Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Andrzej Roman

w KRS

Andrzej Roman Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Roman
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Zamość (Lubelskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borucki Piotr, Mazurek Urszula

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borucki Piotr, Mazurek Urszula

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alfa P.borucki, U.mazurek Sp. J., Zamość − KRS 0000226314

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Wymiana okien i drzwi w budynku BALON
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i drzwi w budynku BALON mieszczącego się na ul. Bieławin 5, 22 - 100 Chełm. 2. Szczegółowy opis oraz zakres robót zwierają: 1) Przedmiar robót - Załącznik nr 1; 2) Zakres robót - Załącznik nr 1a; 2.1. Wzór
  umowy zawiera załącznik nr 5. 3. Ogólne wymagania dotyczące robót powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inżynierskiej oraz przepisami o ochronie środowiska, a także poleceniami Inspektora Nadzoru. 3.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
  zgodność z przedmiarem. 4. Wykonawca zobowiązany jest określić wartość ryczałtową przedmiotu zamówienia. 4.1. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich elementów usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonywanymi robotami, np.: dostawa materiałów, dojazd i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i DIWZ. 5. Wszystkie materiały budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). 6. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę.
 2. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV i bram na przemysłowe segmentowe w budynku magazynowym nr 28 w Jednostce Wojskowej 4228 Jawidz
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV i bram na przemysłowe segmentowe w budynku magazynowym nr 28 w Jednostce Wojskowej 4228 Jawidz. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. WYMIANA OKIEN W ZSCKR W OKSZOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego, Okszów
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. demontaż okien drewnianych wraz z wykuciem ościeżnic drewnianych 2. montaż okien PCV 63,86 m2 na piance poliuretanowej oraz kotwach stalowych 3. uszczelnienie styku okna z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 4. obróbka glifu wewnętrznego i zewnętrznego 5. malowanie glifów w kolorze białym Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1. Przedmiar robót. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2. Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przed kradzieżą materiałów. 3. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów. 4. Uporządkowanie placu budowy. 5. Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. 6. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 4. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kilińskiego Nr sprawy 15/PN/12.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
  Demontaż i wywóz stolarki okiennej drewnianej wraz z utylizacją , wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu szpitala, montaż stolarki okiennej z PCV, wymiana podokienników wewnętrznych wraz utylizacją starych podokienników i otynkowanie ościeży oraz demontaż, wywóz z terenu szpitala wraz z utylizacją drzwi i montaż nowych drzwi wraz z otynkowaniem ościeży. Warunki techniczne ,przedmiar robót, schematy okien stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..
 5. Wymiana otworów okiennych w Sali gimnastycznej i w części mieszkalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem
  Zamawiający: Gmina Cyców, Cyców
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana otworów okiennych w Sali gimnastycznej i w części mieszkalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem. 2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. Sala gimnastyczna: 1)Wykucie z muru istniejących otworów okiennych drewnianych- ogółem 14 szt.: a)Okna o wymiarach 250x420cm (szer./wysok.) - szt. 7 Pow. 1 okna 10,13m2, pow. wszystkich okien = 70,88m2 b)Okna o wymiarach 200x100cm (szer./wysok.) - szt. 7 Pow. 1 okna 2m2, pow. wszystkich okien = 14m2 Ogółem pow. okien na Sali gimnastycznej =84,88m2 2.2. Zaplecze Sali Gimnastycznej: 2)Wykucie z muru istniejących otworów okiennych drewnianych- ogółem 6 szt.: a)Okna o wymiarach 250x85cm (szer./wysok.) - szt. 6 Pow. 1 okna 2,13m2, pow. wszystkich okien = 12,78m2 2.3. Łącznik do Sali Gimnastycznej: 3)Wykucie z muru istniejących otworów okiennych drewnianych- ogółem 4 szt.: a)Okna o wymiarach 110x170cm (szer./wysok.) - szt. 4 Pow. 1 okna 1,87m2, pow. wszystkich okien = 7,48m2 2.4. Część mieszkalna: 1)Wykucie z muru istniejących otworów okiennych drewnianych- ogółem 12 + drzwi balkonowe szt. a)Okna o wymiarach 220x183cm (szer./wysok.) - szt. 3 Pow. 1 okna 4,03m2, pow. wszystkich okien = 12,08m2 b)Okna o wymiarach 114x142cm (szer./wysok.), jedno okno z szyba dymną - szt. 6 Pow. 1 okna 1,62m2, pow. wszystkich okien = 9,71m2 c)Okno o wymiarach 50x50cm (szer./wysok.) - szt. 1 Pow. okna 0,25m2 d)Okna balkonowe o wymiarach 72x185cm (szer./wysok.) - szt. 2 Pow. 1 okna 1,33m2, pow. wszystkich okien = 2,66m2 e)Drzwi balkonowe podwójne o wymiarach 150x200cm (szer./wysok.) - szt. 1 Pow. drzwi 3m2. Ogółem pow. okien w części mieszkalnej= 27,70m2 2.3. Rozebranie podokienników blacharskich przy oknach - szt. 36 2.4. Zamontowanie okien i drzwi o wymiarach jak powyżej (pkt 2.1, 2.2) z PCV w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła dla ram poniżej 1,6 W(m2 x K, a dla szyb równy lub poniżej 1,1 W(m2xK. Profile co najmniej 5 komorowe, pełny zestaw okuć, szyby zespolone 4/16/4, a podział okien na kwatery i funkcje jak w załączonym szkicu okien. Oka w Sali gimnastycznej powinny być w połowie wysokości z szybami bezpiecznymi od wewnątrz, odpornymi na uderzenie piłką a w połowie przeszklone poliwenglanem 2 komorowym. Otwieranie górnych ram w 3 oknach na Sali gimnastycznej powinno być za pomocą mechanizmu mechanicznego z dolnym sterowaniem z poziomu od podłogi ok. 1,8m. 2.5. Zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o szer. do 25 cm - szt. 36. Długość wszystkich parapetów= 66,28 mb. 2.6. Uzupełnienie tynków na ościeżach. Łączna wymiana otworów to: 36 szt. okien + 1 szt. drzwi balkonowe podwójne. Zamawiający zobowiązany jest sam sprawdzić wymiary okien i parapetów przed przekazaniem do wykonawstwa warsztatowego
 6. Zmiana pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Płonce
  Zamawiający: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Płonce- roboty rozbiórkowe, zmiana pokrycia dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zgodnie z przedmiarem robót.
 7. Wymiana otworów okiennych i dwóch podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce
  Zamawiający: Gmina Cyców, Cyców
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana otworów okiennych i dwóch podłóg w Szkole Podstawowej w Malinówce.

