Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Andrzej

w KRS

Andrzej Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Węgrów (Mazowieckie)
Przetargi:33 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Krystyna Dorota, Bala Zenon Jan, Grądzki Stanisław, Grenda Jarosław, Hryć Krzysztof, Hryć Stanisława Regina, Maruńska Justyna, Niedziółka Monika, Robak Henryk, Salamon Edwin, Skrzypek Artur Antoni, Żochowska Wioletta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Strupiechowska Beata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Destylarnie Polskie S.A., Legionowo − KRS 0000022271
 2. Eko Team Natura Sp. Z O.O., Węgrów − KRS 0000553670
 3. Ekoteam Sp. Z O.O., Wierzbno − KRS 0000380533
 4. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Węgrowie, Węgrów − KRS 0000124880
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Węgrów − KRS 0000112493
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Węgrów − KRS 0000096062
 7. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000045805
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu Społecznego, Warszawa − KRS 0000172210
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, Stoczek − KRS 0000174069
 10. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. W Stoczku, Stoczek − KRS 0000387019
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Suchożebrach, Suchożebry − KRS 0000459908
 12. Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej W Węgrowie, Węgrów − KRS 0000218315

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fabryka Maszyn Budowlanych Bumar-proma Sp. Z O.O., Łochów − KRS 0000112277
 2. Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego Ekoland W Siedlcach, Siedlce − KRS 0000059491
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sokołów W Sokołowie Podlaskim S.A., Sokołów Podlaski − KRS 0000036783
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-usługowe Roldrew Robak, Lipińska Sp. J., Węgrów − KRS 0000171667
 5. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-komunalnych Sp. Z O.O., Sokołów Podlaski − KRS 0000175242
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Tur, Turna − KRS 0000057697
 7. Waryński S.A. Grupa Holdingowa, Warszawa − KRS 0000099611

Powiązane przetargi (33 szt.):
 1. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOKOBODY Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
  Zamawiający: Urząd Gminy Mokobody, Mokobody
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: a)odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mokobody. Rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w pkt 3.4. b)osiągnięciu poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676).c)Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych.Charakterystyka Gminy Mokobody 1.Powierzchnia gminy Mokobody wynosi 119 km2. 2.Gmina Mokobody liczy 28 miejscowości: Bale, Dąbrowa, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Księżopole-Jałmużny, Księżpole-Smolaki, Mokobody, Mokobody-Kolonia, Męczyn, Męczyn-Kolonia, Niwiski, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Zemły, Świniary, Skupie, Wesoła, Wólka Proszewska, Wólka Żukowska, Wyłazy, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Ziomaki, Żuków. 3.Liczba zameldowanych mieszkańców w gminie Mokobody wynosi 5 158 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 09.05.2016 r.) natomiast liczba osób, które zadeklarowały zamieszkanie wynosi około 4 259 osób. Powyższe dane o ilości osób mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. 4.Liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi około 1220 i może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania bądź opuszczenia budynków. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem.
 2. Letnie i zimowe utrzymanie miejskich dróg i chodników oraz terenów rekreacyjnych, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa.
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na letnim i zimowym utrzymaniu dróg i chodników oraz terenów rekreacyjnych, placów, parkingów i skwerów których zarządca jest Miasto Węgrów. Okres zimowy obowiązuje w realizacji przedmiotu zamówienia od 15 listopada do 15 marca. Okres letni obowiązuje w realizacji przedmiotu zamówienia od 16 marca do 14 listopada. Ze względu na charakter robót przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: Zadanie Nr 1: Letnie i zimowe utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych, trawnikach, placach miejskich, parkingach, chodnikach i skwerach których zarządcą jest Miasto Węgrów Zadanie Nr 2: Letnie i zimowe utrzymanie miejskich dróg i ulic których zarządcą jest Miasto Węgrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera częśćIV SIWZ..
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Korytnica
  Zamawiający: Gmina Korytnica, Korytnica
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Korytnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 4. Zamówienie uzupełniające do umowy nr 205/2014 z dnia 10.10.2014r. na Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na 5 zadań. Zadanie nr 4 - Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Siedlcach.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa
  Zamówienie uzupełniające do umowy nr 205/2014 z dnia 10.10.2014r. na Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na 5 zadań. Zadanie nr 4 - Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Siedlcach.
 5. Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Brok od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Zamawiający: Gmina Brok, Brok
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brok, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz uchwałą XXII/133/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Rady Gminy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok;
 6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Zamawiający: Gmina Sterdyń, Sterdyń-Osada
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia opisano w opisie przedmiotu zamówienia zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ.
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje usługi polegające na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Podlasianka określonych w załączniku. Zwiększenie częstotliwości dotyczy odpadów segregowanych z częstotliwości dwa razy na miesiąc na cztery razy na miesiąc, na okres od 01.02.2015 do 30.04.2015 r. i od 01.1.02015 do 31.12.2015 r. Pozostałe warunki świadczenia usługi pozostają jak w zamówieniu podstawowym..
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów.
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska oraz z PSZOK, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122). Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645). Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Od-padami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 7849 ze zm.). Powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustaw wskazanych powyżej. Uchwałą Nr XXXII/229/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów. Uchwałą Nr XXXV/280/13 rady Gminy Ce-głów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów. Uchwałą Nr XXXII/230/13 rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Usługa odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Cegłów, obejmuje: 1)Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska, PSZOK. 2)selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na tere-nie Gminy) następujących frakcji odpadów: a)szkło, b)papier, tektura (makulatura, karton) c)metale, d)tworzywa sztuczne, e)odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, f)opakowania wielomateriałowe, g)przeterminowane leki i chemikalia, h)zużyte baterie i akumulatory, i)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j)meble i inne odpady wielkogabarytowe, k)odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających azbest) l)zużyte opony, m)zmieszane odpady pozostałe po segregacji. n)tekstylia, o)meble i inne odpady wielkogabarytowe, p)odpady budowlane i rozbiórkowe, q)szkło, r)zimne popioły, s)styropiany budowlane i opakowaniowe 3)odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. 4)Wykonawca udostępnia pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w pełni zabezpieczających potrzeby. Obowiązki Wykonawcy: 1)odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska, PSZOK. 2)osiągnięcie na obszarze Gminy Cegłów poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów. komunalnych obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) na poziomie podanym w formularzu ofertowym, tj. ---- procent. Wymagany poziom - co najmniej 16 procent. 3)w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu ostrołęcko-siedleckiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkie-go Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 7849 ze zm.). 4)w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 5)selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na te-renie Gminy) 6)odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. 7)odbieranie odpadów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem, 8)udostępnianie pojemników lub worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w pełni zabezpieczających potrzeby właścicieli nieruchomości. 9)dostarczenie pojemników do wyposażenia punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanego na ul Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Ilość pojemników musi zapewniać prowadzenie PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Cegłów 10)odbieranie z PSZOKu w terminie trzech dni od powiadomienia przez Zamawiającego, odpadów komunalnych oraz tekstyliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, styropianu budowlanego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych powstających na nieruchomościach, na których na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, opony, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, papy i produktów ropopochodnych. Wykonawca na powyższe produkty zapewni oznakowane pojemniki. 11)odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych na indywidualne zamówienia składane przez właścicieli nieruchomości, 12)dostarczanie i odbieranie pojemników oraz ich oznakowanie, jak również zawieranie umów użyczenia pojemników w imieniu zamawiającego. Umowy użyczenia należy dostarczyć do zamawiającego 14 dni od daty jej podpisania. 13)odbierania odpadów selektywnych i odpadów zmieszanych w sposób uniemożliwiający zmieszanie poszczególnych rodzajów odpadów. 14)Sprawdzenie, każdego miesiąca, losowo nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych, worków na odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (protokół, dokumentację fotograficzną min. 3 zdjęcia) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie po-stanowień umowy. 15)przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy w formie papierowej i elektronicznej, wymaganych prawem, na drukach obowiązujących w trakcie trwania umowy, sprawozdań okresowych (kwartalnych i rocznych), 16)bieżące prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 17)przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z systemu GPS zamontowanych w pojazdach przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie Gminy Cegłów, 18)przekazywanie Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (wraz z fakturą VAT) comiesięcznych raportów zawierających informację o: a)nieruchomościach od których zostały odebrane odpady komunalne, b)nieruchomościach na których zbierane są odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem, c)ilości odebranych odpadów zmieszanych, d)ilości odebranych odpadów szkła, e)ilości odebranych odpadów papieru, f)ilości odebranych odpadów metali, g)ilości odebranych odpadów opakowań wielomateriałowych, h)ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, ilości odebranych od-padów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, i)ilości odebranych odpadów zielonych, j)ilości odebranych przeterminowanych leków, k)ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, l)sposobach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadach ulegających biodegradacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m)ilość odpadów odebranych z PSZOK, gminnych jednostek organizacyjnych, budynków podległych gminie, koszy ulicznych i przystanków autobusowych. 19)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, w czasie prowadzenia usługi, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami; 20)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami; 21)ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 22)posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej : a)Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, b)Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Za-mawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych; 23)dostosowanie do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady; 24)zapewnienie doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 25)wydrukowanie i przekazanie, właścicielom nieruchomości, w terminie 14 dni od podpisania umowy, kalendarzy z terminami zbiórek odpadów; 26)przeprowadzenie w sołectwach i szkołach, kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów połączonych z konkursami ekologicznymi. (minimum raz na kwartał) 6.Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z innych gmin. 7.Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. 8.Zamawiający dopuszcza odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 9.Wynagrodzenie płatne będzie (za miesiące styczeń - październik), miesięcznie na podstawie przedłożonej faktury do której obowiązkowo Wykonawca dołącza comiesięczny raport. Za miesiące listopad i grudzień wynagrodzenie zostanie wypłacone po złożeniu Zamawiającemu rocznego sprawozdania i udokumentowaniu osiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu..
