Kogo reprezentuje osoba

Michalska Elżbieta Katarzyna

w KRS

Elżbieta Katarzyna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Atlak Marcin, Czarnota Sławomir Krzysztof, Gontarek Małgorzata, Michalski Zbigniew, Mieszczyńska Janina, Mróz Izabela Lidia, Niziorski Andrzej Stanisław, Ossowski Stanisław, Romanowski Roman Kazimierz, Sokołowska Ewa Regina, Szlęzak Bartosz, Tyburski Bogdan Tomasz, Ulicki Zbigniew Wojciech, Wojtal Dominika, Wrona Jadwiga, Wyrębkowski Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hpr - Tkj Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000201330
 2. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Remont-v Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000122246
 3. Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - S.A., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000145020
 4. Mazowieckie Biuro Projektów Mapro Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000157670
 5. Oddział Żeglarsko-motorowodny Pttk Morka W Płocku, Płock − KRS 0000185893
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe hpr Remel Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000046777
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani W Płocku, Płock − KRS 0000050313

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ekopol Sp. Z O.O., Zawada − KRS 0000167773
 2. Energo-serwis Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000106362
 3. Fon S.A., Płock − KRS 0000028913
 4. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000163066
 5. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Remont 4 Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000066292
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Polam W Gostyninie, Gostynin − KRS 0000205397

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji (m.in. ocieplenie i modyfikacja CO) dwóch budynków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 PSP w Płocku w oparciu o posiadany audyt energetyczny, program priorytetowy system zielonych inwestycji GIS Zarządzanie energia w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Ciechanów
  Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ul. Płocka 32, 06 - 400 Ciechanów
 3. Przebudowę Izby Przyjęć, budowa wiaty dla karetek oraz dobudowa poradni zdrowia psychicznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  Przebudowę Izby Przyjęć, budowa wiaty dla karetek oraz dobudowa poradni zdrowia psychicznego. Projekt powinien zawierać: projekt budowlany; projekty wykonawcze, w tym projekty wykonawcze branżowe w zakresie sieci i instalacji; projekty technologiczne wraz z kartami wyposażenia pomieszczeń; projekty posadowienia i podwieszenia urządzeń stanowiących wyposażenie poszczególnych pomieszczeń z tj. rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na ich prawidłowe posadowienie lub podwieszenie; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
 4. Modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gliniance - wykonanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej oraz budowy Sali Gimnastycznej (z boiskiem o powierzchni netto o wym. 12,0m x 24,0m) wraz z zapleczem, w miejscowości Glinianka przy ul. Napoleońskiej 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Ładach
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Ładach.
  Budynek Szkoły Podstawowej w Ładach zlokalizowany jest przy ul. Długiej 49 na działce o nr ewidencyjnym 47 o pow. 13 800 m2 i na działce o nr ewidencyjnym 111/2 o pow. 15 400 m2 w Dawidach Bankowych w Gminie Raszyn.

  Istniejący dwu kondygnacyjny budynek szkoły o pow. użytkowej 2 354,98 m2 i kubaturze 12 844,00 m3 posiada całą infrastrukturę techniczną.

  Rozbudowywana część szkoły zlokalizowana będzie na terenach występowania urządzeń melioracyjnych co związane jest z wykonaniem projektu przebudowy drenażu i uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego (pismo WZMiUW nr W/IGM-4105/U-528/1473/2012 z dnia 17.04 2012 r.) Na terenie działki należy zaprojektować przebudowę linii 15 kV z napowietrznej na kablową zgodnie z pismem PGE nr GR/PP/PP/2552/2012 z dnia 23.02.2012 r.).

  Program rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Ładach zawiera zał. nr G do SIWZ.

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
  - projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych ) łącznie z projektem zagospodarowania terenu, zielenią, ogrodzeniem, boiskiem, placem zabaw w ilości 5 egz.

