białym (z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym), przy pomocy farb do znakowania jezdni,
  d.wykonanie nowego cienkowarstwowego oznakowania poziomego w kolorze białym (bez mikrokulek) przy pomocy farb do znakowania jezdni,
  e.wykonanie nowego cienkowarstwowego oznakowania poziomego w kolorze innym niż biały (np. symbole znaków pionowych) z zastosowaniem mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym przy pomocy farb do znakowania jezdni,
  f.usuwanie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego
  g.wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym,
  h.wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym,
  i.wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym,
  j.wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego masami chemoutwardzalnymi w kolorze białym,
  k.wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym,
  l.wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych w kolorze białym,
  m.usuwanie istniejącego oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych i mas termoplastycznych
  n.wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków)- białe
  o.wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych (premarków)- kolorowe
  p.wykonanie odnowy oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe)
  q.wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w kolorze innym niż biały aplikowane wałkiem ze środkiem uszorstniającym z zastosowaniem mikrokulek szklanych (np. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych lub przejazdy rowerowe)
  r.dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych 360 (drogowych)
  s.wykonanie i usunięcie czasowego oznakowania poziomego w kolorze żółtym (taśma na siatce).
  3.Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac (odcinka drogowego).
  1)Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie realizacji zadań wynikających z Umowy, aż do zakończenia prac i dokonania ich odbioru.
  2)Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zarządcy Drogi zatwierdzony projekt organizacji ruchu, aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb i postępu prac.
  3)Projekt organizacji ruchu – oznakowanie robót przy poziomym znakowaniu, powinien zawierać dwa schematy:
  a.organizację ruchu na odcinku malowania linii segregacyjnych i krawędziowych,
  b.organizację ruchu przy malowaniu linii, znaków na skrzyżowaniach i przy malowaniu przejść dla pieszych,
  4)Przed przystąpieniem do robót projekt organizacji ruchu należy:
  a.na drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych- zaopiniować w Wydziale Ruchu Drogowego, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku
  b.na drogach: gminnych- zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku
  5)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót i w związku z wykonywanymi robotami objętymi Umową od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu odbioru robót.
  6)W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
  7)Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające użyte do tych celów powinny być zgodne z warunkami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze zm.).
  4.Warunki realizacji zamówienia.
  1)Zakres prac wraz z planowaną maksymalną ilością poszczególnych robót do realizacji określają formularze cenowe stanowiące załączniki do SIWZ.
  2)Zamawiający przewiduje, że większość prac objętych przedmiotem zamówienia, zaplanowanych do realizacji w danym roku, wykonywana będzie w okresie od 01 kwietnia do końca lipca każdego roku. Przewiduje się zlecenie Wykonawcy w danym roku ok. 50 % planowanego zakresu robót.
  3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach lub zmniejszenia zakresu robót objętych zakresem zamówienia w granicach ustalonej wartości zamówienia.
  4)Realizacja przedmiotu umowy następować będzie etapami (sukcesywnie), na podstawie zleceń Zamawiającego, tj. protokołów konieczności (przekazanych faksem lub drogą mailową) określających miejsce i zakres prac, a w szczególności: nazwę ulicy, placu, skrzyżowania, odcinek od – do, zakres robót do wykonania, wartość prac, termin realizacji, inne uwagi wykonawcze.
  5)Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji robót może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.
  6)Nowe oznakowanie należy wykonywać zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu Zamawiającego.
  7)Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 1 dnia od daty przekazania zlecenia Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy udokumentowanych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac malarskich (np. opady deszczu, niska temperatura) lub innych czynników mających bezpośredni wpływ na terminową realizację zadania (np. nieprzewidziane, awaryjne roboty prowadzone w pasie drogowym).
  8)W uzasadnionych przypadkach zlecenia robót mogą dokonać telefonicznie upoważnieni pracownicy Zamawiającego potwierdzając je później w pisemnych zleceniach.
  9)W przypadku wskazania przez Zamawiającego w zleceniu, jako „pilne”, Wykonawca zapewni realizację prac w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia.
  10)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania robót w warunkach atmosferycznych innych niż określone w SST( Zamawiający może odstąpić od wymagania gwarancji na wykonane prace).
  11)Przekazanie zlecenia jest równoznaczne z przekazaniem terenu robót.
  12)Wykonawca na czas realizacji zamówienia:
  a)Zapewnia pracowników wyposażonych w telefony komórkowe, pracujących tylko w porze nocnej, tj: w godz. 20:00 – 6:00, przez 7 dni w tygodniu do obsługi wymaganego sprzętu, w niezbędnej ilości (praca w dzień tylko za pisemną zgodą Zamawiającego),
  b)Wykonawca zobowiązuje się do składania meldunków o wykonanym i prognozowanym miejscu robót – codziennie do godz. 8:00 (fax 85 869 6775,6790, lub drogą mailową)
  c)Wyznaczy osobę do kontaktu, tj. kierownika robót odpowiedzialnego za koordynowanie zleconych robót w terenie, współpracę z Zamawiającym oraz przekazywanie wykonanych robót do odbioru.
  13)Wykonawca po zakończonych pracach ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
  14)Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym po terminie określonym w protokole konieczności. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zamawiający dokona odbioru robót przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia pełnej dokumentacji. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku wątpliwości co do jakości robót i zlecenia badań wykonanego oznakowania poziomego. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę ww. terminów Zamawiający będzie traktował jako nie wykonanie prac w terenie i naliczy kary umowne, które są określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ.
  15)W celu dokonania odbioru robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
  a)Księgę obmiarów zawierającą:
  - nazwę ulicy, placu, skrzyżowania,
  - numer protokołu konieczności,
  - ilość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach w rozbiciu na elementy zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (załącznik nr 2 do Dz. U. Nr 220 poz.2181).
  b)Kosztorys powykonawczy zawierający:
  - nazwę ulicy , placu, skrzyżowania,
  - numer protokołu konieczności,
  - obliczoną wartość wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z podpisanej Umowy.
  c)Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST.
  d)Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
  16)Zamawiający dokonuje oględzin w terenie (sprawdzenie jakości, weryfikacja obmiarów) wykonanego (usuniętego) oznakowania i wnosi ewentualne uwagi do protokołu. W przypadku wniesienia uwag do protokołu Zamawiający określi jednocześnie termin wykonania robót poprawkowych lub usunięcia braków w przekazanych przez Wykonawcę dokumentach. Dokonanie odbioru robót jest równoznaczne ze zwrotem terenu robót Zamawiającemu.
  17)Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty.
  18)Na czas przekazania i odbioru robót samochód zapewnia Wykonawca
  5.Prace związane z realizacją zamówienia należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 10 do SIWZ.
  6.Każdy materiał użyty przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne, certyfikaty (wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania) lub deklaracje zgodności.
  7.Wykonawca zapewnia własny transport do objazdów celem: zlecenia prac, kontroli istniejącego oznakowania, kontroli zleconych prac oraz ich odbioru.
  8.Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, dokonać przeglądu istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu i uwzględnić te wszystkie elementy w przedłożonej ofercie.
  9.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt miejsce składowania odpadów, przechowywania sprzętu i materiałów, celem zapewnienia legalnego składowania w miejscach dozwolonych, będących w obrębie miasta Białystok, lub oddalonych do 10km od jego granic.
  10.W przypadku uszkodzenia nawierzchni z winy Wykonawcy w trakcie robót, zobowiązuje się Wykonawcę do jej naprawy zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

