Kogo reprezentuje osoba

Marciniak Antoszek Renata Barbara

w KRS

Renata Barbara Marciniak Antoszek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Renata
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Marciniak Antoszek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:69 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jóśków Rozalia, Jóśków Zdzisław Henryk, Łątka Barbara Joanna, Łątka Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Produs S.A., Wrocław − KRS 0000011712

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomocy W Budownictwie Jednorodzinnym Wiarus Przy Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000153894

Powiązane przetargi (69 szt.):
 1. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 106 W WSOWL
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i remont budynku nr 106 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej STWiOR, siwz oraz istotnych postanowieniach umowy.
  1.2 W ramach zadania inwestycyjnego budynek będzie rozbudowany, przebudowany i dostosowany do potrzeb funkcjonalno-użytkowych użytkownika, związanych z działalnością edukacyjną WSOWL i biurową oraz wymogów przepisów cywilnych i wojskowych, przy uzyskaniu wymaganego standardu technicznego i użytkowego.
  1.3 Rozbudowa, przebudowa budynku obejmuje wszystkie jego elementy. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku ma prowadzić do istotnych zmian wynikających z potrzeb dostosowania do wymagań użytkownika, oraz wymagań określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa budowlanego i pochodnych. Zmiany te dotyczą właściwości technicznych i technologicznych wyposażenia, parametrów fizycznych przegród budowlanych, elewacji budynku i zagospodarowania terenu, przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.
  1.4 Podstawowe dane techniczne budynku opisane są w załączniku nr 1 do siwz.
  1.5 Przebudowę i remont budynku należy wykonać na podstawie siwz oraz projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) opracowanych przez MABUD Biuro usług dla Budownictwa s.c.
  1.6 Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:
  - Dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i projektach wykonawczych zagospodarowania terenu, architektura-konstrukcja, instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja, ciepło technologiczne), instalacje elektryczne i teletechniczne, System Sygnalizacji Pożaru, Sieć strukturalna LAN, system sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu, system telewizji dozorowej.
  - Specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót.
  - Zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia.
  Dokumenty składające się na dokumentację o której mowa powyżej należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające.
  1.7. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Wszelkie koszty serwisowe konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
  1.8. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi opisane są w załączniku do istotnych postanowień treści umowy.
  1.9. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.
  1.10. Wykonawca zobowiązany jest do Ubezpieczenia budowy oraz terenów sąsiadujących w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na łączną kwotę w wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, na okres od daty rozpoczęcia robót do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla następujących wypadków, które są spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:
  a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;
  b) szkody w sprzęcie;
  c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem Umowy;
  d) nieszczęśliwe wypadki;
  e) szkody osób trzecich
 2. Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach remontu budynku nr 140 w kompleksie koszarowym Skład Duninów
  Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach remontu budynku nr 140 w kompleksie koszarowym Skład Duninów. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
 3. USŁUGA KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW AWARYJNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W WSOWL W LATACH 2017-2019
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i przeglądów technicznych oraz naprawy awaryjne systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej w WSOWL w latach 2017-2019. Szczegółowy zakres konserwacji, przeglądów i napraw bieżących urządzeń, oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie.
  1.2 Przez zakres usług należy rozumieć konserwację i przeglądy techniczne oraz naprawy awaryjne systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej będących na wyposażeniu WSOWL zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in:
  a) Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  b) Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 t.j.);
  c) Normą Obronną NO–04–A004 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe;
  d) Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz z Normą Obronną NO–04–A004.
  1.3 Czynności związane z konserwacją sprzętu ujętego w przedmiocie zamówienia należy przeprowadzić w zakresie i z częstotliwością określoną w dokumentacji urządzeń i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
  1.4 Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące urządzeń, ilości, lokalizacji, systemu działania, organizacji stanowią informacje o charakterze poufnym, a dokumentacja techniczna opatrzona jest klauzulą „POUFNE”. Wykonawca musi zachować poufny charakter informacji przekazanych przez zamawiającego w toku postępowania, w szczególności szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, instrukcje bezpieczeństwa przemysłowego i wszelkie dokumenty zawierające wykaz ilościowy lub jakościowy sprzętu i treść istotnych postanowień umowy w zakresie informacji o których powyżej – podstawa art. 8 ust. 2a Ustawy Pzp.
