Kogo reprezentuje osoba

Mazur Alicja

w KRS

Alicja Mazur

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Nazwisko:Mazur
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Skoczów (Śląskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Araszczuk Wojciech Stanisław, Binek Angełowa Krystyna Maria, Bujok Urszula, Czerny Maciej Michał, Drzyzga Krzysztof, Dziedzic Bolesław, Farian Urszula, Gorol Czesława, Hubczyk Marzena, Jankowska Błach Grażyna, Janota Katarzyna Sylwia, Jaworska Katarzyna Barbara, Kawaler Teresa, Kobiela Anna, Kożdoń Bernadeta, Krzywoń Piotr Karol, Kubaszewska Elżbieta Jadwiga, Kubeczek Renata, Laszczak Małgorzata, Lekki Helena, Lipsa Krystyna, Mamica Władysław, Mencnarowska Ilona, Motyka Urszula Joanna, Olma Elżbieta Anna, Pilińska Katarzyna, Pisarek Danuta Maria, Puzoń Marianna, Saltarius Wanda, Sedlaczek Zdziech Iwona Maria, Sikora Elżbieta, Stanclik Waluszek Katarzyna Bożena, Strach Henryk Władysław, Świerczyńska Krystyna, Szarzec Otton, Szczepańska Alicja Mieczysława, Szostok Helena, Szymończyk Dagmara Maria, Słowiok Danuta, Tytko Jarosław, Urbaś Tomasz, Waleczek Leokadia, Waliczek Regina Anna, Wałaski Marzena, Wiśniewska Barbara Wiktoria, Zacharjasiewicz Antoni, Żagan Janina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wasilewska Danuta Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skoczowie, Skoczów − KRS 0000085240
 2. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe, Cieszyn − KRS 0000179521
 3. Fundacja Wspólny Dom, Pogórze − KRS 0000135747
 4. Fundacja Ziemi Cieszyńskiej, Górki Wielkie − KRS 0000516758
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza, Pogórze − KRS 0000591886
 6. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, Cieszyn − KRS 0000298555
 7. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn − KRS 0000337584
 8. Towarzystwo Im. Zofii Kossak, Górki Wielkie − KRS 0000210898
 9. Trans-krusz Sp. Z O.O., Pszczyna − KRS 0000494842

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ustroniu, Ustroń − KRS 0000114918
 2. Maja Travel Sp. Z O.O., Ustroń − KRS 0000331210
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Złoty Szereg, Bielsko-biała − KRS 0000123116

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Brenna w wysokości 3.000.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego dla Gminy Brenna w wysokości 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych 00/100) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 870.000,00 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brenna w 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strumień w roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Strumieniu, Strumień
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu w kwocie 2.000.000,00 z przeznaczeniem na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strumień w roku 2016 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie udzielony w jednej transzy. Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu- wypłata w jednej transzy do 30.04.2016 r. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie w 24 ratach w następujących terminach i kwotach: 2017 do 15 lutego 2017 r. 12 500,00 + odsetki do 15 maja 2017 r. 12 500,00 + odsetki do 15 września 2017 r. 12 500,00 + odsetki do 15 grudnia 2017 r. 12 500,00 + odsetki 2018 do 15 lutego 2018 r. 12 500,00 + odsetki do 15 maja 2018 r. 12 500,00 + odsetki do 15 września 2018 r. 12 500,00 + odsetki do 15 grudnia 2018 r. 12 500,00 + odsetki 2019 do 15 lutego 2019 r. 87 500,00 + odsetki do 15 maja 2019 r. 87 500,00 + odsetki do 15 września 2019 r. 87 500,00 + odsetki do 15 grudnia 2019 r. 87 500,00 + odsetki 2020 do 15 lutego 2020 r. 62 500,00 + odsetki do 15 maja 2020 r. 62 500,00 + odsetki do 15 września 2020 r. 62 500,00 + odsetki do 15 grudnia 2020 r. 62 500,00 + odsetki 2021 do 15 lutego 2021 r. 75 000,00 + odsetki do 15 maja 2021 r. 75 000,00 + odsetki do 15 września 2021 r. 75 000,00 + odsetki do 15 grudnia 2021 r. 75 000,00 + odsetki 2022 do 15 lutego 2022 r. 250 000,00 + odsetki do 15 maja 2022 r. 250 000,00 + odsetki do 15 września 2022 r. 250 000,00 + odsetki do 15 grudnia 2022 r. 250 000,00 + odsetki 2. Skarbnik Strumienia złoży podpis na wekslu oraz deklaracji wekslowej, mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. 3. Kredytobiorca nie przewiduje innych form zabezpieczenia kredytu. 4. Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu zakupu wierzytelności
 4. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.450.000,00 zł. 1) Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2) Kwota kredytu: 2 450.000,00 zł. 3) Okres kredytowania: 2015-2022. 4) Okres spłaty: 6 lat, tj. 2017-2022. 5) Uruchomienie kredytu: przewiduje się 1 transzę w wysokości 2.450.000,00 zł w terminie: do 3 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową zawiadomi bank z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 6) Spłata kapitału w następujących okresach: kwartalnych, ostatniego dnia kalendarzowego każdego kwartału począwszy od dnia 31.03.2017 r. w 24 kwartalnych ratach: a) raty od 31.03.2017 r. do 31.12.2017 r. po 112 500,00 zł każda, b) raty od 31.03.2018 r. do 31.12.2018 r. po 112 500,00 zł każda, c) raty od 31.03.2019 r. do 31.12.2019 r. po 87 500,00 zł każda, d) raty od 31.03.2020 r. do 31.12.2020 r. po 75 000,00 zł każda, e) raty od 31.03.2021 r. do 31.12.2021 r. po 112 500,00 zł każda, f) raty od 31.03.2022 r. do 31.12.2022 r. po 112 500,00 zł każda. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu. 7) Spłata odsetek: na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. Spłata raty odsetkowej przypadającej na dzień wolny od pracy przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie. 8) Oprocentowanie: WIBOR 1M + niezmienna marża banku. 9) Zabezpieczenie: Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 10) Inne warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji, b) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. c) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu, d) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 33 8111 0009 2001 0036 9950 0001 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie. e) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia całego kosztu kredytu w postaci prowizji. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu. f) informacje (zestawienia) dotyczące zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Gminę pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, a pozostałe dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl. 11) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 700.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej - 400.000 PLN oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu - 300.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Dębowiec, Dębowiec
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 700.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej - 400.000 PLN oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu - 300.000 PLN. a) Kwota kredytu: 700.000,00 zł; b) Termin uruchomienia kredytu: jednorazowo w 2011 r. w terminie do 3 dni od podpisania umowy, przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, nr rachunku: 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010; c) Okres kredytowania: 9 lat (2012 - 2020); d) Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 30.04.2012 r.; e) Spłaty rat kapitałowych: kwartalnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; f) Naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia; g) Zamawiający nie dopuszcza pobierania dodatkowych opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty; h) Oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym. i) Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; j) Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, a ich spłata dokonywana będzie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego; k) Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek. Odsetki naliczane będą z zastosowaniem następującej formuły: 0 = N x (R + M) x D / (365 x 100) Gdzie: O - odsetki, N - pozostała do spłaty kwota kredytu, R - stopa bazowa oprocentowania (WIBOR 1M), M - marża Wykonawcy, D - liczba dni okresu odsetkowego; l) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco; ł) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku; m) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. n) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów..
 6. Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brenna i gminnych jednostek organizacyjnych obejmującej: 1/ otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy, 2/ otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: Urząd Gminy w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Gimnazjum w Brennej, Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Biblioteka Publiczna w Brennej. 3/ realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym (system home banking) 4/ przyjmowanie wpłat gotówkowych 5/ dokonywanie wypłat gotówkowych 6/ generowanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom. 7/automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na lokacie over night na rachunku gminy, 8/ Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych , w oddziale, placówce banku znajdującej się w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego lub w przypadku gdy wybrany bank nie będzie posiadał swojej siedziby lub oddziału albo filii, to zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych i zapewni możliwość przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Brenna ( transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 2.Dane prognozowane obejmujące cały okres realizacji zamówienia sporządzane na podstawie danych z 2010 roku: Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość około 1 Prowadzenie rachunków bieżących szt. 11 2 Prowadzenie rachunków pomocniczych szt.27 3 Realizacja przelewów zewnętrznych szt.14.000 4 Realizacja przelewów wewnętrznych szt.2.000 5 Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy szt.900 6 Wypłaty gotówkowe jednorazowe z rachunku szt.500 7 Ilość stanowisk komputerowych do obsługi usługi Home banking szt.12 8 Przeciętna wartość środków lokowanych na lokacie over night zł/dzień 200.000zł Zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanych w/w ilości czynności bankowych, oraz wartości czynności bankowych, w okresie obowiązywania umowy, nie będą wpływać na zmianę wartości umowy..
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 700.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz - Ochaby - 400.000 PLN oraz Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie - 300.000 PLN..
