Kogo reprezentuje osoba

Michalak Skomro Anna Maria

w KRS

Anna Maria Michalak Skomro

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Michalak Skomro
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie)
Przetargi:93 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalak Barbara, Michalak Krzysztof Ryszari, Michalak Maciej Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piekarski Krzysztof Paweł
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalak Barbara, Michalak Krzysztof Ryszard, Michalak Maciej Michał
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Michalak Krzysztof Ryszard, Michalak Maciej Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alspaw Group Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000547342
 2. Alspaw Group Sp. Z O.O. Ip Spółka Komandytowa, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000551970
 3. Alspaw Group Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000551953
 4. Alspaw Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000210179
 5. Eko - Systemy Kołodziej Sp. J., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000339921
 6. Miranda - Mix Sp. Z O.O., Turek − KRS 0000139569
 7. Miranda 4 Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000516777
 8. Miranda 5 Sp. Z O.O., Dubowo Drugie − KRS 0000515670
 9. Miranda Sp. Z O.O., Turek − KRS 0000135145
 10. Ms Energy Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000141245
 11. Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Miranda S.A., Turek − KRS 0000027467

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Effect-system Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000515460
 2. Eurobrands Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000160071
 3. Len S.A., Kamienna Góra − KRS 0000006923
 4. Lubawa S.A., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000065741
 5. Miranda 2 Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000515373

Powiązane przetargi (93 szt.):
 1. „Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Modelatornia Opolska – zakup sprzętu i wyposażenia” Z podziałem na pięć części: 1. Dostawa systemu nagłośnieniowego. 2. Dostawa systemu przestrzennej aluminiowej konstrukcji scenicznej z narożnikami. 3. Dostawa krzeseł na widownię wraz z wózkami. 4. Dostawa kompletu podestów na widownię. 5. Dostawa kompletu okablowania na scenę – wiązka kabli.
  Zamawiający: Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania: pn. „Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Modelatornia
  Opolska – zakup sprzętu i wyposażenia” z podziałem na pięć części:
  1. Dostawa systemu nagłośnieniowego.
  2. Dostawa systemu przestrzennej aluminiowej konstrukcji scenicznej z narożnikami.
  3. Dostawa krzeseł na widownię wraz z wózkami.
  4. Dostawa kompletu podestów na widownię.
  5. Dostawa kompletu okablowania na scenę – wiązka kabli.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e do SIWZ.
 2. Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
  Zamawiający: Gdyńskie Centrum Sportu, Gdynia
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 44.20.00.00-2 - wyroby konstrukcyjne. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu fabrycznie nowego kompletnego podestu scenicznego składającego się z 10 zestawów podestów o wymiarach 100 cmx200 cm, dwóch kompletów nóg (niskich i wysokich), barierek i schodów, przeznaczonego do wielokrotnego montażu w dowolnej konfiguracji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 3. Opis podestu scenicznego: 1) konstrukcja pojedynczego podestu scenicznego: podest o konstrukcji aluminiowej, o wymiarach 100 cm x 200 cm, wypełniony wodoodporną sklejką pokrytą powierzchnią antypoślizgową, trwale przymocowaną do ram podestu – 10 sztuk, 2) elementy łączeniowe (chyba że konstrukcja jest wyposażona w system zintegrowany) – kompatybilne z konstrukcją sceny – komplet niezbędny do zmontowania wszystkich elementów podestów, 3) budowa niskich nóg podestu – demontowalne o wysokości 30 cm, zakończone stopą gumową – 10x 4 sztuki, 4) budowa wysokich nóg podestu – demontowalne o wysokości 60 cm, zakończone stopą gumową – 10x 4 sztuki, 5) barierki ochronne do zamontowania (możliwość użytkowania podestów bez barierek) do konstrukcji podestów – wysokość minimum 100 cm, długość 200 cm – 10 sztuk, 6) schody z poręczą – wysokość kompatybilna z wysokością sceny przy wykorzystaniu nóg wysokich (60 cm), szerokość minimum 100 cm, poręcz na wysokości minimum 80 cm, poręcz co najmniej z jednej strony schodów, 7) wytrzymałość konstrukcji – 750 kg/m2, 8) konstrukcja obrzeży podestów oraz elementy łączeniowe powinny zapewniać szybkie i trwałe połączenie poszczególnych podestów, 9) wszystkie elementy (podest, nogi, schody, barierki) muszą być ze sobą kompatybilne, 10) podest po złożeniu musi zapewniać stabilną konstrukcję, 11) budowa pojedynczego modułu składającego się z podestu scenicznego wraz z 4 nogami, musi umożliwiać rozstawienie w dowolnej konfiguracji; dotyczy to zarówno ilości wykorzystanych modułów jak i kształtu sceny; wiąże się to również z tym, że pojedyncza noga ma być mocowana tylko do jednego podestu; Zamawiający wyklucza sytuację gdy pojedyncza noga stanowi podporę dla więcej niż jednego podestu scenicznego, 12) podesty sceniczne muszą być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i ppoż., 13) podesty sceniczne muszą spełniać normy trudno zapalności. 4. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostawy, 5) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość dostawy przedmiotu zamówienia, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy, 6) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, po wykonaniu, dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7, 7) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację podestów scenicznych składającą się w szczególności z: a) dokumentacji rysunkowej, b) karty gwarancyjnej, c) atestu trudno zapalności, d) certyfikatu bezpieczeństwa, e) innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa; 8) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, pomyłki, uszkodzenia lub wady jakościowe otrzymanego towaru, lub inne stwierdzone niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami niniejszego postępowania Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dostawę brakujących lub wolnych od wad elementów zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 9) Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, 10) w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze, 11) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia wady w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 3. Dostawa sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części
  Zamawiający: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części.
