Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Maria Regina

w KRS

Maria Regina Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Regina
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Pawłów (Świętokrzyskie), Starachowice (Świętokrzyskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barańska Mieczysława, Bębenek Marian, Hamera Jerzy Tadeusz, Jarosz Alicja Katarzyna, Jasztal Stanisław, Kalisz Marcin Adam, Karwacka Barbara, Kutera Zofia, Kwieciński Grzegorz Bogdan, Ludwig Bożena, Matysek Helena, Mikulka Janina, Milanowski Kazimierz, Orczyk Zofia, Pożoga Marian, Stobiecki Andrzej, Szukiel Krystyna, Szumielewicz Adam, Szymańska Barbara, Wrzesień Krystyna Helena, Wypych Danuta, Ziętkowska Urszula Ewelina, Łęcka Karolina Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prokop Edward
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Starachowicach, Starachowice − KRS 0000145623
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Starachowicach, Starachowice − KRS 0000043280
 3. Katolicki - Ludowy Klub Sportowy Juventa-kobex - Starachowice, Starachowice − KRS 0000037699
 4. Polbudrol - Bis Sp. Z O.O., Rzepin Pierwszy − KRS 0000229963
 5. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Starachowicach, Starachowice − KRS 0000440016
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Pokrzywnicy i Doliny Pokrzywianki, Pokrzywnica − KRS 0000613111
 7. Stowarzyszenie Żyj Godnie, Pawłów − KRS 0000244962
 8. Usługi Finansowo Prawne i Bhp Akcent Sp. Z O.O., Starachowice − KRS 0000282564

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Instal Holding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000571996
 2. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Kielce − KRS 0000090118

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2016 r. (słownie: dwa miliony złotych).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Sposób zaciągnięcia kredytu Zamawiającego.
  Wykonawca przekaże na rachunek podstawowy budżetu Gminy Starachowice kwotę kredytu
  w wysokości 2.000.000 (dwa miliony złotych) jednorazowo lub w transzach w zależności
  od dyspozycji Zamawiającego.
  2) Warunki spłaty kredytu.
  a) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą miesięcznie, jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek powiększone/pomniejszone o ewentualną stałą marżę banku (np. odsetki za miesiąc marzec naliczone będą wg stawki WIBOR 1M
  z dnia 29 lutego).
  b) Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 366 dni.
  c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez obciążania go dodatkowymi kosztami. Zamawiający powiadomi Wykonawcę
  o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty.
  d) Spłata całości kredytu nastąpi najpóźniej do dnia 31.12.2016 r.
  e) Udzielony kredyt jest kredytem otwartym odnawialnym, tzn. każda spłata całości
  lub części kredytu powoduje, że może być wielokrotnie wykorzystywany,
  aż do wygaśnięcia umowy.
  f) Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności (opłat, prowizji, kosztów ubezpieczeń, itp.) związanych z uruchomieniem kredytu innych niż odsetki.
  3) Zabezpieczenie spłaty kredytu.
  a) Zamawiający dokona zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco opatrzonego kontrasygnatą Skarbnika Miasta Starachowice.
  4) Zamawiający sporządzi własny projekt umowy kredytowej.
  5) Dopuszcza się możliwość prowadzenia rachunku bankowego technicznego w banku udzielającym kredytu w celu obsługi niniejszego kredytu.
  6) Inne informacje dla Wykonawcy.
  a) Zamawiający oświadcza, że nie posiada zadłużenia wymagalnego wobec ZUS, Urzędów Skarbowych, z tytułu kredytów i pożyczek.
  b) Zamawiający informuje, że wszelkie prawem wymagane informacje dotyczące Gminy Starachowice, w tym sytuacji finansowej znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.starachowice.pl).
 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.162.521,85 zł.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M obowiązujący w dniu 3 listopada 2015 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 20.12.2015r. Data ta podana została jedynie na potrzeby obliczania ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega że kredyt może być wykorzystany w transzach do 31 grudnia 2015r. Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 31 marca 2017r. Spłata kredytu następowała będzie w ratach kwartalnych do końca każdego kwartału. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi do 31 marca 2017r. Wysokość raty kapitałowej wynosić będzie 48.437,50 zł. Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi do 31 grudnia 2022r. Odsetki spłacane będą w malejących ratach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Odsetki od ostatniej raty kredytu będą spłacone w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszeni z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów Zamawiający zastrzega że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy bez prowizji kompensacyjnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro.