  1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego i załączniki do druku oferty zawierające szczegółowy wykaz ilościowy sprzętu, zawierają informacje o charakterze poufnym i zostaną udostępnione Wykonawcom na zasadach określonych w ust. 1.15 i po przedstawieniu dokumentów o których mowa w ust. 1.16 niniejszego rozdziału oraz przekazane Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wraz z zaproszeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 5 ustawy Pzp.
  1.6 Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie dokumentów o których mowa w ust. 1.5 na każdym etapie postępowania. Wraz z wnioskiem Wykonawca musi przedłożyć ważną koncesję na ochronę osób i mienia, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz oświadczenie o osobach, które będą miały dostęp do przesłanych informacji oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższe i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla tych osób.
  1.7 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:
  a) Wykonywania napraw awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem umowy.
  b) Wykonywania konserwacji i przeglądów technicznych systemów,
  c) Sporządzania każdorazowo szczegółowego protokołu z napraw, konserwacji i przeglądów - szczegółowo z określeniem miejsca zainstalowania urządzenia, typem urządzenia, nr fabrycznym, opisem, jaka cześć została wymieniona itp.
  1.8 Konserwacja, przeglądy i naprawy zostaną przeprowadzone w obiekcie WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109.
  1.9 Użyte do naprawy i konserwacji części, podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta oraz odpowiednie normy i wymogi określone w instrukcji danego urządzenia, w tym Normą Obronną NO–04–A004 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe.
  1.10 Zgłoszenia awarii sprzętu będą składane faksem lub telefonicznie za pomocą sms-a na dostępny całodobowo numer podany przez Wykonawcę.
  1.11 Wykonawca wymontowane stare (uszkodzone) podzespoły i części zdaje do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie WSOWL.
  1.12 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
  1.13 Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
  1.14 Na wymienione podzespoły i elementy Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji.
  1.15 Wykonawca ma możliwość zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Powyższe czynności należy poprzedzić telefonicznym uzgodnieniem terminu z Pełnomocnikiem Rektora-Komendanta WSOWL ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 261-658-439, tel. kom. 604 596 461 lub Komendantem Ochrony WSOWL – tel: 261-658-491, tel. kom. 669 888 010;
  1.16 Wizja lokalna będzie możliwa po przedstawieniu:
  - poświadczeń bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej;
  - zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  - imiennego upoważnienia wystawionego przez osoby uprawnione Wykonawcy;
  - kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia.
  1.17 Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
  1.18 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw awaryjnych zgodnie z Normą Obronną NO–04–A004. W przypadku awarii systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej naprawa musi być rozpoczęta w obiektach Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uważa się powiadomienie telefoniczne, wysłanie faksu lub sms-a na podany przez Wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi całodobowy numer telefonu. Za moment podjęcia naprawy uważa się moment przybycia serwisanta do WSOWL. Czas naprawy awaryjnej nie może przekraczać 72 godz. od momentu zgłoszenia uszkodzenia.
 4. KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW NADZORU (CCTV) ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU) ORAZ WYMIANA CZĘŚCI I URZĄDZEŃ W RAMACH NAPRAW ZLECONYCH W/W SYSTEMÓW
  Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wrocław
  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i przegląd techniczny systemów alarmowych (SA), systemów kontroli dostępu (SKD), telewizyjnych systemów nadzoru (CCTV) co 6 miesięcy - dwa razy w roku oraz usługa pogotowia technicznego (serwisu) oraz wymiany części i urządzeń w ramach napraw zleconych w/w systemów - z podziałem na 4 zadania.