 4. Dostawa mobilnej sceny plenerowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, w ramach zadania, pn.: Remont Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej dla edukacji kulturalnej, ul. Klasztorna 9 Zadanie dofinansowane w ramach Programu: Rozwój Infrastruktury Kultury, Priorytetu: Infrastruktura Domów Kultury, z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji - Etap IV
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Kuźnia Raciborska
  Dostawę mobilnej sceny plenerowej o wymiarach minimalnych: 8,0m x 6,0m, z elektryczno - hydraulicznym podnoszeniem dachu i ręcznym poziomowaniem podłogi I spełniającej następujące parametry:
  schody wraz z poręczami - 2 szt.
  obciążenie podłogi: min. 500 kg na m2
  podest ma składać się z trzech części: jednej stałej mocowanej bezpośrednio do ramy i dwóch ruchomych rozkładanych, całość podestu ma być wykonana z profili aluminiowych pokrytych płytą antypoślizgową wodoodporną i atestowaną,
  słupy mają być wykonane z kratownicy o rozstawie 250 mm,
  barierki ochronne na tył i boki sceny,
  plandeka PCV na górę, tył i boki sceny ma być w kolorze czarnym,
  siatka na tył i boki sceny mają być w kolorze czarnym,
  dach ma być podnoszony za pomocą pompy elektrohydraulicznej,
  maskownica na przód podestów scenicznych 1szt,
  mają być skrzydła dźwiękowe 1 komplet,
  łukowy dach sceny.
 5. Dostawa specjalistycznego wyposażenia teatralnego - mechaniki scenicznej - na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie
  Zamawiający: Nowy Teatr, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia teatralnego - mechaniki scenicznej to jest w szczególności: elektrycznych wciągarek łańcuchowych, systemu sterowania wciągarkami i kratownic wraz niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1 przedmiotu zamówienia - dostawa kratownic oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, Część 2 przedmiotu zamówienia - wciągarki i system sterowania tymi wciągarkami. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdej z 2 części przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ
 6. Dostawa sceny plenerowej z zadaszeniem
  Zamawiający: Zamojski Dom Kultury, Zamość
  Scena: Konstrukcja rusztowania o wymiarze głównym 12x12m+2 wejścia boczne o wym.4X4 m każde.
  Konstrukcja wsporcza podłogi sceny zmontowana z elementów rusztowań-stojaków, rygli, stężeń poziomych, stężeń pionowych. System rusztowań musi umożliwić ryglowanie poszczególnych elementów do rozety stojaka rusztowania w ośmiu kierunkach. Wymiar 1 pola rusztowania -200x200cm, wysokość stojaków podłogi sceny -100 cm. Ilość pól 200x200cm- 44. Podesty systemowe w ramach aluminiowych wypełnionych sklejką antypoślizgową, montowane do dźwigarów systemowych ryglowanych do rusztowania podłogi sceny. Wymiary podestów- 200x100 cm. Udźwig 750kg/m2. Do sceny barierki, schody, zadaszenie wejść bocznych, balasty, wysłonięcie -maska frontu sceny.
  Zadaszenie: Wymiary - szerokość zadaszenia ca.12m mierzone po zewnętrznej stronie słupów /dopasowane do
  wymiarów podłogi; głębokość zadaszenia ca.12 m mierzone po zewnętrznej stronie słupów/ dopasowane do wymiarów podłogi. Prześwit od podłogi sceny do dolnej krawędzi obwiedni/ min.6m. Obwiednia główna wykonana z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu 39 cm x 39 cm przy czym dopuszcza się zastosowanie kratownic o innym przekroju - np. prostokąta, jednak nie mniejszych niż wymiary podane powyżej. Belka kalenicowa, słupki belki kalenicowej wykonane z kratownic o przekroju kwadratu co najmniej 39 cm x 39 cm lub prostokąta. Wymagana obciążalność zadaszenia min.1500 kg. Słupy zadaszenia- 4 komplety, wykonane z kratownic o przekroju kwadratu o wysokości dostosowanej do zakładanego prześwitu okna sceny /min.6m/ - rozmiar kratownicy słupa wynikać będzie z dokumentacji statycznej wykonanej przez producenta zadaszenia. Mocowanie słupów - należy zaprojektować, wykonać i dostarczyć mocowania słupów do konstrukcji podłogi sceny. Słupy muszą być związane z konstrukcją podłogi. Plandeka zadaszenia trzyczęściowa w kolorze szarym. Ściany boczne wykonane z siatki scenicznej w kolorze czarnym. Do zamówienia należy dostarczyć osprzęt wym. w specyfikacji.
 7. Dostawa wyposażenia dodatkowego obejmującego różny sprzęt i urządzenia w ramach realizacji projektu pn. Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz projektu pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z podziałem na 7 części [OP-IV.272.128.2015.ŁB]
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dodatkowego obejmującego różny sprzęt i urządzenia w ramach realizacji projektu pn. Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz projektu pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z podziałem na 7 części
 8. DOSTAWA JEDNEJ SCENY WIDOWISKOWEJ ORAZ DWÓCH TRYBUN
  Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz
  DOSTAWA 1 SZT. SCENY SKŁADANEJ PRZEZNACZONEJ DO WIELOKROTNEGO MONTAŻU O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WRAZ Z PORĘCZAMI I SCHODAMI; 1 SZT. ZADASZENIA DO SCENY NA KONSTRUKCJI WYKONANEJ Z KRATOWNIC ALUMINIOWYCH WRAZ Z OPLANDEKOWANIEM; 2 SZT. TRYBUN Z 50 MIEJSCAMI DO SIEDZENIA. WYKONANYCH ZGODNIE Z OPISEM ZAMIESZCZONYM W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 I 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 9. Dostawa wyposażenia dla Klubu Wojskowego JW. 4229
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia dla Klubu Wojskowego JW. 4229 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ
 10. Dostawę sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
  Dostawę sceny estradowej mobilnej wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu OTWARTA STREFA KULTURY W IŁŻY
 11. W ogrodzie kultury - zakup sceny plenerowej oraz wyposażenia.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem, podestem scenicznym, schodami, nagłośnieniem oraz oświetleniem scenicznym na potrzeby organizowania imprez przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Zakres zamówienia obejmuje: część 1 - dostawę sceny plenerowej z zadaszeniem podestem scenicznym i schodami, część 2 - dostawę nagłośnienia scenicznego, dostawę oświetlenia scenicznego oraz wyposażenia dodatkowego. Ponadto zakres obejmuje transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 23), pokazowy montaż i demontaż sceny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników
 12. Dostawa i montaż przenośnej sceny wraz z zadaszeniem do miejscowości Reszel
  Zamawiający: Gmina Reszel, Reszel
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przenośnej sceny wraz z zadaszeniem do miejscowości Reszel w ramach zadania budżetowego-Zakup sceny. 2. Na wykonanie przedmiotu zamówienia składa się: A. SCENA ZE SCHODAMI I BARIERKAMI A1. Scena: o wymiarach 10,0 m x 8,0 m z systemowych podestów scenicznych o konstrukcji aluminiowej i blatu podestu ze sklejki wodoodpornej wraz ze schodami wejściowymi na scenę. 1) Specyfikacja ilościowa: a) Podest sceniczny (umożliwiające modułowe tworzenie scen) - kolor: ciemny brąz lub grafit, wymiary: 2 m x 1 m - 40 szt. b) Blaty podestów -atestowana płyta ze sklejki o grubości min. 15 mm z wodoodporną powłoką antypoślizgową. Wytrzymałość podestu min. 750 KG/m2. c) Nogi teleskopowe regulowane w zakresie nie mniejszym niż 80 cm do 140 cm wraz ze stabilną stopą z tworzywa gumowego - 160 szt. d) Klamry spinające podesty - w odpowiedniej ilości by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. e) Kostki samopoziomujące - komplet by zapewnić stabilność i możliwość regulacji dla całej powierzchni sceny f) Klamry spinające nogi podestów - w odpowiedniej ilości by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo sceny. g) Barierki ochronne 2 m - 11 szt.(wraz z oprzyrządowaniem do umocowania barierek do podestów) h) Barierka ochronna ok. 1 m - 2 szt.(barierka musi być dopasowana do szerokości schodów, wraz z oprzyrządowaniem do umocowania barierek do podestu i schodów). 2) Wymagania techniczne: a) Podesty sceniczne umożliwiające tworzenie modułowych scen przenośnych o powyższych parametrach. Konstrukcja podestu umożliwiająca montaż na zewnątrz przy nierównym terenie. Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji. Muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową trwale mocowaną do podestów, wodoodporną oraz odporną na działanie warunków atmosferycznych (np. wiatr, słońce, deszcz, śnieg). Podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie będzie wpływał na stabilność i bezpieczeństwo. b) Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego o płynnej regulacji w zakresie nie mniejszym niż 0,8 m do 1,4 m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na terenie płaskim, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Scena wyposażona w barierki ochronne wraz z uchwytami mocującymi. Rama podestu z rowkami teowymi umożliwiającymi montaż m.in. kostek samopoziomujących podestu przy łączeniu ich ze sobą uchwytów montażowych do barierek, schodów, i innego oprzyrządowania niezbędnego do funkcjonowania sceny. A2. Schody: a) Schody przegubowe, regulowane w zakresie nie mniejszym niż od 80 cm do 140 cm - 2 szt. (dopasowane do sceny z podestów wraz z barierkami i mocowaniem) b) Poręcze do schodów przegubowych - 2 kpl składający się z dwóch poręczy - po jednej z każdej strony schodów. c) Profil schodów - stalowy. d) Stopnie schodów - wypełnienie: - wodoodporna sklejka antypoślizgowa w kolorze podestów scenicznych lub aluminiowa blacha ryflowana 1) Wymagania techniczne: Schody muszą być dopasowane do podestów, zapewniać stabilność i bezpieczeństwo. Barierki muszą stanowić komplet umożliwiający stabilne połączenie ze schodami wraz z niezbędnym osprzętem do zamocowania. Schody przegubowe kompatybilne ze sceną, o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, ze stopniami wodoodpornymi - sklejka antypoślizgowa lub aluminiowa blacha ryflowana. B. ZADASZENIE ESTRADOWE Zadaszenie estradowe o wymiarach wewnętrznych 10,5 m x 8,0 m o konstrukcji z lekkich kratownic, poszycie dachu z plandeki PCV w kolorze ciemna zieleń (RAL 6026), wraz z plandeką tylną w kolorze dachu i siatkami bocznymi przepuszczającymi powietrze w kolorze czarnym (RAL 9005). Wysokość słupów min. 7 m, wysokość wewnętrzna sceny min. 6 m. Parametry zadaszenia muszą być odpowiednie, by wewnątrz pod zadaszeniem mieściła się scena z podestów o parametrach 10,0 x 8,0 m. Zadaszenie musi być dwuspadowe i osłonięte z trzech stron, zabezpieczające scenę przed wpływami czynników atmosferycznych (np. deszczu, śniegu), zwijane do góry. 1) Konstrukcja główna: a) słupy - kratownice quadrosystem aluminiowe min 390 x 390 x 3 mm z podstawami słupowymi - 4 szt.- aluminiowe, b) obwiednia quadrosystem aluminiowa min 390 x 390 x 3 mm c) belka główna quadrosystem aluminiowa min 390 x 390 x 3 mm d) żebra boczne unosystem min 50 x 2 mm e) podstawy słupowe aluminiowe - 4 szt. f) ramy mocowane do słupów po stronie zewnętrznej sceny aluminiowe (prawej i lewej) do podwieszania głośników nagłośnienia liniowego o wadze min. 300 kg na każda stronę - szt.2 g) zabezpieczenia obwiedni - zawiesia h) stężenia linowe i) odciągi do balastów j) wciągarki - minimum 1,0 t -odpowiednie do podnoszenia konstrukcji dachu- 4 szt. k) wózki słupowe - 4 szt. l) nastawki słupowe - 4 szt. ł) skrzynia narzędziowa wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu m) plandeka górna z materiału PCV posiadająca atest trudnopalności. n) uchwyty umożliwiające montaż tylnej ściany i siatek bocznych. o) kotary do zadaszenia - posiadające atest trudno zapalności, z możliwością wejścia na scenę z dwóch boków (w miejscu schodów) p) załączenie instrukcji obsługi ( w języku polskim) i wszelkich wymaganych prawem certyfikatów 2) Wymagania techniczne zadaszenia osłaniającego scenę : a) Konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, spełniająca powyższe wymagania, wykonana z kratownic aluminiowych w systemie QUADRO. Prostokątna rama nośna o parametrach min. 390 x 390 x 3 mm. Całość konstrukcji wykonana w oparciu o lekkie kratownice w systemie quadrosystem, a pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę (belki, żebra) w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do 4 wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów za pomocą 4 wyciągarek o udźwigu min 1 tony każda, posiadających dopuszczenie techniczne, zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu. Dach podnoszony i opuszczany przy pomocy mechanizmu łańcuchowego. b) Obwiednia mocowana na 4 słupach nośnych. Dach z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV posiadającym atest trudnopalności i stosowny certyfikat. Parametry wewnętrzne zadaszenia dwuspadowego: minimalne 10,5 x 8 m, maksymalne 11,0 x 8,50 m. Parametry zadaszenia muszą być dopasowane do sceny o wymiarach 10 x 8 m. c) Wszystkie elementy muszą być kompatybilne. d) Tylna ściana i siatki boczne posiadające atesty trudnopalności dopasowane do parametrów zadaszenia i sceny. Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych w systemie QUADRO o wymiarach min.390 x 390 x 3 mm o wysokości min. 7 m, powinny posiadać u podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji na łączeniu z podłożem gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia. e) Łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. szybkozłączy. f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania śrub. C. BARIERKI OCHRONNE 1) Barierki ochronne lekkie wykonane z aluminium lub rur i prętów stalowych, cynkowane ogniowo lub malowane techniką proszkową. 2) Specjalne zaczepy zapewniają trwałe i stabilne połączenie oraz niepożądany demontaż w trakcie imprezy. 3) Długość barierki: min. 2000 mm, Wysokość: min. 1000 mm 4) Ilość: 15 szt. 3. Wymagania dodatkowe. 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w niniejszej SIWZ. 2) Wyposażenie należy dostarczyć do miejscowości Reszel, następnie dokonać rozładunku we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w tej miejscowości, dokonać kompleksowej-pokazowej prezentacji montażu sceny i zadaszenia oraz przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu oraz obsługi sceny i zadaszenia. 3) Kompleksowy montaż sceny i zadaszenia na działce wskazanej w Reszlu zostanie wykonany przez pracowników Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. 4) Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 5) Zamówienie obejmuje dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy w/w wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6) Dostarczone wyposażenie będzie skoordynowane i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do wyposażenia zostaną dołączone wymagane instrukcje obsługi i montażu w języku polskim oraz wszystkie wymagane atesty i certyfikaty na całą dostawę. 7) Gwarancja i serwis: - okres gwarancji: min. 24 miesiące od spisania bez zastrzeżeń i uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, na wszystkie elementy wyposażenia przedmiotu zamówienia, - czas reakcji serwisowej: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych dostarczonej sceny z zadaszeniem w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. 8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. 9) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, bez wad, spełniający wymagania techniczne, jakości i bezpieczeństwa określone w przepisach prawnych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10) Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz ofertą wykonawcy. 11) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z normami i warunkami technicznymi oraz jakościowymi dostarczonego wyposażenia. 12) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 14) Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia winien umożliwiać szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 osoby, przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju; 15) Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa; 16) Skrzynka narzędziowa winna być wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu; 17) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 4. Szczegółowe warunki w przedmiotowym postępowaniu zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
 13. Zakup sceny mobilnej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Puck
  Wymiary sceny rozłożonej:
  -szerokość/głębokość: 750/600 cm
  -minimalna wysokość: 510 cm
  -minimalna wysokość podestu: 90 cm
  Maksymalne wymiary transportowe(sceny złożonej):
  -długość/szerokość/wysokość 890/250/380 cm
  Specyfikacja techniczna sceny i przyczepy do transportu:
  -stalowa rama przyczepy transportowej podparta na dwóch osiach, zabezpieczona antykorozyjnie
  -trzyczęściowy podest sceniczny, z jedna na stałe mocowana do ramy
  -przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy
  -maksymalna masa przyczepy/maksymalna dopuszczalna masa całkowita 2500 kg
  -podesty sceny(podłoga) wykonane z materiałów antypoślizgowych, wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania o wysokości 100cm do 130 cm
  -powierzchnia sceny 45 m2, o dopuszczalnym obciążeniu 500kg/m2
  -zadaszenia sceny łukowe wykonane z profili aluminiowych pokryte plandeka PCV atestowana ognioodporną o dopuszczalnym obciążeniu środkowej części 800 kg
  -dopuszczalna grubość pokrywy śniegowej 10 cm
  -technika podnoszenia: pompa elektrohydrauliczna umożliwiająca uniesienie konstrukcji dachu do maksymalnej wysokości
  -wsparcie dachu na czterech slupach wykonanych z trawersów aluminiowych o dopuszczalnym obciążeniu 75kg każdy
  --dopuszczalne obciążenia skrzydeł dachu 300kg
  -skrzydła dźwiękowe (wieże) 2 sztuki, na podstawach stalowych
  -trzy ściany boczne wykonane z PCV atestowane, ognioodporne z estetycznymi otworami wejściowymi w kolorze z palety zaproponowanej przez wykonawcę z możliwością nadruku reklamowego
  -trzy ściany boczne przepuszczające powietrze z siatki ażurowej z estetycznymi otworami wejściowymi w kolorze z palety zaproponowanej przez wykonawcę
  - odpowiednia ilość barierek zabezpieczających boki i tył sceny
  -2 sztyki schodów z poręczą umożliwiających wejście na scenę
  -2 stuki dodatkowych podestów scenicznych o wymiarach min 200x100 cm z regulowana wysokością od 80cm do 140 cm
  -czas rozłożenia sceny max 60 min- 2 osoby
  -maksymalna prędkość wiatru przy użytkowaniu 60km/h
  -wiatromierz
  -dodatkowe tunele/listwy zabezpieczające kable elektryczne o łącznej długości 10m
  Warunki dodatkowe:
  - przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
  - bezpłatne szkolenie dla pracownika wyznaczonego przez Kierownika Zamawiającego
  - atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji podane przez producenta sceny mobilnej (obciążenia podestów i elementów nośnych dachu)
  - dostarczenie katalogu części zamiennych, instrukcji obsługi w języku polskim, skrzynki narzędziowej wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, świadectwa homologacji dla przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną
  - rok produkcji 2015
  Uwaga: kolorystyka zadaszenia, siatek osłaniających do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie produkcji.
  Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i funkcjonalnego założonego w opisie przedmiotu zamówienia.
  Gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia winna być zgodna z gwarancją producenta, jednak nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
  Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, informującej o zakresie realizowanego projektu i dofinansowaniu uzyskanym z Unii Europejskiej. Szczegóły zapisów na tablicy i miejsce umieszczenia - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy. Tablicę należy wykonać zgodnie z aktualną księgą wizualizacji dostępną na stronie www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby/dokumenty_do_pobrania
 14. Dostawa i montaż wyposażenia terenu w ramach realizacji projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice
  Zamawiający: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Cewice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż placu zabaw, elementów małej architektury, pomostów, lamp solarnych, urządzeń siłowych oraz sceny w ramach wyposażenia terenu Jeziora Bukowińskiego w zakresie 4 części, tj.:
  1. Część I: Dostawa i montaż pomostów pływających z elementami małej architektury (kosze na śmieci, ławki, ławko-stoły)
  2. Część II: Dostawa i montaż lamp solarnych
  3. Część III : Dostawa i montaż zestawu zabawowego i urządzeń siłowni zewnętrznej
  4. Część IV: Dostawa sceny estradowej wraz z podestem scenicznym i agregatem prądotwórczym
  Realizacja dostaw związana jest z realizacją projektu pn.: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w miejscowości Bukowina Gmina Cewice. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy został opisany w każdej z części zamówienia.
 15. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Siewierz polegająca na dostawie mobilnej sceny letniej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem
  Zamawiający: Gmina Siewierz, Siewierz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej sceny letniej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem na potrzeby organizowania na błoniach zamkowych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, historycznych i innych. Scena powinna nawiązywać stylem do zabytkowego charakteru obszaru. 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do specyfikacji. 2. Na wykonanie przedmiotu zamówienia składa się: dostawa mobilnej sceny letniej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, obejmująca w szczególności: a) dostawę sceny mobilnej z zadaszeniem wraz z podestami scenicznymi pod nagłośnienie o minimalnych wymiarach sceny po rozłożeniu szerokość 5 metrów, głębokość 6 metrów, wysokość od podłoża minimum 4,5 metra, b) dostawę nagłośnienia scenicznego sceny mobilnej składającego się z: - zestawu kolumn głośnikowych przednich, składających się z 2 aktywnych kolumn pełno pasmowych, tzw. satelity z minimum 12 przetwornikiem (głośnikiem), 2 aktywnych kolumn niskotonowych tzw. subwoofery z minimum dwoma 10 przetwornikami (głośnikami), 2 pasywnych kolumn niskotonowych tzw. subwoofery z minimum dwoma 10 przetwornikami (głośnikami) - cyfrowego procesora efektów dźwiękowych - analogowego miksera audio - multicore ze Stage Box - monitora scenicznego (odsłuchowego), aktywnego - 2 sztuk - okablowania do podłączenia nagłośnienia - 1 kompletu c) dostawę oświetlenia scenicznego składającego się z: - sterownika oświetlenia DMX - 1 sztuka - oświetlenia scenicznego z 4 diodami LED - 4 sztuki - belka LED z 9 diodami LED - 6 sztuk - reflektor PAR z 9 diodami LED - 6 sztuk - reflektor PAR z 18 diodami LED - 16 sztuk - okablowanie do podłączenia oświetlenia - 1 komplet. 4. W ramach dostawy należy dostarczyć także okablowanie zasilające technikę estradową zawartą w zamówieniu wraz z rozdzielnią NN oraz możliwością podłączenia poszczególnych elementów nagłośnienia i oświetlenia ze źródłem prądu rozdzielni NN zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 5. Wszystkie elementy powinny stanowić jedną całość spójnie funkcjonującą. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii, dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich Zamawiającemu szczególnie pod kątem zgłoszenia mobilnej sceny letniej do użytkowania. 7. Gmina pozyskała dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach projektu partnerskiego: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W związku z powyższym, procedury związane z odbiorami częściowymi, końcowym i płatnościami będą dostosowane do wymogów instytucji zarządzającej RPO. 8. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kalkulację szczegółowych kosztów dostawy. 9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić planowane do dostarczenia elementy dostawy, ze szczególnym uwzględnieniem ich parametrów technicznych, do akceptacji koordynatorowi zadania z ramienia Zamawiającego w takim okresie, aby Zamawiający mógł w ciągu 5 dni roboczych dokonać oceny zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 10. Ewentualne dane wskazujące na konkretnego producenta wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazane są przykładowo. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 11. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość realizowania zapłaty częściowo, za zgodą Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostaw (częściowy lub końcowy) podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Przez dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia rozumiemy: oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym/bieżącym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawcą w ramach przedmiotowej dostawy. 12. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
 16. Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu..