 3. Udzielenie kredytu bankowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej spłaconych kredytów i pożyczek w kwocie 3.430.993,88 zł.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3.430.993,88 zł Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M obowiązujący w dniu 3 listopada 2015 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 20.12.2015r. Data ta podana została jedynie na potrzeby obliczania ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega że kredyt może być wykorzystany w transzach do 31 grudnia 2015r. Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 31 marca 2018r. Spłata kredytu następowała będzie w ratach kwartalnych do końca każdego kwartału. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi do 31 marca 2018r. Wysokość raty kapitałowej wynosić będzie 107.218,52 zł. Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi do 31 grudnia 2025r. Odsetki spłacane będą w malejących ratach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Odsetki od ostatniej raty kredytu będą spłacone w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszeni z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów Zamawiający zastrzega że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy bez prowizji kompensacyjnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.147.176 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.147.176 zł (słownie: jeden milion, sto czterdzieści siedem tysięcy, sto siedemdziesiąt sześć złotych)
  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Sposób zaciągnięcia kredytu Zamawiającego.
  Wykonawca przekaże na rachunek podstawowy budżetu Gminy Starachowice kwotę kredytu
  w wysokości 1.147.176 zł (jeden milion, sto czterdzieści siedem tysięcy, sto siedemdziesiąt sześć złotych).
  2) Okres spłaty kredytu i odsetek.
  a) kredyt zostanie uruchomiony w 2015 roku,
  b) spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w latach 2017-2024,
  c) spłata kapitału odbywać się będzie w 32 ratach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym danego kwartału,
  pierwsza rata: 31.176 zł,
  31 rat po 36.000 zł.
  d) Odsetki będą naliczane od uruchomionej i niespłaconej części kredytu.
  e) Dla ustalenia wysokości stopy oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy poprzedniego okresu odsetkowego plus/minus marża banku minus ewentualne upusty.
  f) Odsetki naliczane będą w okresach 1 - miesięcznych, a ich spłata będzie dokonywana
  do 10 - go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału (w przypadku złożenia oferty z wydłużonym terminem płatności odsetek - zgodnie z ofertą banku).
  g) Jeżeli ostatni dzień odsetkowy nie jest dniem roboczym, to jako termin płatności
  i naliczania odsetek ustala się pierwszy dzień roboczy po upływie tego okresu. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
  h) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu
  w stosunku do 365 dni w roku.
  i) Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy.
  3) Warunki realizacji zamówienia.
  a) Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
  b) Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej uzależnionej od stawki WIBOR 3M przy zastosowaniu ewentualnego upustu udzielonego w ofercie lub powiększony o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Banku.
  c) Dla ustalenia wysokości stopy oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy poprzedniego okresu odsetkowego plus/minus marża banku minus ewentualne upusty.
  d) Spłata kapitału odbywać się będzie w 32 ratach kwartalnych po okresie karencji (spłata pierwszej raty nastąpi w dniu 31.03.2017 r.).
  e) W przypadku spłaty kredytu/rat kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu/rat kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
  f) Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości mniejszej od planowanej kwoty powyższa okoliczność nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku
  do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty.
  g) Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo.
  h) Nie przewiduje się prowizji przygotowawczej.
  i) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  j) Zamawiający sporządzi własny projekt umowy kredytowej.
  k) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  l) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie roku budżetowego, w zależności od kondycji finansowej gminy.
  4) Zabezpieczenie spłaty kredytu.