  W ramach opracowania należy uzyskać pozwolenie wodno- prawne dla inwestycji oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

  - projektów wykonawczych:
  1. dla wszystkich branż (oddzielnie przyłącza i instalacje wewnętrzne) oraz:
  2. projekt dróg wewnętrznych, parkingów, boiska, placu zabaw, rozprowadzenie wody ogrodowej, oświetlenia zewnętrznego.
  3. projektów architektury wnętrz i wyposażenia wnętrz w tym projekt technologii kuchni (projekt wykonawczy uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych). Należy przewidzieć wyposażenie i umeblowanie wszystkich pomieszczeń szkoły z dokładnym opisem (wymiary i zastosowany materiał).
  4. charakterystyki energetycznej budynku która będzie stanowić podstawę do sporządzenia świadectwa energetycznego.
  Projekty powinny dotyczyć branż opisanych w zał. nr G w ilości po 4 egzemplarze.

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości po 2 egz.
  - przedmiarów robót dla każdej branży w ilości po 3 egz
  - kosztorysów inwestorskich dla każdej branży w ilości po 2 egz.
  - instrukcji bezpieczeństwa p.poż.
  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
  - zapewnienie obsługi geodezyjnej dla prac projektowych:
  a. wykonanie mapy do celów projektowych
  b. uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD
  - dokumentacji geotechnicznej jeżeli Wykonawca uzna za niewystarczające załączone opracowanie
  - innej dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych, oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień

  Wersja elektroniczna w wersji edytowalnej i nieedytowalnej powinna zawierać:
  1. projekt budowlany,
  2. projekt wykonawczy wszystkie branże,
  3. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  4. przedmiary robót (zapisane w pdf i normie),

  Ww. dokumentacja winna spełniać następujące wymagania:
  1.Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
  2.W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, przepis art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń;

  Określoną wyżej dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie:

  1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012.462 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
  2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
  3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych wynikających z takich Ustaw jak:
  a) Prawo Budowlane,
  b) Prawo Ochrony Środowiska,
  c) Prawo Geodezyjne,
  d) Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
  e) Prawo Zamówień Publicznych,

