Kogo reprezentuje osoba

Michalska Dagmara Małgorzata

w KRS

Dagmara Małgorzata Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dagmara
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Biskupiec (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biernacki Józef, Jaworowska Anna, Kamińska Lucyna Maria, Mickiewicz Roman, Świątek Marek, Tarłowski Wojciech Bogdan, Welke Wojciech Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymański Jacek

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kamińska Lucyna Maria, Mickiewicz Roman, Świątek Marek, Łukaszewski Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Weraksa Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biskupieckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, Biskupiec − KRS 0000218939
 2. Biura Prawne B i P Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159583
 3. Biura Prawne Bentkowska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000162186
 4. Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich Na Rzecz Innowacji, Olsztyn − KRS 0000562516
 5. Fundacja Rozwoju, Warszawa − KRS 0000125573
 6. Fundacja Rozwoju Międzynarodowej Medycyny Ratunkowej, Warszawa − KRS 0000244078
 7. Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa − KRS 0000509561
 8. Fundacja Wsparcia Opoka, Olsztyn − KRS 0000633381
 9. Instytut Warszawa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000497849
 10. Nasz Dadaj, Biskupiec − KRS 0000460830
 11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Biskupcu Sp. Z O.O., Biskupiec − KRS 0000195950
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba, Biskupiec − KRS 0000161517
 13. Stowarzyszenie Doradców Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Olsztyn − KRS 0000243025
 14. Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych Sies, Józefów − KRS 0000383390
 15. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Obszarów Wiejskich, Rzeszów − KRS 0000113527
 16. Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska, Warszawa − KRS 0000213813
 17. Szpital Powiatowy Im.jana Mikulicza W Biskupcu, Biskupiec − KRS 0000004080
 18. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000179625
 19. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000184204
 20. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Mikołajki − KRS 0000181739

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Capitale Tre Investments S.A., Warszawa − KRS 0000533118
 2. Carlsberg Piast S.A., Warszawa − KRS 0000020849
 3. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec − KRS 0000064059
 4. Gb Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000235388
 5. Handlowo - Usługowa Spółdzielnia Pracy Dadaj W Biskupcu, Biskupiec − KRS 0000084295
 6. Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000306652
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000072800
 8. Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, Nidzica − KRS 0000057487
 9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. Z O.O., Kętrzyn − KRS 0000067241
 10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000126352
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Boże W Bożem, Boże − KRS 0000239440
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dostępny Dom W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000022736
 13. Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, Warszawa − KRS 0000143024
 14. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Karo Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000073741
 15. Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. Z O.O., Biskupiec − KRS 0000187506
 16. Zakład Budynków Komunalnych i Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000000110
 17. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Dobre Miasto − KRS 0000119861
 18. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000097877
 19. Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. Z O.O., Biskupiec − KRS 0000034095
 20. Zakład Usług Wodnych Sp. Z O.O., Dobre Miasto − KRS 0000123884

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec.
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec.

  W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą:
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  przeterminowane leki i chemikalia,
  zużyte baterie i akumulatory,
  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  zużyte opony,
  odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości 1m3 na rok
  tekstylia,
  odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik,
  odpady zielone,
  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
  Liczba worków na odpady zbierane selektywnie z nieruchomości letniskowych min. 5 00, max 1000 szt./miesiąc, pojemników do segregacji odpadów komunalnych 10 zestawów (zestaw liczy 4 pojemniki o pojemności 1100 l na papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulęgające biodegradacji). Jest to wielkość szacunkowa, w przypadku zmiany liczby nieruchomości rekreacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia innej ilości worków i pojemników.

  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z sporządzonym przez siebie harmonogramem w oparciu o „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupiec”.
  Szacunkowa ilość przez 12 miesięcy: 200,04 Mg zmieszane, 8,40 Mg selektywne.
  Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania od właściciela nieruchomości każdej ilości zebranych odpadów komunalnych, według frakcji:
  • zmieszane odpady komunalne
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne i metal
  • papier i tektura,
  • odpady ulegające biodegradacji

  Za odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec, w związku z okresowym przebywaniem tam mieszkańców, wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie za faktycznie odebrane ilości odpadów.
  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nowych nieruchomości, które powstaną w okresie trwania umowy.
  Ilości podane w SIWZ dotyczące nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-letniskowe są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy.
  Faktyczne ilości (mniejsze lub większe od prognozy), uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

  Zamówienie dostosowane jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych.

  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, czyli w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) czynności polegających na osobistym, bezpośrednim, fizycznym uczestniczeniu w odbiorze i dostarczeniu odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów.
  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SIWZ.
  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp znajduje się w rozdziale/sekcji dotyczącej tych zamówień.
  Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni. Termin jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Termin płatności w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 21 dni i maximum 30 dni. Niepodanie terminu płatności lub podanie przez Wykonawcę krótszego niż 21 dni i dłuższego niż 30 dni terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty.
  Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia” (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).

