Kogo reprezentuje osoba

Mazurek Zygmunt Stanisław

w KRS

Zygmunt Stanisław Mazurek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Mazurek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Struża-kolonia (Lubelskie)
Przetargi:29 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Futa Artur, Psujek Krzysztof Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Palczewski Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ekotraw, Struża-kolonia − KRS 0000009603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. International Logistics Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000277872
 2. Opal Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000255830
 3. Spółdzielnia Mleczarska Kurów, Łany − KRS 0000058368
 4. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Samopomoc Chłopska W Niemcach, Niemce − KRS 0000055948
 5. Zakład Mleczarski Kurów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000173671
 6. Zakłady Pralnicze Alba Spółdzielnia Pracy Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000057158

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową o numerze ewidencyjnym 364 położonej w miejscowości Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową o numerze ewidencyjnym 364 położonej w miejscowości Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty ziemne. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - wykonanie koryt mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni; - transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 2 km; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie podbudowy. - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych fi 0-31,5mm; 3. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; - oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych; 4. Elementy dróg i ulic. - wykonanie znaków drogowych pionowych; Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową o numerze ewidencyjnym 364 położonej w miejscowości Trawniki o długości 62,00 mb i szerokości 2,5m. Zakłada się wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający w porozumieniu z projektantem. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi
 2. Usługa zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Trawniki w sezonie 2013 / 2014
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  1) W zakres zamówienia wchodzi odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości dróg przez posypywanie piaskiem i mieszaniną piaskowo - solną. Piasek oraz mieszaninę piaskowo - solną Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach. W zależności od zalegającego śniegu na drodze należy używać odpowiednich pługów, w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności od 200 m do 300 m. Wykaz dróg podlegających zimowemu utrzymaniu: a) wykaz dróg określonych do zwalczania śliskości zimowej - długość 5,2 km, Lp. | Miejscowość, nr drogi, długość. 1. | Struża droga gminna nr 105717 L odcinek we wsi Struża od drogi krajowej nr 12 - 800 m 2. | Struża Kolonia droga gminna nr 105361L - 20 m - skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową oraz skrzyżowanie z drogą gminną 105717L - 40 m i drogą wojewódzką nr 829 - 20 m. 3. | Siostrzytów droga gminna 105810L - 20 m skrzyżowanie z drogą krajową zakręt 90o - 20 m, skrzyżowanie z drogą gminną 105724L - 30 m i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2026L - 20 m, skrzyżowanie z drogą 105722L - 20 m , całą drogę 105720L - 700 m. 4. | Trawniki centrum droga nr 105737L - 550 m od skrzyżowania z drogą nr 105738 L do drogi wojewódzkiej oraz drogę do Traweny i przy blokach mieszkalnych - 250 m. 5. | Trawniki drogi gminne nr 105740L - 1300 m i 105741L - 1000m całe ciągi. 6. | Trawniki odcinek drogi gminnej nr 105742L - 80 m od drogi wojewódzkiej do cmentarza. 7. | Oleśniki skrzyżowanie dróg gminnych nr 105744L i 105743L łącznie - 60 m oraz mostek i łuki poziome na drodze 105743L - 80 m. 8. | Oleśniki skrzyżowanie dróg gminnych nr 105743L i 105746L - 30 m. 9. | Bonów skrzyżowanie drogi 105725 L i 105724L z drogą wojewódzką 829 i odcinek tej drogi między zakrętami 90o - łącznie 100m. 10. | Oleśniki skrzyżowanie drogi gminnej nr 105744L z drogą powiatową nr 2120L i łuki poziome tej drogi - 60 m. b) wykaz dróg podlegających odśnieżaniu na terenie gminy Trawniki przedstawiają załączniki mapowe (zał. G do SIWZ - 11 szt. sołectwa Gminy Trawniki . Kategorią pilności zaznaczona na mapach. Kolor czerwony drogi kategorii I, kolor zielony drogi kategorii II), (Kategoria I - KI); (Kategoria II - KII). (DROGI UTWARDZONE - DU); (DROGI NIEUTWARDZONE - DNU). BONÓW - 2.760 m (KI, DU) | 520 m (KII, DU). BISKUPICE - 2.180 m (KI, DU), 370 m (KI, DNU) | 1.030 m (KII, DNU). DOROHUCZA - 1.040 m (KI, DU), 170 m (KI, DNU) | 1.340 m (KII, DNU). EWOPOLE - 250 m (KI, DU) | 1.130 m (KII, DNU). OLEŚNIKI - 9.740 m (KI, DU) | 260 m (KI, DNU). PEŁCZYN - 1.620 m (KI, DU) | 370 m (KII, DNU). STRUŻA - 1.800 m (KI, DU). STRUŻA KOLONIA - 4.510 m (KI, DU) | 1.150 m (KII, DNU). SIOSTRZYTÓW - 6.390 m (KI, DU), 220 m (KI, DNU) | 2.720 m (KII, DNU). TRAWNIKI - 8.280 m (KI, DU) | 550 m (KI, DNU). TRAWNIKI KOLONIA - 6.050 m (KI, DU) | 1.300 m (KII, DNU) SUMA - 44.620 m (KI, DU), 1.570 (KI, DNU) | 520 m (KII, DU), 9.040 m (KII, DNU) RAZEM wszystkie drogi - 55.750 m 2) Wykonawca zobowiązany jest do 24-ro godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania robót objętych umową. 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg kategorii I na godzinę 6.00 rano, pozostałe drogi mają być odśnieżane sukcesywnie. 5) W trakcie wystąpienia normalnych warunków atmosferycznych decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy podejmować będzie wyznaczony pracownik(cy) Urzędu Gminy Trawniki, nadzorujący realizację prac z ramienia Zamawiającego. Osoba ta posiada kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy. Wykonawca rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od otrzymania wezwania telefonicznego lub ustnego. 6) W trakcie wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) Wykonawca samodzielnie rozpocznie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych nie później niż w czasie 1 godziny po zakończeniu opadów. Wykonawca winien zabezpieczyć specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 7) Wykonawca wyposaży operatorów zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg w telefony komórkowe umożliwiające bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego. 8) Wykonawca wyznaczy osoby które będą pełnić dyżur w dni wolne od pracy i święta. 9) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin podstawić do pracy sprzęt zastępczy w przypadku awarii sprzętu wykonującego zamówienie. 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia
 3. Budowa zatoki parkingowej w m. Trawniki, przy drodze gminnej nr 105738L
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje budowę zatoki parkingowej w m. Trawniki, przy drodze gminnej nr 105738L w następującym zakresie: 1. Roboty pomiarowe. 2. Roboty rozbiórkowe. - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm; 3. Wykonanie podbudowy oraz elementów ulic. - wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem w gruncie kat. II-IV pod nawierzchnię zatoki parkingowej o gł. 40 cm; - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B10 gr. 15 cm i podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm; - wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grakcji 0-31,5mm gr. 15cm 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki brukowej typu behaton gr. 8 cm kolor szary na podsypce z grysu frakcji 2-5 mm gr. 3 cm; - wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej typu behaton gr. 8 cm kolorowa na podsypce z grysu frakcji 2-5mm gr. 3 cm; 5. Wykonanie odwodnienia liniowego. - wykonanie cieku z kostki brukowej typu holland gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm; - ustawienie wpustów ulicznych kołnierzowych C-250; - ułożenie rury PCV Ø 200; - wykonanie cieku skarpowego z prefabrykowanych elementów trapezowych 38x50x20 cm; 6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. - wykonanie linii przystankowej P-17; Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót z uwzględnieniem następującej informacji: materiały dla przedmiotowej inwestycji zapewnia Zamawiający. Materiały będą dostarczane sukcesywnie podczas trwania inwestycji. Wykonawca kalkulując wycenę oferty powinien wycenić jedynie robociznę i prace sprzętu na podstawie załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) dokumentacji i przedmiaru robót. Przedmiotem inwestycji jest budowa zatoki parkingowej w m. Trawniki, przy drodze gminnej nr 105738L o powierzchni 680m2. Od km 0+048,30 do km 0+058,30 projektuje się linię przystankową P-17 o dł. 10,0 m po stronie projektowanego placu utwardzonego. W km 0+007,90, 0+061,80, 0+143,00 projektuje się zjazdy na posesję o szerokości 5,0m i konstrukcji takiej samej jak zatoka parkingowa. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz
 4. Modernizacja drogi gminnej Nr 109602L od km 0+015 do km 0+263 w miejscowości Fajsławice
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 109602L w miejscowości Fajsławice, w tym:
  - budowa chodnika z kostki brukowej po śladzie istniejącego chodnika z tłucznia,
  - budowa miejsc postojowych z kostki brukowej na miejscu istniejących miejsc postojowych o nawierzchni tłuczniowej,
  - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, mieszanka z betoniarki pod miejsca postojowe i chodnik,
  - wykonanie górnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa, mieszanka z betoniarki pod miejsca postojowe,
  - regulacja w pionie, podniesienie istniejących kratek wpustowych kanalizacji,
  - regulacja w pionie, podniesienie i wymiana pokryw na typ ciężki istniejących studzienek teletechnicznych,
  - uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni bitumicznej z nadaniem odpowiednich spadków zapewniających prawidłowy odpływ wód opadowych.
  Szczegółowy zakres robót jest zawarty w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej (załączniki nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
 5. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109633L od km 0+548 do km 0+848 w miejscowości Siedliska Drugie
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109633L od km 0+548 do km 0+848 w miejscowości Siedliska Drugie (długość odcinka 300m), w tym: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-0,3km, Naprawy dróg gruntowych - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej-900m2, Koryta wykonywane mechanicznie głębokości 10cm w gruncie kategorii II-IV na całej szerokości jezdni-900m2,
  Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm (warstwa odcinająca z piasku)- 900m2,
  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości 5cm-900m2,
  Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3m2) - budowa. Płyty o wymiarach 300x100x15cm-900m2,
  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kategorii I-III, w celu unormowania poboczy-300m2
 6. Utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową o numerze ewidencyjnym 840 położonej w miejscowości Siostrzytów
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową o numerze ewidencyjnym 840 położonej w miejscowości Siostrzytów w następującym zakresie: 1. Roboty ziemne. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - wykonanie koryt mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni; - transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 2 km; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie podbudowy. - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych fi 0-31,5mm; 3. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; - oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych; 4. Elementy dróg i ulic. - wykonanie znaków drogowych pionowych; Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową o numerze ewidencyjnym 840 położonej w miejscowości Siostrzytów o długości 255,95 mb i szerokości 2,5m. Zakłada się wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający w porozumieniu z projektantem. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi
 7. Utwardzenie działek budowlanych stanowiących drogi wewnętrzne o numerach ewidencyjnych 2829, 2881,2900,2937 położonych w miejscowości Biskupice
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie działek budowlanych stanowiących drogi wewnętrzne o numerach ewidencyjnych 2829, 2881, 2900, 2937 położonych w miejscowości Biskupice w następującym zakresie: 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - wykonanie koryt mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni; - transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 2 km; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie podbudowy. - wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych; - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni żwirowej - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; - oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych nieulepszonych i bitumicznych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych; 5. Elementy dróg i ulic. - wykonanie znaków drogowych pionowych; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działek budowlanych stanowiących drogi wewnętrzne o numerach ewidencyjnych 2829, 2881, 2900, 2937 położonych w miejscowości Biskupice o długości 228,00 mb i szerokości 3,5m. Zakłada się wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 120,00 mb oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na długości 108,00 mb. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 8. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki, Piaski, Rybczewice w sezonie zimowym 2012/2013.