  Gwarancja
  Wykonawca udzieli gwarancji z tytułu wad przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZPO nr 2 w Kraśniku ul. Urzędowska 10
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Kraśnika, Kraśnik
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz
  z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, uwzględniającej:
  - budowę wielofunkcyjnej hali sportowej,
  - budowę łącznika łączącego halę z budynkiem szkoły,
  - budowę sieci zewnętrznych (infrastrukturę techniczną) niezbędnych dla funkcjonowania tych obiektów,
  - zagospodarowanie terenu.
  Montowane urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa określone w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz krajowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa.
  2. Opracowanie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględnia m.in. koszty:
  - uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;
  - opracowanie planu zagospodarowania terenu w granicach lokalizacyjnych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla autokarów (min. 3) i samochodów osobowych;
  - opracowanie pełno branżowych projektów budowlanych i wykonawczych;
  - opracowanie projektów zewnętrznych sieci (od miejsc włączenia);
  - opracowanie projektu kolorystyki i aranżacji wnętrza;
  - wykonanie ewentualnych uzupełniających badań geologicznych;
  - sporządzenie przedmiarów robot i kosztorysów inwestorskich,
  - zbiorcze zestawienie kosztów,
  - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń wraz z wszelkimi opłatami.
  3. Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z umową, wymaganiami określonymi w wytycznych do projektowania stanowiących zał. nr 1 do umowy, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i architektonicznej, przez osoby wykwalifikowane i posiadające aktualne uprawnienia architektoniczno-budowlane
  w wymaganym zakresie oraz z należytą starannością i jakością wykonania wraz
  z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  4. Termin realizacji :
  - kpl prac projektowych będących przedmiotem umowy w terminie: do 30.04.2013 r. w tym:
  - kpl projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu i projekty wszelkich przyłączy w zakresie niezbędnym do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz danych do wniosku
  o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 156, poz. 1051) w terminie do - 30.01.2013r.
  5. Wykonanie dokumentacji w sposób uniemożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zadania ogółem brutto za każdy dzień opóźnienia.
  6. Podstawę wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia stanowią:
  - wytyczne do projektowania,
  - wizja w terenie,
  - mapa do celów opiniodawczych.
  7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, łącznika, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tych obiektów i zagospodarowanie terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, uwzględnia m.in.:
  - uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;
  - opracowanie planu zagospodarowania terenu w granicach lokalizacyjnych;
  - opracowanie pełno branżowych projektów budowlanych i wykonawczych;
  - opracowanie projektów zewnętrznych sieci (od miejsc włączenia);
  - opracowanie projektu kolorystyki i aranżacji wnętrza;
  - wykonanie ewentualnych uzupełniających badań geologicznych;
  - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń wraz z wszelkimi opłatami
  8. Dokumentacja winna być opracowana w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej (USB).
 7. Budowa budynku zaplecza socjalno sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
  budowlanych p.n.: Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie
  Górniczej - Tucznawa. 1. Przedmiot umowy obejmuje: Przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem
  niniejszego zamówienia będzie polegać na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku zaplecza socjalnosportowego
  przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej Tucznawie na podstawie opracowanego
  programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Zamówienie obejmuje: -sporządzenie dokumentacji budowlanej i
  wykonawczej we wszystkich niezbędnych branżach, niezbędnej dla realizacji robót budowlanych tj.: branża
  architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, wod-kan, elektryczna, drogowa (ciągi komunikacyjne) -
  uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych Decyzji administracyjnych - Decyzja o
  warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie -uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji (PWiK,
  Energetyka, JRP UM D.G., PSP, Sanepid) - ustalenie dodatkowych wytycznych w zakresie: zobowiązań
  inwestorskich wynikających z porozumień, umów, itp. - wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia
  wszelkich robót, które nie zostały ujęte w ofercie, a które należy zrobić, aby wykonać kompleksowa
  przedmiot zamówienia - obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację
  niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, -pełnienie przez projektanta nadzorów autorskich w
  zakresie niezbędnym do ukończenia budowy 3.Zamówienie będzie realizowane na podstawie: -
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, -
  programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 7 do SIWZ). 4.Ubezpieczenia 1. Wykonawcy powinni
  zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł lub dla walut obcych na
  kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
  ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o
  zamówieniu w BZP. 2. Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni
  ciągłość ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu na wartość nie
  mniejszą niż wartość umowy. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy i
  Poddostawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie umowy powierzają. W przypadku, gdy wydłużenie
  okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych
  ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie niezwłocznie
