Kogo reprezentuje osoba

Michalska Ewa

w KRS

Ewa Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Gostynin (Mazowieckie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banach Mirosław, Biniewicz Wojciech Paweł, Bogucki Wiesław, Chrobot Elżbieta, Gajewski Stanisław, Jankowski Tadeusz, Kaczor Eugeniusz, Kieplin Zygmunt, Klażyńska Jolanta Elżbieta, Klińska Teresa, Kopeć Renata, Kryska Andrzej, Krysztofik Grażyna, Krzeszewska Anna Dorota, Morawski Ireneusz, Nowacki Jerzy, Nowakowska Marianna, Pietrzak Grażyna Halina, Piłat Sławo Mir, Pospieszyńska Małgorzata, Rutkowski Bogdan Stanisław, Rykalski Jan, Spychalska Aneta, Sztopel Jerzy, Wilińska Janina, Włodarczyk Józef Jan, Zajączkowski Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarzewski Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aktywni Razem, Łąck − KRS 0000251709
 2. Bank Spółdzielczy W Gąbinie, Gąbin − KRS 0000049333
 3. Bank Spółdzielczy W Gostyninie, Gostynin − KRS 0000067342
 4. Bir Sp. Z O.O., Sieraków − KRS 0000584581
 5. Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gostynin − KRS 0000149320
 6. Kółko Rolnicze W Kazimierzowie, Kazimierzów − KRS 0000598592
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kozicach, Kozice − KRS 0000160191
 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - Proszkownia Mleka, Krośniewice − KRS 0000136956
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Gostynin, Leśniewice − KRS 0000314179
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Solcu, Solec − KRS 0000130693
 11. Wytwórnia Pasz Nowa Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000360661

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skierniewicach, Skierniewice − KRS 0000105572
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Łącku, Łąck − KRS 0000216232
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Kazan Mieszalnia Pasz Andrzej Kryska, Kazimierz Kubicki Sp. J., Gostynin − KRS 0000080386
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Polam W Gostyninie, Gostynin − KRS 0000205397
 5. Zarodowa Ferma Kur Rszew-Sp. Z O.O.., Konstantynów Łódzki − KRS 0000107219