  Zamawiający: Gmina Dębowiec, Dębowiec
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 700.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz - Ochaby - 400.000 PLN oraz Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie - 300.000 PLN. a) Kwota kredytu: 700.000,00 zł; b) Termin uruchomienia kredytu: jednorazowo w 2010 r. w terminie do 3 dni od podpisania umowy, przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, nr rachunku: 78 8126 0007 0000 0127 2000 0010 c) Okres kredytowania: 10 lat (2011 - 2020) d) Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2011 r. e) Spłaty rat kapitałowych: kwartalnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji f) Naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia g) Zamawiający nie dopuszcza pobierania dodatkowych opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty h) Oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym. i) Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku j) Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, a ich spłata dokonywana będzie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego k) Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek. Odsetki naliczane będą z zastosowaniem następującej formuły 0 = N x (R + M) x D (365 x 100) Gdzie: O - odsetki, N - pozostała do spłaty kwota kredytu, R - stopa bazowa oprocentowania (WIBOR 1M), M - marża Wykonawcy, D - liczba dni okresu odsetkowego l) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco ł) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku m) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. n) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów..
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 500.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Dębowiec, Dębowiec
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 500.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec. a) Kwota kredytu: 500.000,00 zł; b) Termin uruchomienia kredytu: jednorazowo w 2010 r. w terminie do 3 dni od podpisania umowy, przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, nr rachunku: 78 8126 0007 0000 0127 2000 0010; c) Okres kredytowania: 9 lat (2011 - 2019); d) Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2011 r.; e) Spłaty rat kapitałowych: kwartalnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; f) Naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia; g) Zamawiający nie dopuszcza pobierania dodatkowych opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty; h) Oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym. i) Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; j) Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, a ich spłata dokonywana będzie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego; k) Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek. Odsetki naliczane będą z zastosowaniem następującej formuły: 0 = N x (R + M) x D / (365 x 100) Gdzie: O - odsetki, N - pozostała do spłaty kwota kredytu, R - stopa bazowa oprocentowania (WIBOR 1M), M - marża Wykonawcy, D - liczba dni okresu odsetkowego; l) Zabezpieczeniem kredytu będzie- weksel in blanco; ł) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku; m) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. n) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów..
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 470.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu w kwocie 200.000 PLN oraz Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe- w kwocie 270.000 PLN.
  Zamawiający: Gmina Dębowiec, Dębowiec
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 470.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu w kwocie 200.000 PLN oraz Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe w kwocie 270.000 PLN. a) Kwota kredytu: 470.000,00 zł; b) Termin uruchomienia kredytu: jednorazowo w 2010 r. w terminie do 3 dni od podpisania umowy, przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, nr rachunku: 78 8126 0007 0000 0127 2000 0010; c) Okres kredytowania: 7 lat (2011 - 2017); d) Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2011 r.; e) Spłaty rat kapitałowych: kwartalnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; f) Naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia; g) Zamawiający nie dopuszcza pobierania dodatkowych opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty; h) Oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym. i) Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; j) Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, a ich spłata dokonywana będzie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego; k) Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek. Odsetki naliczane będą z zastosowaniem następującej formuły: 0 = N x (R + M) x D (365 x 100) Gdzie: O - odsetki, N - pozostała do spłaty kwota kredytu, R - stopa bazowa oprocentowania (WIBOR 1M), M - marża Wykonawcy, D - liczba dni okresu odsetkowego; l) Zabezpieczeniem kredytu będzie -weksel in blanco-; ł) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku; m) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. n) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 10. ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRENNA W ROKU 2009.
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brenna w roku 2009 (związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, bez wskazania konkretnego zadania). 2. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy w dniu następnym po podpisaniu umowy, przelewem na konto Zamawiającego wskazane w umowie. 3. Spłata kredytu nastąpi od 10 stycznia 2011 r. do 10 grudnia 2015 r., Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niż to zostało określone powyżej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. 4. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 7. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu: 2011 do 10 stycznia 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lutego 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 marca 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 kwietnia 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 maja 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 czerwca 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lipca 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 sierpnia 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 września 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 października 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 listopada 2011 r. 8.333,00 + odsetki do 10 grudnia 2011 r. 8.333,00 + odsetki 2012 do 10 stycznia 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lutego 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 marca 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 kwietnia 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 maja 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 czerwca 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lipca 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 sierpnia 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 września 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 października 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 listopada 2012 r. 8.333,00 + odsetki do 10 grudnia 2012 r. 8.333,00 + odsetki 2013 do 10 stycznia 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lutego 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 marca 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 kwietnia 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 maja 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 czerwca 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lipca 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 sierpnia 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 września 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 października 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 listopada 2013 r. 8.333,00 + odsetki do 10 grudnia 2013 r. 8.333,00 + odsetki 2014 do 10 stycznia 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lutego 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 marca 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 kwietnia 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 maja 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 czerwca 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lipca 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 sierpnia 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 września 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 października 2014 r. 8.333,00 + odsetki do 10 listopada 201 r. 8.333,00 + odsetki do 10 grudnia 2014 r. 8.333,00 + odsetki 2015 do 10 stycznia 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lutego 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 marca 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 kwietnia 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 maja 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 czerwca 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 lipca 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 sierpnia 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 września 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 października 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 listopada 2015 r. 8.333,00 + odsetki do 10 grudnia 2015 r. 8.353,00 + odsetki 7. Spłata odsetek - odsetki od kredytu płatne będą od zaciągnięcia kredytu do dnia spłaty w okresach miesięcznych i naliczane będą od salda kredytu. Spłata odsetek nastąpi do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni; 8. Oprocentowanie - w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 9. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 10. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy. 11. Okres kredytowania będzie wynosił 7 lat (2009-2015). 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
 11. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębowiec.