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
  Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki (zadanie nr 1), Piaski (zadanie nr 2), Rybczewice (zadanie nr 3) w sezonie zimowym 2012/2013 polegające na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości. Wykonawca winien we własnym zakresie zgromadzić niezbędną ilość materiałów do zwalczania śliskości zgodnie ze standardami określonymi przez Zamawiającego. Gmina Trawniki: Drogi o nawierzchni bitumicznej - 28 km, drogi gruntowe - 5 km Gmina Piaski: Drogi o nawierzchni bitumicznej - 46 km, drogi gruntowe - 19 km Gmina Rybczewice: Drogi o nawierzchni bitumicznej - 31 km, drogi gruntowe - 6 km.
 9. Utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 572 położonej w miejscowości Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 572 położonej w miejscowości Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty ziemne. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - wykonanie koryt mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni; - transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 2 km; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie podbudowy. - wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym; - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z pospółki - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; - oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych; 5. Elementy dróg i ulic. - wykonanie znaków drogowych pionowych; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 572 położonej w miejscowości Trawniki o długości 275,75 mb i szerokości 2,5m. Zakłada się wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 10. Utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 582 położonej w miejscowości Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 582 położonej w miejscowości Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty ziemne. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - wykonanie koryt mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni; - transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 2 km; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie podbudowy. - wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym; - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z pospółki - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; - oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych; 5. Elementy dróg i ulic. - wykonanie znaków drogowych pionowych; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 582 położonej w miejscowości Trawniki o długości 263,30 mb i szerokości 2,5m. Zakłada się wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 11. Utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 595 położonej w miejscowości Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 595 położonej w miejscowości Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty ziemne. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; - wykonanie koryt mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni; - transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 2 km; - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 2. Wykonanie podbudowy. - wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym; - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z pospółki - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; - oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych bitumicznych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych; 5. Elementy dróg i ulic. - wykonanie znaków drogowych pionowych; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej stanowiącej drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 595 położonej w miejscowości Trawniki o długości 225,50 mb i szerokości 2,5m. Zakłada się wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej nawierzchni. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 12. Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 475 w m. Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 475 w m. Trawniki w następującym zakresie:
  1. Roboty pomiarowe.
  2. Roboty ziemne
  - wykonanie robót ziemnych koparkami grunt kat. III oraz transport urobku samochodami
  samowyładowczymi;
  3. Wykonanie podbudowy.
  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
  4. Wykonanie nawierzchni.
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową;
  - skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych;
  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową;
  5. Wykonanie poboczy.
  - wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego;
  Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
  Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej nr 475 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową w Trawnikach o długości 420,50 mb. Zakłada się wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie 2 warstw z podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6cm i wykonanie odwodnienia.
  Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu).
  Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
  Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający.
  W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
  Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 13. Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Trawniki w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  W zakres zamówienia wchodzi odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości dróg gminnych przez posypywanie piaskiem i mieszaniną piaskowo - solną . Piasek oraz mieszaninę piaskowo - solną Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Wykaz dróg gminnych podlegających zimowemu utrzymaniu : zwalczaniu śliskości 5,2 km , odśnieżaniu 41,2 km stanowi załącznik G do SIWZ
 14. Remont drogi gminnej nr 109633L od km 0+319 do km 0+548 w m. Siedliska Drugie, gm. Fajsławice
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Remont drogi gminnej nr 109633L od km 0+319 do km 0+548 w m. Siedliska Drugie, gm. Fajsławice
 15. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki, Piaski, Rybczewice w sezonie zimowym 2011/2012.
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
  Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki (zadanie nr 1), Piaski (zadanie nr 2), Rybczewice (zadanie nr 3) w sezonie zimowym 2011/2012 polegające na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości.
  Wykonawca winien we własnym zakresie zgromadzić niezbędną ilość materiałów do zwalczania śliskości zgodnie ze standardami określonymi przez Zamawiającego.