  Zamawiający dokona zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco,
  wraz z deklaracją wekslową opatrzonego kontrasygnatą Skarbnika Miasta Starachowice.
  5) Inne informacje dla Wykonawcy.
  a) Zamawiający oświadcza, że nie posiada zadłużenia wymagalnego wobec ZUS, Urzędów Skarbowych, z tytułu kredytów i pożyczek.
  b) Wykonawcą może być bank państwowy (oddział, filia) działający na podstawie ustawy Prawo bankowe lub bank utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe i innych przepisów prawa polskiego, posiadający gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz - w przypadku oddziałów i filii - stosowne upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu zarządu banku.
  c) Zamawiający informuje, że wszelkie prawem wymagane informacje dotyczące Gminy Starachowice, w tym sytuacji finansowej oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  w tym Uchwała Nr 75/2015 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Starachowice znajdują się na stronie internetowej
  w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.starachowice.pl).
 5. Udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3.196.858,88
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3.196.858,88 zł. Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M na dzień 10 października 2013 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 20.12.2013r Spłata kredytu następowała będzie w ratach kwartalnych do końca każdego kwartału w latach: -2016 w kwocie 399.608,00 zł, -2017 w kwocie 399.608,00 zł, -2018 w kwocie 399.608,00 zł, -2019 w kwocie 399.608,00 zł, -2020 w kwocie 399.608,00 zł, -2021 w kwocie 399.608,00 zł, -2022 w kwocie 399.608,00 zł, -2023 w kwocie 399.602,88 zł, Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 31 grudnia 2015r. Spłata pierwszej raty nastąpi 31 marca 2016r. Odsetki spłacane będą w malejących ratach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Odsetki od ostatniej raty kredytu będą spłacone w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
 6. Wykonywanie obsługi bankowej rachunku budżetu gminy Pawłów wraz z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Gminy w Pawłowie i gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2013- 2015.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Wykonywanie obsługi bankowej rachunku budżetu gminy Pawłów wraz z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Gminy w Pawłowie i gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2013- 2015 Zgodnie z niniejszą specyfikacją wybrany wykonawca obejmował będzie obsługą rachunki bankowe następujących jednostek: 1. Urząd Gminy w Pawłowie- 15 rachunków bankowych, średni przepływ miesięczny -3.554.615 zł liczba przelewów - 4200 rocznie 2. Gminny Zakładu Usługowo Inwestycyjny w Pawłowie - 2 rachunki, średnie przepływy miesięczne- wynosiły 155.800. zł. liczba przelewów - 848 rocznie 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie - 5 rachunków, średnie miesięczne przepływy na wszystkich rachunkach to ok. 614.513,00 zł miesięcznie, liczba przelewów - 9840 rocznie 4. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Pawłowie - 3 rachunki, przepływy na rachunku 658.333 zł miesięcznie,. liczba przelewów w tym okresie - 1237 5. Zespoły Szkół (4 jednostki) oraz Szkoły Podstawowe (8 jednostek) - łącznie 26 rachunków, przepływy na wszystkich rachunkach- 1.356.956zł miesięcznie, liczba przelewów w tym okresie - 8689. Łącznie w ramach zamówienia wykonywanych będzie ok. 74.442 przelewy przez okres trzech lat. Liczba powadzonych rachunków -51. Łączne średnie przepływy miesięczne na rachunkach jednostek (za wyjątkiem Urzędu Gminy) wynosić będzie 2.785.602 zł. Dodatkowo zamówienie obejmować będzie udzielenie na rzecz gminy Pawłów corocznie kredytu w rachunku bieżącym (w latach 2013, 2014, 2015) Kwota kredytu wynosić będzie 3 mln. zł. Na potrzeby obliczenia ceny zamawiający przyjmuje, że kredyt w rachunku będzie udzielony jednorazowo w dniu 2 stycznia każdego roku a spłacony w jednej racie w dniu 30 grudnia każdego roku.
 7. Udzielenie kredytu bankowego, na sfinansowanie zadania pod nazwą -Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Pawłowie gm. Pawłów w kwocie 1.200.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pod nazwą Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Pawłowie gm. Pawłów w kwocie 1.200.000,00 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w latach 2011-2012 o na dzień wszczęcia niniejszego postępowania zostało zakończone. Udzielenie kredytu następowało będzie w jednej transzy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M na dzień 15 listopada 2012 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu. Spłata kredytu następowała będzie w równych ratach kwartalnych (wysokość raty 75.000,00 zł) do końca każdego kwartału w latach: 2015 w kwocie 300.000,00 zł, 2016 w kwocie 300.000,00 zł, 2017 w kwocie 300.000,00 zł, 2018 w kwocie 300.000,00 zł, Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 30 marca 2015r. Spłata pierwszej raty nastąpi 31 marca 2015r. Odsetki spłacane będą w malejących ratach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
 8. Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.313.249,32 zł.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.313.249,32 zł Udzielenie kredytu następowało będzie w transzach. 1. do 28 czerwca 2011 roku kwota - 547.118,00 zł 2. do 29 sierpnia 2011 roku kwota - 142.030,44 zł 3. do 28 września 2011 roku kwota - 227.535,22 zł 4. do 28 listopada 2011 roku kwota - 142.030,44 zł 5. do 28 grudnia 2011 roku kwota - 227.535,22 zł Wysokość odsetek od kredytu w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M na dzień 1 czerwca 2011 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu. Spłata kredytu następowała będzie w równych ratach kwartalnych: 1. do końca I kwartału 2012r. - kwota 109.437zł 2. do końca II kwartału 2012r. - kwota 109.437zł 3. do końca III kwartału 2012r. - kwota 109.437zł 4. do końca IV kwartału 2012r. - kwota 109.437zł 5. do końca I kwartału 2013r. - kwota 109.437zł 6. do końca II kwartału 2013r. - kwota 109.437zł 7. do końca III kwartału 2013r. - kwota 109.437zł 8. do końca IV kwartału 2013r. - kwota 109.437zł 9. do końca I kwartału 2014r. - kwota 109.437zł 10. do końca II kwartału 2014r. - kwota 109.437zł 11. do końca III kwartału 2014r. - kwota 109.437zł 12. do końca IV kwartału 2014r. - kwota 109.442,32zł.
 9. Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 966.502 zł.
  Zamawiający: Gmina Pawłów, Pawłów
  Udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 966.502 zł Udzielenie kredytu następowało będzie w transzach. 1. do 25 lutego 2010 roku kwota - 136.248,00 zł 2. do 28 marca 2010 roku kwota - 119.493,00 zł 3. do 28 maja 2010 roku kwota - 136.226,00 zł 4. do 20 czerwca 2010 roku kwota - 161.500,00 zł 5. do 28 sierpnia 2010 roku kwota - 87.026,00 zł 6. do 28 września 2010 roku kwota - 119.491,00 zł 7. do 28 listopada 2010 roku kwota - 87.026,00 zł 8. do 28 grudnia 2010 roku kwota - 119.491,00 zł Wysokość odsetek od kredytu w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M na dzień 25 stycznia 2010 r. plus marża oraz, banku udzielającego przedmiotowego kredytu.

Inne osoby dla Mazurek Maria Regina (41 osób):