  2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  2.1. OKNA:
  1)Wykucie z muru istniejących otworów okiennych drewnianych- ogółem 51 szt.
  a)Część południowa budynku - 17 szt. (170x230cm)
  b)Część północna budynku - 10 szt. (170x160cm)
  c)Część wschodnia budynku - sala gimnastyczna - 6szt. (170x230cm)
  d)Część wschodnia budynku - 5 szt. (170x160cm)
  e)Część zachodnia budynku - 9 szt. (170x160cm)
  f)Część zachodnia budynku - 4 szt. (170x50cm)
  2)Rozebranie podokienników blacharskich przy oknach - szt. 51
  3)Zamontowanie okien o wymiarach jak powyżej (pkt 1) z PCV w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła dla ram poniżej 1,6 W(m2 x K, a dla szyb równy lub poniżej 1,1 W(m2xK. Profile co najmniej 5 komorowe, pełny zestaw okuć, szyby zespolone 4/16/4, a podział okien na kwatery i funkcje jak w załączonym szkicu okien. Oka w Sali gimnastycznej powinny być z szybami bezpiecznymi, odpornymi na uderzenie piłką.
  Łączna wymiana okien to 51 szt.
  4)Zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o szer. do 25 cm - szt. 51
  5)Uzupełnienie tynków na ościeżach
  Zamawiający zobowiązany jest sam sprawdzić wymiary okien i parapetów przed przekazaniem do wykonawstwa warsztatowego.
  2.2. PODŁOGI w dwóch salach dydaktycznych:
  1) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pow. 100,5 m2
  2) wykonanie warstwy wyrównawczej
  3) wykonanie podłóg z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej -
  4) Wykonanie cokolików z płytek kamionkowych GRES.
 8. Wymiana stolarki okiennej - termomodernizacja w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 13.
  Zamawiający: Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej, Łęczna
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien zespolonych na rozwierane i uchylno - rozwierane dwudzielne z PCV w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 przy ul. Obrońców Pokoju 13 w Łęcznej. Wymiana polegać będzie na demontażu starej stolarki okiennej drewnianej i na montażu okien z tworzywa PCV, regulacji i dopasowaniu wraz z wymianą parapetów i pracami ogólnobudowlanymi - zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, przed przygotowaniem kosztorysu i złożeniem oferty, ma obowiązek dokonać własnych pomiarów okien i drzwi przewidzianych do wymiany. Stare okna Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
 9. Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu-Kolonii.
  Zamawiający: Gmina Łaszczów, Łaszczów
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu-Kolonii.
  Zakres robót obejmuje : wymianę 57 szt. okien zespolonych drewnianych na okna z PCV, wymianę obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną koloru brąz, roboty wykończeniowe ościeży okien z malowaniem farbami emulsyjnymi.

Inne osoby dla Mazurek Andrzej Roman (57 osób):