  Gmina Trawniki:
  Drogi o nawierzchni bitumicznej - 28 km, drogi gruntowe - 5 km
  Gmina Piaski:
  Drogi o nawierzchni bitumicznej - 46 km, drogi gruntowe - 19 km
  Gmina Rybczewice:
  Drogi o nawierzchni bitumicznej - 31 km, drogi gruntowe - 6 km
 16. Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 488 w m. Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 488 w m. Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty pomiarowe. 2. Roboty ziemne - wykonanie robót ziemnych koparkami grunt kat. III oraz transport urobku samochodami samowyładowczymi; 3. Wykonanie podbudowy. - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową; - skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową; 5. Wykonanie poboczy. - wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej nr 488 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową w Trawnikach o długości 412,30 mb. Zakłada się wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie 2 warstw z podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6cm i wykonanie odwodnienia. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 17. Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 510 w m. Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 510 w m. Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty pomiarowe. 2. Roboty ziemne - wykonanie robót ziemnych koparkami grunt kat. III oraz transport urobku samochodami samowyładowczymi; 3. Wykonanie podbudowy. - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową; - skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową; 5. Wykonanie poboczy. - wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej nr 510 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową w Trawnikach o długości 398,40 mb. Zakłada się wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie 2 warstw z podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6cm i wykonanie odwodnienia. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 18. Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 554 w m. Trawniki
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
  Wykonanie zamówienia obejmuje utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. 554 w m. Trawniki w następującym zakresie: 1. Roboty pomiarowe. 2. Roboty ziemne - wykonanie robót ziemnych koparkami grunt kat. III oraz transport urobku samochodami samowyładowczymi; 3. Wykonanie podbudowy. - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 4. Wykonanie nawierzchni. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową; - skrapianie asfaltem nawierzchni drogowych; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową; 5. Wykonanie poboczy. - wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego; Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie działki budowlanej nr 554 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową w Trawnikach o długości 314,50 mb. Zakłada się wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie 2 warstw z podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6cm i wykonanie odwodnienia. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do siwz (siwz i załączniki są umieszczone na stronie http://ugtrawniki.bip.e-zeto.eu). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową
 19. Remont drogi gminnej nr 109633L od km 0+319 do km 0+548 w m. Siedliska Drugie, gm. Fajsławice
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Remont drogi gminnej nr 109633L od km 0+319 do km 0+548 w m. Siedliska Drugie, gm. Fajsławice
 20. Odbudowa dwóch przepustów (km 7+735 oraz 9+370) w ciągu drogi powiatowej nr 2120 L w miejscowości Oleśniki (II etap - przepust w km 7+735)
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
  Odbudowa dwóch przepustów (km 7+735 oraz 9+370) w ciągu drogi powiatowej
  nr 2120 L w miejscowości Oleśniki (II etap - przepust w km 7+735)
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  a) przedmiar robót,
  b) dokumentacja techniczna,
  c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Wykonawca w czasie trwania robót przejmuje odpowiedzialność za stan oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność inwestora.
  Wymaga sie od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
 21. Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Trawniki w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
 22. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki, Piaski, Rybczewice w sezonie zimowym 2010/2011
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
 23. Utwardzenie działki budowlanej stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową w Trawnikach od km 0+000 do km 0+447 - działka 417
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
 24. Remont drogi gminnej Nr 105811L w Trawnikach
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
 25. Zabezpieczenie przeciwerozyjne wąwozu lessowego położonego na działce nr 1447 w miejscowości. Siedliska Pierwsze w km od 0+010 do km 0+220
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
 26. Remont drogi w m. Dorohucza (dojazd do cmentarza).
  Zamawiający: Gmina Trawniki, Trawniki
 27. Odbudowa dwóch przepustów (km 7+735 oraz 9+370) w ciągu drogi powiatowej nr 2120 L w miejscowości Oleśniki (I etap - przepust w km 9+370)
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
 28. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Trawniki, Piaski, Rybczewice w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
 29. Budowa drogi powiatowej nr 2112 L Kębłów Stary - Majdanek Kozicki w m. Piaski (ul. Krasickiego) - I etap odcinek o długości 299,50 m
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik

Inne osoby dla Mazurek Zygmunt Stanisław (37 osób):