  dostarczony Zamawiającemu, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy. 5. Gwarancja i
  rękojmia 1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres nie krótszy niż 3 lata
  licząc od daty odbioru końcowego. Na zabudowane urządzenia posiadające gwarancję producenta
  Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego
  zadania. 2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez
  Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg
  gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC. 6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z
  personelem Wykonawcy w języku polskim.
  Dot. sekcji IV. 3 niniejszego ogłoszenia - ilość ofert wykluczonych- 2
 8. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Serock, Serock
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego o 20 lokach socjalnych w Jadwisinie gm Serock zlokalizowanego na dz. ew. nr 51/26 i 51/27 wraz z infrastrukturą techniczną. 1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Działki nr 51/26 oraz nr 51/27 położone są między ulicami Dworkową i Kwiatową w Jadwisinie, dojazd do budynku proponowany jest od ulicy Dworkowej (proponowany nr posesji ul. Dworkowa 8). Obecnie na terenie opracowania znajduje się przepompownia ścieków z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina jest w trakcie opracowywania projektu przeniesienia przepompowni ścieków wraz z całą infrastrukturą. 2. Proponowane ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Zamawiający planuje, że w budynku znajdzie się 20 mieszkań socjalnych, o następującej strukturze: - 8 lokali o powierzchni użytkowej ok. 25 m2, - 4 lokale o powierzchni użytkowej ok. od 26 do 35 m2, - 4 lokale o powierzchni użytkowej ok. od 36 do 40 m2 - 4 lokale o powierzchni użytkowej ok. do 50m2 Łączna powierzchnia mieszkań ok. 680 m2. Określa się wskaźnik wielkości odchylenia od zakładanej powierzchni użytkowej dla poszczególnych lokali na 5%. Architektoniczna koncepcja rozwiązania budynku wraz z zagospodarowaniem terenu winna uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem etapu projektowania. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać budowę lub dobudowę w przyszłości kolejnych analogicznych budynków socjalnych. Budynek winien być przystosowany do całorocznego zamieszkiwania lokatorów i spełniać wymogi techniczne i funkcjonalno-użytkowe zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, normach, wytycznych i ogólnych zasadach wiedzy budowlanej. Budynek dwukondygnacyjny, galeriowy, do każdego mieszkania będzie niezależne wejście poprzedzone wiatrołapem. Przynajmniej jedno mieszkanie powinno mieć możliwość przystosowania dla osoby niepełnosprawnej. Budynek będzie posiadał wszystkie niezbędne przyłącza mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna), ogrzewanie budynku i wody realizowane będzie przez piece gazowe dwufunkcyjne zlokalizowane niezależnie w każdym mieszkaniu. 3. Opis wymagań szczegółowych. Architektura - zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna się charakteryzować czystością formy i prostotą. Konstrukcja - tradycyjna murowana, mur warstwowy (gazobeton lub cegła ceramiczna + styropian 14cm), stropy nad parterem i piętrem żelbetowe monolityczne, poddasze niezamieszkane wieniec ocieplony, konstrukcja dachu drewniana - krokwiowa dach pokryty blacho dachówką. Instalacje a) wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna indywidualne kanały wentylacyjne(mechaniczna tylko w przypadkach wynikających z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych i normach), b) elektryczna: kompletna instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych z zabezpieczeniami, przyłączenia do szafki licznikowej (przewody miedziane w rurkach osłonowych lub w kanałach), źródła światła sufitowe i/lub kinkietowe o natężeniach zgodnie z PN. Opomiarowanie indywidualnie dla każdego lokalu z dostępem z zewnątrz. c) Grzewcza: piece gazowe dwufunkcyjne zlokalizowane niezależnie w każdym mieszkaniu, grzejniki ( z regulacją) o wielkości dostosowanej do strat ciepła danego pomieszczenia dla temperatur normatywnych. d) Wod-kan: opomiarowanie indywidualne, przewody rozprowadzające z tworzyw sztucznych z ociepleniem (chowane w przegrodach), ciepła woda z piecyków gazowych dwufunkcyjnych. Przyłącza lokalowe wody zimnej z możliwością odcięcia od zewnątrz. Zimna woda doprowadzona do przyborów (WC, umywalki, zlewozmywaki) w warstwach podłogowych. Ciepła woda doprowadzona do urządzeń w łazience i kuchni. Zawór odcinający w każdym lokalu. Odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez właściciela sieci kanalizacji sanitarnej. 1) Wody opadowe - odprowadzone na teren inwestora. 4. Wykończenie i wyposażenie Całkowite wykończenie domu z zewnątrz, drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne do mieszkań, rozprowadzenia wszystkich instalacji wraz z odpowiednia armaturą sanitarną, elektryczną, stolarką okienną, parapetami wewnętrznym, grzejnikami c.o. ściany pomalowane wraz z wykładzinami. 1. Podłogi: wykładzina PVC (tarket) o grubości minimum 2 mm 2. Ściany pomieszczeń suchych: tynki cem-wapienne kat.III malowane emulsją 3. Ściany pomieszczeń sanitarnych: glazura na wysokość minimum 2m 4. Sufity: tynk cem-wapienny kat III malowany emulsją 5. Drzwi wewnętrzne: standardowe 6. Drzwi zewnętrzne stalowe z dwoma zamkami, dobrane kolorystycznie do elewacji, ocieplane. 7. Trzony wentylacyjne: murowane z cegły pełnej ponad połacią dachową cegła klinkierowa, dodatkowo kanał paleniskowy (spalinowy) dla każdego mieszkania - alternatywne ogrzewanie piecem węglowym. 8. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - do uzgodnienia na etapie projektowania. 9. Izolacja ppoż - malowanie wszystkich elementów drewnianych konstrukcyjnych środkiem ognioodpornym i przeciwgrzybicznym. 10. Elementy ślusarskie - balustrady schodów zewnętrznych stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 11. Cokół zewnętrzny - marmolit, schody zewnętrzne ceramika antypoślizgowe w kolorze dobranym do kolorystyki elewacji. 12. Ściany zewnętrzne - np. gazobeton 24 cm + styropian 14cm, tynk akrylowy na siatce. 