  UWAGA
  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż czynności w zakresie realizacji robót dotyczących branży drogowej tj:
  - roboty przygotowawcze (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II)
  - roboty przy oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II)
  - roboty przy oznakowaniu poziomym grubowarstwowym (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II)
  - roboty przy czasowym oznakowaniu poziomym (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II)
  - roboty przy usuwaniu oznakowania poziomego (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II)
  - roboty przy punktowych elementach odblaskowych 360 (drogowych) (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II)
  wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
  Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
  Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
  Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
  Część I - Rejon Północ,
  Część II - Rejon Południe.
  Granica między rejonami przebiega zgodnie z załączoną mapą - załącznik nr 7 do SIWZ.
  W przypadku wygrania przez jedną firmę dwóch części Wykonawca zapewni dwóch niezależnych kierowników robót po jednym na każdy rejon oraz zapewni minimum po dwa niezależne zespoły robocze na każdą część.

 2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bromierz i Bromierz Nowy na terenie Gminy Staroźreby
  Zamawiający: Gmina Staroźreby, Staroźreby
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej w miejscowości Bromierz i Bromierz Nowy. Zamówienie będzie realizowane na działce nr ewidencyjny 124/1 obręb Bromierz Wieś oraz na działce nr ewidencyjny 25 obręb Bromierz Nowy. Wykonanie zamówienia będzie polegało na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku o długości 1850 m i szerokości 4,00 – 4,50 m
  Zakres robót:
  1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 1,850 km,
  2) mechaniczne plantowanie terenu – 10 071,50 m²,
  3) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 10 071,50 m²,
  4) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm – 8 221,50 m²,
  5) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej – 8 221,50 m²,
  6) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 8-11 mm – 8 221,50 m²,
  7) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 5-8 mm – 8 221,50 m²,
  8) ręczne plantowanie poboczy – 1 850,00 m²,
  9) mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – 1 850,00 m²,
  10) uzupełnienie poboczy – wykonanie górnej podbudowy z kruszyw naturalnych grubości 10 cm – 1 850,00 m².
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz zapisy niniejszej SIWZ.
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287 B Bobrowniki – Chomontowce – kontynuacja robót (Gm. Gródek)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót:
  1 Obsługa geodezyjna polegająca na wytyczeniu trasy drogi + mapa poinwentaryzacyjna w ilości 1,97 km
  2 Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem w ilości 10 004,0 m2
  Oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona Wykonawca robót.
 4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie (2 części)
  Zamawiający: Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie
  Przedmiot zamówienia składa się z 2 części. Część 1 – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Drozdowo, Nowe Łachy, Grudunki – Dąbrówka oraz Nowe Łachy. Część 2 – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzewnie (2 drogi), Rzewnie Kolonia oraz Słojki. Szczegółowy opis każdej części zamówienia. Część 1 - 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo (dz. ew. nr 686/1 i 34) od km 0+500 do km 1+500, odcinek o długości 1,000 km 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Łachy (dz. ew. nr 94 i 476) od km 0+000 do km 1+060, odcinek o długości 1,060 km. 3. Przebudowa drogi gminnej Grudunki - Dąbrówka (dz. ew. nr 37 i 250,78) od km 0+000 do km 1+160, odcinek o długości 1,160 km 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Łachy (dz. ew. nr 294/2 i 419/1) od km 0+000 do km 0+230, odcinek o długości 0,230 km W ramach przebudowy dróg gminnych zostanie wykonane: wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsja asfaltową i kruszywem sortowanym oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót opisujące przedmiot zamówienia. Część 2 – 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzewnie (dz. ew. nr 93) od km 0+000 do km 0+207, odcinek o długości 0,207 km 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzewnie (dz. ew. nr 16) od km 0+000 do km 0+200, odcinek o długości 0,200 km 3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzewnie Kolonia (dz. ew. nr 76) od km 0+800 do km 1+800, odcinek o długości 1,000 km 4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słojki (dz. ew. nr 175,147) od km 0+640 do km 1+640, odcinek o długości 1,000 km W ramach przebudowy dróg gminnych zostanie wykonane: wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsja asfaltową i kruszywem sortowanym oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót opisujące przedmiot zamówienia.
 5. Remont drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia.
  Zamawiający: Gmina Wąsewo, Wąsewo
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Wąsewo Kolonia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ, dokumentacji projektowej.
 6. Wykonanie w roku 2017 robót budowlanych: Część 1: remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego. Część 2: remont cząstkowy poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, Zambrów
  Wykonanie w roku 2017 robót budowlanych: Część 1: remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego. Zakres części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z remontera (typu patcher) przy głębokości ubytków do 3,0 cm, 3,0 – 4,0 cm i powyżej 4 cm na przewidywanej powierzchni 4400 m2 (kosztorys ofertowy). Część 2: remont cząstkowy poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego. Zakres części 2 przedmiotu zamówienia obejmuje podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych jezdni na przewidywanej powierzchni 4000 m2 (kosztorys ofertowy).
 7. Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek
  Zamawiający: Gmina Wąsewo, Wąsewo
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek na odcinku 1497 m od drogi powiatowej 2642W do miejscowości Rynek. Szczegółowy zakres prac określa program funkcjonalno - użytkowy.
 8. Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Wólka Łysowska dz. nr 461
  Zamawiający: Gmina Przesmyki, Przesmyki
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Wólka Łysowska dz. nr 461” – długość 1,295 km
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
  b) Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym, profilowanie i zagęszczenie podłoża
  c) Wykonanie nawierzchni w technologii poczwórnego powierzchniowego utrwalenia kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową
  d) Oznakowanie pionowe
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 9. Przebudowa dróg w gminie Płoniawy-Bramura
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg w gminie Płoniawy-Bramura o łącznej długości 3030 mb. Drogi zostaną wykonane zgodnie z ewidencją gruntów, odtworzone po osi tras i punktów geodezyjnych.
 10. Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie powiatu Białostockiego w roku 2017
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  1. Wykonanie odnowy (remontu) oznakowania poziomego – materiałami cienkowarstwowymi (farbami), zgodnie z załączonym zestawieniem oznakowania poziomego dróg powiatowych w ilości – 18 762,84 m²; 2. Wykonanie oznakowania poziomego – materiałami cienkowarstwowymi (farbami), zgodnie z załączonym zestawieniem oznakowania poziomego dróg powiatowych w ilości – 48,00 m²;
 11. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gołymin-Ośrodek z podziałem na zadania w miejscowościach: Watkowo – Konarzewo-Sławki, Smosarz-Pianki – Pajewo-Szwelice
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Watkowo – Konarzewo-Sławki, Smosarz-Pianki – Pajewo Szwelice z podziałem na Części – odrębne zadania inwestycyjne.
  Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było oddzielne zamówienie.