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wysokości 1.582.983,70 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Szczutowo, Szczutowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wysokości 1.582.983,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  1.1 Udzielenie kredytu nastąpi w 2015 roku
  1.2 Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach na wniosek Zamawiającego, w terminie zgodnym z zapisem w § 2 pkt 3 umowy z Wykonawcą.
  Podane terminy uruchomienia środków służą Wykonawcy do obliczenia ceny oferty, przy czym Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów
  I transza - 16.11.2015 r. - 500.000,00 zł
  II transza - 30.11.2015 r. - 500.000,00 zł
  III transza - 16.12.2015 r. - 582.983,70 zł
  1.3 Okres kredytowania do 31 grudnia 2023 roku.
  1.4 Spłata kredytu nastąpi w 32 kwartalnych ratach płatnych na ostatni dzień ostatniego miesiąca kwartału, począwszy od dnia 31 marca 2016 roku.
  1.5
  1.6 Spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału począwszy od dnia zawarcia umowy, a od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2023 r. razem ze spłatą rat kapitałowych.
  1.7 Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
  1.8 Stała marża banku płacona w ratach kwartalnych ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału od dnia zawarcia umowy, a od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2023 r. razem ze spłatą rat kapitałowych, nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia od kwoty uruchomionego kredytu w połączeniu z kwotą wynikającą ze stawki WIBOR 3M jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy.
  1.9 Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco z wystawienia Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy wraz z deklaracją wekslową.
  1.10 Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  1.11 Dopuszcza się możliwość wydłużenia spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami poza rok 2023 w przypadku niemożności uchwalenia budżetu w związku z art. 243 uofp.
  1.12 Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 3M z 01 października 2015 r.
  1.13 Zamawiający nie dopuszcza płatności z tytułu prowizji za gotowość, to znaczy, że po podpisaniu umowy do czasu realizacji  transzy Wykonawca nie nalicza prowizji.
  1.14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował go każdorazowo o wysokości należnych kwartalnych odsetek z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym przed terminem spłaty.
  1.15 Informacje o Zamawiającym do wglądu na stronie internetowej:www.szczutowo.nowybip.pl/ menu główne/ budżet gminy/ informacje - sprawozdania z realizacji budżetu - lata 2009-2015
 2. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Włocławek, Włocławek
  Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN. Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN ( jeden milion złotych ) z terminem spłaty do 31 października 2029 roku . Założenia: 1.kwota 1 000 000 zł, 2.termin uruchomienia kredytu - 15.12.2015 r., 3.okres kredytowania: 2015- 2029, 4.rok = 365 dni,
  5.okres karencji - do 30.10.2023 r., 6.spłata raty kapitałowej: ostatni dzień roboczy października, począwszy od 2023 roku, 7.okres karencji w spłacie: do 30. 09.2023 r.
  8.harmonogram spłat: X/2023 - 100 000 zł, X/2024 - 100 000 zł, X/2025 -100 000 zł
  X/2026 -200 000 zł, X/2027 -200 000 zł, X/2028 -200 000 zł, X/2029 - 100 000 zł
  8. Odsetki naliczane za miesiące kalendarzowe, począwszy od dnia uruchomienia kredytu. 9. Oprocentowanie kredytu naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1 M + marża Wykonawcy. Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu Marża Wykonawcy wiążąca w całym okresie kredytowania. 10. Stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych pierwszego dnia każdego miesiąca o wskaźnik uwzględniający stosunek stawki WIBOR 1 M, wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 30 ostatnich dni poprzedzających zmianę oprocentowania + marża Wykonawcy, przy czym jako średnią arytmetyczną z 30 ostatnich dni należy rozumieć średnią arytmetyczną ze wszystkich notowań miesiąca, która ma zastosowanie od 1 dnia roboczego następnego miesiąca. 11. Spłata odsetek od pozostającej do spłaty kwoty kredytu regulowana będzie za miesiące kalendarzowe do 10 dnia każdego miesiąca następującego po okresie obrachunkowym, na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą zapłaty odsetek. W przypadku, gdy dzień zapłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć jako dzień zapłaty odsetek pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć , iż rok stanowi 365 dni. 12.