Kogo reprezentuje osoba

Mazur Jan Stanisław

w KRS

Jan Stanisław Mazur

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Mazur
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Czarnystok (Lubelskie), Szczebrzeszyn (Lubelskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Batorska Emilia Michalina, Batorski Alfred Jan, Bulak Józef, Ciurysek Józef Alfred, Czerniecka Halina, Czop Jan, Duda Bolesław, Garbarz Teresa, Hadam Lucjan Franciszek, Hadam Wojciech, Kamińska Wiesława, Karol Anna, Kawka Ryszard Jan, Kniaziowski Józef Maciej, Koszel Alicja Maria, Kruk Mieczysław, Krukowska Agnieszka, Kurek Bolesław, Makara Henryk, Mamona Antoni Józef, Pańczyk Henryk Eugeniusz, Soboń Wiesława Janina, Surma Józef Kazimierz, Wujec Jan, Zakrzewska Jolanta Lidia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łapińska Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczebrzeszynie, Szczebrzeszyn − KRS 0000049977
 2. Gminny Klub Sportowy Perła Deszkowice, Deszkowice Pierwsze − KRS 0000069989
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Bodaczowie, Bodaczów − KRS 0000068005
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Gorajcu Zagroble, Gorajec Zagroble − KRS 0000084807
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kawęczynie, Kawęczyn − KRS 0000081404
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Kolonii Kawęczyn, Kolonia Kawęczyn − KRS 0000053192
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Podlesiu Małym, Podlesie Małe − KRS 0000088581
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Szperówce, Szczebrzeszyn − KRS 0000083535
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Zaporzu, Zaporze − KRS 0000090204
 10. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sułów, Sułów − KRS 0000366004
 11. Stowarzyszenie Wspierania Kultury, Kawęczyn − KRS 0000439301
 12. Stowarzyszenie Wszechnica Roztoczańska, Szczebrzeszyn − KRS 0000101807
 13. Towarzystwo Miłośników Eksploracji i Badań Historycznych, Lublin − KRS 0000233809

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sułów Z/s W Deszkowicach, Deszkowice I − KRS 0000171906
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Radecznicy, Radecznica − KRS 0000192183
 3. Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu W Biłgoraju, Biłgoraj − KRS 0000124204

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Gminy Sułów, Sułów
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  a)Kwota kredytu 1 100 000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych);
  b)Czas spłaty kredytu - do dnia 31 grudnia 2017 r.
  c)Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie jednorazowego przelewu na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie po zawarciu umowy;
  d)Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w umowie, w 25 ratach - począwszy od 31.12.2011 r. i kwotach zgodnych z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wysokość rat odsetkowych malejąca. Prowizja pobrana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu.
  e)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu ze strony Zamawiającego;
  f)Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w umowie od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
  g)Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych 1M+/- marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach kwartalnych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy. Do sporządzenia oferty przetargowej należy przyjąć WIBOPR 1 M wg stanu na dzień 31.08.2011 r., z uwzględnieniem marży i prowizji banku;
  h)Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku;
  i)Zastrzega się możliwość nie wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami;
  j)Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 2. Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szczebrzeszyn
  Zamawiający: Gmina Szczebrzeszyn, Szczebrzeszyn
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szczebrzeszyn obejmującej:1.Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych; 2.Wykonywanie operacji gotówkowych; 3.Wykonywanie operacji bezgotówkowych- realizowanie przelewów wewnętrznych i do innych banków w wersji elektronicznej i papierowej; 4.Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego-usługi bankowości elektronicznej w formie bankowości internetowej lub homebanking; 5.Sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych; 6.Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych; 7.Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych negocjowanych; 8.Możliwość lokowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu na lokatach typu Overnight i weekendowych (obejmujących godziny popołudniowe i nocne oraz dni ustawowo wolne od pracy); 9.Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy; 10.Automatyczne rozliczanie na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych(wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na rachunek budżetu; 11.Przechowywanie depozytów; 12. Zapewnienie dostępu do informacji telefonicznej o saldzie lub operacjach dnia na rachunku; 13.Wydawanie zaświadczeń,potwierdzeń; 14.Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego. Wykonawcy na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia muszą posiadać na terenie miasta Szczebrzeszyna oddział, placówkę lub filię banku, gwarantujące wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego.
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości kwoty 400 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Sułów, Sułów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Sułów, o następującej charakterystyce:
  a. Kwota kredytu 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
  b. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu tj. od 01.10.2009 r. do 31.12.2012 r.;
  c. Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie jednorazowego przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 01.10.2009 r. do 16.10.2009 r.;
  d. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w umowie, w 13 ratach - począwszy od 31.12.2009 r. i kwotach zgodnych z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
  e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu ze strony zamawiającego;
  f. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w umowie od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
  g. Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym należy ustalić w relacji do stopy redyskonta weksli (wskaźnik procentowy) powiększonego lub pomniejszonego o marżę. Nominalną roczną stopę procentową (z uwzględnieniem marży banku) należy podać w harmonogramie spłaty kredytu oraz w formularzu ofertowym.
  h. Wysokość marży w trakcie trwania umowy powinna być stała;
  i. Zakłada się oprocentowanie ze zmienną stopą procentową, płatne od kwoty aktualnego zadłużenia;
  j. Nie przewiduje się opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu;
  k. Wykonawca przeleje środki na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w jednej transzy;
  l. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni, przy czym rok 2012 liczy 366 dni.
  m. Zamawiający przewiduje sposób zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco.

Inne osoby dla Mazur Jan Stanisław (166 osób):