Kogo reprezentuje osoba

Michalska Katarzyna Beata

w KRS

Katarzyna Beata Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Beata
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1968 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieślik Kazimierz Piotr, Jaworska Klinowska Anna Teresa, Śpiewak Beata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tybur Jagna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzyńska Agnieszka Renata, Jaworska Klinowska Anna Teresa, Kapiczenko Marek, Kowalczyk Sabina, Małek Robert Antoni, Pabiańczyk Rafał, Tuleja Tomasz Wiktor

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cami Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000144994
 2. Cami-fundacja Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej, Kraków − KRS 0000622378
 3. Fundacja Dzień Dobry, Przysietnica − KRS 0000556520
 4. Ratunek Oparzonym, Kraków − KRS 0000231866
 5. Rm Pabiańczyk Sp. J., Kraków − KRS 0000879529
 6. Rp Clinic Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000889835
 7. Stowarzyszenie Pomocy Polakom Na Wschodzie Kresy, Kraków − KRS 0000114542

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gabinet Chirurgii Plastycznej Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000082331
 2. H. Cichecka-adamczyk, K. Cieślik, F. Kowalski Sp. J., Kraków − KRS 0000393025
 3. Młyn 1885 Spółka Z Graniczoną Odpowiedzialnością, Kraków − KRS 0000117294
 4. Multi Management Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000255838
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Art - Medicina Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000325468
 6. Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Warszawa − KRS 0000044714

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
  1. Kod CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.
  2. Przedmiotem postępowania jest zlecenie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w specjalnościach i poradniach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ:
  Lp. Nazwa Poradni
  1. Poradnia Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
  2. Poradnia Otolaryngologiczna