13. Rynny i rury spustowe - PCV. 14. Wyposażenie: mieszkania przeznaczone są na cele socjalne. Mieszkania należy projektować w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej. Mieszkania powinny spełniać warunki minimum socjalnego i być wyposażone w: w wannę lub kabinę natryskową, miskę ustępową i umywalkę w łazience, kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną. Pod kątem funkcjonalnym pomieszczenia do przygotowywania posiłków można przewidzieć w formie otwartego aneksu kuchennego połączonego z pokojem. 15. Zagospodarowanie terenu -projekt powinien obejmować następujący zakres: dojazd do budynku - nawierzchnia utwardzona spełniająca wymogi dojazdów dla pojazdów ratownictwa, wydzielone miejsce na zadaszony śmietnik z wyposażeniem w typowe pojemniki na odpady, utwardzony placyk na trzepak, oświetlenie ternu - wykorzystanie istniejącego oświetlenia oraz możliwy jest montaż lamp do projektowanego budynku. Zakres dokumentacji projektowo- kosztorysowej: 1) aktualizację mapy w zakresie projektu oraz uzgodnienie zakresu opracowania w Powiatowym Zespole Uzgodnień Dokumentacji, 2) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z wizualizacją - opracowanie w 2 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), 3) dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu gruntów - opracowanie w 4 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), 4) projekt usunięcia ewentualnych kolizji uzbrojenia i zagospodarowania terenu - opracowanie w 6 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), 5) wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych podłączenia wszystkich mediów do projektowanego obiektu, 6) operat wodno-prawny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wystąpienie i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód opadowych i umieszczenie urządzeń w terenie, 7) projekt budowlany wszystkich branż potrzebnych do wypełnienia funkcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (architektura; konstrukcja; drogowa (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe); sanitarna; elektryczna (sieci, przyłącza, instalacje, zagospodarowanie terenu, odwodnienie i oświetlenie terenu) - opracowanie w 6 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), 8) projekty wykonawcze wszystkich branż potrzebnych do wypełnienia funkcji budynku - opracowanie w 6 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), a) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni - opracowanie w 6 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), b) projekt małej architektury - opracowanie w 6 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), c) instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu - opracowanie w 2 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniająca specyfikę projektowanego budynku - opracowanie w 6 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), e) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branż - opracowanie w 4 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), f) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów - opracowanie w 2 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), g) szczegółowe przedmiary wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót wraz z robotami towarzyszącymi, pomocniczymi, zabezpieczającymi itp. - opracowanie w 2 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej (format pliku; pdf), Zakres obowiązków wykonawcy; - przed rozpoczęciem prac projektowych uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem ternu. Wykonawca musi przedstawić do wyboru Zamawiającemu co najmniej dwie wersje koncepcji. - przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania - dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej; - uzgodnienie z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych obiektu i zagospodarowania terenu; wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie i załącznikach, ustaleniami ze spotkań roboczych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością przy zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym techniczno - budowlanych i ochrony środowiska, norm i warunków technicznych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia. - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; - uczestniczenie w spotkaniach roboczych w trakcie opracowywania dokumentacji; - uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, opinii i uzgodnień, w tym również uzgodnień międzybranżowych; - sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów; - wykonawca wraz z dokumentacją składa protokół zdawczo -odbiorczy z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; - z chwilą podpisania protokółu zdawczo- odbiorczego na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej objętej niniejszym zamówieniem w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia; - zgłaszane przez Zamawiającego uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowo - kosztorysowej, będącej przedmiotem zamówienia, wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach niniejszego zamówienia; - jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w ustalonym z zamawiającym terminie; - naniesienie zmian w dokumentacji, wymaganych przez organy administracji w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę; - zakres obowiązków wykonawcy - projektanta zgodnie ustawą Prawo budowlane. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: - dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robot budowanych na jej podstawie; - dokumentacja projektowo - kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub inne równoważne wyrazy; - dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejski normy zharmonizowane uwzględnia się : europejski aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne; - dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona; - dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować szczególnie zgodnie z : ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów oraz innych ustaw, rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy budowlanej; - dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie pozwolenia, decyzje, uzgodnienia w tym również uzgodnienia międzybranżowe, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę; - w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione z zamawiającym..