  Analogicznie, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”

  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dostarczenie odpadów komunalnych do instalacji unieszkodliwiania odpadów (zielonych i zmieszanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olsztynie), od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec w okresie od 01.06.2016 r. do 30.04.2017 r.
  Gminę Biskupiec w chwili obecnej zamieszkuje 14500 mieszkańców: 8400 miasto, 6100 wieś.
  Zbiórka, wywóz odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2011 - 2016 oraz przepisami prawa polskiego. Wykonawca musi spełniać wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z późn. zm.) i aktach wykonawczych.
  ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA
  Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe obowiązywać będzie system mieszany (workowo - pojemnikowy) zbiórki odpadów komunalnych.
  Zmieszane odpady komunalne
  Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości. Częstotliwość załadunku i wywozu:
  odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż:
  w zabudowie jednorodzinnej- raz na dwa tygodnie
  w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu
  dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku - raz na dwa tygodnie w sezonie letnim w pozostałych miesiącach raz na miesiąc.
  selektywnie zbierane odpady komunalne
  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym i pojemnikowym.
  Wprowadza się następujące rodzaje worków i pojemników:
  NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe
  ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale
  BIAŁY z przeznaczeniem na szkło (białe i kolorowe)
  Worki dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców.
  Częstotliwość załadunku i wywozu:
  odpady komunalne zbierane w sposób selektywny nie rzadziej niż:
  w zabudowie jednorodzinnej- raz w miesiącu
  w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu
  dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku nie rzadziej niż raz w miesiącu w sezonie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w pozostałych okresach
  Liczba worków na odpady zbierane selektywnie z gospodarstw domowych i letniskowych min. 20 000, max 35 000 szt./miesiąc, pojemników do segregacji odpadów komunalnych 35 zestawów (zestaw liczy 3 pojemniki o pojemności 1100 l na papier, szkło, tworzywa sztuczne). Jest to wielkość szacunkowa, w przypadku zmiany liczby mieszkańców i gospodarstw domowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia innej ilości worków i pojemników.
  odpady wielkogabarytowe
  Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach.
  Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów wielkogabarytowych - dwa razy w roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  odpady niebezpieczne, problematyczne;
  odbierane są na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  Zużyte baterie będą zbierane w punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy). Pojemniki na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe dostarczy Wykonawca w ilości 10 sztuk.
  Częstotliwość załadunku i wywozu - co najmniej 1 raz na 3 miesiące.
  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z każdej posesji na terenie gminy, zgodnie z sporządzonym przez siebie harmonogramem w oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupiec.
  Niedopuszczalne jest wyznaczanie poszczególnym mieszkańcom innych miejsc odbioru odpadów, chyba, że mieszkaniec wyrazi zgodę na zmianę miejsca odbioru swoich odpadów.
  Powyższe nie dotyczy odpadów przeznaczonych do PSZOK.
  Odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów wywozowych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp., warunków atmosferycznych nie daje Wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, chyba że Zamawiający i Wykonawca w danym przypadku postanowią inaczej.
  Należy zapewnić aby pojazdy do dobierania odpadów komunalnych były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.
  PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wykonawca w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy na własny koszt zorganizuje i uruchomi gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście Biskupiec z godzinami pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, w sobotę od 7.00-13.00.
  Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniami czynników atmosferycznych.
  W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą: przeterminowane leki i chemikalia,tekstylia,zużyte baterie i akumulatory,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,meble i inne odpady wielkogabarytowe,zużyte opony,odpady z selektywnej zbiórki odpadów - szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik,odpady zielone,odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
  Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych ma być zorganizowany na terenie Miasta Biskupiec.
  WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW :
  Do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Biskupiec służą:
  pojemniki o pojemności:110 l, 120 l, 2401 1100 l, KP-7
  Wielkość pojemników i pojazdów do odbioru odpadów powinna być dostosowana do potrzeb użytkownika.
  Do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
  worki z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, w kolorach:żółtym - 120 l niebieskim - 120 l białym - 120 l
  Na workach umieszcza się w widocznym miejscu na tle, odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadów widoczny napis: SZKŁO - w przypadku worka na opady ze szkła PAPIER - w przypadku worka na odpady z papieru i tektury PLASTIK - w przypadku worka na odpady z tworzyw sztucznych
  ilość odpadów komunalnych z terenu Gminy Biskupiec w okresie 12 miesięcy wynosi: niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 3400,00 Mg selektywnie odebrane odpady komunalne - 880,00 Mg
  3) z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe - szacunkowa ilość przez 11 miesięcy: 94,00 Mg (72,00 Mg zmieszane, 22,00 Mg selektywne).
  Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania od właściciela nieruchomości każdej ilości zebranych odpadów komunalnych, według frakcji:zmieszane odpady komunalne szkło, tworzywa sztuczne i metal papier i tektura, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  Za odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w formie ryczałtu
  Za odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe na terenie gminy Biskupiec, w związku z okresowym przebywaniem tam mieszkańców, wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie za faktycznie odebrane ilości odpadów.
  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w miesięcznych ratach. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nowych nieruchomości, które powstaną w okresie trwania umowy.
  Ilości podane w SIWZ dotyczące nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-letniskowe są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy.
  Faktyczne ilości (mniejsze lub większe od prognozy), uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.
  Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni.
  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).
  Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym.
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Inne osoby dla Michalska Dagmara Małgorzata (55 osób):