 9. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOKOBODY Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
  Zamawiający: Urząd Gminy Mokobody, Mokobody
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mokobody. Rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w Dziłał 2 pkt.III Litera D ppkt.1 b) osiągnięciu poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676), c) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych. Charakterystyka Gminy Mokobody 1.Powierzchnia gminy Mokobody wynosi 119 km2. 2.Gmina Mokobody liczy 28 miejscowości: Bale, Dąbrowa, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Księżopole-Jałmużny, Księżpole-Smolaki, Mokobody, Mokobody-Kolonia, Męczyn, Męczyn-Kolonia, Niwiski, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Zemły, Świniary, Skupie, Wesoła, Wólka Proszewska, Wólka Żukowska, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Ziomaki, Żuków. 3.Liczba zameldowanych mieszkańców w gminie Mokobody wynosi 5 129 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 31.12.2013r.) natomiast liczba osób, które zadeklarowały zamieszkanie wynosi około 4 330 osób. Powyższe dane o ilości osób mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. 4.Liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi około 1220 i może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania bądź opuszczenia budynków. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem.
 10. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Liw
  Zamawiający: Gmina Liw, Węgrów
  Kod odpadów: 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 01; 2. Odpady segregowane - dzielone na frakcje: 1)tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, - 15 01 02, 20 01 39, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 05; 2)papier i tektura, odzież - 15 01 01, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11; 3)szkło - 15 01 07, 20 01 02; 4)odpady ulegające biodegradacji, - 20 01 08, 20 02 01; 5)popiół, - 20 01 99, 20 03 99; 3. odpady wielkogabarytowe - 20 03 07, 16 01 03; 4. chemikalia 15 01 10, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 26, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80; 5. odpady elektryczne i elektroniczne - 20 01 35, 20 01 36; 6. odpady remontowo-budowlane - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07; 3) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; a) Odpady niesegregowane ( zmieszane) - gromadzone do przezroczystego worka z czarnym napisem, b) Odpady segregowane - dzielone na pięć frakcji: - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - worek przezroczysty z napisem w kolorze żółtym, - papier i tektura, tekstylia, obuwie - worek przezroczysty z napisem w kolorze niebieskim, - szkło - worek przezroczysty z napisem w kolorze fioletowym, - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielo-ne worek przezroczysty z napisem w kolorze zielonym, - popiół - worek przezroczysty z napisem w kolorze szarym, c) odpady wielkogabarytowe, d) chemikalia e) odpady elektryczne i elektroniczne, f) odpady remontowo-budowlane. 4) Przedmiot zamówienia. 4.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na stałe lub sezonowo położonych na terenie Gminy Liw w sposób zapewniający osiągnię-cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowa-nia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Woje-wódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z załącznikami. 4.2 Charakterystyka Gminy Liw Powierzchnia gminy Liw wynosi: 16 956 ha Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Liw wynosi; 7695 osób Liczba nieruchomości, (średnioroczna)z których w roku 2014 były odbierane odpady komunalne wynosi: 2100. Sieć dróg komunalnych na terenie Gminy Liw składa się z dróg o nawierzchni gruntowej i mineralno - asfaltowej o szerokości od 2m do12m; 4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Liw z następujących miejscowości: Borzychy, Janowo, Jarnice, Jarnice-Pieńki, Jartypory, Krypy, Kucyk, Liw, Ludwinów, Ossolin, Pierzchały, Połazie, Popielów, Ruchenka, Ruchna, Szaruty, Starawieś, Śnice, Tończa, Tończa-Janówki, Witanki, Wyszków, Zając, Zawady 2. Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów: 1) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach, usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych; 2) Odpadów zbieranych w sposób selektywny zgromadzonych w workach, usytuowanych przy nieruchomo-ściach zamieszkałych; 3) Odpadów wielkogabarytowych; 4) Chemikaliów 5) Odpadów elektrycznych i elektronicznych; 6) Odpadów remontowo-budowlanych; 3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, stan dróg, ich transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach wskazanych w uchwale Nr 211/2012 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami. 4.4 .Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, które złożyły bądź złożą Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w latach 2015 -2016 - 2100 szt. W trakcie trwania zamówienia przewiduje się zmianę liczby nieruchomości zamieszkałych o 3 %. Ilość odpadów zebranych w 2013 roku - 550 Mg, w tym odpady segregowane. stanowiły ok. 34% , a odpa-dy niesegregowane ok. 66%. Szacunkowa roczna ilość odpadów remontowo-budowlanych wynosi 50 m3 . Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. 4.5. Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki 1. Wykonawca w ramach ceny za usługę uwzględni koszt zakupu i dostawy worków do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 2. Worki do gromadzenia odpadów o pojemności od 60 l. do 120 l. z folii LDPE- grubość min. 60 mikro-nów powinny być przezroczyste z wyraźnym napisem w odpowiednim kolorze informującym o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem, numerem telefonu wykonawcy. 3. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości zamieszkałe w dwa komplety worków do gromadzenia odpadów; 4. Listę właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którym należy zapewnić dostawę worków przekaże zamawiający; 5. Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielom nieruchomości w systemie: za każdy odebrany na-pełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. 6. Pojemnik na odpady remontowo-budowlane 1100 l. lub typu big-bag należy podstawić w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia; 7. Dystrybucja dodatkowych worków dla mieszkańców odbywać się będzie poprzez sołtysów w każdej miejscowości, w ilościach w pełni zabezpieczających potrzeby właścicieli. 4.6. Odbiór i częstotliwość odbioru odpadów 1.Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu we-dług ustalonego harmonogramu; 2.Odpady segregowane będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu; 3.Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu; 4.Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą wg zapotrzebowania po wcześniejszym zgłoszeniu. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierane będą wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej; 5. Odpady wielkogabarytowe, zbierane mają być 2 razy w ciągu roku z posesji, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z te-renu całej gminy Zamawiający zakłada 2 dni robocze; 6.Chemikalia odbierane mają być 2 razy w ciągu roku z posesji, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Dopuszcza się możliwość łącznego odbioru odpadów wielkoga-barytowych i chemikaliów; 7.Odpady elektryczne i elektroniczne, odbierane mają być 2 razy w ciągu roku z posesji, zgodnie z ustalo-nym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Dopuszcza się możliwość łącznego odbio-ru odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych; 4.7 Poziom recyklingu 1. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osią-gnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012r. poz. 645 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i od-zysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło; 2. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów wynoszą: 1) w roku 2015 - co najmniej 16%, 2) w roku 2016 - co najmniej 18 %; 3. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osią-gnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012 r. poz. 645 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i od-zysku następujących frakcji odpadów: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych , tj. w roku 2015 - co najmniej 40%, a w roku 2016 - 42%; 3) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-nych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów Dz. U. z 2012 r. poz. 676 poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, tj. w roku 2015 - do 50%, a roku 2016 - do 45% w stosunku do masy tych odpadów wytwo-rzonych w 1995 r.; 3. Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obli-czane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektó-rych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012r. poz. 645. 4.8 Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozo-stałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013., poz. 21; 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regio-nalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK. 4.9 Dokumentacja związana z działalnością objętą zamówieniem; 1. Wykonawca udostępni możliwość bieżącej weryfikacji, w czasie rzeczywistym ruchu pojazdów zbiera-jących i przewożących odpady; 2. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań; 3. Sprawozdanie jest przekazywane Zamawiającemu, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy; 4. Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich za-gospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nie-ruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komu-nalnych przeznaczonych do składowania; 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów; b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów niezbędnych do odbioru usługi w okresie rozliczeniowym zawierających informacje o: 1) ilości odebranych odpadów zmieszanych; [Mg], 2) ilości odebranych odpadów szkła; [Mg], 3) ilości odebranych odpadów papieru; [Mg], 4) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych metali oraz opakowań wielomateriałowych; [Mg], 5) ilości odebranych odpadów biodegradowalnych; [Mg] 6) ilości odebranego popiołu; [Mg] 7) ilość dostarczanych pojemników i worków; 8) adresach nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne a nie figurują na liście miesz-kańców przekazanej przez zamawiającego. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu w terminie do 30 stycznia każdego ro-ku w formie sprawozdania z poprzedniego roku kalendarzowego następujących informacji o: 1) masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów ko-munalnych przeznaczonych do składowania; 2) masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a. przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych. 4.10 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: 1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym; 2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w SIWZ, w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy i w porze spoczynku nocnego; 3) Pierwszy harmonogram obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 4) Kolejny harmonogram obejmujący rok 2016 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie co naj-mniej 30 dni przed początkiem roku kalendarzowego. 5) Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: a) odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz na 2 tygodnie z danej nieruchomości, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia lub dni tygodnia, b) odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz w miesiącu, lub rzadziej, powinien zostać ustalony w ten sam dzień miesiąca np. każda 2 środa miesiąca dla szkła itd., 6) W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu usta-wowo wolnym od pracy, wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 7) Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie Harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność od-bierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 8) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamó-wienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.; c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości. 9) Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca roku na który został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz właścicieli nieruchomości o zmianie. 10) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 12) Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest do-starczyć mieszkańcom w formie kalendarzy odbioru 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego właści-ciela, oraz umieścić na stronie internetowej Zamawiającego i Wykonawcy 13) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wyni-kających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni usta-wowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgod-nieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 5) Wymogi stawiane wykonawcy 5.1 Obowiązki Wykonawcy oraz standard wykonywania usług; 1. Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ogra-niczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Liw do niezbędnego minimum; 2. Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne, stan dróg do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości; 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości Zamieszkałych; 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów; 5. Wykonawca w dniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek spraw-dzić przyjmowane odpady pod kątem selektywnej zbiórki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segre-gacji wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego; 6. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz wraz z do-wodami w formie zdjęć lub nagrań wideo, pisemnie faksem lub drogą elektroniczną poczta e-mail powiadomić o tym Zamawiającego. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób nieprawidłowy, b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości, c) dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z od-padami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane; 7. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamiesz-kują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nieujętych w bazie danych Zamawiającego przekazanej wykonawcy; 8. Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości oraz wielkości i rodzaju środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi; 9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za nie należyte wykonanie obowiązków umownych i naruszenia obowiązujących przepisów i norm; 10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i na osobie spowodowane przez wykonawcę powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy; 11. Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 12. Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; 13. Wykonawca podczas świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, nie może w tym samym czasie, przy użyciu tego samego sprzętu, odbierać odpadów od podmiotów trzecich nieobjętych umową; 14. Wykonawca jednocześnie nie może odbierać odpadów selektywnych i odpadów zmieszanych. 5.2 . W zakresie transportu odpadów komunalnych: 1. Zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; 2. Zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych; 3. Zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze nastę-pujące po dniu wolnym; 4. Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmo-nogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców; 5. Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. 5.3 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 ro-ku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013 r. poz. 122. 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-ści oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsca świadczenia usługi tj: 1) Pojazdy i urządzenia będą poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 2) Porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 5.4 Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj: 1. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne; 2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 3. Pojazdy i urządzenia będą zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu; 4. Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwianiem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 5. Pojazdy będą wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miej-scach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów a także umożliwiające wery-fikację tych danych; 6. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia należy garażować wyłącznie na terenie po-siadanej bazy magazynowo - transportowej; 7. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 6)Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia 6.1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego pisemny protokół z danymi na temat liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady, ilości i rodzaju odpadów oraz potwierdzenie przekazania odpadów do regionalnych instalacji wraz z zestawieniem ważeń. Podstawą określenia masy odpadów dla celów rozliczenia jest zbiorcze zestawienie ważeń sporządzonych dla potrzeb dokumentowania przekazania i zagospodarowania odpadów; 6.2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy; 6.3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wystawionej po protokólarnym miesięcznym odbiorze; 6.4. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6.5. Wszelkie należności Zamawiającego, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z miesięcznych należności Wykonawcy
 11. Letnie i zimowe utrzymanie miejskich: dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  W zakres zamówienia uzupełniającego wchodzi: pozimowe oczyszczanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Węgrowa, na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego a Miastem Węgrów z dnia 02 kwietnia 2014r..
 12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa.
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  1) Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykazanych w tabeli 1 OPZ, powstałych i zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Węgrów, b) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, c) osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część I i II zaproszenia do negocjajcji.
 13. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego w sezonie 2013/2014 z podziałem na części
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, Węgrów
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
  na terenie powiatu węgrowskiego
  w sezonie 2013/2014 z podziałem na części
  CZĘŚĆ I
  Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin : Węgrów, Miedzna oraz gminy Liw przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) Zamówienie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu pługopiaskarki w ilości 250 godz. przy użyciu mieszaniny uszorstniającej w ilości 308 Mg
  CZĘŚĆ II
  Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Wierzbno, Grębków przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) Zamówienie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu pługopiaskarki w ilości 220 godz. przy użyciu mieszaniny uszorstniającej w ilości 250 Mg
  CZĘŚĆ III
  Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Łochów oraz Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)
  Zamówienie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu pługopiaskarki w ilości 220 godz. przy użyciu mieszaniny uszorstniającej w ilości 250 Mg
  CZĘŚĆ IV
  Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Korytnica, Stoczek oraz wsch. str. gminy Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszaniny uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej) Zamówienie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu pługopiaskarki w ilości 220 godz. przy użyciu mieszaniny uszorstniającej w ilości 250 Mg
  CZĘŚĆ V
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Miedzna, Liw i część Korytnicy przy użyciu równiarki samobieżnej - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki samobieżnej w ilości 100godz.
  CZĘŚĆ VI
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Sadowne, Stoczek oraz Łochów przy użyciu równiarki samobieżnej - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki samobieżnej w ilości 100godz.
  CZĘŚĆ VII
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Wierzbno oraz Korytnica przy użyciu równiarki samobieżnej - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki samobieżnej w ilości 100godz.
  CZĘŚĆ VIII
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Miedzna, Liw oraz Wierzbno przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m3 lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu ładowarki w ilości 50godz.
  CZĘŚĆ IX
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Korytnica, Łochów, Sadowne oraz Stoczek przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m3 lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu ładowarki w ilości 50godz.
  CZĘŚĆ X
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr I w Węgrowie przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odśnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu pługa samochodowego w ilości 40godz.
  CZĘŚĆ XI
  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr II w Łochowie przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odśnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) - 1 szt.
  Zamówienie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu pługa samochodowego w ilości 40godz.
 14. Letnie i zimowe utrzymanie miejskich: dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa.
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na letnim i zimowym utrzymaniu miejskich: dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa. Okres zimowy obowiązuje w realizacji przedmiotu zamówienia od 15 listopada do 15 marca. Okres letni obowiązuje w realizacji przedmiotu zamówienia od 16 marca do 14 listopada. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: Zadanie Nr 1: Letnie utrzymanie miejskich dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów. Zadanie Nr 2: Zimowe utrzymanie miejskich dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ
 15. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów.