  • Część 1 – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo - Konarzewo-Sławki. Inwestycja realizowana będzie na działkach:
  nr: 43/2, 44/4, 39/1, obręb geodezyjny Konarzewo Sławki, gmina Gołymin-Ośrodek
  nr: 64, 65/4, 65/6, obręb geodezyjny Gogole Wielkie, gmina Gołymin-Ośrodek
  nr: 65, obręb geodezyjny Watkowo, gmina Gołymin-Ośrodek
  • Część 2 – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120442W relacji Smosarz-Pianki – Pajewo Szwelice”. Inwestycja realizowana będzie na działkach:
  nr: 11/1, 29/4, 2, obręb geodezyjny Smosarz -Dobki, gmina Gołymin-Ośrodek
 12. Przebudowa drogi gminnej Nr 250724W Łączki – Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+310,00
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250724W Łączki – Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+310,00”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przygotowaniem oferty.
 13. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1436 B w m. Radunin poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (gm. Gródek)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 950 m: Obsługa geodezyjna polegająca na wytyczeniu trasy drogi Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową Uzupełnienie poboczy kruszywem Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kruszywa
 14. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Grądy, Nowy Krasnosielc
  Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych:
  1. Zadanie I – Przebudowa drogi gminnejw miescowości Bagienice Szlacheckie.
  2. Zadanie II – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Prywatne.
  3. Zadanie III – Przebudowa drogi gminnej w miejsc owości Grądy.
  4. Zadanie IV – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Krasnosielc
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
  a) projekty budowlane,
  b) przedmiary robót.
  c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  3. Zakres robót budowlanych obejmuje
  Zadanie I – odcinek przebudowywanej drogi w miejscowości Bagienice Szlacheckie wynosi 337,84 mb; Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm o Is=1,00. Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna w technologii poczwórnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub 15 cm, pobocza gruntowe utwardzone warstwą z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 10cm o Is=1,00.
  Zadanie II – odcinek przebudowywanej drogi w miejscowości Budy Prywatne o długości 659,40 mb; Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm o Is=1,00. Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna w technologii poczwórnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub 15 cm, pobocza gruntowe utwardzone warstwą z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 10cm o Is=1,00.
  Zadanie III - odcinek przebudowywanej drogi w miejscowości Grądy o długości 985,50 mb; Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm o Is=1,00. Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna w technologii poczwórnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub 15 cm, pobocza gruntowe utwardzone warstwą z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 10cm o Is=1,00.
  Zadanie IV - odcinek przebudowywanej drogi w miejscowości Nowy Krasnosielc o długości 421,33 mb; Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm o Is=1,00. Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna w technologii poczwórnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub 15 cm, pobocza gruntowe utwardzone warstwą z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 10cm o Is=1,00.
  4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych.
  Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
  5. Wykonanie zamówienia w szczególności:
  • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
  • wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,
  • organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem,
  • odwodnienie terenu budowy,
  • wszelkie roboty i prace ziemne w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu,
  • zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie,
  • właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)
  • przekopy kontrolne, w tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
  • doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,
  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
  • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
  6. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji:
  • Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru,
  ● Wykonawca, zobowiązany jest podczas prowadzenia prac (robót budowlanych) do zapewnienia ciągłości ruchu na istniejących drogach publicznych oraz uzyskania u Zarządcy Dróg Powiatowych lub Wojewódzkich, na podstawie upoważnienia Zamawiającego, zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym a także poniesie koszty zajęcia pasa drogowego przez Wykonawcę - Zadanie I, II, III, IV;
  • Wykonawca winien zapewnić właściwą obsługę budowy w zakresie uprawnionego geodety,
  • W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego,
  • Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, w odniesieniu do ewentualnych utrudnień, mogących pojawić się w związku z prowadzonymi robotami takich jak zamienna organizacja ruchu (zgłaszana z oznakowaniem, na czas prowadzenia robót, utrzymanie i jej likwidację),
  • Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w dokumentacji. W razie wątpliwości poczytuje się, że podejmie się wszystkich robót objętych projektem,
  • Zamawiający będzie organizował i zwoływał sukcesywne i cykliczne narady na budowie (forma zgłoszeń: pisemna lub telefoniczna, faks lub elektroniczna w razie konieczności),
  • Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektami należy przyjmować, że wiążącymi są ilości i warunki wykonania robót wynikające z projektów. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji,
  • Tam, gdzie w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w powyżej wymienionych dokumentach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,
  • Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu.
  Przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej Wykonawca wykona i dostarczy Inspektorowi Nadzoru badania stopnia zagęszczenia gruntu – w miejscach wskazanych przez Inspektora.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej,przedmiarach oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
  Dołączony do przetargu przedmiar stanowi materiał dodatkowy, ułatwiający Wykonawcom skalkulowanie ceny ofertowej.
  Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią bezwzględnie własność Inwestora.