 9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n. Modernizacja budynku w Płocku przy ul. Kolegialnej 19
  Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, Płock
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie określonym w załączniku Nr 1 oraz w załącznikach nr 1a, 1b, 1c 1d i 1e (załącznik do wglądu w siedzibie Zamawiającego - pok. 113 - codziennie w dni robocze w godz. 800 - 1400) do siwz, w 4 egzemplarzach + forma elektroniczna w formacie PDF, a także uzyskanie od właściwych organów i instytucji wymaganych uzgodnień; w tym: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę dla realizacji zadania: p.n. Modernizacja budynku w Płocku przy ul. Kolegialnej 19.
  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać:
  a) koncepcję architektoniczną dla modernizacji wejścia głównego do budynku,
  b) kompleksową dokumentację projektową dla modernizacji wewnątrz budynku i na zewnątrz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133);
  c) informację BIOZ;
  d) przedmiary robót sporządzone w zakresie ustalonym Rozporządzeniem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami - rozdziały 1 - 3);
  e) kosztorys inwestorski sporządzony w zakresie ustalonym Rozporządzeniem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) - rozdziały 1-2);
  f) ślepy kosztorys ofertowy, sporządzony w formule odpowiadającej kosztorysowi inwestorskiemu, bez podawania cen jednostkowych robót budowlanych oraz wartości robót;
  g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone w zakresie ustalonym Rozporządzeniem, o którym mowa w ppkt. d);
  - Pełnienie nadzoru autorskiego aż do czasu przekazania w użytkowanie modernizowanego obiektu, w tym usługi w zakresie sprawdzenia kosztorysów ofertowych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy zadania. Zamawiający zakłada, że zadanie realizowane będzie przez okres maksymalnie 9 miesięcy (czas od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie). W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania Wykonawców i ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni od daty przekazania pytania. Z uwagi na powyższe Wykonawca nie będzie uczestniczyć ani jako oferent, ani podwykonawca, ani doradca oferenta przystępującego do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 10. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji poziomów instalacji wodnej w pomieszczeniach w piwnicy w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej 19.
  Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczególności:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 3 egzemplarzach + forma elektroniczna (w formacie PDF) dotyczącej modernizacji poziomów instalacji wodnej w pomieszczeniach w piwnicy w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej 19 oraz wykonanie inwentaryzacji istniejącej poziomej instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicy MWOMP w Płocku;
  - pełnienie nadzoru autorskiego do czasu końcowego odbioru robót modernizacyjnych, w tym usługa sprawdzenia kosztorysów ofertowych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót,
 11. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Białaczów
  Zamawiający: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno, Opoczno
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanej inwestycji pn., Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Białaczów wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania.
  2. Obiekt będzie zlokalizowany w miejscowości Białaczów przy ul. Konstytucji - 3 go Maja nr. ewid. dz. 1860/11/. Teren pod planowaną inwestycję jest wolny od zabudowy kubaturowej.
  3. Inwestor, którym jest Powiat Opoczyński posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane oraz posiada wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którym objęty jest teren pod planowana inwestycję.
  4. Wymagany zakres opracowania:
  4.1 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej gruntu na działce objętej przedmiotową inwestycją.
  4.2 Opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem teren niezbędny do realizacji inwestycji.
  4.3 Wykonanie projektu koncepcji architektonicznej budynku DPS wraz z opisem funkcji poszczególnych pomieszczeń.
  4.4 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla całego zadania inwestycyjnego w tym:
  a) projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu działki (w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania projektowanego DPS).
  b) projekt budowlano-wykonawczy budynku DPS wszystkich branż wraz z technologią dla 99 pensjonariuszy.
  c) projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi i energetycznymi.
  d) projekt budowlano-wykonawczy dróg wewnętrznych komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi oraz z chodnikami.
  e) projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia terenu.
  f) projekt budowlano-wykonawczy elementów rekreacyjnych (elem. małej architektury).
  g) projekt budowlano-wykonawczy ogrodzenia terenu działki.
  h) przedmiary robót podstawowych do wykonania
  i) informacje dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji inwestycji
  4.5 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla planowanej inwestycji.
  4.6 Wykonanie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w celu określenia wartości planowanej inwestycji .
  4.7 Wykonanie kosztorysów nakładczych wszystkich branż w wersji uproszczonej.
  4.8 Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, zgód, zatwierdzeń, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń, informacji, sprawdzeń, uzgodnień rzeczoznawców, warunków przyłączenia mediów niezbędnych do realizacji zadania.
  UWAGA:
  Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz dokonanie zgłoszeń robót do wykonania pozostaje w gestii inwestora.