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Cegłów, zamieszkałych na stałe, gminnych jednostek organizacyjnych oraz z PSZOK, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami : 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.); 2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 t.j. ze zm.); 3) Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 t.j. ze zm.); 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j. ze zm.) 5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122) 6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze .zm.). 8) Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, 9) Powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustaw wskazanych powyżej. 10) Uchwałą Nr XXXII/229/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów, 11) Uchwałą Nr XXXV/280/13 rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów, 12) Uchwałą Nr XXXII/230/13 rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2. Usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Cegłów, oraz z PSZOK i jednostek organizacyjnych i budynków podległych Gminie , obejmuje: 1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy) następujących frakcji odpadów: a) szkło, b) papier, tektura (makulatura, karton) c) metale, d) tworzywa sztuczne, e) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, f) opakowania wielomateriałowe, g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zużyte baterie i akumulatory, i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, k) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających azbest) l) zużyte opony, m) zmieszane odpady pozostałe po segregacji. n) tekstylia, o) meble i inne odpady wielkogabarytowe, p) odpady budowlane i rozbiórkowe, q) szkło, r) zimne popioły, s) styropiany budowlane i opakowaniowe 2) odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. 3) Wykonawca udostępnia pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w pełni zabezpieczających potrzeby właścicieli nieuchomości. 3. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów to 1 400 Mg rocznie. W tym zmieszane odpady pozostałe po segregacji w ilości 1000Mg, odpady wielkogabarytowe 55 Mg, szkło w ilości 170Mg, papier, tektura w ilości 70Mg, metale w ilości 35Mg, tworzywa sztuczne w ilości 50Mg, opony 14Mg. elektroodpady w ilości 6,0Mg. Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań za lata 2010- 2012. 4. Kolory worków obowiązujące na terenie Gminy Cegłów jakie zobowiązany jest zapewnić Wykonawca a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały, oznakowane napisem SZKŁO b) papier - kolor niebieski, oznakowane napisem PAPIER c) tworzywa sztuczne metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty, oznakowane napisem METALE/TWORZYWA SZTUCZNE d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych - kolor brązowy oznakowane napisem ODPADY ORGANICZNE e) pozostałe odpady komunalne - kolor czarny, oznakowane napisem ODPADY KOMUNALNE f) popiół - kolor czarny, oznakowane napisem POPIÓŁ 5. Odbiór odpadów od mieszkańców gminy prowadzony będzie według następujących zasad: 1) Odbieranie odpadów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, raz w roku 2013 i 2 razy w roku 2014. 3) od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cegłów odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych, 4) Odpady selektywne i odpady zmieszane będą odbierane w sposób uniemożliwiający zmieszanie poszczególnych rodzajów odpadów; 5) Wykonawca sprawdzi losowo lecz nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych, worki na odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (oświadczenie oraz dokumentację fotograficzną) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 6) Wykonawca dostarczy pojemniki do wyposażenia punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych organizowanego na ul Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Ilość pojemników musi zapewniać prowadzenie PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Cegłów 7) wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres trwania Umowy do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań okresowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 8) comiesięczny raportów z systemu GPS zamontowanych w pojazdach przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie, 9) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane. 10) Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. 11) Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z innych gmin. 12) Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. 13) Zamawiający dopuszcza odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, 14) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych. 15) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 16) Wykonawca będzie zobowiązany do wydrukowania i przekazania właścicielom nieruchomości, kalendarzy z terminami zbiórek odpadów. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w sołectwach i szkołach, kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów. 18) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..
 16. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Korytnica,
  Zamawiający: Gmina Korytnica, Korytnica
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Korytnica, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm., zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.1.Charakterystyka Gminy Korytnica Powierzchnia gminy wynosi 180,54 km2. Liczba mieszkańców na terenie Gminy Korytnica na dzień 31.12.2012r. wynosi 6604 osób. Około 340 osób mieszka w zabudowie wielorodzinnej osiedle TURNA i około 6264 osoby w zabudowie jednorodzinnej. Gmina Korytnica liczy 41 sołectw . Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych to około 1500. Szacunkowa liczba nieruchomości niezamieszkałych: biura i urzędy 2 2 punkty usługowe w tym handlowe , 100 stacje paliw 1zakłady opieki medycznej 5 punkt apteczny 1 oświata ,nauka i kultura 8 restauracje,bary , 1 W trakcie trwania zamówienia przewiduje się zmianę liczby gospodarstw oraz liczby mieszkańców o około 4%. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakres prac obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym: a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b) odbieranie odpadów segregowanych, c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, 2) odbieranie odpadów wielkogabarytowych,mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,z zastrzeżeniem, że Wykonawca odbierze każdą ilość wystawionych odpadów komunalnych określonych w pkt 1); 3) odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych na zgłoszenie indywidualne właścicieli nieruchomości; 4) odbieranie odpadów z cmentarzy na zgłoszenie indywidualne władających nieruchomościami; 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej: Na terenie zabudowy jednorodzinnej tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo obowiązywać będzie system workowy zbiórki odpadów komunalnych. 1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod odpadu 20 03 01: Odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej odbywać sie będzie w systemie workowym, sprzed furtki. Wprowadza się jeden rodzaj worków , worki czarne na odpady niesegregowane. Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych na wymianę, w ramach reklamacji itp. zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał , folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, oznakowanie , worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone,dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz Wykonawcy.Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych na odpady niesegregowane. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości w worki do pierwszego odbioru niesegregowanych zmieszanych zebranych odpadów komunalnych w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. Listę właścicieli nieruchomości ,którym należy zapewnić dostawę worków przekaże Zamawiający. Częstotliwość odbioru wywozu niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych 2 razy w miesiącu w okresie IV IX, 1 raz w miesiącu w okresie X , III, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Szacunkową ilość budynków jednorodzinnych podano w pkt.3,ust1 ppkt.1 Dane charakteryzujące zamówienie Realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e mail od Zamawiającego. 3 Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić , faks nr 25 6612 260 lub e mail: bpogorzelska@korytnica.pl Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na niesegregowane zmieszane odpady komunalne po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, 2. zagospodarowanie odebranych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu jeden raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów, 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne odpady segregowane, w tym odpady opakowaniowe kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,20 01 99: Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym, sprzed furtki. Wprowadza się cztery rodzaje workówżółty na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowaniowych odpadów wielomateriałowych, niebieski na odpady z papieru i tektury, biały na odpady ze szkła, szary , na popiół Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji itp. zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry materiał , folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność żółty , 120 l, niebieski , 120 l, biały , 60 l,szary , 60l, oznakowanie , worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów. 2. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości w worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. Listę właścicieli nieruchomości ,którym należy zapewnić dostawę worków przekaże Zamawiający. 3. Częstotliwość wywozu worków do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4. Realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie zharmonogramem, brak worków na wymianę itp. w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić , faks nr 25 6612 260 lub e mail: bpogorzelska@korytnica.pl 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj: papier, szkło, plastik/metal/odpady4 wielomateriałowe, po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków,zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji kod 20 01 08, 20 02 01Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym sprzed furtki. Wprowadza się jeden rodzaj worków , worki zielone na odpady ulegające biodegradacji. Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji właściciele nieruchomości zapewniają sami na danych nieruchomościach Częstotliwość wywozu worków do odbioru odpadów ulegających biodegradacji :1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.Odbiór worków do odbioru odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.4. Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,zużyte opony 16 01 03 Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon , 2 razy w roku marzec, październik, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz w danym miesiącu zbiórki dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.3 Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej: 1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod odpadu 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników typu KP 7 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej. Pojemniki KP 7 zapewnia Wykonawca w formie dzierżawy a właściciele nieruchomości utrzymują je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość budynków wielorodzinnych podano w pkt..3. ust.1,ppkt.2 Dane charakteryzujące zamówienie Częstotliwość odbioru wywozu niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnychgromadzonych w kontenerach KP 7 na zgłoszenia indywidualne zarządcy budynków po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych 5 zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz w miesiącu dowodów potwierdzających te czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 i zużyte opony 16 01 03 1 Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków przy kontenerach KP 7,2 Częstotliwość odbioru dpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon, dwa razy w roku marzec, październik, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.4 Odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych: .Na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system workowo pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod odpadu 20 03 01: 1 Odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych odbywać sie będzie w systemie mieszanym workowo pojemnikowym. Wprowadza się jeden rodzaj worków , worki czarne na odpady niesegregowane. Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych w tym na wymianę, w ramach reklamacji itp. zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał , folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, oznakowanie , worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone,dodatkowona workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych na odpady niesegregowane. 2 Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w worki do pierwszego odbioru niesegregowanych zebranych odpadów komunalnych w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu.Listę właścicieli nieruchomości ,którym należy zapewnić dostawę worków przekaże Zamawiający. 3 Odpady komunalne niesegregowane gromadzone w workach będą odbierane z terenu nieruchomości niezamieszkałych wymienionych w pkt.3 ust.1 ppkt.3.Dane charakteryzujące zamówienie 4 Odpady komunalne niesegregowane gromadzone w pojemnikach 1100l i KP 7 będą odbierane z terenu nieruchomości niezamieszkałych wymienionych w pkt.3 ust.1 ppkt.4.Dane charakteryzujące zamówienie Pojemniki 1100l i KP 7 zapewnia Wykonawca w formie dzierżawy a właściciele nieruchomości niezamieszkałych utrzymują je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 5 Częstotliwość odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w workach 2 razy w miesiącu w okresie IV IX, 1 raz w miesiącu w6 okresie X , III, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Częstotliwośc odbioru wywozu niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach 1100l i KP 7 będzie się odbywać na zgłoszenia indywidualne właścicieli nieruchomości 6 Realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić , faks nr 256612260 lub e mail: bpogorzelska@korytnica.pl 7 Obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości niezmieszkałych worków na niesegregowane zmieszane odpady komunalne po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, zagospodarowanie odebranych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu jeden raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów,2. Selektywnie zebrane odpady komunalne odpady segregowane, w tym odpady opakowaniowe kody 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140,200199: 1. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system workowo , pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Wprowadza się cztery rodzaje worków: żółty na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowaniowych odpadów wielomateriałowych, niebieski na odpady z papieru i tektury, biały na odpady ze szkła, szary , na popiół. Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji itp. zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał , folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność: żółty , 120 l, niebieski , 120 l, biały , 60 l,szary , 60l,oznakowanie , worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów.2. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości niezamieszkałe w worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu oraz dostarczy pojemniki 1100l i KP 7 . Listę właścicieli nieruchomości ,którym należy zapewnić dostawę worków i pojemników przekaże Zamawiający. 3. Częstotliwość wywozu worków od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych 1 raz w miesiącu, zgodnie harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.Częstotliwość odbioru wywozu segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach 1100l będzie się odbywać na zgłoszenia indywidualne właścicieli nieruchomości. 4. Realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub email od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić ,faks nr 256612260 lub email bpogorzelska@korytnica.pl 5. bowiązkiem Wykonawcy będzie uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości niezamieszkałych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych papier, szkło, plastikmetalodpady wielomateriałowe, po każdorazowym odbiorze. Ilość odpadów w 2012 r. w tonach zmieszane odpady komunalne 145,6, papier 20,12, szkło, 69,29, plastik, 14,3, metale5,69, odpady wielkogabarytoweo,86, razem 255,86.