  Zamawiający: Gmina Cegłów, Cegłów
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, sceny modułowej w wymiarach 8mx10m, składanej z zadaszeniem, schodkami i poręczami. Scena stanowiąca przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry: 1. Wymiary sceny po rozłożeniu podestów 8m x 10m. 2. Podesty sceniczne o konstrukcji ze stopów aluminium z wmontowanymi na stałe blatami z wysokowytrzymałej płyty wodoodpornej z powierzchnia antypoślizgową o właściwościach trudno zapalnych o wymiarach minimum 1mx2m i nośności minimum q=7,5kN/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5. Podesty muszą umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo. 3. Nogi teleskopowe o płynnej regulacji w zakresie 80-140 4. Schodki modułowe z poręczą o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, o szerokości min. 1,2m przystosowane do mocowania z podestem scenicznym o konstrukcji ze stopów aluminium, ze stopniami antypoślizgowymi i wodoodpornymi. 5. Poręcze z uchwytami do mocowania, na scenę montowane do obrzeża podestów scenicznych . Wysokość poręczy min. 1,1m, u góry poręczy dwie poprzeczki, w dolnej części płyta odbojowa wys. min. 11cm. Długość pojedynczego elementu maksymalnie 2,0m. Łączna długość poręczy 24m. 6. Zadaszenie estradowe do osłonięcia sceny o wymiarach 8mx10x. wysokość słupów zadaszenia min. 7,0m, wysokość prześwitu nie mniej niż 5,0m. Konstrukcja zadaszenia w postaci ramy nośnej z kratownic przestrzennych wykonanych ze stopów aluminium, uzupełnionej dźwigarami i użebrowaniem umożliwiającym równe ułożenie plandeki zadaszenia, swobodny odpływ wody w czasie opadów atmosferycznych, oraz zapobiegające gromadzeniu się wody pochodzącej z tych opadów. 7. Słupy nośne konstrukcji zadaszenia z kratownic przestrzennych wykonanych ze stopów aluminium mocowane na podstawach stalowych ocynkowanych umożliwiających regulację poziomu, podstawy należy wyposażyć w koła samo skrętne oraz poziomniczki do obserwacji odchylenia od poziomu. Łączenie poszczególnych odcinków konstrukcji zadaszenia odbywać winno się za pomocą szybkozłączy zapewniających stabilność, sztywność wytrzymałość całej konstrukcji. Dla zabezpieczenia zadaszenia przed silnymi podmuchami wiatru odciągi wraz z elementami mocującymi w twardym i miękkim podłożu. 8. Podnoszenie konstrukcji zadaszenia za pomocą wciągarek łańcuchowych i wózków wzdłuż czterech słupów. Montaż zadaszenia na poziomie gruntu. Opuszczanie i podnoszenie dachu na żądaną wysokość. 9. Możliwość montowania do dolnych kratownic i dźwigarów sprzętu oświetleniowego i osprzętu elektrycznego o łącznym ciężarze min. 200kg. 10. Oplandekowanie dachu z materiału wodoodpornego poliestr/PCV o gramaturze min. 650 g/m2, posiadającego atest na trudnozapalność, w kolorze grafitowym, oplandekowanie ścian bocznych i tylnej z materiału wodoodpornego poliestr/PCV przepuszczającego powietrze, posiadającego atest na trudnozapalność, w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. 11. Wymaganymi elementami dostawy są pokrowce (nosidła) do pokrycia i osłon, odciągi, sznury gumowe i pasy do mocowania pokrycia i osłon, skrzynka narzędziowa do montażu z zapasowymi elementami mocującymi (min. po jednym rodzaju elementu mocującego), klucz do poziomowania podstaw, 12. Najdłuższy element konstrukcji nie może przekraczać długości 3,5m. 13. Konstrukcja sceny wraz z zadaszeniem winna umożliwiać szybki i łatwy montaż i demontaż całości konstrukcji przez cztery osoby w maksymalnym czasie 4 godz., bez konieczności użycia rusztowań, dźwigów specjalistycznych narzędzi. 14. Gwarancja minimum 36 miesięcy. 15. Czas reakcji serwisowej maksimum 5 dni, licząc od dnia zgłoszenia, 16. Odpłatny serwis pogwarancyjny i dostawa części zamiennych przez minimum 10 lat.
 17. Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym
  Zamawiający: Centrum Kultury w Błaszkach, Błaszki
  1) SCENA o wymiarach 12m x 10m (120m²): a) Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z grubością sklejki min. 12mm w kolorze czarnym; podesty o wymiarach 2m x 1m; wysokość profilu blatu - min. 90mm; z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji; b) Nośność podestu musi wynosić nie mniej niż 500kg/m²; c) Podesty muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową, wodoodporną, trwale mocowaną do podestów; d) Podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształty sceny, a jej rozmiar nie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo; e) Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego w kształcie kwadratowym o wymiarach min. 60mm x 60mm o płynnej regulacji w zakresie od min. 1m do 1,8m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na płaskim terenie, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu; f) Podesty winny posiadać tzw. kanałek na wkładki umożliwiające mocowanie do sceny różnego rodzaju banerów, osłon, kotar, itp.; g) Konstrukcja podestów musi pozwalać na ich składowanie w stosie; h) Waga pojedynczego podestu - max. 30kg; i) Na froncie i bokach sceny (podestów) wymagana maskownica w kolorze czarnym o wymiarach dostosowanych do wysokości sceny (podestów). 2) ZADASZENIE DWUSPADOWE o wymiarach min. 12m x 10m x 8m: a) Kształt zadaszenia - dwuspadowy z odprowadzaniem wody na boki; b) Konstrukcja zadaszenia dwuspadowego wykonana z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości ścianki min. 3mm w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach wewnętrznych min. 12m x 10m (do zakrycia sceny o wymiarach 12m x 10m); c) Konstrukcja zadaszenia uzupełniona dźwigarami i użebrowaniem umożliwiającym równe ułożenie plandeki zadaszenia, swobodny odpływ wody w czasie opadów atmosferycznych, oraz zapobiegające gromadzeniu się wody pochodzącej z tych opadów; d) Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek łańcuchowych posiadających dopuszczenie techniczne (4 szt. o nośności przystosowanej do ciężaru konstrukcji); e) Zadaszenie dwuspadowe pokryte plandeką wykonaną z wodoszczelnego materiału PCV o gramaturze min. 650g/m², posiadającym atest na trudnopalność - kolor niebieski; f) Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości ścianki min. 3mm; g) Słupy nośne o wysokości min. 8m; powinny posiadać podstawy stalowe ze stabilizatorami oraz zastrzałami słupa gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia; powinny posiadać elementy zawiasowe umożliwiające podnoszenie zmontowanych w poziomie słupów do pozycji pionowej; h) Łączenie kratownic aluminiowych całości konstrukcji powinno odbywać się na poziomie gruntu za pomocą tzw. szybkozłączy; i) Osłony boczne i tylna wykonane z materiału ażurowego (siatki) w kolorze czarnym, posiadające atest na trudnozapalność, przepuszczające powietrze, zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi, z możliwością wejścia na scenę w lewym tylnym narożniku sceny patrząc od frontu (w miejscu zwyczajowego montażu schodów na scenie); koniecznie należy zachować pionowość osłon poprzez mocowanie u góry do kratownicy lub plandeki, a w dolnej części do krawędzi sceny (podestów); j) Możliwość zawieszenia na konstrukcji oświetlenia scenicznego o ciężarze min. 1000kg; k) Pasy odciągowe wraz z elementami mocującymi umożliwiające montaż odciągów zarówno w miękkim gruncie (trawnik, boisko, itp.), jak również w podłożu twardym (asfalt, beton, itp.). 