Kogo reprezentuje osoba

Michalak Agnieszka Anna

w KRS

Agnieszka Anna Michalak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Michalak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Charbicka Magdalena Ewa, Frontczak Renata Agata, Halakiewicz Gabriela Joanna, Kałużna Jolanta Karolina, Kostrzewa Teresa, Kowalczyk Grażyna Anna, Pasek Katarzyna, Tomczyk Monika Marzena, Witkowska Mirosława Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomczyk Anna Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Dobrodzieje Się, Łódź − KRS 0000847857
 2. Fundacja Dziewczynka Z Zapałkami, Łódź − KRS 0000052400
 3. Fundacja Swim For A Dream, Łódź − KRS 0000486692
 4. Fundacja Z Aspi-racjami, Łódź − KRS 0000631795
 5. Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny Lokomotywa, Łódź − KRS 0000121010
 6. Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej, Łódź − KRS 0000225805

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek rodzinnych
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  1.Opis przedmiotu zamówienia.1.1.Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV :
  80 50 00 00-9 - szkolenia
  1.2.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku / Dz. U. Nr 149 poz. 887 późniejszymi zmianami / - Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek rodzinnych.
  Ilość osób:
  16 osób, które zadeklarowały chęć prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej
  Program szkolenia:
  Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej różnych typów zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez MP i PS.
  Organizacja szkolenia:
  Szkolenie winno być przeprowadzone na terenie Łodzi, przez specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń ( certyfikowanych trenerów ). Zajęcia odbywać się mają w jednej grupie. Wykonawca zapewnia miejsce szkolenia, wyznacza jego terminy, a także jest odpowiedzialny za obsługę cateringową.
  Czas realizacji szkolenia:
  Zgodny z programem szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówek rodzinnych zatwierdzonym przez MP i PS.
  Termin realizacji szkolenia: wrzesień - grudzień 2012 roku
  1.3.Dodatkowe wymagania:
  1.3.a. Przez pojęcie jednej godziny lekcyjnej należy rozumieć okres 45 minut ( przerwy na posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć )
  1.3.b. Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:
  zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie;
  zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8.00;
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizowania szkolenia w sobotę i niedzielę;
  Wykonawca opracuje w terminie 3 dni od podpisania umowy, harmonogram zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia;
  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia bezpłatny catering w postaci:  * serwisu kawowego ( kawa, śmietanka lub mleko do kawy, herbata, cukier, 3 rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe )
  Zamawiający wymaga zapewnienia pomieszczenia do spożycia posiłku w higienicznych warunkach. Pomieszczenie to powinno być wyposażone w stoliki i krzesła i znajdować się w tym samym budynku co sale szkoleniowe;
  w ramach realizacji szkoleń Wykonawca zapewni uczestnikom:
  * materiały dydaktyczne ( w formie drukowanej ) zawierające harmonogram szkolenia;
  * warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  *zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości.
  1.3.c. Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na zakończenie zajęć. Wzór ankiety musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
  1.3.d. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy, z odpowiednią liczbą miejsc siedzących i stolików, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, z dostępem do toalety i bieżącej ciepłej wody.
  1.3.e. Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikom szkolenia, którzy je ukończą zaświadczeń.
  1.3.f. Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji szkolenia.
  1.3.g. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jednostki szkoleniowej w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych przed rozpoczęciem postępowania.
  1.3.h. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
  1.3.i. Zamawiający wymaga aby zajęcia prowadzone były w salach na terenie miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz nie dopuszcza usytuowania sal szkoleniowych w piwnicach, suterenach.
  1.3.j. Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.
  1.3.k. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania na zajęcia innej ilości osób, niż podana w ogłoszeniu o zamówieniu.
  1.3.l. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu szkolenia i po potwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego jej wykonania.
  1.3. ł. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
  1.3.m. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

  6.. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

  7.1.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  7.2.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
  7.3.Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
  7.4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
  7.5. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części oddzielnie
 2. Prowadzenie szkoleń zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku Dz. U. Nr 149 poz. 887 późniejszymi zmianami.Przedmiot zamówienia obejmuje 6 następujących części :
  - Część 1 - Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, osób do prowadzenia rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
  -Część 2 - Przeprowadzenie szkolenia dla niezawodowych, zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
  -Część 3 - Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla koordynatorów rodzinnej opieki zastępczej w zakresie wsparcia i współpracy z rodziną zastępczą;
  -Część 4 - Przeprowadzenie superwizji dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej współpracujących z rodzinami zastępczymi;
  -Część 5 - Przeprowadzenie szkolenia udoskonalającego dla asystentów rodziny;
  -Część 6 - Przeprowadzenie superwizji dla asystentów rodziny.
  Przez pojęcie jednej godziny lekcyjnej należy rozumieć okres 45 minut ( przerwy na posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć )
  Szkolenia muszą zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:
  zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie;
  -zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8.00;
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizowania szkolenia w sobotę i niedzielę.
  Wykonawca opracuje w terminie 3 dni od podpisania umowy, harmonogram zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny i bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia.
  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia bezpłatny catering w postaci:
  -serwisu kawowego ( kawa, śmietanka lub mleko do kawy, herbata, cukier, 3 rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe ), gorącego posiłku ( zupa, porcja mięsa, surówka, ziemniaki/ kasza/ryż, kompot lub napój )- dla części 3,5;
  -serwisu kawowego ( kawa, śmietanka lub mleko do kawy, herbata, cukier, 3 rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe )- dla części 1,2,4,6.
  Zamawiający wymaga zapewnienia pomieszczenia do spożycia posiłku w higienicznych warunkach. Pomieszczenie to powinno być wyposażone w stoliki i krzesła i znajdować się w tym samym budynku co sale szkoleniowe;
  w ramach realizacji szkoleń Wykonawca zapewni uczestnikom:
  -materiały dydaktyczne ( w formie drukowanej ) zawierające harmonogram szkolenia;
  -warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  -zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości.
  Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na zakończenie zajęć. Wzór ankiety musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sale dydaktyczne adekwatne do wielkości grupy, z odpowiednią liczbą miejsc siedzących i stolików, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, z dostępem do toalety i bieżącej ciepłej wody.
  Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikom szkolenia, którzy je ukończą zaświadczeń.
  Wykonawca po zakończeniu szkolenia przedstawi Zamawiającemu koszt kadry szkolącej oraz materiały dydaktyczne.
  Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty dokładnego adresu realizacji szkolenia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jednostki szkoleniowej w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych przed rozpoczęciem postępowania.
  Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
  Zamawiający wymaga aby zajęcia prowadzone były w salach na terenie miasta Łodzi z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz nie dopuszcza usytuowania sal szkoleniowych w piwnicach, suterenach.
  Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób, skierowanych na zajęcia przez Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania na zajęcia innej ilości osób, niż podana w ogłoszeniu o zamówieniu.
  Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu szkolenia i po potwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego jej wykonania.
  Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy po zakończeniu szkolenia Zamawiającemu dokumenty dotyczące każdej z jego części.
  Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia.

Inne osoby dla Michalak Agnieszka Anna (95 osób):