  5. Przepisy
  5.1 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana zgodnie z:
  a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej Ustawy, a w szczególności:
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r., nr.75, poz. 690; Dz. U. z 2003 r., nr 33, poz.270; Dz. U. z 2004 r., nr 109, poz. 1156; Dz. U. z 2008 r., nr 201, poz.1238; Dz. U. z 2008 r., nr 228, poz.1514,
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz.1126,
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133; Dz. U. z 2008 r., nr 201, poz. 1239;
  Dz. U. z 2008 r., nr 228, poz. 1513,
  b) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
  c) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: ( t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z póź. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności:
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072; Dz. U. z 2005 r., nr 75, poz.664,
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.1389,
  oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym: ochrony ppoż., bhp, ochrony środowiska,
  przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
  6. Dokumentacje projektowo - kosztorysowe należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej w tym:
  6.1 projekty budowlano - wykonawcze wszystkich branż wraz z przedmiarami robót po 5 egz.
  6.2 kosztorys inwestorski w 1 egz.,
  6.3 kosztorys nakładczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 3 egz.
  6.4 ponad to całość dokumentacji projektowo - kosztorysowej musi być zapisana na nośniku elektronicznym w formacie pdf. ( 1 egz.) - /kosztorys inwestorski na osobnym nośniku danych/.
  7. Charakterystyka inwestycji
  7.1 Budynek DPS dla 99 pensjonariuszy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z wbudowaną kotłownią oraz zapleczem gospodarczym (pralnia, suszarnia, dwa boksy garażowe, pomieszczenia magazynowe itp.)
  7.2 Konstrukcja ścian budynku murowana (dwu-warstwowa) z dociepleniem od zewnątrz, posadowienie budynku na ławach żelbetowych monolitycznych, strop o konstrukcji żelbetowej konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blacha stalowa tłoczona powlekana. Wykończenie budynku standartowe.
  7.3 Wymagania w zakresie funkcji budynku :
  a) dom pomocy społecznej dla 99 pensjonariuszy posiadający pokoje zarówno jedno- osobowe jak również dwu lub trzy - osobowe w ilości: 9 pokoi 1-osobowych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 9 m2 , 27 pokoi 2-osobowych oraz 12 pokoi 3-osobowych, które muszą mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 przypadającą na każda osobę,
  b) oprócz pokoi mieszkalnych DPS musi posiadać dodatkowo pomieszczenia jak:
  - pokoje pobytu dziennego z aneksem kuchennym (3 pokoje), które powinny być rozmieszczone w różnych częściach domu co ułatwi do nich dostęp wszystkim mieszkańcom,
  - pokoje gościnne (2 pokoje), dla rodzin odwiedzających mieszkańców,
  - pomieszczenie kuchenki pomocniczej,
  - gabinet medycznej pomocy doraźnej i gabinet lekarski,
  - pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji (po 2 pomieszczenia), przy których powinny znajdować się łazienka i w.c.
  - pomieszczenia do rehabilitacji, jedno o pow. 28 m2 z przeznaczeniem do fizykoterapii a drugie o pow. ok. 40 m2 do rehabilitacji ruchowej. Blisko pokoi do rehabilitacji powinno być zlokalizowane wyjście na zewnątrz w celu umożliwienia świadczenia usług rehabilitacyjnych poza domem na świeżym powietrzu.
  - 2 pomieszczenia do prania i suszenia również usytuowane w taki sposób aby zapewniona była równa dostępność dla wszystkich mieszkańców,
  - palarnia,
  - kaplica, obok której winien znajdować się jeden z pokoi dziennego pobytu (większy od
  pozostałych), który umożliwi dużą swobodę dla osób uczestniczących w obrzędach religijnych oraz imprezach integracyjnych,
  - pomieszczenie gospodarcze, w którym można byłoby przetrzymywać środki czyszczące i sprzęt do sprzątania,
  - bieliźniarkę na pościel mieszkańców,
  - garderobę na ubrania mieszkańców.
  c) dla prawidłowego funkcjonowania domu w zakresie administracji należy przewidzieć:
  - pokój dla dyrektora wraz z sekretariatem,
  - pokój dla głównego księgowego,
  - pokój dla zaopatrzenia i magazyniera,
  - pokój dla pracowników socjalnych,
  - kasa,
  - pokój socjalny dla pracowników,
  - szatnie dla pracowników, którzy muszą się przebierać,
  - archiwum,
  - sanitariaty ogólnodostępne dla pracowników.
  UWAGA: pomieszczenia administracji winny być ogólnodostępne dla mieszkańców domu.
  d) w części gospodarczej budynku należy przewidzieć:
  - kuchnia z zapleczem kuchennym oraz jadalnią,
  - kotłownię wraz ze składem opału,
  - pralnię z suszarnią i prasowalnią,
  - pomieszczenia magazynowe: żywności, środków czystości, odzieży,
  - dwa pomieszczenia garażowe.
  7.4 Budynek DPS jak i jego otoczenie powinno być pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
  7.5 Budynek musi być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy oraz system alarmowo-przeciwpożarowy.
  UWAGA:
  Zakres funkcjonalno-użytkowy winien być zgodny z wymogami Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 115 z 2008 r., poz. 728) oraz z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).
  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  9. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zapoznania się z terenem planowanej inwestycji
  oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
  10. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
 12. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z usługami w parterze na os. Piaski (działka nr ewid. 1/30, obręb 63) w Legionowie.
  Zamawiający: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Legionowo
  Opracowanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z usługami w parterze na os. Piaski (działka nr ewid. 1/30, obręb 63) w Legionowie.
 13. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
  Zamawiający: Powiat Gryfiński, Gryfino
  1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