  5. Wykonawca przez cały okres robót budowlanych umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy;
  Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dokumentację geodezyjną powykonawczą, badania zagęszczenia gruntu, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, a Zamawiającemu na dzień odbioru.
  Inspektor zbada stan dokumentacji powykonawczej. W przypadku stwierdzenia wad, zwróci ją do poprawki.
  Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
  1. wykaz przekazywanej dokumentacji powykonawczej (kompletny, wyszczególnione i opisane wszystkie tomy, teczki, segregatory itp.);
  2. dokumentację fabryczną (atesty), certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły jakości zabudowanych urządzeń i materiałów;
  7. Informacje dodatkowe:
  1) Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) dla kierowników robót branżowych.
  2) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. Poz. 121).
  8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy (w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).
  9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wykonanie robót związanych z budową i przebudową nawierzchni.
  Wykonawca:
  1) zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący roboty będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.)
  2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
  3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi / roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
  4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
  10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 15. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26 części” – nr postępowania 026/17
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  ZADANIE 1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock – Obwodu Drogowego w Gostyninie ZADANIE 2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock – Obwodu Drogowego w Sannikach ZADANIE 3 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego Nr 3 w Bielsku. ZADANIE 4 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku. ZADANIE 5 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie. ZADANIE 6 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowy w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie. ZADANIE 7 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim – Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. ZADANIE 8 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim – Obwodu Drogowego Łazy z /s w Sowiej Woli. ZADANIE 9 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Czerwin. ZADANIE 10 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Krasnosielc. ZADANIE 11 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Myszyniec. ZADANIE 12 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. ZADANIE 13 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 2 w Nasielsku. ZADANIE 14 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie. ZADANIE 15 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie. ZADANIE 16 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Siedlce. ZADANIE 17 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Węgrów. ZADANIE 18 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Kosów Lacki. ZADANIE 19 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Potworowie. ZADANIE 20 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą. ZADANIE 21 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Siczkach. ZADANIE 22 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Radomiu. ZADANIE 23 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Otwock. ZADANIE 24 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Maciejowice. ZADANIE 25 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego , na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Piaseczno. ZADANIE 26 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Warka. 3) Zamawiający dopuszcza następujące technologie napraw uszkodzeń i ubytków nawierzchni: - wykonanie metodą powierzchniowego utrwalenia o średniej grubości 2 cm wraz z naprawą spękań i rakowin; - wykonanie metodą powierzchniowego utrwalenia do grubości 3 cm; - naprawa ubytków masą MMA na gorąco o średniej głębokości 4 cm wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego; - naprawę ubytków masą na gorąco o głębokości powyżej 5 cm łącznie z naprawą uszkodzonej podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz odwiezieniem destruktu na teren Obwodu Drogowego. - wykonanie metodą powierzchniowego utrwalenia o średniej grubości 1 cm wraz z naprawą spękań i rakowin (RD Ciechanów); - odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego; - odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Odtworzenie oznakowania poziomego będzie wymagane w ilości wynikającej z potrzeby odtworzenia oznakowania zniszczonego podczas remontu. Malowanie należy wykonać w technologii oznakowania zniszczonego podczas remontu.
 16. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz. Na zakres zamówienia składa się : - remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych – żwir wraz z transportem i wbudowaniem w drogę gminną – szacowana ilość ok. 5.048 ton - remont nawierzchni żwirowych tłuczniem – tłuczeń wraz z transportem i wbudowaniem – szacowana ilość – ok. 722 ton - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych (łatanie dziur o głębokości 0 – 6 cm) – szacowana ilość ok. 350 m2 - remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni dróg gminnych (łatanie dziur o głębokości 0 – 10 cm) – szacowana ilość ok. 1.500 m2. - profilowanie równiarką dróg gminnych - szacowana liczba – ok. 110 godzin pracy sprzętu. Ze względu na specyfikę zamówienia, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie dróg ilości prac są orientacyjne, co oznacza że ich ilość może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy stosownie do wysokości posiadanych środków i potrzeb Zamawiającego. Dokładna ilość robót będzie wynikać ze zleceń wystawianych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy i może się różnić od orientacyjnych ilości podanych powyżej. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 – Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych (żwirem i tłuczniem) oraz praca równiarką Część 2 – Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych dróg gminnych 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z części oddzielnie. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym.
 17. Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+000,00 do km 0+858,00 – etap II