  3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia określonymi w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie określenia warunków zawierania
  i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w rodzaju leczenie szpitalne.
  4. Świadczenia udzielane będą w ilości odpowiadającej ilości zakontraktowanych przez Szpital świadczeń - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia. Liczbę punktów do zrealizowania w okresie realizacji umowy określa załącznik nr 1 do SIWZ.
  5. W przypadku przekroczenia określonych w załączniku nr 1 do SIWZ ilości świadczeń, koszty wykonanych ponad limit świadczeń ponosi Wykonawca. Rozliczenie kosztów następować będzie po każdym kwartale. Szpital nie zapłaci Wykonawcy za świadczenia zrealizowane ponad limit określony w umowie. W przypadku otrzymania przez Szpital zapłaty za świadczenia zrealizowane ponad limit, Szpital zapłaci Wykonawcy za wykonane świadczenia zdrowotne ponad limit określony w umowie na zasadach ogólnych.
  6. Liczba godzin i liczba świadczeń do zrealizowania, o której mowa wyżej może się zwiększyć i zmniejszyć
  z inicjatywy Szpitala.
  7. O zwiększeniu i zmniejszeniu liczby godzin i liczby świadczeń Szpital zobowiązany będzie uprzedzać Wykonawcę, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, podając liczbę godzin, w ciągu których będą udzielane świadczenia oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.
  8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 2.
  9. Szpital określa maksymalny poziom kosztów badań wykonywanych w poszczególnych poradniach
  w miesiącu. Koszty określa załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przekroczenia kosztów określonych
  w załączniku 4 Wykonawca zostanie obciążony nieuzasadnionymi kosztami badań zrealizowanych ponad określony limit. Rozliczenie następować będzie kwartalnie. W przypadku przekroczenia limitu kosztów Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala, bądź osoba przez niego wyznaczona, dokona oceny pod względem medycznym konieczności poniesienia poszczególnych kosztów i podejmie decyzję dotyczącą ich zasadności.
  10. Wykonawca odpowiada za decyzje lekarzy podejmowane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala.
  11. Zakresy świadczeń opieki zdrowotnej mogą się zmieniać z trakcie realizacji umowy z przyczyn
  i w sposób określony w umowach z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub innym płatnikiem oraz w wyniku zawarcia przez Szpital nowych umów. Na takich samych zasadach mogą być zmieniane zasady wykonywania, rozliczania oraz sprawozdawania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, które będą wprowadzane aneksem do umowy.
  12. Niniejsza SIWZ będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
  13. Świadczenia, o których mowa w Rozdziale I ust. 2 udzielane będą w oparciu o harmonogram, zawierający wykaz dni i godzin, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne, imię i nazwisko, nr telefonu (telefonów) oraz specjalizację lekarza lub kierunek specjalizacji lekarza-rezydenta, który będzie udzielał świadczeń zdrowotnych. W przypadku lekarza - rezydenta dodatkowo podać należy dokładną datę rozpoczęcia specjalizacji. Pełny harmonogram pracy poradni uwzględniający w/w informacje przekazany zostanie przez Przyjmującego zamówienie przed podpisaniem umowy i stanowić będzie załącznik do umowy.
  14. Harmonogramy poradni specjalistycznych będą stałe w okresie obowiązywania umowy. Harmonogramy zatwierdzane będą przez Dyrektora do spraw Lecznictwa, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala lub upoważnioną przez niego osobę.
  15. Harmonogram poszczególnych poradni powinien uwzględniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Poradnie winny być czynne w przedziale godzinowym określonym w załączniku nr 5, przy czym liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych winna odpowiadać zakontraktowanej liczbie porad/punktów. Minimalną liczbę godzin świadczeń określa załącznik 5.
  16. W przypadku nieobecności lekarza Wykonawcy wymienionego w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania zastępstwa na czas nieobecności lekarza wymienionego
  w harmonogramie. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiana ta musi zostać zatwierdzona przez Kierownika Poradni Specjalistycznych.
  17. Za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada kierownik do spraw medycznych Wykonawcy lub osoba wskazana w ofercie jako odpowiedzialna za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania.
  18. Ramowy zakres czynności lekarzy w poradniach określa załącznik nr 3.
  19. Lekarze Wykonawcy zobowiązani będą do kierowania pacjentów wymagających hospitalizacji do oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
  20. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Szpitala będzie Kierownik Zespołu Poradni Szpitalnych.
  21. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie osób udzielających na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej jest Wykonawca. Zasady i sposób korzystania z odzieży i obuwia ustalane są według przepisów obowiązujących w Szpitalu. Zasady te mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany sposobu ochrony przed zakażeniami szpitalnymi lub w związku z nowymi osiągnięciami nauki i techniki albo zmianą przepisów prawa.
  22. Szpital wyznaczy dla Wykonawcy pomieszczenie wyposażone w zamykane szafki, w których udzielający świadczeń zdrowotnych będą mogli przechowywać odzież i obuwie.
  23. Do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętej postępowaniem stosowane będą wewnętrzne przepisy Szpitala, dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności Statut Szpitala, Regulamin Porządkowy i wewnętrzne Zarządzenia Prezesa. Przepisy te zostaną przekazane przedstawicielowi Wykonawcy, który zobowiązany będzie zapoznać z nimi udzielających w Szpitalu świadczeń zdrowotnych lekarzy Wykonawcy.
  24. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w SIWZ będą zawarte w podpisanej
  z Wykonawcą, wybranym w przedmiotowym postępowaniu, umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6,
  a której akceptacja jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu.
  25. W przypadku gdy pracownik zatrudniony na umowę - zlecenie w NZOZ jest pracownikiem etatowym Szpitala, to Zamawiający, na podstawie potwierdzonych przez Wykonawcę rachunków, nalicza i potrąca ZUS i inne składowe, a Wykonawca uzyskuje wynagrodzenie, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną na realizację usługi, a sumą rachunków Zleceniobiorcy (kompensata). Wykonawca zobowiązany jest podłączyć rachunki pod fakturę, płatność nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy.

Inne osoby dla Michalska Katarzyna Beata (90 osób):