Kogo reprezentuje osoba

Michalska Grażyna

w KRS

Grażyna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grażyna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Jawor (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Zygmunt, Bik Danuta Halina, Bik Katarzyna Magdalena, Bobowski Ryszard, Chmiel Ewa, Chomiak Jan, Cydzik Halina, Czechowska Barbara Janina, Dębicki Mariusz, Drążkiewicz Agnieszka, Drożdżewska Maria Zofia, Fartuszyńska Czesława, Gąsewicz Aleksandra, Górska Elżbieta, Gottlieb Maria, Grabarczyk Krystyna, Grenda Mieczysław Piotr, Grzegorczyn Michał Tadeusz, Hamkało Beata Maria, Jakimko Daniel Lucjan, Janczewska Anna, Janeczko Kus Anna Maria, Jaworska Demska Małgorzata Joanna, Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Halina Bożena, Kapitan Renata Anna, Karwacka Anna Małgorzata, Kawa Zofia Marcjanna, Kozieł Renata Janina, Kołodziej Andrzej Karol, Kołodziej Magdalena Elżbieta, Kołodziej Zbigniew Witold, Krawczyk Tadeusz, Kulpińska Alicja, Leniuch Bernadeta Maria, Lipa Bogusława, Majewska Halina Stanisława, Malinowska Bożena Dorota, Martyniak Lech Jowita Anita, Mazur Seweryn, Małecki Kazimierz Jan, Meslik Aneta Alicja, Micek Władysława Janina, Miler Marzenna, Pakla Czesław Cyprian, Panas Justyna Anna, Pierzak Wieńczysław, Pokora Anna Izabela, Przymuszała Sławomir, Puchała Grażyna Maria, Rachalewicz Daniel Artur, Reda Helena, Rudnicka Serwata Marta Ewa, Rybczyńska Alicja, Sajnóg Mariusz, Semik Adriana, Siczek Agnieszka Ewa, Sordyl Krystyna Wioletta, Sowa Marek, Staszak Bogdan Roland, Suder Irena Bożena, Szczepanik Andrzej Antoni, Słowik Witold Aleksander, Taborska Małgorzata Aleksandra, Tomaszek Irena, Tracz Zygmunt, Tłusty Waldemar, Wilkowska Maria, Żółty Robert Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wasiak Bogumił

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Jaworze, Jawor − KRS 0000111618
 3. Gminny Ośrodek Zdrowia W Mściwojowie, Mściwojów − KRS 0000063214
 4. Grupa Producentów Zbóż Jawrol Sp. Z O.O., Sokola − KRS 0000143512
 5. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Mściwojowie, Mściwojów − KRS 0000097879
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Pichorowicach, Pichorowice − KRS 0000392614
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Pogwizdowie, Pogwizdów − KRS 0000020051
 9. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Jawor − KRS 0000127848
 10. Spółdzielnia Produkcji Rolnej W Męcince, Nowa Męcinka − KRS 0000173117
 11. Stowarzyszenie Kaczawskie, Mściwojów − KRS 0000134817
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu, Udanin − KRS 0000312557
 13. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice, Tomkowice − KRS 0000302890
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej, Nowa Wieś Wielka − KRS 0000285794
 15. Stowarzyszenie Razem Dla Jaroszowa, Jaroszów − KRS 0000467465
 16. Stowarzyszenie Sołtysów Dolny Śląsk, Legnica − KRS 0000137736
 17. Stowarzyszenie Śpiewacze - Męski Chór Dnia Jednego, Prochowice − KRS 0000313102

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agroplon Sp. J., Fijałkowski Andrzej-gonera Katarzyna, Piotrowice − KRS 0000102956
 2. Bank Spółdzielczy W Głogowie, Głogów − KRS 0000058830
 3. Bank Spółdzielczy W Żmigrodzie, Żmigród − KRS 0000127384
 4. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Jawor − KRS 0000148336
 6. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 7. Lirpol Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000161775
 8. Pol-impex Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000166250
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Rataj W Jaworze, Jawor − KRS 0000282100
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, Pogwizdów − KRS 0000201121
 11. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Ekorol - Mściwojów, Mściwojów − KRS 0000222667
 12. Südzucker Polska S.A., Wrocław − KRS 0000134177
 13. Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Strzegom − KRS 0000241233

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Obsługa kasowa urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego - obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Jaworze.
  Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktu kasowego dla Urzędu Skarbowego w Jaworze ul. Gagarina 5, 59-400 Jawor.
  2. Zamawiający wymaga by miejscem prowadzenia punktu kasowego była placówka Wykonawcy znajdująca się w tej samej miejscowości co Urząd Skarbowy, dla którego świadczona jest usługa.
  3. Obsługa kasowa obejmuje w szczególności:
  1) Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy;
  2) Dokonywanie zwrotów:
  a) nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznań rocznych,
  b) nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn,
  c) niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z decyzją Urzędu Skarbowego.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady i warunki na jakich Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie opisane są w Projekcie umowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
  6. Realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). W związku z tym, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby osoba świadcząca pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi personalnej punktu kasowego, była zatrudniona na umowę o pracę rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
 2. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.400.000 zł w tym na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (kwota 181.850 zł) oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także sfinansowanie planowanego deficytu”
  Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.400.000 zł, (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)w tym na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej (kwota 181.850 zł), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na następujących warunkach: 1) Kredyt w kwocie do 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) 2) Kredyt w PLN 3) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej w banku lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy kredytu. 4) Okres spłaty kapitału 1.01.2018 r. – 30.11.2027 r. 5) Spłata rat kapitałowych – wg harmonogramu wskazanego w pkt. 5 niniejszej SIWZ; 6) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR – 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego dnia notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy. 7) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. 8) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie. 9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie. 10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika. 12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika. 13) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. 15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu ,bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Wądroże Wielkie, 17) Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: prowizji przygotowawczej, prowizji od przyznanego kredytu, prowizji za rozpatrzenie wniosku.