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ.13. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji i opłat z tytułu przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji.14. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.13. Uruchomienie kredytu: uruchomienie środków z kredytu nastąpi na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego kierowanych do banku, najpóźniej 5 dnia od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji o jego uruchomieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie pisemnie, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od niewykorzystanej części kredytu w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat .
 3. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacja zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Rościszewo, Rościszewo
  1. Przedmiot zamówienia Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego w kwocie 1.720.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacja zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2.1. Rodzaj waluty: PLN. 2.2. Kwota kredytu: 1.720.000 zł, słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysiące złotych. 2.3. Okres kredytowania: kwiecień 2015 - 30 listopad 2025 2.4. Przeznaczenie kredytu: pokrycie deficytu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.5. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego /in blanco/ bez protestu wraz z deklaracją wekslową, lub/i w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 2.6. Terminy spłaty kredytu: 30 rat w następujących terminach i kwotach: Rok 2015 - karencja Rok 2016 1. Do 31.03.2016 - 25.000,- zł 2. Do 30.09.2016 - 25.000,- zł Rok 2017 1. Do 31.03.2017 - 25.000,- zł 2. Do 30.06.2017 - 25.000,- zł 3. Do 30.09.2017 - 25.000, - zł 4. Do 30.11.2017 - 25.000, - zł Rok 2018 1. Do 31.03.2018 - 45.000,- zł 2. Do 30.06.2018 - 45.000,- zł 3. Do 30.09.2018 - 45.000, - zł 4. Do 30.11.2018 - 45.000, -zł Rok 2019 1. Do 31.03.2019 - 45.000,- zł 2. Do 30.06.2019 - 45.000,- zł 3. Do 30.09.2019 - 45.000, - zł 4. Do 30.11.2019 - 45.000, - zł Rok 2020 1. Do 31.03.2020 - 45.000,- zł 2. Do 30.06.2020 - 45.000,- zł 3. Do 30.09.2020 - 45.000, - zł 4. Do 30.11.2020 - 45.000, - zł Rok 2021 1. Do 31.03.2021 - 45.000,- zł 2. Do 30.06.2021 - 45.000,- zł 3. Do 30.09.2021 - 45.000, - zł 4. Do 30.11.2021 - 45.000, - zł Rok 2022 1. Do 31.03.2022 - 45.000,- zł 2. Do 30.06.2022 - 45.000,- zł 3. Do 30.09.2022 - 45.000, - zł 4. Do 30.11.2022 - 45.000, - zł Rok 2023 1. Do 31.03.2023 - 45.000,- zł 2. Do 30.06.2023 - 45.000,- zł 3. Do 30.09.2023 - 45.000, - zł 4. Do 30.11.2023 - 45.000, - zł Rok 2024 1. Do 31.03.2024 - 61.250,- zł 2. Do 30.06.2024 - 61.250,- zł 3. Do 30.09.2024 - 61.250, - zł 4. Do 30.11.2024 - 61.250, - zł Rok 2025 1. Do 31.03.2025 - 61.250,- zł 2. Do 30.06.2025 - 61.250,- zł 3. Do 30.09.2025 - 61.250, - zł 4. Do 30.11.2025 - 61.250, - zł 2.7 Spłata odsetek w okresach kwartalnych. 2.8 Oprocentowanie kredytu - według stopy procentowej WIBOR 3 M, powiększone o stalą marżę banku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Marża podana w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Zmiany oprocentowania wynikające ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy. 2.9 Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M w wysokości obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu tj. na dzień 02.04.2015 r. przyjmując jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 29.04.2015 r. 2.10 Zamawiający nie dopuszcza płatności z tytułu jakichkolwiek prowizji i opłat. 2.11 Zamawiający pobierze odsetki za okres faktycznego korzystania z kredytu. 2.12 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu. 2.13 Środki finansowe postawione do dyspozycji po podpisaniu umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego
 4. Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytów długoterminowych
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 1 209 750,00 zł Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 1.209.750,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014. Rodzaj waluty : PLN Kwota kredytu: 1.209.750,00 zł Okres kredytowania: do listopada 2019 r. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014. Rodzaj waluty : PLN Kwota kredytu: 1.000.000,00 zł Okres kredytowania: do listopada 2019 r..
 5. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 2.697.618,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 2.697.618,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