 17. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Liw
  Zamawiający: Gmina Liw, Węgrów
  Kod odpadów 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 01 2. Odpady segregowane - dzielone na frakcje 1)tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, - 15 01 02, 20 01 39, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 05, 2)papier i tektura, - 15 01 01, 20 01 01, 3)szkło - 15 01 07, 20 01 02, 4)odpady ulegające biodegradacji, - 20 01 08, 20 02 01, 5)popiół, - 20 01 99 3. odpady wielkogabarytowe - 20 03 07, 16 01 03, 4. odpady elektryczne i elektroniczne - 20 01 35, 20 01 36, 5. odpady remontowo-budowlane - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 3) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości a) Odpady niesegregowane ( zmieszane) - gromadzone do przezroczystego worka z czarnym napisem, b) Odpady segregowane - dzielone na pięć frakcji - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe -worek przezroczysty z napisem w kolorze żółtym, - papier i tektura - worek przezroczysty z napisem w kolorze niebieskim, - szkło - worek przezroczysty z napisem w kolorze fioletowym, - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz od-pady zielone worek przezroczysty z napisem w kolorze zielonym, - popiół - worek przezroczysty z napisem w kolorze szarym, c) odpady wielkogabarytowe, d) odpady elektryczne i elektroniczne, e) odpady remontowo-budowlane 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; a) Odpady niesegregowane ( zmieszane) - gromadzone do przezroczystego worka z czarnym napisem, b) Odpady segregowane - dzielone na pięć frakcji - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - worek przezroczysty z napisem w kolorze żółtym, - papier i tektura - worek przezroczysty z napisem w kolorze niebieskim, - szkło - worek przezroczysty z napisem w kolorze fioletowym, - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz od-pady zielone worek przezroczysty z napisem w kolorze zielonym, - popiół - worek przezroczysty z napisem w kolorze szarym, c) odpady wielkogabarytowe, d) odpady elektryczne i elektroniczne, e) odpady remontowo-budowlane. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Liw w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j. ze zm., Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211 12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z załącznikami. 3.2 Charakterystyka Gminy Liw Powierzchnia gminy Liw wynosi 16 956 ha Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Liw wynosi 7 721 osób Liczba nieruchomości, z których w roku 2012 były odbierane odpady komunalne wynosi 1795. Sieć dróg komunalnych na terenie Gminy Liw składa się z dróg o nawierzchni gruntowej i mineralno- asfaltowej o szerokości od 2m do12m 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Liw z następujących miejscowości Borzychy, Janowo, Jarnice, Jarnice-Pieńki, Jartypory, Krypy, Kucyk, Liw, Ludwinów, Ossolin, Pierzchały, Połazie, Popielów, Ruchenka, Ruchna, Szaruty, Starawieś, Śnice, Tończa, Tończa-Janówki, Witanki, Wyszków, Zając, Zawady 2. Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach, usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych, 2) Odpadów zbieranych w sposób selektywny zgromadzonych w workach, usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych, 3) Odpadów wielkogabarytowych, 4) Odpadów elektrycznych i elektronicznych, 5) Odpadów remontowo-budowlanych, 6. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, ich transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach wskazanych w uchwale Nr 211/2012 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami. 3.4 .Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych gospodarstw domowych, które złożyły bądź złożą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w 2013r. - 1950 szt. W trakcie trwania zamówienia przewiduje się zmianę liczby nieruchomości zamieszkałych o 10 %. Ilość odpadów zebranych w 2012r wyniosła - 560,6 Mg/12 miesięcy, w tym odpady segregowane stanowiły ok. 34% , a odpady niesegregowane ok. 66%. Szacunkowa roczna ilość odpadów remontowo-budowlanych wynosi 50 m3 Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. 3.5. Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki 1. Wykonawca w ramach ceny za usługę uwzględni koszt zakupu i dostawy worków do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 2. Worki do gromadzenia odpadów o pojemności od 60 l. do 120 l. z folii LDPE- grubość min. 60 mikronów powinny być przezroczyste z napisem w odpowiednim kolorze informującym o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem, numerem telefonu wykonawcy. 3. Wykonawca przed pierwszym dniem obowiązywania umowy wyposaży nieruchomości za-mieszkałe w dwa komplety worków do gromadzenia odpadów. 4. Listę właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którym należy zapewnić dostawę worków przekaże zamawiający. 5. Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielom nieruchomości w systemie: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. 6. Pojemnik na odpady remontowo-budowlane 1100 l. lub typu big-bag należy podstawić w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia. 3.6. Odbiór i częstotliwość odbioru odpadów 1) Odpady komunalne niesegregowane zmieszane będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu. 2) Odpady segregowane będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu. 3) Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu 4) Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą wg zapotrzebowania po wcześniejszym zgłoszeniu. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierane będą wyłącznie od-pady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwo-leń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej. 5) Odpady wielkogabarytowe, zbierane mają być 2 razy w ciągu roku z posesji, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu całej gminy Zamawiający zakłada 2 dni robocze. 6) Odpady elektryczne i elektroniczne, odbierane mają być 2 razy w ciągu roku z posesji, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Dopuszcza się możliwość łącznego odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elek-tronicznych. 3.7 Poziom recyklingu 1. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewnia-jący osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012r. poz. 645 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, two-rzywa sztuczne i szkło, 2. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów wynoszą: 1) w roku 2013 - co najmniej 12%, 2) w roku 2014 - co najmniej 14 %. 3. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewnia-jący osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012 r. poz. 645 poziomów recyklingu, przy-gotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: innych niż niebez-pieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych , tj. w roku 2013 - co najmniej 36%, 3) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne ulegające biodegra-dacji w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania ma-sy tych odpadów Dz. U. z 2012 r. poz. 676. poziomów ograniczenia masy odpadów komunal-nych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, tj. w roku 2013 - co najmniej 50% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 3. Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012r. poz. 645. 3.8 Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowa-nia z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013., poz. 21. 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wo-jewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK 3.9 Dokumentacja związana z działalnością objętą zamówieniem; 1. Wykonawca udostępni możliwość bieżącej weryfikacji, w czasie rzeczywistym ruchu pojazdów zbierających i przewożących odpady. 2. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 3. Sprawozdanie jest przekazywane Zamawiającemu, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 4. Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania 3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne 4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów nie-zbędnych do odbioru usługi w okresie rozliczeniowym zawierających informacje o 1) ilości odebranych odpadów zmieszanych Mg, 2) ilości odebranych odpadów szkła Mg, 3) ilości odebranych odpadów papieru, Mg, 4) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych metali oraz opakowań wielomateriałowych Mg, 5) ilości odebranych odpadów biodegradowalnych, Mg 6) ilości odebranego popiołuMg 7) ilość dostarczanych pojemników i worków 8) adresach nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu w terminie do 30 stycznia każdego roku w formie sprawozdania z poprzedniego roku kalendarzowego następujących informacji o 1) masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz spo-sobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2) masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji a. przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania 3) liczbie właściciel nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne 4) liczbie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z re-gulaminem. 5) osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych. 3.10 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym, 2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w SIWZ, w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy i w porze spoczynku nocnego. 3) Pierwszy harmonogram obejmujący okres od dnia 1 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. powi-nien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 4) Kolejny harmonogram powinien obejmować rok kalendarzowy tj. rok 2014. Wykonawca prze-każe Harmonogram Zamawiającemu w terminie co najmniej 30 dni przed początkiem roku kalendarzowego. 5) Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi a) odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz na 2 tygodnie z danej nieruchomości, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia lub dni tygodnia, b) odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz w miesiącu, lub rzadziej, powinien zostać ustalony w ten sam dzień miesiąca np. każda 2 środa miesiąca dla szkła itd., 6) W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 7) Zadaniem Wykonawcy jest takie sporządzenie Harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 8) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywa-niem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd. c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości. 9)Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca roku na który został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz właścicieli nieruchomości o zmianie. 