3) SCHODY I PORĘCZ OCHRONNE SCENY: a)Schody przegubowe (z poręczą) o szerokości min. 1m, o wysokości regulowanej w tym samym zakresie jak scena, tj. umożliwiające dostosowanie wysokości schodów do wysokości podestu scenicznego; ze stopniami wodoodpornymi o powierzchni antypoślizgowej; b) Poręcze ochronne sceny (barierki) o wysokości 1,1m, spełniające wymogi przepisów budowlanych, przeznaczone do montażu z trzech stron sceny (tj. bez frontu i szerokości schodów), montaż za pomocą odpowiednich uchwytów do obrzeży sceny zapewniający stabilność barierek i całości konstrukcji zarówno w pionie i poziomie; 4) SKRZYDŁA DŹWIĘKOWE: Z prawej i lewej strony zadaszenia powinny znajdować się skrzydła dźwiękowe, w postaci dodatkowego słupa połączonego z zadaszeniem belką. Konstrukcja skrzydeł dźwiękowych wykonana w tym samym systemie co zadaszenie. Możliwość podniesienia skrzydeł dźwiękowych na wysokość zadaszenia za pomocą wyciągarek łańcuchowych (2 szt. o nośności przystosowanej do ciężaru konstrukcji i nagłośnienia). Wysokość słupów taka sama jak słupy zadaszenia - min. 8m. 5) WYMAGANIA DODATKOWE: a) Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia winien umożliwiać szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 osoby w czasie nie dłuższym niż 6 godz., przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju; b) Ze względów transportowych i magazynowych żaden z elementów składowych nie może być dłuższy niż 4m; c) Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa; d) Skrzynka narzędziowa winna być wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu; e) Gwarancja i serwis: okres gwarancji: min. 24 miesiące; czas reakcji serwisowej: max. 3 dni; Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji; f) Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport do siedziby Centrum Kultury w Błaszkach, pokazowy montaż i demontaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz szkolenie obsługi;.
 18. Modernizacja oraz wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach. Część druga - dostawa sceny przenośnej
  Zamawiający: Gmina Wiśniew, Wiśniew
  Dostawa sceny przenośnej 6 m2
 19. Wyposażenie świetlicy w Długołęce - zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem do organizacji imprez plenerowych.
  Zamawiający: Gmina Nowogard, Nowogard
  Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie świetlicy w Długołęce - zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem do organizacji imprez plenerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamienia znajduje się w pkt. 3 SIWZ.
 20. dostarczenie sceny na wyposażenie hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu, jej jednokrotny montaż i demontaż wraz ze szkoleniem w tym zakresie
  Zamawiający: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o., Toruń
  dostarczenie sceny na wyposażenie hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu, jej jednokrotny montaż i demontaż wraz ze szkoleniem w tym zakresie
 21. Wykonanie i dostawa zadaszenia scenicznego wraz ze sceną w Mesznej Opackiej.
  Zamawiający: Gmina Tuchów, Tuchów
 22. Zakup sceny tj. wyposażenia dla działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych.
  Zamawiający: Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych", Wałbrzych
 23. Wykonanie i dostawa sceny mobilnej łukowej wraz z niezbędnym oświetleniem na potrzeby realizacji projektu pod nazwą Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
 24. Dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem łukowym lub dwuspadowym dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Warszawa
 25. zakup sceny mobilnej
  Zamawiający: Wójt Gminy Szczurowa, Szczurowa
 26. Dostaw SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM
  Zamawiający: Biłgorajskie Centrum Kultury, Biłgoraj
 27. Dostawa i montaż demontowalnej sceny mobilnej o wymiarach podestu 5,0 x 6,0 m dla Gminy Kotla
  Zamawiający: Gmina Kotla, Kotla
 28. Zakup elementów zaplecza scenicznego sali teatralnej - scena mobilna dla Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie
  Zamawiający: Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków
 29. Dostawa kompletnej mobilnej sceny estradowej
  Zamawiający: Urząd Miejski w Sokółce, Sokółka
 30. Zakup i dostawa fabrycznie nowej, średniej, profilowanej sceny mobilnej z zadaszeniem zamontowanej na przyczepie jezdnej w ramach projektu: Mobilne Centrum Kultury i Sztuki - zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze
  Zamawiający: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Połaniec
 31. Dostawa i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety
  Zamawiający: Miasto Kalety, Kalety
 32. Zakup, dostawa i montaż koncertowej estrady scenicznej z zadaszeniem.
  Zamawiający: Samorządowy Ośrodek Kultury, Nowa Dęba
 33. Zakup mebli i wyposażenia użytkowo-technologicznego obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu
  Zamawiający: Miasto Opole, Opole
 34. Dostawa małej sceny mobilnej zadaszonej o wymiarach 5 x 6 m
  Zamawiający: Urząd Gminy, Wyry
 35. Dostawa sprzętu nagłaśniającego, dostawa podestów scenicznych, dostawa sprzętu oświetleniowego - scenicznego, dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, dostawa mebli
  Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna, Sanok
 36. Zakup wraz z dostawą dla Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem oraz przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 37. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PODESTÓW DLA POTRZEB CENTRUM PROMOCJI MODY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI.
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź
 38. Dostawa sceny mobilnej
  Zamawiający: Urząd Miejski w Chojnowie, Chojnów
 39. Zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju.
  Zamawiający: Gmina Firlej, Firlej
 40. Zakup wraz z dostawą nowej łukowej estrady mobilnej
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Mrocza
 41. Dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
  Zamawiający: Gmina Susiec, Susiec
 42. DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT
  Zamawiający: Centrum Kultury Gminy Łańcut, Łańcut
 43. Dostawa sceny widowiskowej z trybuną.
  Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Bydgoszcz
 44. Zakup i dostawa sceny mobilnej
  Zamawiający: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska
 45. Zakup sceny z zadaszeniem i wyposażeniem dodatkowym
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Lubawka
 46. Zakup,dostawa wraz z montażem podestu scenicznego na potrzeby Nyskiego Domu Kultury
  Zamawiający: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, Nysa
 47. Dostawa sceny mobilnej z funkcją kina plenerowego
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda
 48. Dostawa i montaż sceny widowiskowej
  Zamawiający: Urząd Gminy Wejherowo, Wejherowo
 49. Dostawa barierek metalowych oraz wózków transportowych
  Zamawiający: Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o., Warszawa
 50. Dostawa sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną.
  Zamawiający: Teatr Muzyczny w Lublinie, Lublin
 51. Dostawa modułowej sceny estradowej dla Oddziału Arena, Poznań (60-751), ul. Wyspiańskiego 33
  Zamawiający: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Poznań
 52. dostawa wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu (nagłośnienie ,sprzęt RTV i sprzęt komputerowy , meble , scena , namioty)
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Miłosław, Miłosław
 53. Dostawa sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7,5 m wraz z zadaszeniem i wyposażeniem - w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.