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Hajnówka – Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec – etap II, od km 0+000,00 do km 0+858,00. Zakres robót obejmuje między innymi: 1. Karczowanie zagajników. 2. Budowa przepustu zjazdowego z drogi powiatowej. 3. Wykonanie poszerzenia nasypu. 4. Wykonanie koryta pod poszerzenie. 5. Wykonanie poszerzenia podbudowy mieszanką z kruszywa łamanego. 6. Wykonanie nawierzchni jezdni w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją. 7. Wykonanie odtworzenia i uzupełnienia poboczy. 8. Wykonanie wykrzaczeń i odmulenie rowów. 9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 10. Wykonanie przebudowy odcinka w pasie kolejowym od km 0+097 do km 0+225,50 o długości 128,50m, w obrębie terenu kolejowego w kmkol 113.288 linii kolejowej jednotorowej niezelektryfikowanej, Siedlce-Siemianówka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym składającym się z: a) Projektu wykonawczego, b) Projekt stałej organizacji ruchu, c) Szczegółowe specyfikacje techniczne, d) Przedmiarów robót – materiał pomocniczy, nie będzie on stanowił podstawy do rozliczeń, stanowiących złączniki do SIWZ. Warunki Zamawiającego: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 3 – letniej gwarancji jakości na wykonane roboty. 2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt: - miejsce składowania materiałów budowlanych, - energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu budowy, - urządzenie placu budowy i pomieszczenia na biuro, - poniesienia wszelkich opłat na rzez PKP związanych z wykonywaniem robót w pasie kolejowym, - materiały z rozbiórki dostarczy na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. 3. Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe (odrębnie dla robót w pasie kolejowym PKP oraz poza pasem kolejowym) w oparciu o dokumentację projektową oraz przedmiary robót. Na każde życzenie Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zostaną im okazane materiały używane na aktualnym wówczas etapie wykonywania zamówienia oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące producenta, właściwości materiału, typu, gatunku. Ww. osoby będą sprawdzały jakość wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności będą zapobiegały stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zapis ten nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialności za zastosowane wyroby, materiały, urządzenia techniczne oraz za jakość wykonanych robót. Wykonawca będzie odpowiadał za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania zamówienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadów i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające ich unieszkodliwienie. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1. Opracowane dwa harmonogramy rzeczowo-finansowe, które będą załącznikiem do umowy, tj. a) Harmonogram nr 1 ma obejmować przebudowę drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+858,00, z wyłączeniem odcinka w pasie kolejowym o długości 729,50m. b) Harmonogram nr 2 ma obejmować przebudowę odcinka drogi gminnej w pasie kolejowym od km 0+097 do km 0+225,50 o długości 128,50m. 2. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie. 3. Numer konta bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie – numer konta zostanie wpisany do umowy. Odbiór robót. 1. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, podlegają następującym odbiorom: a) odbiorom robót ulegających zakryciu i zanikających, b) odbiorom technicznym, c) odbiorowi końcowemu. 2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających i odbiorów technicznych oraz odbioru końcowego, Kierownik Budowy zgłosi wpisem do dziennika budowy, zawiadamiając o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Każde ze zgłoszeń wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 3. Zgłaszając do odbioru końcowego przedmiot zamówienia, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć operat kolaudacyjny, który powinien zawierać: a) dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjna, b) protokoły z odbiorów technicznych, c) dziennik budowy, d) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, potwierdzone, że zostały wbudowane na przedmiotowej budowie, e) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uporządkowaniu oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy. 4. Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy. 5. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6. Wykonawca udzieli co najmniej 3 – letniej gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 7. Jeżeli miałby nastąpić udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia, wówczas zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający są bezwzględnie zobowiązani wykonać czynności, o których mowa w art. 647 1 Kodeksu cywilnego. 8. Wykonawca odpowiada za czynności i zaniechania podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia - jak za czynności i zaniechania własne. 9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępniać dziennik budowy Zamawiającemu na każde jego życzenie. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymagane jest zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1505, z póź. zm.): a) Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę, które będą brały udział w realizacji zamówienia, b) sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. - Załącznik nr 10 do SIWZ Dotyczy to również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy powinni złożyć w/w oświadczenie przed przystąpieniem do robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 18. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Watkowo – Konarzewo-Sławki, Smosarz-Pianki – Pajewo Szwelice, Gogole Wielkie, Nasierowo Dziurawieniec, ul. Klonowa Gołymin-Ośrodek
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Watkowo – Konarzewo-Sławki,
  Smosarz-Pianki – Pajewo Szwelice, Gogole Wielkie, Nasierowo Dziurawieniec, ul. Klonowa Gołymin-Ośrodek z podziałem na Części – odrębne zadania inwestycyjne.
  Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było oddzielne zamówienie.
 19. Naprawa nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i kruszywem
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem
  - I warstwa 8-11 mm w ilości kruszywa 13 dm3/m2
  - II warstwa 5-8 mm w ilości kruszywa 10 dm3/m2 na powierzchni 184 403 m2 - (na 23 drogach powiatu Białostockiego Ziemskiego).
 20. Przebudowa drogi gminnej Nr 197019N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Nowojowiec
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 197019N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Nowojowiec” w lokalizacji 0+006,3 km do 2+028,6 km

