Kogo reprezentuje osoba

Marczak Monika

w KRS

Monika Marczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Marczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Malanów (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosik Katarzyna, Cajdler Jolanta, Cieślak Iwona, Dolińska Monika, Gałęski Kazimierz, Gebler Piotr, Gruszczyński Paweł, Gryglewska Dorota, Jakubowska Wioletta, Kaczewiak Mariola, Kaczorowska Agnieszka Sylwia, Kowalski Jerzy, Kroma Barbara, Lament Beata, Miling Romuald, Młodziński Sławomir, Niżyńska Renata, Ochocka Marianna, Ochocki Józef, Parada Agnieszka, Piąstka Grażyna, Pławińska Kinga, Raszewska Dorota, Smolińska Joanna, Stachowiak Marcin, Stasikowski Czesław, Stefańska Magdalena, Świątczak Jadwiga, Sylwestrzak Sylwia, Szczeciński Jan, Szczepaniak Monika, Szypowska Magdalena, Tygielski Jan Jędrzej, Ugorna Aneta, Walczak Ewelina, Wieczorek Beata, Wielgosz Henryk, Wójcik Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasik Lucjan Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Fundacja Przyjaciół Ziemi Turkowskiej Pomocna Dłoń, Turek − KRS 0000056939
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Uniejów − KRS 0000002809
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu, Kamień − KRS 0000202781
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kowalach Pańskich, Kowale Pańskie - Kolonia − KRS 0000165566
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Miłaczewie, Miłaczew − KRS 0000007072
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Polichnie, Polichno − KRS 0000054359
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Potworowie, Potworów − KRS 0000267557
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Wyszynie, Wyszyna − KRS 0000046563
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Zagorzynie, Zagorzyn − KRS 0000050355
 11. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Malanowie, Malanów − KRS 0000142978
 12. Robibau Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000481932
 13. Roxpol Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000171912
 14. Spółdzielczy Zakład Usługowy W Przykonie, Przykona − KRS 0000174371
 15. Stowarzyszenie Emerytów, Malanów − KRS 0000318383
 16. Stowarzyszenie Lepsza Gmina, Dobra − KRS 0000207066
 17. Turkowskie Towarzystwo Chóralne, Turek − KRS 0000047390

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bio-rol Sp. Z O.O., Skrzypnia − KRS 0000273454
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Cekowie, Ceków − KRS 0000023666
 3. Golmar Sp. Z O.O., Bierzmo − KRS 0000091648
 4. Gospodarstwo Rolne Chylin Sp. Z O.O., Chylin − KRS 0000282224
 5. Kerria Piórkowski Sp. J., Koło − KRS 0000269789
 6. Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000128327
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kalisz − KRS 0000097390
 8. Sam Sp. Z O.O., Kraśnica-kolonia − KRS 0000490982
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Cekowie, Ceków Kolonia − KRS 0000182344
 10. Turecka Izba Gospodarcza, Turek − KRS 0000020776

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 600 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Krzymów, Krzymów
  3.1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego, w kwocie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2016 r. 3.1.2. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 3.1.3. Termin uruchomienia kredytu nastąpi jednorazowo, w wysokości 600 000,00 zł, w ciągu ………. dnia/dni od daty złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji o uruchomienie kredytu za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Uwaga: dla celów porównania ofert do obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 13.12.2016 r. 3.1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3.1.5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 3.1.6. Spłata kapitału w 48 ratach miesięcznych, w następujących terminach i kwotach: a) 2016 – okres karencji; b) 2017 – okres karencji; c) 2018 – okres karencji; d) 2019 – okres karencji; e) 2020 – styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł f) 2021 – styczeń do grudnia 12 rat po 20.000 zł g) 2022 – styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł h) 2023 – styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł i) rozpoczęcie spłaty: 31.01.2020 r., j) zakończenie: 31.12.2023r., k) zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia czy zmiany, 3.1.7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, bez karencji. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca – na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. 3.1.8. Spłata kredytu oraz odsetek może wypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku. W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu. 3.1.9. Forma kredytu: kredyt udostępniony poprzez przelanie na rachunek bieżący, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie nr konta 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001 3.1.10. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M, bank powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Do obliczenia ceny, prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z 17 listopada 2016 roku w wysokości 1,73%, 3.1.11. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: a) Weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 3.1.12. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 3.1.13. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywista liczbę dni występujących w danym roku (365 – 366). 3.1.14. Zamawiający potwierdza zgodę w postaci kontrasygnaty Skarbnika Gminy pod treścią umowy kredytowej. 3.1.15. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 3.1.16. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 3.1.17. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 3.1.18. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu 3.1.19. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 3.2. Dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 3.2.1. Uchwała budżetowa Rady Gminy Krzymów na rok 2016 wraz z załącznikami – dostępna na stronie http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=2671 3.2.2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019, zwana dalej WPF, zawierająca prognozę kwoty długu i spłat na rok 2016 i lata następne – dostępne na stronie internetowej http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=2669; 3.2.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).