  Kwota kredytu - 2.697.618,00 zł

  Kredyt realizowany będzie w 1 transzy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014r.

  Okres kredytowania 11 lat (2014r. - 2024r.)

  Kredyt spłacany będzie od 2015r. w 40 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwartału.
  Pierwsze 8 rat po 30.000,00 zł (rocznie 120.000,00 zł), następne 8 rat po 65.000,00 zł (rocznie 260.000,00 zł), kolejne 16 rat po 85.000,00 zł (rocznie 340.000,00 zł) oraz 4 raty po 72.500 zł ( rocznie 290.000,00 zł) i 4 ostatnie raty po 71.904,50 zł (rocznie 287.618,00 zł).

  Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od pobrania kredytu do 31 grudnia 2024r. Oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 3M na koniec kwartału powiększone o marżę banku. Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.
  Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 30.09.2014r.
  Do obliczenia ceny ofertowej za datę uruchomienia kredytu w kwocie 2.697.618,00 zł należy przyjąć dzień 30.10.2014r. Faktycznie kredyt uruchomiony zostanie zgodnie z pisemną dyspozycją Gminy Sanniki złożoną na 2 dni przed planowanym uruchomieniem.

  Forma zabezpieczenia kredytu weksel in blanco kredytobiorcy.

  Poza kwotami określonymi w ofercie Banku nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Szczawin Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Listopad 2014 rok 1. Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału w terminie wcześniejszym bez dodatkowych opłat. 3. Charakterystyka kredytu: 1. kwota kredytu 150.000,00 PLN (słownie: : Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2. okres kredytowania: 8 lat 3. karencja w spłacie kredytu do dnia 20 marca 2022 roku 4. spłata kredytu nastąpi w 4 ratach: a) 20 marca 2022 roku kwota - 37.500,00 zł b) 20 czerwca 2022 roku kwota - 37.500,00 zł c) 20 września 2022 roku kwota - 37.500,00 zł d) 20 listopada 2022 roku kwota - 37.500,00 zł 5. spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie w ostatnim dniu kończącym miesiąc. 6. w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. 7. Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia uruchomienia kredytu. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust. 9. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco Zamawiającego z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji. 11. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni przyznanego kredytu. 13. Koszty obsługi kredytu stanowią: 1) oprocentowanie kredytu. 2) prowizje od kwoty udzielonego kredytu 3) inne opłaty związane z udzieleniem kredytu, 14. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu ze wskazaniem sposobu naliczania odsetek. 15. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego: Nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.
 7. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000 zł
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.100.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocierzew Południowy nr XLIII/213/14 z dnia 14.08.2014 r.
  Charakterystyka kredytu:
  1) Wykonawca udzieli kredytu w walucie polskiej w wysokości 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych 00/100), na warunkach określonych w umowie kredytowej.
  2) Kredyt wypłacony zostanie w dwóch transzach, pierwsza nie później niż 23.10.2014 r. w kwocie 700.000 zł druga nie później niż 01.12.2014 r. w kwocie 400.000 zł, na rachunek Zamawiającego nr 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010. Podane daty są datami orientacyjnymi podanymi do wyliczenia kosztu kredytu. Rzeczywiste data przekazania środków określone zostaną przez zamawiającego.
  3) Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. i spłacany w latach 2016-2020.
  4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania.
  5) Spłata kapitału następować będzie w równych ratach kwartalnych od dnia 31.03.2016 r. do 31.12.2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia okresu karencji w spłacie kredytu.
  6) Spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu, kwartalnie bez karencji.
  7) Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do ostatniego dnia każdego kwartału.
  8) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
  9) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w okresach kwartalnych jako suma stawki WIBOR dla lokat trzymiesięcznych plus marża bankowa Wykonawcy ustalona na podstawie złożonej oferty i stała w okresie kredytowania. Do obliczenia ceny ofertowej Wykonawca przyjmie wysokość stawki WIBOR z dnia 19.09.2014 r.
  10) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  11) Składając ofertę koszty udzielonego kredytu należy wyliczyć od dnia postawienia do dyspozycji środków tj. od dnia 23.10.2014 r. i 01.12.2014 r.
  12) Zamawiający ma prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed terminem spłaty.
  13) Przedterminowa spłata całości lub części kredytu nie podlega naliczaniu dodatkowych opłat.
  14) Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2020 r.
  15) Zamawiający zastrzega wydłużenie okresu spłaty kredytu za zgodą Banku, nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 r.
  16) Harmonogram spłaty kredytu zostanie ustalony w ofercie oraz w umowie kredytowej.
  17) Spłata kredytu zabezpieczona zostanie wekslem in blanco.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800000 zł dla Gminy Nowe Ostrowy
  Zamawiający: Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 800 000,00 PLN, słownie: siedemset tysięcy złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 rok oraz na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Nowe Ostrowy - zgodnie z uchwałą Nr XLV 313 -14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 sierpnia 2014 roku. 2. Dzień podpisania umowy będzie dniem wypłaty kredytu w jednej transzy. 3. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2015 - 2020 wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 4. Odsetki naliczane będą w miesięcznych cyklach odsetkowych wg obowiązujących stóp procentowych. 5. Spłata odsetek od miesiąca następnego po wypłacie kredytu. 6. Dla celów porównania ofert cena oferty (koszt kredytu) powinna być wyliczona w oparciu o oprocentowanie wg formuły: WIBOR 1M obowiązujący w dniu 8 września 2014 r. tj. 2,60 plus marża bankowa. Forma zabezpieczenia kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na którym zostania złożona kontrasygnata skarbnika gminy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu. 8. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz. 9. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do siwz załącza dokumenty wyszczególnione w załącznikach. 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.