  Zamawiający: Gminny Dom Kultury, Lipnica Murowana
 54. Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszenia i krzeseł
  Zamawiający: Gmina Sadkowice, Sadkowice
 55. Dostawa zestawu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadania Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom.
  Zamawiający: Ośrodek Kultury, Drawsko Pomorskie
 56. Zakup estrady mobilnej dla GOKiB w Krasnem
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Krasne
 57. DOSTAWA SCENY MOBILNEJ O WYMIARACH 6 x 7,5 m Z ZADASZENIEM I WYPOSAŻENIEM
  Zamawiający: Gmina Przasnysz, Przasnysz
 58. Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urządu Miasta i Gminy Września
  Zamawiający: Gmina Września, Września
 59. Dostawa estrady mobilnej, Gmina Pruszcz Gdański
  Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański, Pruszcz Gdański
 60. Dostawa mobilnej estrady plenerowej o wymiarach 6 x 8 m z zadaszeniem
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 61. Wykonanie i dostawa łukowej, mobilnej sceny estradowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
  Zamawiający: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płock
 62. Dostawa fabrycznie nowej sceny wraz z zadaszeniem.
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
 63. Dostawa sceny przenośnej wraz z zadaszeniem dla Miejskiego Domu Kultury Południe w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Dom Kultury "Południe", Katowice
 64. Zakup sceny z zadaszeniem w ramach projektu pt. Modernizacja boiska gminnego oraz zakup wyposażenia na potrzeby imprez plenerowych rganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w miejscowości Dorohusk-Osada. Gmina Dorohusk
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
 65. Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy
  Zamawiający: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, Tryńcza
 66. Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury, Rymanów
 67. dostawę fabrycznie nowej sceny wraz z zadaszeniem
  Zamawiający: Gmina Miasta Czarnków, Czarnków
 68. Zakup przyczepy specjalistycznej ze scena mobilną
  Zamawiający: Urząd Gminy Rutka-Tartak, Rutka-Tartak
 69. Zakup i dostawa sceny estradowej z zadaszeniem
  Zamawiający: Gmina Miasto Ustka, Ustka
 70. Dostawa podestów estradowych wraz z akcesoriami dla potrzeb amfiteatru Kadzielnia w Kielcach
  Zamawiający: GEOPARK Kielce, Kielce
 71. Dostawa stołów spadochronowych nr sprawy 05/ZP/2010
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4009, Kraków
 72. Dostawa estrady przenośnej i namiotów w celu profesjonalnej organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym
  Zamawiający: Gmina Kazimierz Dolny, Kazimierz Dolny
 73. Dostawa i montaż podestu scenicznego
  Zamawiający: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce, Kamionka
 74. Odnowa centrum wsi Krzeczów - dostawa wyposażenia dla budynku społeczno-kulturalnego
  Zamawiający: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, Rzezawa
 75. Utworzenie zaplecza sportowo - kulturalnego w miejscowości Domaradz - Zakup estrady i podłogi tanecznej
  Zamawiający: Gmina Domaradz, Domaradz
 76. Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Sali wielofunkcyjnej w budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
 77. Zakup zadaszonej estrady o wymiarach sceny 10m x 10m dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
  Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury, Gostynin
 78. Dostawa estardy mobilnej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Kościerzyna
 79. Golczewo: Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym
  Zamawiający: Gmina Golczewo, Golczewo
 80. Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem
  Zamawiający: Ośrodek Kultury w Będzinie, Będzin
 81. Dostawa sceny do występów estradowych na wolnym powietrzu dla Gminy Haczów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Haczów, Haczów
 82. Zakup przenośnej sceny plenerowej o wymiarach 8m x 8m z zadaszeniem osłaniającym scenę do Wiejskiego Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych
  Zamawiający: Urząd Gminy Opatów, Opatów
 83. Dostawa składanego podium estradowego (wraz z osprzętem i dodatkowym wyposażeniem)
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 84. Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy i Rzepedzkiego Ośrodka Kultury w Rzepedzi, służącego do organizacji plenerowych imprez kulturalnych - scena, zadaszenie i akcesoria
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury, Komańcza
 85. Dostawa przenośnej zadaszonej estrady. - dotyczy Projektu - Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka
  Zamawiający: Gmina Krzeszów, Krzeszów
 86. Dostawa estrady mobilnej
  Zamawiający: Powiat Lubartowski, Lubartów
 87. Dostawa podestu, kompletnych scen plenerowych i zadaszeń scen dla gmin - partnerów w projekcie Kampania Promocyjna Żuław
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański
 88. Remont budynku Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, pełniącego funkcje społeczno kulturalne oraz jego wyposażenie
  Zamawiający: Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi, Zawoja
 89. Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Raba Wyżna- zakup sceny mobilnej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej.
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej, Raba Wyżna
 90. Dostawa sceny przenośnej realizowanej w ramach projektu pn.: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołczygłówki
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach, Kołczygłowy
 91. Podniesienie standardu Gminnego OSrodka Kultury poprzez remont obiektu ,zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy
  Zamawiający: Gmina Olszanica, Olszanica
 92. Dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej
  Zamawiający: Sławieński Dom Kultury, Sławno
 93. Renowacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej dociepleniem i wyposażeniem we wsi Chojnowo - dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem i oświetleniem.
  Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, Czernice Borowe

Inne osoby dla Michalak Skomro Anna Maria (107 osób):