 5. SVA K: Wykonanie pod klucz robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach remontu budynku nr 143 i 144 w kompleksie koszarowym Skład Duninów
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  SVA K: Wykonanie pod klucz robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach remontu budynku nr 143 i 144 w kompleksie koszarowym Skład Duninów. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia ostał określony w SIWZ
 6. Roboty budowlane związane z budową posterunku oraz infrastruktury informatyki i telekomunikacji dla systemu łączności na terenie JW 5430 Dobre nad Kwisą
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  Roboty budowlane związane z budową posterunku oraz infrastruktury informatyki i telekomunikacji dla systemu łączności na terenie JW 5430 Dobre nad Kwisą
 7. SVA K: Wykonanie pod klucz instalacji teletechnicznych, teleinformatycznych oraz linii kablowych w ramach przebudowy budynku nr 6 w JW 2423 Żagań
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  SVA K: Wykonanie pod klucz instalacji teletechnicznych, teleinformatycznych oraz linii kablowych w ramach przebudowy budynku nr 6 w JW 2423 Żagań. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w SIWZ. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 8. SVA K: Wykonanie pod klucz robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach budowy garażu w JW 2423 Żagań
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  SVA K: Wykonanie pod klucz robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach budowy garażu w JW 2423 Żagań. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
 9. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWEJ, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU NR 7 W KOMPLEKSIE NR 2845 W WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU nr sprawy WNP/50/PO/2015
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niejawnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie systemu zabezpieczenia budynku nr 7 w kompleksie nr 2845 w WSOWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
  a) instalacji alarmowej - System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
  w trzech pomieszczeniach o powierzchni łącznej 100 m²;
  b) instalacji telewizji dozorowej (CCTV) wewnątrz budynku o powierzchni zabudowy
  988 m² i kubaturze zewnętrznej 8 837 m3;
  c) instalacji systemu kontroli dostępu - dwóch przejść dwustronnych.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in:
  ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.);
  Normą Obronną NO-04-A004 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe;
  Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych sygn. OIN 5/2011.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. Program funkcjonalno-użytkowy zostanie udostępniony Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 10. Zakup symulatora wirtualnego pola walki.
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem symulatora wirtualnego pola walki (VBS3) do szkolenia obsługi systemów BSP.
  1)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu ofertowym
  w dziale II SIWZ;
  2)główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  34152000-7 - symulatory szkoleniowe
 11. Roboty budowlane związane z przebudową stacji MPS w Żaganiu. Spr. nr 2/PO/WB/2016
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową stacji MPS w Żaganiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i pracami towarzyszącymi związanymi z dopuszczeniem obiektu do eksploatacji
 12. KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW NADZORU (CCTV), SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU), WYMIANY CZĘŚCI I URZĄDZEŃ W/W SYSTEMÓW
  Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wrocław
  KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW NADZORU (CCTV), SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU), WYMIANY CZĘŚCI I URZĄDZEŃ W/W SYSTEMÓW
 13. KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW NADZORU (CCTV) CZWARTY KWARTAŁ ROKU ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ DRUGIE PÓŁROCZE ROKU W/W SYSTEMÓW W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2 WOG.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Zamówienie z wolnej ręki poniżej 134 000 euro. Nr sprawy: SOO/653/2015
 14. Pomiar bezpośredni terenu JW. 2286 i na jego podstawie opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w programach C_GEO i AutoCAD na potrzeby sporządzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:5000 na terenie kompleksu wojskowego w Szumiradzie. Postępowanie o klauzuli TAJNE
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni terenu JW. 2286 i na jego podstawie opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w programach C_GEO i AutoCAD na potrzeby sporządzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500; 1: 1000, 1: 5000 na terenie kompleksu wojskowego w Szumiradzie.
  W zakres prac wchodzi:
  1. Analiza istniejącej dokumentacji zawartej w zasobie geodezyjnym
  i kartograficznym. W zasobie znajdują się odrębne operaty z pomiarów powykonawczych należy je przejrzeć pod kątem wykorzystania ich do niniejszego opracowania. Operaty powykonawcze pokrywają niewielką część terenu przeznaczonego do pomiaru.