  Zamawiający: Gmina Dębowiec, Dębowiec
  Przedmiotem zamówienia, w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, jest prowadzenie pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Dębowiec. 3.2. W celu pokazania kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi, do specyfikacji załącza się informacje o Gminie Dębowiec zawierające: a) Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji; b) Plan dochodów i wydatków według uchwalonego Budżetu Gminy Dębowiec na 2009r. - Uchwała nr 221/XXIV/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2008 r., stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji; c) Informację o średniej miesięcznej liczbie przelewów i średniej wartości przelewów dokonywanych na poszczególnych kontach Urzędu Gminy Dębowiec, stanowiącą załącznik nr 3 do specyfikacji; d) Informację o średniej miesięcznej wartości wpłat i wypłat gotówkowych Urzędu Gminy Dębowiec, stanowiącą załącznik nr 4 do specyfikacji; 3.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje otwarcie i prowadzenie: - rachunku bieżącego budżetu gminy, rachunków podstawowych jednostek budżetowych i instytucji kultury utworzonych przez Gminę Dębowiec; - rachunków pomocniczych, a w szczególności funduszy celowych, sum na zlecenie i depozytowych, a także innych rachunków bankowych których obowiązek prowadzenia nakładają przepisy prawa lub zawarte umowy (np. rachunki dla środków pomocowych); - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach; - realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną; - zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych; - realizację wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz przez inne osoby, podmioty na rachunki Zamawiającego (Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Dębowiec przez płatników podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych oraz od przelewów dokonywanych pomiędzy rachunkami Urzędu Gminy a jednostkami organizacyjnymi); - wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych umożliwiających funkcjonowanie kasy w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w Urzędzie Gminy Dębowiec; - wystawianie pisemnego potwierdzenia stanu salda rachunków bankowych w każdym dniu roboczym; - przyjmowanie wolnych środków, zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokaty krótkoterminowe typu (over night) i weekendowe; - zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach terminowych, których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji; - zapewnienie możliwości zaciągania kredytu (w rachunku bieżącym budżetu) (Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od niewykorzystanej części kredytu); - możliwości w zakresie dostępności do innych usług bankowych..
 12. ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ADAPTACJA STRYCHU I TERMOMODERNIZACJA W PRZEDSZKOLU W BRENNEJ.
  Zamawiający: Gmina Brenna, Brenna
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu w kwocie 630.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Adaptacja strychu i termomodernizacja w Przedszkolu w Brennej Kredyt ma być udzielony w I transzy w wysokości 630.000,00 zł w terminie do 05.05.2009r. Kredyt zostanie spłacony w ratach miesięcznych zaś odsetki naliczane będą od salda kredytu w latach 2010-2014 wg harmonogramu
 13. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 PLN przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie - etap II.
  Zamawiający: Gmina Dębowiec, Dębowiec
  a) Kwota kredytu: 1.000.000,00 zł; b) Termin uruchomienia kredytu: jednorazowo w 2009 r. w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skoczowie, nr rachunku: 78 8126 0007 0000 0127 2000 0010; c) Okres kredytowania: 11 lat (2010 - 2020); d) Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2010 r.; e) Spłaty rat kapitałowych: kwartalnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; f) Naliczanie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia; g) Zamawiający nie dopuszcza pobierania dodatkowych opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty; h) Oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym. i) Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; j) Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, a ich spłata dokonywana będzie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego; k) Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek. Odsetki naliczane będą z zastosowaniem następującej formuły: 0 = N x (R + M) x D / (365 x 100) Gdzie: O - odsetki, N - pozostała do spłaty kwota kredytu, R - stopa bazowa oprocentowania (WIBOR 1M), M - marża Wykonawcy, D - liczba dni okresu odsetkowego; l) Zabezpieczeniem kredytu będzie -weksel in blanco-; ł) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku; m) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. n) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.