Kogo reprezentuje osoba

Marciniak Leszek Andrzej

w KRS

Leszek Andrzej Marciniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Leszek
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Marciniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Zabrze (Śląskie)
Przetargi:48 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzegorzak Grzegorz Paweł, Krawczykowska Więcław Aleksandra Barbara, Kucelman Adam Zbigniew, Świetlicka Dorota Joanna, Świetlicki Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Qnt Systemy Informatyczne Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000066459

Powiązane przetargi (48 szt.):
 1. dostawa i wdrożenie oprogramowania tworzącego System Informatyczny ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) wraz z usługą utrzymania systemu przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) dostawa i wdrożenie oprogramowania tworzącego System Informatyczny ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), zwanego dalej „Systemem", obejmującego swoim zakresem obszary merytoryczne: kadrowo - płacowy, finansowo - księgowy, budżetu zadaniowego, środków trwałych i gospodarki magazynowej, deklaracji podatkowych, portalu pracowniczego www wraz z udzieleniem licencji na czas nieokreślony;
  2) dostawa i wdrożenie innego oprogramowania niezbędnego do realizacji przedmiotu Umowy wraz z licencjami;
  3) przeniesienie (migrację) wskazanych przez Zamawiającego danych z obecnie eksploatowanych systemów do nowego Systemu, Zamawiający udostępni Wykonawcy bazy danych do migracji;
  4) przygotowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego platformy testowej i produkcyjnej Systemu;
  5) przygotowanie scenariuszy testów akceptacyjnych Systemu;
  6) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej Systemu.
  7) świadczenie usługi utrzymania wdrożonego Systemu przez 12 miesięcy.
  Przez okres 12 miesięcy od dnia końcowego odbioru Systemu Wykonawca będzie świadczył usługi związane z utrzymaniem Systemu. Warunki wykonania usług związanych z utrzymaniem Systemu, określają Istotne postanowienia umowy (IPU) stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 2 do Umowy – Usługi utrzymania Systemu oraz gwarancji).

  2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia -Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu ERP stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy dokument ten będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy) oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
  6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawcy przeprowadzą prezentację zaoferowanego Systemu:
  1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie złożą oferty do wykonania prezentacji zaoferowanego Systemu (wskazanego w treści złożonej oferty), z zakresu zagadnień określonych przez Zamawiającego w scenariuszu prezentacji, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
  2) Wykonawca powinien być gotowy do przeprowadzenie prezentacji nie później niż następnego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót) po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  3) Wszystkie prezentacje odbędą się w siedzibie Zamawiającego (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa). Kolejność przeprowadzenia prezentacji odbywać się będzie wg kolejności składania ofert. O terminie (dzień i godzina) prezentacji Wykonawcy zostaną powiadomieni w jeden ze sposobów określony w pkt 18.2 SIWZ.
  4) Proces przygotowania do przeprowadzenia prezentacji przez Wykonawcę musi nastąpić przed wyznaczoną przez Zamawiającego godziną rozpoczęcia prezentacji.
  5) Prezentacja musi zostać wykonana z użyciem zaoferowanego Systemu w wersji wskazanej w ofercie, na sprzęcie niezbędnym do przeprowadzenia prezentacji, zapewnionym przez Wykonawcę, w tym drukarka wyposażona we wszystkie materiały eksploatacyjne i np. laptop. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego, np. Microsoft Power Point.
  6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia danych wejściowych z uwzględnieniem danych zawartych w scenariuszu, niezbędnych w celu przeprowadzenia prezentacji.
  7) W trakcie prezentacji Zamawiający zapewni Wykonawcy: pomieszczenie do prezentacji i rzutnik multimedialny (złącze HDMI lub D-Sub).
  8) W trakcie prezentacji Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawców z Internetu. Zapewnienie dostępu do Internetu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zezwala na wykorzystanie sieci teleinformatycznej Zamawiającego do celów przeprowadzenia prezentacji.