  2. Zasób geodezyjny nie dysponuje ewidencją w związku z tym należy założyć mapę ewidencyjną w skali opracowania.
  3. Dane ewidencyjne należy pobrać z odpowiedniego Starostwa i dołączyć do dokumentacji. W wersji cyfrowej należy nanieść granice ewidencyjne
  i w osobnym pliku przekazać wykaz punktów granicznych.
  4. Należy założyć mapę zasadniczą na podstawie pomiaru bezpośredniego.
 15. Konserwacja i przegląd techniczny systemów alarmowych (SA), systemów kontroli dostępu (SKD), telewizyjnych systemów nadzoru (CCTV), sprzętu informatycznego wchodzącego w skład systemu ochrony technicznej oraz na usługę pogotowia technicznego (serwisu) ww. systemów
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetargu ograniczony o wartości poniżej 134 000 Euro na konserwację i przegląd techniczny systemów alarmowych (SA), systemów kontroli dostępu (SKD), telewizyjnych systemów nadzoru (CCTV), sprzętu informatycznego wchodzącego w skład systemu ochrony technicznej oraz na usługę pogotowia technicznego (serwisu) ww. systemów; nr sprawy: SOO/645/2014
 16. Dostawa modułów elektronicznych, mechanicznych i urządzeń sieciowych KE/ 06/ 11/ 14
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów elektronicznych, mechanicznych i urządzeń sieciowych których rodzaj, parametry techniczne oraz ilości zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 1 do SIWZ, na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, do magazynu Działu Obsługi Ekonomiczno-Technicznej
 17. Montaż 3 Kontenerowych Magazynów Materiałów Wybuchowych na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Montaż 3 Kontenerowych Magazynów Materiałów Wybuchowych na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.
 18. ZRB Jarosław: Wykonanie instalacji teletechnicznych i multimedialnych na zad. 42 721 Kraków
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Wykonanie instalacji teletechnicznych i multimedialnych na zad. 42 721 Kraków-adaptacja wraz z nadbudową budynku nr 4 Centrum Operacyjno-Logistycznego Kraków -Pychowice.
  Wyszczególnienie prac:
  - rozbudowa kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami ,
  - wykonanie instalacji SSWiN,
  - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
  - wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV,
  - wykonanie instalacji multimedialnych w sali konferencyjnej i widowiskowej ,
  - pomiary, próby, rozruchy, integracja wykonywanych instalacji z istniejącymi na obiekcie przedmiotowymi instalacjami.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.
 19. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU NR 39 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ŚWIĘTOSZOWIE UL. SAPERSKA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNE ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT. Roboty branży teletechnicznej wiążą się z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 21183-Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w Świętoszowie przy ul. Saperów wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. Realizacja zadania (instalacje niskoprądowe) wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. 2. STAN ISTNIEJĄCY. Budynek nr 39 jest zlokalizowany w Świętoszowie gm. Osiecznica w kompleksie koszarowym przy ul. Saperów. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony spełniający funkcję biura przepustek stąd usytuowany jest przy bramie wjazdowej na kompleks. Budynek zrealizowany w latach 70 ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Bryła prosta z dachem płaskim krytym papą. Obiekt jest funkcjonalnie związany z budynkiem nr 43 zlokalizowanym w sąsiedztwie w głębi kompleksu(obecnie w trakcie przebudowy). Kubatura zewnętrzna budynku ok.437,2m3,powierzchnia dachu 109,3m2, powierzchnia posadzek.64,69m2. 3. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Rezygnacja z części robót: - przebudowy ogrodzenia z wyjątkiem niewielkiej rozbiórki istniejącego ogrodzenia przy bramie wjazdowej, - budowy obwodnicy oświetleniowej z zasilaniem i montażem kamer, - wykonania parkingu dla pracowników, - stojaków na rowery, palarni, 2. Rozbiórki; - bramy wjazdowej z odcinkiem ogrodzenia umożliwiającym wjazd na parking dla interesantów, 3. Ograniczenie zakresu: - w ramach ogrodzenia terenu wykonać bramę wjazdową i szlaban z zasilaniem elektrycznym, - w ramach ogrodzenia zewnętrznego wykonać ogrodzenie parkingu dla interesantów z zamknięciem odwodu przy nowej bramie wjazdowej, - wjazdu na kompleks, części chodników od budynku nr 39 do końca istniejącego parkingu, - wycinki drzew do 12 szt. w tym 3 przy budynku nr 39 i 9 szt. przy parkingu dla interesantów (wystąpiono o nową decyzję na wycinki drzew i nasadzenia zastępcze) - systemu CCTV (tylko dla budynku nr 39), - kanalizacji deszczowej (tylko przy budynku nr 39 i z parkingu dla interesantów z montażem separatora jak w DT), 4. Zakres przebudowy budynku nr 39. Zakres przebudowy budynku nr 39 jak w opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach zamówienia należy wykonać: 3.1. W branży budowlanej. 3.1.1. Roboty budowlane zewnętrzne: - rozbiórkę częściową ogrodzenia, - wykonanie ogrodzenia nowego stanowiącego wygrodzenie parkingu dla interesantów, - montaż szlabanu, - roboty drogowe, - wykonanie parkingu dla interesantów w tym nawierzchni z kostki betonowej, - nawierzchnie betonowe i chodniki z kostki brukowej, - wykonanie płyty betonowej pod kontener na odpady stałe, - remont bram wjazdowych do kompleksu. Zadanie wymaga wycinki drzew zgodnie z otrzymaną decyzją i ewentualnego zabezpieczenia drzew na terenie budowy w sposób gwarantujący skuteczną ochronę przed uszkodzeniami w myśl Ustawy o ochronie przyrody art. 82.1 oraz Ustawy prawo budowlane rozd. 3 art. 22. 3.1.2. Roboty budowlane w budynku nr 39: - roboty rozbiórkowe, - roboty konstrukcyjne, - roboty murowe, - stolarka i ślusarka, - podłoża i posadzki, - tynki, malowanie i licowanie ścian, - roboty dachowe, - elewacja i ocieplenie ścian zewnętrznych, - elementy zewnętrzne przy budynku. 3.2. W branży sanitarnej: - instalacja wody zimnej i ciepłej, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja centralnego ogrzewania, - montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - roboty ziemne dla instalacji wodociągowej, - montaż sieci wodociągowej, - roboty ziemne dla sieci kanalizacyjnych, - montaż sieci kanalizacyjnych z osadnikiem np.ACOCS80000. 3.3. W branży elektrycznej i niskoprądowej: 3.3.1. Roboty elektryczne: - linia kablowa nn zasilająca, - oświetlenie terenu, - zasilanie szlabanów-roboty zewnętrzne, - instalacja sygnalizacji napełnienia separatora(roboty zewnętrzne), - demontaże, - roboty wewnętrzne - Wlz i rozdzielnice, - instalacja oświetlenia podstawowego, - instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, - instalacja zasilania systemów alarmowych, - instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do zasilania komputerów, - instalacja zasilania wentylacji, - instalacja odgromowa, - instalacja połączeń wyrównawczych, - oświetlenie terenu, - zasilanie szlabanów-roboty wewnętrzne, - instalacja napełnienia separatora-roboty wewnętrzne, - demontaż instalacji wewn, 3.3.2. Roboty branży teletechnicznej: - kanalizacja teletechniczna i kablowa, - połączenia kablowe, - system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrola dostępu, - system sygnalizacji pożaru, - system okablowania strukturalnego, - system telewizji dozorowej
 20. Budowa systemu kontroli dostępu - biuro przepustek budynek nr 47 na terenie JW 1517 w Czerwieńsku. 1/PO/WB/2014
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  budowa systemu kontroli dostępu wraz z systemem depozytorów kluczy w budynku nr 47 i remontem pomieszczeń oraz przebudową części drogi z bramą wjazdową na terenie JW 1517 w Czerwieńsku. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 35/18, obręb 0001 Czerwieńsk, województwo lubuskie, na terenie JW 1517 Czerwieńsk.
 21. WYKONANIE PRZECIWWŁAMANIOWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCHW BUDYNKU NR 15 WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU nr sprawy 94/PO/2013
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 22. Usługa wymiany UPS.
  Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz
 23. Usługa konserwacji i naprawy elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 24. KZB Krotoszyn: Wykonanie robót teletechnicznych w ramach przebudowy budynku nr 7 i 8 w kompleksie 2707 JW. Opole.
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 25. KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW NADZORU (CCTV) RAZ NA KWARTAŁ - CZTERY RAZY W ROKU ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ CO DRUGI KWARTAŁ - DWA RAZY W ROKU ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU) W/W SYSTEMÓW
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 26. WYKONANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW AWARYJNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ nr sprawy 89/PN/2013
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 27. Remont i przebudowa części budynku biurowo - sztabowego nr 14 w kompleksie wojskowym Gliwice, ul. Andersa 47
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
 28. Modernizacja systemu zasilania na potrzeby stacjonarnego systemu łączności w WŁ Wałcz.
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
 29. Przebudowa budynku koszarowego nr 1 na sztabowy WKU Żagań - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
 30. KZB Krotoszyn: Wykonanie robót teletechnicznych w ramach przebudowy budynku nr 9 w JW. 1245 Wrocław - Leśnica
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 31. 1/POIN/2013
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1907, Opole
 32. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach (etap II) w ramach zadania Adaptacja pomieszczeń Starostwa (uzupełniające do zamówienia WIZ.272.1.0199.2013)
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 33. System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w ramach projektu Nowoczesność, postęp i integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 34. Usługa konserwacji, przeglądów technicznych w tym roczny przegląd techniczny oraz serwis systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej oraz autonomicznych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach wojskowych dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie oraz jednostek będacych na zaopatrzeniu.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 35. PRZETARG OGRANICZONY NA KONSERWACJĘ I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA), SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW NADZORU (CCTV) RAZ NA KWARTAŁ - CZTERY RAZY W ROKU ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ CO DRUGI KWARTAŁ - DWA RAZY W ROKU ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU) W/W SYSTEMÓW
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 36. ZRB/KZB/NDM: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części internatowej budynku nr 30 ul. Ostroroga 35 Warszawa
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 37. BUDOWĘ II TORU TRANSMISJI ZDARZEŃ Z SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZAINSTALOWANYCH W PRZEBUDOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU NR 2 GARNIZONOWEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI DO CENTRUM NADZORU JW 1907 W OPOLU Postępowanie w zakresie wykonania systemów alarmowych SSWiN, KD, CCTV, SAP wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 38. Rozbudowa systemu CCTV polegająca na dostawie oraz montażu 2 szt. kamer wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem pomocniczym niezbędnym do prawidłowego działania każdej z nich. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Objęcie konserwacją oraz serwisem gwarancyjnym przedmiotu umowy dla Jednostki Wojskowej nr 2420, sprawa nr 24/2012/POIN
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2420, Warszawa
 39. Dostawa i montaż Taktycznego Symulatora Wsparcia Ogniowego Mobilnego Nr 21 12 N,
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
 40. PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 6 NA MAGAZYN ŚRODKÓW BOJOWYCH W JW. 1907 W OPOLU Postępowanie w zakresie wykonania systemów alarmowych SSWiN, KD, CCTV wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 41. Przebudowa budynku koszarowego nr 1 na sztabowy WKU Żagań
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
 42. Dostawa mobilnych barier mikrofalowych oraz urządzeń wraz z usługą rozbudowy systemu kontroli dostępu (SKD), systemu telewizji przemysłowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w JW 2644 we Wrocławiu, przy ul. Granicznej 13. Nr sprawy: INFR/178/2012
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 43. Remont punktów komutacyjnych w kompleksie wojskowym w m. Opole - wykonanie robót budowlanych.
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
 44. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KONSERWACJĘ I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMU ALARMOWEGO (SA), SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU (CCTV) RAZ NA KWARTAŁ ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ - DWA RAZY DO ROKU ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU) WW. SYSTEMÓW. Nr sprawy: POIN/174/2012
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 45. OPRACOWANIE PROJEKTU WRAZ Z WYKONANIEM MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO W WSOWL nr sprawy 37/PN/2012
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 46. Usługa konserwacji systemów alarmowych, telewizji przemysłowej i autonomicznych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach wojskowych dla Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu (z podziałem na 16 zadań).