  Zakres robót obejmuje:
  a) wycinkę kolidujących drzew przydrożnych,
  b) lokalne poszerzenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej (pospółką) w miejscach zawężeń - gr. 20cm,
  c) wykonanie wyprofilowania istniejącej nawierzchni do projektowanych spadków poprzecznych, podłużnych,
  d) wykonanie wzmocnienia podbudowy (górnej) na całej długości odcinka drogi gminnej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm śr. grubości 10cm stabilizowanej mechanicznie.
  e) wykonanie nawierzchni bitumicznej poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltowa szybkorozpadową C65B3PU/RC lub C69B3PU i grysami frakcji 2/6,3, 6,3/12,8 i 12,8/25. Na zjazdach gospodarczych nawierzchnia z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm.
  f) Wzmocnienie poboczy kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5mm szer. - 0,75m


  Przekrój normalny
  a) podbudowa warstwa dolna (istniejąca nawierzchnia żwirowa) grubości 17-22cm,
  b) lokalnie dolna warstwa podbudowy gr.20cm (pospółka-poszerzenie istniejącej jezdni),
  c) podbudowa warstwa górna (mieszanka kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31,5mm) grubości - 10cm,
  d) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową C65B3PU/RC lub C69B3 PU i grysami kamiennymi frakcji 2/6,3, 6,3/12,8 i 12,8/25,
  e) jezdnia szerokości - 4,0m,
  f) korona drogi szerokości – 5,5m,
  g) pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 2 x 0,75m i grubości 10cm,
  h) zjazdy z kruszywa naturalnego o szerokości 4,0m i grubości 15cm,
  i) spadek poprzeczny jezdni – 3%,
  j) spadek poprzeczny poboczy – 5%.