 9. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w 2014 roku w kwocie 994.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w kwocie 258.000,00 PLN oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 736.000,00 PLN z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w Pacynie
  Zamawiający: Gmina Pacyna, Pacyna
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 994.000,00 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w kwocie 258.000,00 PLN oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 736.000,00 PLN z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w Pacynie. Kredyt zostanie udzielony w walucie polski złoty (PLN). 2. Udzielony kredyt wpłynie bezpośrednio na konto Zamawiającego. 3. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 30 listopada 2021 r. (ostatnia rata). Terminem uruchomienia kredytu jest dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.Karencja w spłacie kredytu, będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do 30 września 2018r. (termin płatności pierwszej raty). Spłata kredytu rozpocznie się od 30 września 2018 r. 4. Spłata kredytu nastąpi w 8 (słownie: ośmiu) ratach kapitałowych, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Płatność pierwszej raty kapitałowej nastąpi 30 września 2018 r., natomiast płatność ostatniej raty kapitałowej nastąpi 30 listopada 2021 r. Pozostałe raty płatne będą zawsze dwukrotnie w ciągu roku - 30 września oraz 30 listopada. Za dzień uruchomienia kredytu uważa się dzień przelewu środków na rachunek Zamawiającego, powinien to być dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca uruchomienia kredytu. Pierwsza płatność odsetek nastąpi 30 września 2014 r., natomiast płatność ostatnich odsetek nastąpi 30 listopada 2021 roku. Odsetki naliczane będą od niespłaconego kapitału. 6. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. 7. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę zaproponowaną przez Wykonawcę. Wysokość zmiennej stawki (WIBOR 1M), ustalana będzie na podstawie jej wysokości w ostatnim dniu roboczym miesiąca, poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane. Marża Wykonawcy jest stałą przez cały okres kredytowania. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zastrzega, że zmianie może ulec przewidywany termin uruchomienia kredytu (zależy to od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), w takim przypadku Wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający nie przewiduje żadnej prowizji bankowej czy dodatkowych opłat z tytułu zawarcia lub wykonania umowy kredytu. 9. Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy Pacyna, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.632.000 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy
  Zamawiający: Gmina Rościszewo, Rościszewo
  1. Przedmiot zamówienia Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego w kwocie 1.632.000 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy. 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2.1. Rodzaj waluty: PLN. 2.2. Kwota kredytu: 1.632.000 zł, słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych. 2.3. Okres kredytowania: sierpień 2014- 31 grudnia 2025 2.4. Przeznaczenie kredytu: pokrycie deficytu gminy 2.5. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego (in blanco) bez protestu wraz z deklaracją wekslową, lub/i w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 2.6. Terminy spłaty kredytu: 30 rat w następujących terminach i kwotach: Rok 2015 - karencja Rok 2016 1. Do 30.04.2016 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2016 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2016 - 54.400, - zł Rok 2017 1. Do 30.04.2017 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2017 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2017 - 54.400, - zł Rok 2018 1. Do 30.04.2018 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2018 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2018 - 54.400, - zł Rok 2019 1. Do 30.04.2019 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2019 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2019 - 54.400, - zł Rok 2020 1. Do 30.04.2020 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2020 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2020 - 54.400, - zł Rok 2021 1. Do 30.04.2021 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2021 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2021 - 54.400, - zł Rok 2022 1. Do 30.04.2022 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2022 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2022 - 54.400, - zł Rok 2023 1. Do 30.04.2023 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2023 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2023 - 54.400, - zł Rok 2024 1. Do 30.04.2024 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2024 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2024 - 54.400, - zł Rok 2025 1. Do 30.04.2025 - 54.400,- zł 2. Do 31.08.2025 - 54.400,- zł 3. Do 31.12.2025 - 54.400, - zł 2.7 Spłata odsetek w okresach kwartalnych. 2.8 Oprocentowanie kredytu - według stopy procentowej WIBOR 3 M, powiększone o stalą marżę banku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Marża podana w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Zmiany oprocentowania wynikające ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy. Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M w wysokości obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu tj. na dzień 24.07.2014 r. 2.9 Zamawiający nie dopuszcza płatności z tytułu jakichkolwiek prowizji i opłat