  9) Przez wykonanie scenariusza rozumie się doprowadzenie do osiągnięcia wszystkich rezultatów określonych przez Zamawiającego w scenariuszu prezentacji, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz potwierdzenia osiągnięcia wspomnianych rezultatów poprzez wydruk w formie papierowej dokonany w czasie wyznaczonym na prezentację. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania wydruków poza czasem przeznaczonym na prezentację.
  10) Na przeprowadzenie prezentacji przeznaczone zostaną dla każdego Wykonawcy kolejne,
  (z uwzględnieniem pkt 9 powyżej) maksymalnie 3 godziny zegarowe, liczone od godziny rozpoczęcia prezentacji wyznaczonej przez Zamawiającego.
  11) W przypadku wystąpienia w trakcie prezentacji awarii technicznej sprzętu, wykorzystywanego do przeprowadzenia prezentacji, Wykonawca/Zamawiający (każdy odpowiednio w zakresie zapewnionego przez siebie sprzętu) może, w celu usunięcia ww. awarii, dokonać niezbędnych napraw. Łączny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 1 godziny. Czas na usunięcie ewentualnej awarii nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na prezentację.
  12) Bezpośrednio po przeprowadzeniu prezentacji oferowanego Systemu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wydruki w formie papierowej, o których mowa w pkt 8 powyżej.
  13) Z prezentacji sporządzony zostanie Protokół przeprowadzenia prezentacji, do którego zostaną załączone wydruki w formie papierowej, o których mowa w pkt 9 powyżej.
  14) Prezentacja podlega trybowi składania, uzupełniania lub poprawiania określonemu w art. 26 ust. 3 ustawy.
  15) Prezentacje Systemów przeprowadzane przez poszczególnych Wykonawców są jawne.
 2. Utrzymanie Systemu Finansowo Kadrowego wraz z udzieleniem sublicencji oraz świadczenie usług asysty
  Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie Systemu Finansowo Kadrowego, poprzez realizację następujących usług: - świadczenie usług utrzymania systemu Quorum lub równoważnego i udzielenia sublicencji; - świadczenie usług asysty.
 3. Udzielenie abonamentu do końca trwania Umowy na moduły Systemu: QUORUM QDeklaracje i QUORUM eIK (w tym eWnioski); świadczenie usług Utrzymania Systemu obejmujących Usługi: Serwisu, Upgrade, Doradztwa Technicznego; wprowadzania Poprawek Systemu usprawniających pracę Systemu
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa
  Udzielenie abonamentu do końca trwania Umowy na moduły Systemu: QUORUM QDeklaracje i QUORUM eIK (w tym eWnioski); świadczenie usług Utrzymania Systemu obejmujących Usługi: Serwisu, Upgrade, Doradztwa Technicznego; wprowadzania Poprawek Systemu usprawniających pracę Systemu.
 4. Sprawowanie opieki serwisowej systemu Quorum (w wersji dla systemu operacyjnego Microsoft Windows), użytkowanego przez Ministerstwo.
  Zamawiający: Ministerstwo Energii, Warszawa
  Sprawowanie opieki serwisowej systeu Quorum (w wersji dla systemu operacyjnego Microsoft Windows), użytkowanego przez Ministerstwo.
 5. „Skonfigurowania bazy danych SQL Anywhere (wraz z serwisem archiwalnych baz danych) oraz uspójnienie danych kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych z 39 jednostek podległych Zamawiającemu”
  Zamawiający: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, Tychy
  W związku z planowaną przez Zamawiającego centralizacją obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej jednostek oświatowych w Tychach, konieczne jest: skonfigurowanie bazy danych SQL Anywhere (wraz z serwisem archiwalnych baz danych) oraz uspójnienie danych 39 jednostek podległych Zamawiającemu.
 6. Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska oraz świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej i wizyt konsultanta.
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
  Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska oraz świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej i wizyt konsultanta.