10)Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 12) Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów Wykonawca zobowiąza-ny jest dostarczyć mieszkańcom w formie kalendarzy odbioru 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela, oraz umieścić na stronie internetowej Zamawiającego i Wykonawcy 13) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu,nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 4. WYMOGI STAWIANE WYKONAWCY 4.1 Obowiązki Wykonawcy oraz standard wykonywania usług 1. Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Liw do niezbędnego minimum, 2. Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości Zamieszkałych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały ode-brane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów. 5. Wykonawca w dniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowią-zek sprawdzić przyjmowane odpady pod kątem selektywnej zbiórki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz wraz z dowodami w formie zdjęć lub nagrań wideo, pisemnie faksem lub drogą elektroniczną poczta e-mail powiadomić o tym Zamawiającego. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu a) adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób nieprawidłowy, b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdję-cia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości, c) dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane, 7. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych Zamawiają-cego przekazanej wykonawcy. 8. Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy do-statecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakre-su rzeczowego usługi. 9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków umownych i naruszenia obowiązujących przepisów i norm, 10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i na osobie spowodowane przez wykonawcę powstałe podczas i w związku z realizacją-przedmiotu umowy. 11. Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 12. Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy, 13. Wykonawca podczas świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, nie może w tym samym czasie, przy użyciu tego samego sprzętu, odbierać odpadów od podmiotów trzecich nieobjętych umową, 14. Wykonawca jednoczenie nie może odbierać odpadów selektywnych i odpadów zmieszanych. 4.2 . W zakresie transportu odpadów komunalnych 1. zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 2. zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 3. zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym, 4. odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, 5. zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. 4.3 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013r poz. 122. 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nie-ruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsca świadczenia usługi tj 1)Pojazdy i urządzenia będą poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą za-pewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 2) Porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, 4.4 Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania od-padów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj 1. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, 2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 3. Pojazdy i urządzenia będą zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu, 4. Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwianiem i rozpylaniem przewożonych odpa-dów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 5. Pojazdy będą wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów a także umożliwiające weryfikację tych danych, 6. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia należy garażować wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej 7. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 5. WARUNKI ROZLICZENIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego pisemny protokół z danymi na temat liczby właścicieli nieru-chomości, od których odebrano odpady oraz potwierdzenie przekazania odpadów do regionalnych instalacji. Podstawą określenia masy odpadów dla celów rozliczenia jest zbiorcze zestawienie wa-żeń sporządzonych dla potrzeb dokumentowania przekazania i zagospodarowania odpadów. 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wystawio-nej po protokólarnym miesięcznym odbiorze. 4. Za datę realizacji płatności uważa ię datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wszelkie należności Zamawiającego, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z miesięcznych należności Wykonawcy
 18. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
  Zamawiający: Gmina Sterdyń, Sterdyń-Osada
  Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń
  z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
  Rodzaje odpadów:
  - komunalne odpady zmieszane (20 01 03);
  - papier (15 01 01),(20 01 01);
  - opakowania wielomateriałowe (15 01 05);
  - tworzywa sztuczne (15 01 02), (20 01 39);
  - szkło (15 01 07),(20 01 02);
  - metale (15 01 04), ( 20 01 40);
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35), (20 01 36), ( 20 01 21),(20 01 23);
  - meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07);
  - zużyte opony (16 01 03);
  - chemikalia (15 01 10),(20 01 13),(20 01 14), (20 01 15),(20 01 17), (20 01 19),(20 01 26),
  (20 01 28),(20 01 29),(20 01 30),(20 01 80);
  - przeterminowane leki ( 20 01 31),( 20 01 32);
  - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
  (15 01 01),(20 02 01);
  - odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01),(17 01 02),(17 01 03).
  2) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.z 2012 r.poz.645)oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).

  2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z Punktu selektywnego
  zbierania odpadów położonego w miejscowości Olszew gmina Ceranów.

  3. W 2012 r. z terenu Gminy Sterdyń odebrano odpady (wg informacji przedsiębiorców, dane mają charakter informacyjny).
  odpady zmieszane (20 01 03) - 245,16 Mg,
  inne odpady nie ulegające biodegradacji (20 02 03) - 10,95 Mg,
  odpady wielkogabarytowe (20 03 07) - 0,7 Mg,
  papier - 0,5 Mg,
  szkło (15 01 07),(20 01 02); - 33,4 Mg,
  tworzywa sztuczne (15 01 02), (20 01 39); - 54,5 Mg,
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35), (20 01 36), ( 20 01 21),(20 01 23) - 3,5 Mg
  4. Powierzchnia Gminy Sterdyń wynosi 13 000 ha, tj. 30 sołectw,
  - Liczba mieszkańców Gminy Sterdyń zameldowanych na 31.03.2013 r. wynosi 4 458
  (wg ewidencji ludności),
  - Liczba mieszkańców na stałe zamieszkałych na 31.03.2013r. ok.3454(informacje sołtysów)
  Na terenie Gminy zlokalizowanych jest:
  - 1 budynek wielorodzinny, który jest zamieszkały przez 47 osób w miejscowości Sterdyń.
  - ok. 1 337 gospodarstw domowych - zabudowa jednorodzinna.
  5. Termin wykonania zamówienia od dnia 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub w workach, spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń, wytwarzanych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  1) Zabudowa wielorodzinna;
  a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
  - 1 kontener KP- 7 odbierany będzie na zgłoszenie Zarządcy nieruchomości w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia ;
  b) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników o pojemności 1100 l zaopatrzonych w specjalne (małe) otwory wrzutowe:
  - pojemnik na szkło kolor zielony, lub pojemnik z napisem (Szkło) - 1 szt.;
  - pojemnik na tworzywa sztuczne kolor żółty, lub pojemnik z napisem (Plastik) - 1 szt.;
  - pojemnik na papier i opakowania wielomateriałowe kolor niebieski lub pojemnik z napisem ( Papier) - 1 szt.,
  - pojemnik na metal kolor czerwony, lub pojemnik z napisem (Metal)- 1 szt.
  lub kontener KP-7 przystosowany do segregacji odpadów i jeden pojemnik. Odpady odbierane będą z częstotliwością raz na kwartał.
  Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawia je w miejscu wskazanym przez Zarządcę
  nieruchomości.

  2) Zabudowa jednorodzinna:

  Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany zbiórki odpadów komunalnych workowo - pojemnikowy.
  a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01)
  - gromadzone będą w workach czarnych lub pojemnikach. Worki lub pojemniki zapewni
  Wykonawca i przekaże je lub ustawi w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości.
  W przypadku zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w worki przewiduje się 1 worek czarny na gospodarstwo 1- 2 osobowe, 2 worki czarne na gospodarstwo 3 osobowe i powyżej .
  Odpady odbierane będą 1 raz w miesiącu, Wykonawca przy odbiorze pozostawia taką samą
  ilość worków jaką odebrał.
  Właściciele nieruchomości będą mogli także wykorzystać własne pojemniki oraz worki.
  b) selektywnie zbierane odpady komunalne ( kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02,15 01 04,15 01 05, 15 01 07)
  Selektywnie zebrane odpady komunalne na terenie zabudowy jednorodzinnej gromadzone będą w workach:
  - worek niebieski na papier i opakowania wielomateriałowe;
  - worek żółty na tworzywa sztuczne;
  - worek zielony na szkło;
  - worek czerwony na metal;
  - lub inne worki przezroczyste z możliwością określenia rodzaju posegregowanego odpadu.
  Worki kolorowe zapewnia Wykonawca.
  Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie jeden raz na kwartał.
  Przy każdorazowym odbiorze worków z odpadami segregowanymi z każdego punktu odbioru w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do
  pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju co odebrał.

  3) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
  a) odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte opony,
  chemikalia .
  Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz chemikalia będą odbierane od właścicieli nieruchomości, z przed ich nieruchomości w terminach określonych przez Wykonawcę w harmonogramie.
  Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - 2 razy do roku (jeden termin na wiosnę drugi na jesieni).
  b) przeterminowane leki .
  Pojemnik do gromadzenia przeterminowanych leków ustawiony będzie w aptece w Sterdyni.
  Odpady odbierane będą w miarę potrzeby na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy.
  c) odpady budowlane i rozbiórkowe
  Odpady remontowo - budowlane i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika lub kontenera przeznaczonego na tego typu odpady i przekazane po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego.
  d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
  biodegradacji i odpady zielone będą w okresie kwiecień-wrzesień odbierane z częstotliwością raz na dwa miesiące.