  Konstrukcja nawierzchni
  a) obciążenie pojedynczej osi pojazdu - 80kN,
  b) kategoria ruchu - KR 1,
  c) nośność podłoża - G 1,
  d) projektowana konstrukcja nawierzchni drogi zgodnie z przekrojem normalnym
  e) nawierzchnia na zjazdach gospodarczych z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm grubość warstwy 15cm i wymiarach szerokość - 4,0m , długość 2,0 - 5,5m.

  Odwodnienie drogi
  Odwodnienie całego korpusu drogowego będzie jako powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni i poboczy w nieutwardzoną część pasa drogowego

  Zjazdy gospodarcze
  Zjazdy o nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm) długości 2,0 - 5,5m i szerokości 4,0mb. Od strony zjazdów zaprojektowano zatopiony opornik betonowy 15x22 na ławie betonowej C12/15.(zabezpieczenie przed wykruszeniem nawierzchni).

  Wykaz i lokalizacja zjazdów:

  L p. Rodzaj Lokalizacja

  1. gospodarczy 0+319,4 (strona prawa)
  2. gospodarczy 0+337,0 (strona lewa )
  3. gospodarczy 0+370,0 (strona prawa)
  4. gospodarczy 0+443,9 (strona lewa)
  5. gospodarczy 0+452,5 (strona prawa)
  6. gospodarczy 0+503,5 (strona lewa)
  7. gospodarczy 0+554,3 (strona lewa)
  8. gospodarczy 0+647,0 (strona prawa)
  9. gospodarczy 0+994,9 (strona lewa )
  10. gospodarczy 1+046,1 (strona lewa )
  11. gospodarczy 1+166,1 (strona lewa )
  12. gospodarczy 1+264,5 (strona prawa)
  13. gospodarczy 1+674,4 (strona prawa)
  14. gospodarczy 1+690,9 (strona lewa)
  15. gospodarczy 1+884,3 (strona prawa)

  Wszystkie zjazdy zostały naniesione na projekcie zagospodarowania terenu.

  Oznakowanie pionowe.
  Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.

  Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.
 21. Przebudowa drogi gminnej Nr 197024N od drogi powiatowej Nr 1663N do miejscowości Ciemna Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
 22. Przebudowa drogi gminnej Nr 197030N do miejscowości Ostrowy
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
 23. Przebudowa drogi gminnej Nr 197027N do drogi powiatowej Nr 1671N
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
 24. Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4 RC oraz kruszywa łamanego 2/5 , 5/8 mm .
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 25. Wykonanie profilowania dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej przy użyciu równiarki
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 26. Ulepszenie nawierzchni ul. Pokrzywki w Karbowie
  Zamawiający: Gmina Brodnica, Brodnica
 27. Przebudowa dróg gminnych – ul. ks. J. Popiełuszki i ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew wraz z budową oświetlenia drogowego
  Zamawiający: Gmina Wieliszew, Wieliszew
 28. Remont dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Michałowo, Michałowo
 29. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 30. Przebudowa drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo - droga wojewódzka Nr 685
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 31. Przebudowa drogi gminnej Wola Suchożebrska - Kopcie - Borki Siedleckie (na odcinku Kopcie - Borki Siedleckie)
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 32. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
 33. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin
  Zamawiający: Gmina Pokrzywnica, Pokrzywnica
 34. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie
  Zamawiający: Gmina Rajgród, Rajgród
 35. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Sielc, Stary Sielc, Drozdowo poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową
  Zamawiający: Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie
 36. Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy
  Zamawiający: Urząd Gminy Wąsewo, Wąsewo
 37. Modernizacja drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Nakorach
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 38. Modernizacja ( przebudowa) drogi gminnej transportu rolnego Żbiki - Żbiki Kierzki dł. 1,82 km
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
 39. Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 40. Remont ciągu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej relacji Gibałka - Lelis.
  Zamawiający: Gmina Lelis, Lelis
 41. Przebudowa dróg gminnych: Chełchy Chabdzyno, Chełchy Dzierskie, Słoniawy - Chełchy Kmiece, Romanowo, Żabin Łukowski, Żabin Karniewski.
  Zamawiający: Urząd Gminy Karniewo, Karniewo
 42. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK-ALEKSANDROWO, NOWY GOŁYMIN, CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK.
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
 43. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK-ALEKSANDROWO, NOWY GOŁYMIN, CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
 44. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzewnie-Chrzanowo, Chrzczony-Rzewnie Kolonie, Łasiewity, Brzóze Małe , Łachy Włościańskie, Orłowo o łącznej długości 5,376km
  Zamawiający: Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie
 45. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - likwidacja ubytków i wykruszeń na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie, z podziałem na 3 części (Obwody Drogowe): 1. Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku 2. Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie 3. Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie - nr postępowania 055/16.
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
 46. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka - zadanie II
  Zamawiający: Gmina Bartniczka, Bartniczka
 47. Przebudowa drogi gminnej Stary Podoś
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
 48. Przebudowa drogi gminnej Wesołowo - Róklas. Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 197034N Wesołowo - Róklas ( odcinek I lok. 0+000 - 2+504,2), ( odcinek II lok. 0+409,3 - 0+840,3). Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 197002N Róklas ( odcinek lok. 0+000 - 0+409,3).
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
 49. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby
  Zamawiający: Gmina Staroźreby, Staroźreby
 50. przebudowa drogi gminnej Nr 106316B działka nr 104 i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 106344B działka nr 40 obręb ewidencyjny Leśniewo Niedźwiedź
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kulesze Kościelne
 51. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej Nr 106316B działka nr 104 i odcinka drogi gminnej Nr 106344B działka nr 40 obręb ewidencyjny Leśniewo Niedźwiedź
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kulesze Kościelne
 52. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 53. Rozbudowa drogi gminnej nr 106866B Kol. Zabłudów - Ostrówki na odcinku od km 0+000 do km 1+683,15
  Zamawiający: Urząd Miejski w Zabłudowie, Zabłudów
 54. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica
  Zamawiający: Urząd Gminy Winnica, Winnica
 55. Remont drogi gminnej Nr 107002 B Jałówka - Zaleszany.
  Zamawiający: Gmina Michałowo, Michałowo
 56. Wykonanie naprawy poprzez powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Sokoły
  Zamawiający: Gmina Sokoły, Sokoły
 57. Wykonanie przebudowy poprzez powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Sokoły
  Zamawiający: Gmina Sokoły, Sokoły
 58. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 59. Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Grudziądz
 60. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego - 3230 mb / 19810 m2.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Żyrardów
 61. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania - 400 Mg.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Żyrardów
 62. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz w roku 2016
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 63. Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 64. zakup i sukcesywna dostawa w 2016r. emulsji szybkorozpadowej K1-70% w ilości 60 ton
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
 65. Dostawa do 90 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Wysokie Mazowieckie
 66. Przebudowa drogi powiatowej nr 1489 B na odcinku Żuki - Pasynki (gm. Zabłudów)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 67. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 68. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na drogach powiatowych w 2016r
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Zambrów
 69. Profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej równiarką
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Sokółka
 70. Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4RC oraz kruszywa łamanego o uziarnieniu 2/5 , 5/8 mm
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 71. Wykonanie utwardzenia drogi gminnej - ulicy Miłej w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie gminy Wieliszew
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieliszew, Wieliszew
 72. Remont dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w latach 2015-2017
  Zamawiający: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg, Przasnysz
 73. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno ul. Leśna
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 74. Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 r. na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu (gmina: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 75. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno ul. Leśna
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 76. Odnowa nawierzchni poprzez jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady od km 2+260,00 do km 3+860,00
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 77. Wykonanie podwójnego i potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem na wybranych odcinkach dróg powiatowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 78. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Smrock-Kolonia i Nowy Szelków
  Zamawiający: Gmina Szelków, Stary Szelków
 79. Przebudowa dróg gminnych w 2015r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Karniewo, Karniewo
 80. Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogi gminnej na terenie Gminy Sabnie
  Zamawiający: Gmina Sabnie, Sabnie
 81. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej nr 1255 N, odcinek Płośnica - Gródki o długości 4,00km na powierzchni 22000,00m2
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, Działdowo
 82. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn II etap
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy, Mordy
 83. Odnowa nawierzchni poprzez jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady od km 3+860,00 do km 6+060,00
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 84. Modernizacja drogi gminnej nr 361008W do gruntów rolnych w obrębie wsi Krynica
  Zamawiający: Gmina Suchożebry, Suchożebry
 85. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Męczenino
  Zamawiający: Gmina Radzanowo, Radzanowo
 86. Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże - Ruszkowo
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
 87. Remont drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa od km 1+643,00 do km 4+143,00 i od km5+945,00 do km 8+108,00
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ostrołęka
 88. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 W Głażewo- Świężki- Sieluń od km 3+770 do km 5+192, odcinek o długości 1,422 km (odcinek Załęże Wielkie- Sieluń)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Maków Mazowiecki
 89. Modernizacja drogi gminnej we wsi Słoniawy
  Zamawiający: Urząd Gminy Karniewo, Karniewo
 90. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 91. Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Cierpigórz dz. nr 594
  Zamawiający: Gmina Przesmyki, Przesmyki
 92. Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 93. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Grudziądz
 94. PZD.3210.6.2015 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym na drogach powiatowych Nr: 1656N, 1642N, 1871N
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 95. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zapadki, gmina Wielbark
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
 96. Remont nawierzchni dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym.
  Zamawiający: Gmina Grajewo, Grajewo
 97. Przebudowa ścieżki, chodnika oraz nawierzchni jezdni na terenie gminy Długosiodło
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 98. dostawa do 90 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Wysokie Mazowieckie
 99. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki
  Zamawiający: Gmina Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne
 100. Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 101. Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok

Inne osoby dla Malinowski (1000 osób):