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 5350, Świętoszów
 47. wykonanie usługi konserwacji i naprawy elektronicznych urządzeń systemów alarmowych w m. Wrocław -Poznańska, MSS Polska Nowa Wieś, Milicz, Krapkowice, Jastrzębie , Nowogród Bobrzański, Potok, Wędrzyn, Duninów, Radnica, Skwierzyna, Skwierzyna z Filią w Biedrusku, WT Jastrzębie, WT Oleśnica
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 48. Sprawa 25/2012 Roboty dodatkowe telewizja dozorowa
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 49. ZRB/ZT1: Przebudowa części internatowej budynku nr 30 na powierzchnię biurowo - sztabową przy ul. Ostroroga 35 - telekomunikacja
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 50. Wykonanie robót dodatkowych w branży budowlanej związanych z przebudową części budynku nr 2, celem dostosowania pomieszczeń w GWŁ Opole - zadanie 21017
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 51. ZT2 Krotoszyn: Wykonanie instalacji CCTV, łączności przewodowej w obiekcie nr 7 KW 4576 Pietrzykowice
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 52. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu punktów komutacyjnych
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
 53. Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w wybranych garnizonach.
  Zamawiający: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, Warszawa
 54. Sprawa 1/2011
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 55. usługa konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w m. Wrocław -Poznańska, Wrocław - Kowale, Milicz, Krapkowice, Jastrzębie , Polska Nowa Wieś
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 56. WYKONANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW AWARYJNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ nr sprawy 02/PN/2011
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 57. 4/POIN/2010
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1907, Opole
 58. Konserwacja i obsługa awaryjna systemów alarmowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych w 2011 roku. Nr sprawy: POIN/131/2010
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 59. Dostawa, wdrożenie i opieka serwisowa systemu kontroli Dostępu (Rejestracja Czasu Pracy) w siedzibie RZGW we Wrocławiu
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 60. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia UPS 80 KVA w ilości 1Kpl dla potrzeb budowy w JW.1907 Opole i UPS 50 KVA w ilości 1 Kpl dla potrzeb budowy w JW. 2644 Wrocław
  Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, Krotoszyn
 61. Wykonanie przebudowy części budynku nr 2 celem dostosowania pomieszczeń do przechowywania dokumentów o charakterze niejawnym w Garnizonowym Węźle łączności w Opolu przy ul. Niemodlińskiej.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 62. Wymiana instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej wydzielonej do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu p.n. Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie - e- Administracja.
  Zamawiający: Powiat Głogowski, Głogów
 63. Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w ramach remontu budynku nr 2 w JW. 1907 Opole
  Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, Krotoszyn
 64. Przebudowa ogrodzenia wraz z oświetleniem zewętrznym, w kompleksie technicznym JW. 2748 w Pietrzykowicach.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 65. Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i oddymiania, system telewizji dozorowej, oraz instalacja orurowania Storczyk w ramach remontu budynku nr 1 w JW. 2644 Wrocław
  Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, Krotoszyn
 66. Usługa konserwacji oraz obsługi awaryjnej systemów alarmowych, monitorowania systemów alarmowych przez SUFO oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Nr sprawy: POIN/125/2009
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 67. Wykonanie instalacji niskoprądowych w ramach remontu budynku nr 7 i 28 na terenie kompleksu koszarowego 4576 Pietrzykowice
  Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Krotoszyn, Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, Krotoszyn
 68. Dostosowanie pomieszczeń kancelarii tajnej i archiwum do odpowiednich przepisów wraz z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu oraz wykonanie systemu alarmu pożaru, w budynku Sądu Garnizonowego przy ul. Saperów 22 - 24 we Wrocławiu
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 69. Przetarg nieograniczony na usługe konserwacji i obsługi awaryjnej systemów alarmowych. Nr sprawy: POIN/03/2009
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław

Inne osoby dla Marciniak Antoszek Renata Barbara (48 osób):