  4) Wykaz i ilość urządzeń do gromadzenia odpadów
  a) urządzenia do gromadzenia odpadów :
  - odpady zmieszane - worki koloru czarnego o pojemności 120 l odpowiedniej jakości lub pojemniki 240 l.
  - worki do selektywnej zbiórki odpadów:
  - materiał - folia polietylenowa LDPE,
  - pojemność od 60 do 120 dm³,
  - kolor : zielony, żółty, niebieski, czerwony lub inne worki przezroczyste z możliwością
  określenia rodzaju posegregowanego odpadu,
  - grubość co najmniej 60 mikronów (grubość dostosowana do rodzaju danego odpadu).
  - nadruk jednostronny, kolor czarny,w treści zawierającej informacje o rodzaju gromadzonego odpadu,
  b) liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych
  pojemnościach;
  worki o pojemności 120 l - ok. 25 000 szt. lub pojemniki 240 l - ok. 1 100 szt.
  c) liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 - 120l.:
  kolor zielony - ok. 17 500 szt.
  kolor żółty - ok. 17 500 szt
  kolor niebieski - ok. 6 000 szt.
  kolor czerwony - ok. 6 000 szt.

  2. Obowiązki Wykonawcy
  1.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych:
  1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L 2008.312.3)
  2) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
  z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
  3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21),
  4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.w sprawie wzorów
  sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,odebranych nieczystościach ciekłych
  oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.z 2012
  poz.630),
  5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
  mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
  (Dz.U.z 2012 poz.1052),
  6) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
  do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),
  7) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
  niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz.645 ),
  8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
  szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości(Dz.U.z 2013 r.,poz.122),
  9) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z
  uwzględnieniem lat 2018 - 2023 przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa
  Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r.
  10) Uchwale Nr 212/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu
  Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 -
  2023.
  11) Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń przyjętym
  uchwałą Nr XIX /121/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012 r.
  12) Uchwale Nr XIX/120/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  z terenu Gminy Sterdyń.
  13) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr
  101, poz.926 ze zm.),
  14) Innych aktach normatywnych obowiązujących na obszarze Gminy Sterdyń.

  2. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogram odbioru (przynajmniej na okresy pół roczne), który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz Wykonawca zaopatrzy w nie mieszkańców Gminy przed dniem 30 czerwca 2013 r.
  3. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych do dnia 30 czerwca 2013 r.
  1) w zabudowie jednorodzinnej - w pojemniki lub worki na odpady zmieszane i w worki do segregacji odpadów.
  Na potwierdzenie dostarczenia pojemników lub worków na odpady zmieszane i odpady segregowane Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela.
  W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00-20.00.
  2) w zabudowie wielorodzinnej - w kontener KP 7 - na odpad zmieszany i pojemniki o pojemności 1100 l lub kontener KP- 7 przystosowany do segregacji odpadów. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie od zarządcy nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie.
  4. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie nowych zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki lub worki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych na zasadach opisanych w ust.3.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników lub worków jeśli jest to wynikiem jego działalności.
  6. Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pojemniki na odpady przekazane w użytkowanie właścicielom nieruchomości.
  8. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru
  odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sterdyń Wykonawca
  zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie
  z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające
  biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
  składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
  komunalnych, oraz przedstawić Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowody
  potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 10.Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r. , poz. 391), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra
  Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
  obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. Poz. 676).
  11. Wykonawca zobowiązany jest do informacji na bieżąco Zamawiającego o nieruchomościach w których nie jest prowadzona segregacja odpadów, odpady są nieodpowiednio segregowane oraz wystawiane są nadmierne ilości odpadów niesegregowanych.
  12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie
  danych prowadzonej przez Zamawiającego.
  13. Jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.
  14.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z
  uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.
  15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich,powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu
  umowy w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach.
  16. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
 19. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miedzna.
  Zamawiający: Gmina Miedzna, Miedzna
  Opis przedmiotu zamówienia I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEDZNA 1) Powierzchnia Powierzchnia Gminy Miedzna wynosi 11600 ha , 116 km2, Gmina liczy 13 sołectw: Miedzna,Wola Orzeszowska, Żeleżniki, Poszewka, Warchoły, Zuzułka, Tchórzowa, Wrotnów, Międzyleś, Ugoszcz, Rostki - Glina. Wrzoski, Orzeszówka. 2) Liczba mieszkańców Gmina Miedzna liczy obecnie 4191 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w około 1048 gospodarstwach domowych zamieszkałych wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej. W okresie obowiązywania umowy nie przewiduję się znacznego wzrostu mieszkańców. 3 Sieć dróg komunalnych na terenie Gminy Miedzna o różnej nawierzchni: gruntowej, asfaltowej, mineralno- asfaltowej o szerokości od 3 m do 10 m II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: a)Odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedzna, na których zamieszkują mieszkańcy. b) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez właścicieli nieruchomości Zamieszkałych. c. osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012 r. poz. 645 oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów Dz. U. z 2012 r. poz. 676. oraz zgodnie z zapisami : 1. Zakres prac obejmuje: 1.1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2) papier i tektura, 3) szkło 4) tworzywa sztuczne, 5) opakowania wielomateriałowe nie ulegające biodegradacji, 6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 7) metale, 8) przeterminowane leki, 9) chemikalia, w tym farby, lakiery i opakowania po nich, 10) zużyte baterie i akumulatory, 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 13) zużyte opony, 14 )odpady budowlane i rozbiórkowe z prac budowlano-remontowych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej. 15) popiół. 1.2.Odbieranie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych: 1) przeterminowane leki, 2) chemikalia, w tym farby, lakiery i opakowania po nich, 3) zużyte baterie i akumulatory, 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 6) zużyte opony, 7)odpady budowlane i rozbiórkowe z prac budowlano-remontowych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej. 1.3. Na terenie gminy Miedzna obowiązywał będzie workowy system zbiórki odpadów komunalnych sprzed posesji. 1.4. Wykonawca w ramach ceny za usługę uwzględni koszt zakupu i dostawy worków do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1)Worków do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych (worki do pierwszego odbioru dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę i w ramach reklamacji, itp.) 2) Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. 3) Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE , półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność : niebieski, biały, żółty, zielony , czarny i szary- o pojemności nie mniejszej niż 120 l. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach wskazanych w uchwale Nr 211-2012 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami. 2. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą w workach czarnych o pojemności nie mniejszej niż 120 l od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałych). sprzed posesji. 2) Częstotliwość odbioru i wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4) Realizacja reklamacji (nieodebranie zgodnie z harmonogramem) - w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faxem nr (25) 691 83 28 lub e-mail: : ugmiedzna@op.pl 2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez ich przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 3. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): 1) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym, sprzed posesji. Pojemność worków nie mniejsza niż 120 l. Wprowadza się pięć rodzajów worków: - niebieski na odpady z papieru i tektury. - biały na gromadzenie odpadów ze szkła - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych nie ulegających biodegradacji. - zielony do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - szary na gromadzenie popiołu 2) Worki do odbioru, od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (worki do pierwszego odbioru dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę i w ramach reklamacji, itp.) zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE , półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność : niebieski, biały, żółty, zielony i szary- Obowiązkiem Wykonawcy będzie również pozostawienie dla posesji sprzed której odebrano odpady worków na wymianę. c) oznakowanie worków : worki muszą być opatrzone nadrukiem odpadu na jaki są przeznaczone oraz napisem GMINA MIEDZNA . Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. 3) Częstotliwość odbioru i wywozu - worki z odpadami selektywnie zebranymi odbierane będą - jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wykonanym przez Wykonawcę w formie kalendarza oraz uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4) Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę, itp.) - w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem lub drogą e:mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na fax (25) 691 83 28 lub e-mail: : ugmiedzna@op.pl 5) Obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie na nieruchomości nowych, pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, b) zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. 4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 38, 20 02 01): 1) Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym sprzed posesji. 2) Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu zapewnia Wykonawca. 3) Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczać w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również pozostawienie dla posesji sprzed której odebrano odpady worków na wymianę. 4) Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność - zielone o pojemności nie mniejszej niż - 120 l, 5) Odbiór worków z odpadami ulegających biodegradacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 6) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 5. Popiół - w okresie grzewczym od października do kwietnia - raz w miesiącu. 1) Odbiór popiołu odbywać się będzie w systemie workowym sprzed posesji. 2) Odbiór worków z popiołem odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3) Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: a) materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, b) kolorystyka i pojemność - szare o pojemności do - 120 l, Obowiązkiem Wykonawcy będzie posprzątanie wokół odebranych worków, jeśli zajdzie taka potrzeba. 6. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 1) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe). 2) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym( miesiąc kwiecień i październik), zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności tj. karty przekazania odpadów. 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z robót nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - raz w kwartale wg zapotrzebowania po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości. 8. Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 1. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych: 1) przeterminowane leki, 2) chemikalia, w tym farby, lakiery i opakowania po nich, 3) zużyte baterie i akumulatory, 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 6) zużyte opony, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac budowlano-remontowych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej. 2.Odbiór odpadów z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych polegać będzie na załadowaniu i wywozie odpadów zbieranych pod zadaszeniem. 3.Odbiór odpadów następować będzie na bieżąco w zależności od potrzeby na zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub e-mailowe. 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 5. Odbieranie odpadów poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych (kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 37*): 1) Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie 20) - za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych. 2) Częstotliwość odbioru niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje , tłuszcze, farby, tusze, (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie 20): w 2013 r. - październik, w 2014 r. - kwiecień i październik, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niebezpiecznych odpadów komunalnych określonych w pkt 5) poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 6. Poziom recyklingu 1. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. 2. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów wynoszą: 1) w roku 2013 - co najmniej 12%, 2) w roku 2014 - co najmniej 14 %. 3. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 36%, 3) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - co najmniej 50% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 3. Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645). 7. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013., poz. 21). 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),: III. Dane charakteryzujące zamówienie: 1. Ilość gospodarstw domowych -nieruchomości w poszczególnych sołectwach: Miedzna - 330, Wola Orzeszowska - 63, Żeleżniki - 124, Poszewka -44, Warchoły - 24, Zuzułka - 44, Tchórzowa - 45, Wrotnów - 96, Międzyleś - 88, Ugoszcz - 66, Rostki - Glina - 48 Wrzoski - 35, Orzeszówka - 63. 2. Ilości odpadów odebranych z terenu gminy Miedzna, określone na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2009-2011 wynosiła: Rodzaj odpadów Ilość odpadów w 2009 roku (w tonach) Ilość odpadów w 2010 roku (w tonach) Ilość odpadów w 2011 roku (w tonach) Zmieszane odpady komunalne 176,94 114,99 153,55 Papier 11,9 11,5 13,1 Szkło 40,9 39,4 44,9 Plastik 8,5 8,2 9,3 Metale 3,3 3,2 3,7 Odpady wielkogabarytowe 9,3 3,5 1,4 Zmieszane odpady opakowaniowe brak danych brak danych brak danych Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny brak danych brak danych brak danych Przeterminowane i zbędne leki brak danych brak danych brak danych Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) brak danych brak danych brak danych Baterie i akumulatory brak danych brak danych brak danych Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 02, 17 01 07) brak danych brak danych brak danych Opony (kod 16 01 03) brak danych brak danych brak danych RAZEM: 250,84 180,77 225,84 3. Szacuję się, że ilości odpadów z terenu gminy Miedzna w okresie obowiązywania umowy w związku z objęciem wszystkich posesji zamieszkałych oraz odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych może wzrosnąć do około 500 Mg rocznie. Dane te mają charakter czysto informacyjny. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem..
 20. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa.
  Zamawiający: Miasto Węgrów, Węgrów
  1.Przedmiotem zamówienia jest: a)odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykazanych w tabeli 1 OPZ, powstałych i zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Węgrów, b)odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wskazanych w tabeli 2 OPZ, c)osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). Tabela 1 OPZ. Rodzajów odpadów stanowiących przedmiot zamówienia odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 1.komunalne odpady zmieszane (20 03 01), (20 02 03) 2.papier i tektura (15 01 01), (20 01 01) 3.tekstylia (20 01 11), (15 01 09), (20 01 10), (20 01 11) 4.metale (15 01 04), (20 01 40) 5.tworzywa sztuczne (15 01 02), (20 01 39) 6.szkło (15 01 07), (20 01 02) 7.opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 8.odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (20 01 08), (15 01 01) 9.zielone (20 02 01) 10.popiół (klasyfikowany jako (20 01 99) Tabela 2 OPZ. Rodzajów odpadów stanowiących przedmiot zamówienia odbierane z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 1.papier i tektura (15 01 01), (20 01 01) 2.metale (15 01 04), (20 01 40) 3.tworzywa sztuczne (15 01 02), (20 01 39) 4.szkło (15 01 07), (20 01 02) 5.opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 6.odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (20 01 08), (20 02 01), (15 01 01) 7.przeterminowane leki i chemikalia (15 01 10), (20 01 13), (20 01 14), (20 01 15), (20 01 17), (20 01 19), (20 01 28), (20 01 29), (20 01 30), (20 01 31), (20 01 32), (20 01 80), (20 01 26) 8.tekstylia (15 01 09), (20 01 10), (20 01 11) 9.zużyte baterie i akumulatory 920 01 33), (20 01 34) 10.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35), (20 01 36), (20 01 21), (20 01 23) 11.meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07) 12.odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01), (17 01 02), (17 01 03), (17 01 07) 13.zużyte opony (16 01 03) 14.odpady z pielęgnacji terenów zielonych (20 02 01) 15.popiół (klasyfikowany jako 20 01 99). 2)Charakterystyka miasta: a ) powierzchnia miasta Węgrowa wynosi 35.51 km2. b) liczba zameldowanych mieszkańców miasta 13 127 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 31.12.2012 r.) 3)Charakterystyka zamówienia w zakresie zabudowy miasta: a)szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych - 2311 b)szacunkowa liczba nieruchomości niezamieszkałych: -biura i urzędy - 74 -usługi handlowe i stacje paliw - 238 -warsztaty i fabryki - 136 -szpitale i zakłady opieki medycznej - 11 -oświata nauka i kultura - 14 -hotele restauracje bary - 17 W trakcie trwania zamówienia przewiduje się zmianę liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 5 %. 4) W roku 2012 z obszaru miasta Węgrowa, odebrano ilości odpadów: Tabela 3 OPZ. Odpady zmieszane (20 03 01) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał RAZEM 584,88 Mg 648,98 Mg 496,94 Mg 584,70 Mg 2315,50 Mg Tabela 4 OPZ. Inne odpady Metale Kod odpadów 20 01 40 - Ilość 5,6 Mg, Inne ulegające biodegradacji Kod odpadów 20 02 01 - Ilość 36,3 Mg, Inne nieulegające biodegradacji Kod odpadów 20 02 03- Ilość 93,46 Mg, Tworzywa sztuczne Kod odpadów 20 01 39, 15 01 02- Ilość14,2 Mg, Szkło Kod odpadów 20 01 02, 15 01 07-Ilość 68,8 Mg, Papier i tektura Kod odpadów 20 01 01, 15 01 01 -Ilość 21,5 Mg, Wielkogabarytowe Kod odpadów 20 03 07- Ilość 2,8 Mg, Niewymienione w innych podkategoriach Kod odpadów 20 03 99-Ilość 67,8 Mg. RAZEM -Ilość 310,46 Mg. 5)Wykazane w tabelach 3 i 4 OPZ dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przekazywanych Burmistrzowi Miasta Węgrowa przez przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Węgrowa. Dane te mają charakter czysto informacyjny. 6)Wykazane w tabelach 3 i 4 OPZ ilości zawierają zarówno odpady odebrane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jak i z nieruchomości na których mieszkańcy nie zamieszkują a powstają na nich odpady komunalne. Ilość wytwarzanych odpadów na terenie miasta Węgrowa nie jest zależna od Zamawiającego. 7)Wykaz adresów nieruchomości objętych zamówieniem zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 8)Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.
 21. Usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych - nr postępowania 04/2013
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 22. obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz eksploatacja Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych we wsi Woźbin.
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
 23. Wywóz odpadów komunalnych z budynku Inspektoratu ZUS w Sokołowie Podlaskim
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach, Siedlce
 24. Wywóz odpadów komunalnych z budynku Inspektoratu ZUS w Sokołowie Podlaskim oraz budynku Biura Terenowego ZUS w Węgrowie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach, Siedlce
 25. Zimowe utrzymanie dróg
  Zamawiający: Miasto Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
 26. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Węgrowa w sezonie zimowym 2010/2011 - wykonanie pozimowego oczyszczania dróg powiatowych.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Węgrowa, Węgrów
 27. Utrzymanie czystości dróg i placów
  Zamawiający: Miasto Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski
 28. Wywóz nieczystości stałych z budynku Oddziału ZUS w Siedlcach oraz Inspektoratów ZUS w: Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach, Siedlce
 29. obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Cegłów oraz utrzymanie i eksploatacja wysypiska odpadów komunalnych we wsi Woźbin
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
 30. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Węgrowa, Węgrów
 31. USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH NR SPRAWY 51/09
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 32. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Węgrowa, Węgrów
 33. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Węgrowa, Węgrów

Inne osoby dla Mazurek Andrzej (50 osób):