 7. Usługi migracji, importu oraz wykonania zestawień w module ARP w systemie Quorum.
  Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemu Quorum, poprzez realizację migracji importu oraz wykonania zestawień w module ARP.
 8. Utrzymanie systemu Quorum
  Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemu Quorum, poprzez realizacje następujących usług: świadczenie usług utrzymania; - świadczenie usług asysty.
 9. Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją
  Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy
 10. Usługa Asysty Technicznej dla wykorzystywanego w PARP informatycznego systemu finansowo-księgowego wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBase SQL
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej dla wykorzystywanego w PARP informatycznego systemu finansowo-księgowego wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBase SQL, zgodnie z
  Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy
 11. Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją
  Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
  Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją
 12. Wsparcie techniczne i asysta merytoryczna dla systemów FK oraz ich rozbudowa
  Zamawiający: Centrum Projektów Informatycznych, Warszawa
  Wsparcie techniczne i asysta merytoryczna dla systemów FK oraz ich rozbudowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie następujące części: 1. Część I zgodnie z pkt I Załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ 2. Część II zgodnie z pkt II Załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każdy wykonawca może złożyć ofertę, na dowolną ilość części zamówienia
 13. Zakup usługi serwisowej polegającej na utrzymaniu użytkowanego oprogramowania QNT na okres od 22.04.2015 roku do 31.12.2017 roku.
  Zamawiający: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa
  Zakup usługi serwisowej polegającej na utrzymaniu użytkowanego oprogramowania QNT na okres od 22.04.2015 roku do 31.12.2017 roku.
 14. Serwis systemu komputerowego QUORUM
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
  1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do opieki serwisowej systemu komputerowego QUORUM i jego komponentów, programu do importu plików z systemu Gandalf oraz programu QDeklaracje.
  2. Umową objęte są następujące programy autorstwa Wykonawcy, w wersji dla systemu operacyjnego Microsoft Windows, użytkowane przez Zamawiającego:
  2.1. Quorum FK wraz z modułem sprawozdań budżetowych,
  2.2. Quorum Kadry wraz z elektroniczną informacją kadrową,
  2.3. Quorum Płace,
  2.4. Quorum Magazyn,
  2.5. Quorum Środki Trwałe wraz z kolektorem danych Zebex PDL 20 i drukarką termotransferową,
  2.6. program do importu plików z systemu GANDALF.
  2.7. QDeklaracje,
  zwane w dalszej części Umowy Oprogramowaniem.
  3. Wykonawca zobowiązuje się sprawować opiekę serwisową, o której mowa w ust.1 pkt 1, polegającą na:
  3.1 udzielaniu w siedzibie Zamawiającego konsultacji oraz pomocy przy wyjaśnianiu i usuwaniu problemów związanych z eksploatacją Oprogramowania, w wymiarze maksymalnie 32 godzin w ciągu roku, realizowanych w postaci czterech niepodzielnych ośmiogodzinnych sesji, przeprowadzanych nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia konsultacji przez Zamawiającego,
  3.2 bieżącej kontroli baz danych oraz dostarczaniu Zamawiającemu nowelizacji zgodnie z punktem 3.4, 3.5 i 3.6,
  3.3 udzielaniu bieżącej pomocy telefonicznej dotyczącej eksploatacji Oprogramowania. Porady telefoniczne udzielane będą w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu 32 786-91-10 lub za pośrednictwem aplikacji eSerwis; pomoc będzie realizowana w dniu zgłoszenia lub najpóźniej w dniu następnym,
  3.4 nowelizacji użytkowanego Oprogramowania wynikającej ze zmian legislacyjnych - nie później niż w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia ww. zmian w publikatorze,
  3.5 nowelizacji użytkowanego Oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych; zmiany wprowadzane przez Wykonawcę nie mogą ograniczać funkcjonalności posiadanej uprzednio przez Oprogramowanie,
  3.6 nowelizacji użytkowanego Oprogramowania polegającej na wprowadzaniu na wniosek Zamawiającego odpłatnych zmian w funkcjonalności Oprogramowania,
  przeprowadzaniu na wniosek Zamawiającego dodatkowych, odpłatnych konsultacji oraz pomocy przy wyjaśnianiu i usuwaniu problemów związanych z użytkowaniem Oprogramowania, realizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia konsultacji przez Zamawiającego.