 11. Udzielenie Gminie Kiernozia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia Gminie Świdnica długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec i Lipno wg niżej wymienionych warunków: a) wysokość udzielonego kredytu - 1.243.000 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), b) środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu, na rachunek zamawiającego w następujących transzach i terminach: I transza w kwocie 369.000 zł w dniu 30 listopada 2011 r., II transza w kwocie 874.000 zł w dniu 22 grudnia 2011 r., ale nie później niż do 31.12.2011 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kwot i terminów transz kredytu, c) okres kredytowania: XI.2011 r. - 30.IX.2021 r. d) karencja w spłacie kredytu do 30.XII.2012 r. e) spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych na ostatni dzień roboczy, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu, - ostatni okres obrachunkowy zakończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. f) spłata kredytu następować będzie w 36 kwartalnych ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 35.500 zł płatna po upływie okresu karencji, tj. do 30 grudnia 2012 r., następne 35 rat po 34.500 zł, płatnych w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał kalendarzowy. g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji również w okresie karencji w spłacie h) w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu również w okresie karencji - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, i) spłata odsetek w okresach kwartalnych - na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego. Do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty - rok 365/366, j) oprocentowanie kredytu - zmienne, według stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M, ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień wykorzystania kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe, poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M dla drugiego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M, k) Wykonawca zapewnia postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Pobrana wcześniej prowizja banku w tym przypadku podlega zwrotowi proporcjonalnie do faktycznie wykorzystanego kredytu, m) Wykonawca nie będzie naliczał odsetek oraz żadnych innych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu, n) kredyt udzielony będzie w złotych polskich, o) forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco, przy kontrasygnacie Skarbnika.
 12. Usługi bankowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji mających otworzyć i prowadzić rachunek pomocniczy PUP w Płocku i dokonywać z tego rachunku wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw, dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych.
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych pobierających świadczenia miesięcznie z poszczególnych gmin:
  Z gminy Bodzanów - około 50
  Z gminy Bielsk - około 60
  Z gminy Brudzeń Duży - około 60
  Z gminy Bulkowo - około 50
  Z gminy Łąck - około 40
  Z gminy Mała Wieś - około 30
  Z gminy Nowy Duninów - około 60
  Z gminy Radzanowo - około 60
  Z gminy Stara Biała - około 70
  Z gminy Staroźreby - około 60
  Z gminy Słupno - około 40
  Z gminy Słubice - około 30
  Z Miasta i Gminy Drobin - około 70
  Z Miasta i Gminy Gąbin - około 60
  Z Miasta i Gminy Wyszogród -około 30
  Płock - około 70
  Liczba bezrobotnych i innych osób uprawnionych do wypłaty świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest liczbą stałą. Liczba ta w każdym miesiącu może być inna z uwagi, że osoby tracą prawo do zasiłku po ustawowym okresie jego pobierania, podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, rozpoczynają pozarolniczą działalność gospodarczą, rejestrują się jako bezrobotne itd.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłate wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
  Zamawiający: Gmina Nowy Duninów, Nowy Duninów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na następujących warunkach:
  1. Udzielenie kredytu w kwocie 600 000,00 zł w trakcie 2011 roku.
  2. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30.12.2011r.
  3. Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje transze przydzielonego kredytu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego oraz w kwocie wskazanej przez zamawiającego.
  4. Okres kredytowania 7 lat, tj. do 30.10.2017r.
  5. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 6 lat w okresie od 30.06.2012r. Do 30.10.2017r.
  6. Spłata odsetek w okresie od roku 2011 do 31.10.2017r.
  7. Spłata kapitału trzy razy w roku 2012, tj. do 30.06., 30.08, 30.10. oraz cztery razy w latach 2013-2017, tj. do 30.04., 30.06., 30.08. oraz do 30.10., zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
  8. Spłata odsetek - kwartalna (w ostatnim dniu kwartału).
  9. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
  10. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 05.04.2011r. oraz datę jego uruchomienia na dzień 20.04.2011r.
  11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy.
  12. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco.
  13. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyn.
  15. W przypadku niewykorzystania transz kredytu lub jego części Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami
 14. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 978000 zł
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 978 000,00 zł. Okres kredytowania: do końca 2015r. Karencja w spłacie kapitału: do 31.01.2011r. Spłata odsetek: w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Rodzaj waluty: PLN.
 15. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 560 000,00zł
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 560 000,00 zł. Okres kredytowania: do końca 2014r. Karencja w spłacie kapitału: do 31.01.2011r. Spłata odsetek: w ratach miesięcznych. Rodzaj waluty: PLN.
 16. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 349 426,00 zł
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 349 426,00 zł. Okres kredytowania: do końca 2013r. Karencja w spłacie kapitału: do 31.01.2011r. Spłata odsetek: w ratach miesięcznych. Rodzaj waluty: PLN.
 17. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 95 671,00zł
  Zamawiający: Gmina Gostynin, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację n/w zadania: Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy - Sokołów - II etap w wysokości 95 671,00 zł. Okres kredytowania: do końca 2012r. Karencja w spłacie kapitału: do 31.01.2011r. Rodzaj waluty: PLN.
 18. obsługa bankowa Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Gostyninie, Gostynin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie w zakresie:
  1) przyjmowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy,
  2) realizacji wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków, podatnikom objętym właściwością tut. Urzędu Skarbowego, których wypłat w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy,
  3) przyjmowania innych należności.

Inne osoby dla Michalska Ewa (53 osoby):