Kogo reprezentuje osoba

Miałkowska Monika

w KRS

Monika Miałkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Miałkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1988 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Solec-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Teresa, Banach Tomasz, Bebel Maria Teresa, Bonar Agata, Bryl Monika, Bławat Anna, Ciach Łukasz, Czernek Kinga, Czerwiec Krzysztof Feliks, Dragan Edyta, Durma Jolanta, Dziorek Jan Wiesław, Dziuba Józef, Gawłowicz Małgorzata, Gorycka Elżbieta, Gręda Robert, Gryc Renata, Jabłońska Agnieszka, Jasielska Barbara, Jendrycha Bogusława, Jodłowska Izabela, Kaczmarczyk Grażyna, Kaczmarczyk Krzysztof, Kaczmarczyk Teresa, Kapinos Anna, Kochańczyk Janusz, Kokocińska Monika, Kopczyk Dziekan Joanna, Korus Leszek, Kozub Edyta, Kołodziej Przemysław, Krupa Monika, Kusik Zygmunt, Kustra Janina, Lasota Wiesław Józef, Nowak Wojciech Maciej, Nurek Rafał, Pasieko Halina, Pawlik Anna, Pałys Teresa, Pompa Norbert, Pucicka Maria, Pytko Konrad, Radosz Radosław, Stąpór Danuta, Stylska Anna, Swatek Edward, Szafraniec Moćko Marta, Szałach Jan Marian, Szczepanek Władysława, Szcześniak Jolanta, Szemraj Aneta, Szymański Stanisław Tomasz, Słowik Leszek, Traczyk Agnieszka, Uss Wąsowicz Alicja, Walewski Marian Andrzej, Walicka Zwolska Małgorzata Justyna, Wieczorek Maria, Wietkowska Izabela Elżbieta, Wójcik Wacław Władysław, Wójcikowska Dorota, Zielińska Teresa, Łosin Grzegorz, Łukasiewicz Łukasz, Łukawska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łodej Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Kobiet Twórczych Akt, Obrazów − KRS 0000328491
 2. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz − KRS 0000054684
 3. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000121524
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Beszowej, Beszowa − KRS 0000071808
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000028354
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000189098
 7. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 8. Spółdzielnia Pracy Wumet W Staszowie, Staszów − KRS 0000107090
 9. Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja, Tarnów − KRS 0000286247
 10. Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Płaszów-myśliwska, Kraków − KRS 0000418231
 11. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, Pacanów − KRS 0000171631
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Puls Dla Rozwoju, Błonie − KRS 0000545704
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola − KRS 0000358239
 14. Stowarzyszenie Pogoda Ducha, Klimontów − KRS 0000405885
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 16. Stowarzyszenie Yacht Club Bezan, Tarnów − KRS 0000017077

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Pomost, Kielce − KRS 0000323015
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koprzywnicy, Koprzywnica − KRS 0000128671
 3. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska, Sandomierz − KRS 0000131880
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Kraków − KRS 0000151066
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych, Kraków − KRS 0000102922
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Osieku, Osiek − KRS 0000068513
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej, Staszów − KRS 0000154434

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego typu średniego, kwota 613 953,00 zł
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do kwoty 613 953,00 zł (słownie złotych: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 00/100) w tym: - część A - w kwocie 313 953,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015r. nr IXA/763/IS/15, - część B - w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego. Gmina Szczucin, na podstawie umowy Nr IXA/763/IS/15 z dnia 20 listopada 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Szczucin uzyskała dofinansowanie na Projekt pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Gmina Szczucin, po zakończeniu realizacji w/w Projektu wystąpi do Województwa Małopolskiego z wnioskiem o płatność końcową, na podstawie którego nastąpi zwrot do budżetu Gminy Szczucin środków finansowych wydatkowanych przez Gminę Szczucin na zapłatę zobowiązań z tytułu wykonania w/w umowy. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę części przedmiotowego kredytu w kwocie 313 953,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015r. nr IXA/763/IS/15. Pozostała część kredytu w kwocie 300 000,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego, w zakresie pokrycia zobowiązań własnych, zostanie spłacona w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie 200 000,00 zł. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres spłaty kredytu: - w zakresie części A - spłata kredytu niezwłocznie po zrefundowaniu środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. - w zakresie części B – od upływu okresu karencji tj. od 31 marca 2018 r. 3. Karencja spłaty kredytu: - w zakresie części A - do następnego dnia po dniu wpływu na rachunek bankowy Gminy Szczucin środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. - w zakresie części B – do dnia 30 marca 2018 r. 4. Spłata kapitału – - w zakresie części A - jednorazowo lub w transzach, każdorazowo w wysokości kwoty środków zrefundowanych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w dniu roboczym następującym po dniu wpływu tych środków finansowych na rachunek Gminy Szczucin; Spłata kredytu w zakresie części A nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Gminy Szczucin termin refundacji środków finansowych wydłuży się poza dzień 31 stycznia 2018 r., Bank będzie naliczał Kredytobiorcy (Gminie Szczucin) odsetki według zasad wynikających ze złożonej przez Bank oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu spłaty kapitału wyznaczając nowy termin poprzez sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. - w zakresie części B – w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie 200 000,00 zł. na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8. Oprocentowanie – wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka 1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b) Marża Wykonawcy banku w wysokości ……… % kwoty kredytu - stała dla całego okresu kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia przekazania kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z ceną ofertową Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 1,6600 % z dnia 28 kwietnia 2017 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w kwocie 613 953,00 zł w dniu 12 czerwca 2017 r., - spłata kredytu w zakresie części A w kwocie 313 953,00 zł nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r., - spłata kredytu w zakresie części B: 31 marca 2018 r. - 100 000,00 zł, 31 marca 2019 r. - 200 000,00 zł, - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości ..... % transzy kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków bez konsekwencji żadnych prowizji i opłat. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty kredytu przed terminem bez konsekwencji żadnych prowizji i opłat. 13. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca obowiązywania umowy. 14. Kredyt w kwocie 613 953,00 zł będzie dostępny jednorazowo lub w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. 15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco” z deklaracja wekslową. 16. Termin spłaty rat kredytu będzie wyglądał następująco: - w zakresie części A w kwocie 313 953,00 zł - spłata kredytu niezwłocznie po zrefundowaniu środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. - w zakresie części B – : 31 marca 2018 r. - 100 000,00 zł 31 marca 2019 r. - 200 000,00 zł