 15. Modyfikacja programu finansowo - księgowego
  Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa
  Modyfikacja programu finansowo - księgowego składającego się z nw. Modułów:
  - program SFK-MS F-K,
  - program SFK-MS Kadry,
  - program SFK-MS Płace,
  - program SFK-MS KZP,
  - program SFK-MS Budżet,
  - program SFK-MS Środki Trwałe,
  - program SFK-MS Magazyn,
  - program SFK-MS eIK,
  - program SFK-MS DOK.
 16. Świadczenie opieki serwisowej oprogramowania Quorum Kadry oraz Quorum Płace
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Zielona Góra
  świadczenie opieki serwisowej oprogramowania Quorum Kadry oraz Quorum Płace polegającej na:
  nowelizacji użytkowanego oprogramowania wynikającej ze zmian legislacyjnych,
  nowelizacji użytkowanego oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych,
  wprowadzaniu na życzenie Zamawiającego zmian w funkcjonalności oprogramowania,
  przeprowadzaniu na życzenie Zamawiającego dodatkowych, odpłatnych konsultacji i pomocy w użytkowaniu oprogramowania, realizowanych w siedzibie Zamawiającego,
  udzielaniu bieżącej pomocy telefonicznej dotyczącej eksploatacji oprogramowania. Porady telefoniczne udzielane będą w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
 17. Usługa wsparcia technicznego oraz asysta merytoryczna prac w systemie FK
  Zamawiający: Centrum Projektów Informatycznych, Warszawa
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  1.Usługa wsparcia technicznego - Help Desk - usługa pomocy Zamawiającemu w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w obsłudze Systemu F-K Zamawiającego, w tym dokonywanie aktualizacji wynikających ze zmian przepisów prawa minimum na jeden dzień przed wejściem przepisów w życie mających na celu zapewnienie bezawaryjnego, poprawnego funkcjonowania Systemu F-K przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
  2.Usługa asysty merytorycznej - usługa polegająca na doradztwie i konsultacjach technicznych oraz usprawnieniach oraz zmianach konfiguracji Systemu F-K w zakresie Księgowości, Kadr i Płac, Środków Trwałych zgodnie ze zleceniami przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania 300 roboczogodzin
 18. Rozszerzenie systemu komputerowego QUORUM o możliwość ewidencji w szczegółowości większej niż poziom działania w budżecie zadaniowym
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
  W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do rozszerzenia słownika zadań budżetu państwa o dodatkowy poziom szczegółowości. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1) zmiany we wszystkich miejscach systemu QUORUM, w których następuje odwołanie do słownika zadań budżetu państwa. Wszystkie dokumenty i operacje księgowe (również plany) będą musiały być ewidencjonowane z dokładnością do poddziałań (zamiast obecnych działań).
  2) Dostosowanie importu do modułu FK z systemu Gandalf z uwzględnieniem poddziałań.
  3) Wprowadzenie mosliwości przypisania do danego paragrafu listy poddziałań tak aby po wyborze paragrafu można było zapisać dane powiązane tylko z konkretnymi poddziałaniami
 19. Usługi powdrożeniowe dla oprogramowania Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
  Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych, Warszawa
  Usługi powdrożeniowe dla oprogramowania Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 20. Przygotowanie nowych funkcjonalności w systemie Quorum
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
  Przygotowanie nowych funkcjonalności w systemie Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w Zabrzu, celem integracji Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z Centralnym Podsystemem Wspomagania Realizacji Zadań Obsługowych systemu Quorum klasy ERP obowiązujących w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i 9 Jednostkach Administracji Zespolonej
 21. UTRZYMANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA, JEGO MODYFIKACJA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA, OPIEKI SERWISOWEJ I WIZYT KONSULTANTA
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
 22. Zakup modyfikacji FK QNT - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
 23. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania modułu Programu Quorum AZF (Asystent Zarządzania Finansowaniem)
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
 24. Zakup modyfikacji FK QNT oraz zakup usługi serwisowej - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
 25. Usługa serwisowa w zakresie wsparcia i konserwacji systemu informatycznego Qrezus
  Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 26. Świadczenie usług serwisowych systemu kadrowego, płacowego oraz elementów systemu finansowo-księgowego w zakresie eksportu danych z programu płacowego do systemu finansowo-księgowego firmy Mercomp eksploatowanego w Kancelarii Prezydenta RP i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.
  Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
 27. Sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. nr ref.: 15/usł./2013
  Zamawiający: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa
 28. WINB-ZFK.272.1.2013
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Katowice
 29. Dostawa programu finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem oraz aktualizacjami oprogramowania systemowego i wsparciem technicznym do końca 2013 r. i w latach 2014, 2015 i 2016
  Zamawiający: Główny Urząd Miar, Warszawa
 30. Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej -GIS
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Sulęcin
 31. Wdrożenie pozostałych modułów systemu Quorum dla WIOŚ Katowice
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice
 32. Dostawa, opracowanie koncepcji, wdrożenie oraz opieka nad Systemem Wspomagającym Zarządzanie Centrum Usług Wspólnych opartym na rozwiązaniach klasy ERP
  Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych, Warszawa
 33. Wdrożenie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach modułów informatycznych: kadry-płace, środki trwałe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rejestr czasu pracy.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Katowice
 34. świadczenie usług informatycznych: konsultacyjnych, opracowywania i utrzymania oprogramowania QREZUS, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2013 r
  Zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Kraków
 35. Kuratorium Oświaty w Katowicach działa zgodnie za art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody Śląskiego będącego Zamawiającym. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie modułów: kadry - płace, środki trwałe, magazyn, kasa zapomogowo-pożyczkowa, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rejestr czasu pracy i świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Kuratorium Oświaty asyst i kursów.
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katowice
 36. Świadczenie usług wsparcia w zakresie eksploatacji oprogramowania Quorum z zainstalowanymi modułami F-K, AZF, Kadry, Płace, ARP, ST, będącego autorskim utworem firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
  Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa
 37. Wdrożenie w siedzibie WITD w Katowicach modułów informatycznych: kadry-płace, środki trwałe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rejestr czasu pracy
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Katowice
 38. Usługa Asysty Technicznej informatycznego systemu finansowo-księgowego PARP
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 39. Usługa doradczą w zakresie przygotowania metodyki dla wdrożenia budżetu zadaniowego w Urzędzie Miasta Siemiatycze i w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach oraz wdrożenie aplikacji do Planowania i Realizacji Budżetu Zadaniowego w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiat Siemiatycki, Siemiatycze
 40. Dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Quorum
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa
 41. Świadczenie usług utrzymania systemu finansowo- księgowego Qrezus oraz zakup dodatkowych modułów oprogramowania
  Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 42. usługi serwisowe na zintegrowany system informatyczny klasy ERP
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
 43. Serwis systemu QUORUM
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 44. Usługa w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania. Znak sprawy: 36/OHP/2012
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Warszawa
 45. świadczenie usług serwisowych dla eksploatowanego w Kancelarii Prezydenta RP i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP systemu kadrowego, płacowego oraz systemu finansowo-księgowego w zakresie eksportu danych z programu płacowego do systemu finansowo-księgowego firmy Mercomp.
  Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
 46. Asysta merytoryczna prac w systemie FK
  Zamawiający: Centrum Projektów Informatycznych, Warszawa
 47. świadczenie usług informatycznych: konsultacyjnych, opracowywania i utrzymania oprogramowania QREZUS, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2012 r
  Zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Kraków
 48. Serwis dla programu komputerowego QUORUM
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

Inne osoby dla Marciniak Leszek Andrzej (58 osób):