  W ramach projektu należy ująć:
  a) przebudowę istniejących boisk,
  b) remont ciągów komunikacyjnych i placu apelowego,
  c) adaptację typowego projektu budowy Sali sportowej z widownią na ok. 300 miejsc z zapleczem socjalnym (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Sali), z projektem wszystkich przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu i ewentualnego dostosowania infrastruktury jednostki do wymogów sali.
  d) przebudowę instalacji sanitarnej jednostki (likwidacja istniejącego zbiornika na nieczystości płynne, który znajduje się pod powierzchnią boiska
  e) przebudowa ogrodzenia jednostki

  2) Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić wytyczne do projektowania i kosztorysowania z Zamawiającym oraz kierownikiem jednostki Powiatu Gryfińskiego objętej pracami projektowymi z uwzględnieniem tego, iż prace budowlane będą się odbywać na czynnym obiekcie.

  3) Zakres prac: (wszystkie dokumenty również w wersji elektronicznej):
  - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
  - wtórnik,
  - uzyskanie niezbędnych dokumentów do wykonania projektu: m.in. decyzję o warunkach zabudowy,
  - uzyskanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa budowlanego,
  - przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi dot. zamówień publicznych (Dz.U.04.130.1389 z dn.08.06.04r z późn. zmianami),
  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - uzyskanie pozwolenia na budowę.

  4) Lokalizacja obiektów objętych przedmiotem zamówienia:
  Teren przy ZSP Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3

  5) Podstawy prawne do wykonania przedmiotu zamówienia:
  a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz.U. Nr 202 poz 2072 z dnia 16 września 2004r.
  b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. Nr 130 poz 1389 z dnia 08 czerwca 2004r.
  c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane, (tekst jednolity - Dz.U.z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
  d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami).
  e) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
  f) Pozostałe przepisy szczególne, w tym normy branżowe
 14. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Nowej Wsi , Gmina Michałowice. nr sprawy zp.3402-13/09
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje przedstawienie Zamawiającemu, do wyboru, 2 koncepcji architektonicznych , wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy szkoły w Nowej Wsi oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych określa program funkcjonalno użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Inne osoby dla Michalska Elżbieta Katarzyna (113 osób):