Kogo reprezentuje osoba

Michalska Marianna Krystyna

w KRS

Marianna Krystyna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Drugie imię:Krystyna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Chmielnik (Świętokrzyskie), Śladków Mały (Świętokrzyskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmiel Adam Jerzy, Długosz Danuta, Kapusta Józef, Kułagowski Artur, Lech Kazimierz Leonard, Ogłoza Stanisława Wanda, Pawlik Lucjanna, Pawlikowski Mieczysław, Ślusarski Waldemar Janusz, Smerdel Marta Wanda, Słomka Jan Stanisław, Wiewióra Mirosław Marek, Żakowska Urszula Agnieszka, Żakowski Andrzej Włodzimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Anna Teresa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000094570
 2. Bank Spółdzielczy W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000141165
 3. Janpol Sp. Z O.O., Chmielnik − KRS 0000531205
 4. Janpol Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Chmielnik − KRS 0000538973
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Osinach, Osiny − KRS 0000050489
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Suliszowie, Suliszów − KRS 0000200663
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000115186
 8. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce − KRS 0000098045
 9. Stowarzyszenie Gęś Kielecka Z Tradycjami, Chmielnik − KRS 0000422718
 10. Stowarzyszenie Kawaleria Różane Wzgórze, Lubania − KRS 0000581926
 11. Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze W Pierzchnicy, Pierzchnica − KRS 0000004792
 12. Stowarzyszenie Z Pomocą Szpitalowi W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000505427
 13. Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej, Pierzchnica − KRS 0000288408
 14. Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Turystyki Dolina Sanicy, Śladków Mały − KRS 0000017534
 15. Świętokrzyski Związek Hodowców Owiec i Kóz, Kielce − KRS 0000202126
 16. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej, Chmielnik − KRS 0000281869

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, Pierzchnica − KRS 0000102344
 2. Gminna Mleczarnia W Pierzchnicy Sp. Z O.O., Pierzchnianka − KRS 0000153120
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Chmielnik − KRS 0000215542
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Samopomoc Chłopska Sp. Z O.O. W Kielcach, Kielce − KRS 0000203677
 5. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Piotrków Trybunalski − KRS 0000198037
 6. Społeczny Ruch Trzeźwości W Pierzchnicy, Pierzchnica − KRS 0000014317
 7. Zakład Komunalny W Pierzchnicy Sp. Z O.O., Pierzchnica − KRS 0000453252
 8. Zakład Przetwórstwa Spożywczego Sp. Z O.O. W Pierzchnicy, Pierzchnica − KRS 0000206302
 9. Zakład Usług Komunalnych W Chmielniku Sp. Z O.O., Zrecze Duże − KRS 0000425620

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN Gminie Chmielnik
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 000.000,00 PLN dla Gminy Chmielnik z przeznaczeniem na: a) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy w kwocie 1 000 000,00 PLN. b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 PLN. Kredyt udzielony zostanie w wysokości 2.000.000 zł w transzach uruchamianych na wniosek i w wysokościach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego do dnia 31.12.2015 r. Uruchamianie transzy kredytu nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego składanego do banku,
  ( pisemnie, mailem lub faksem) nie później niż w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę ( zgodnie z kryterium oceny) tj. określoną ilość dni roboczych przed planowaną datą wypłaty.Karencja w spłacie kapitału - do 29.09.2016r. Spłata kapitału - do 30.09.2030r. Planowane daty i kwoty spłaty:1) do 30-09-2016-25 000,00 2)do 30-09-2017 150 000,00; 3) do 30-09-2018-150 000,00 zł; 4)do 30-09-2019 - 150 000,00 5)do 30-09-2020-150 000,00; 6)do 30-09-2021-150 000,00 7)do 30-09-2022 -150 000,00 8)do 30-09-2023 -50 000,00 9)do 30-09-2024 - 50 000,00 10)do 30-09-2025-150 000,00 11)do 30-09-2026-150 000,00 12) do 30-09-2027 150 000,00 13)do 30-09-2028- 150 000,00 14) do 30-09-2029-200 000,00 15) do 30-09-2030 -175 000,00. a) Spłata kredytu następować będzie wg w / w harmonogramu spłat od 30.09.2016 r. do 30.09.2030 r., przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty rat kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. b) Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych i będą podlegać spłacie w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca po otrzymaniu od Wykonawcy informacji ( fax, e-mail) o ich wysokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu. Wykonawca zobowiązuje się zatem, że w przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości mniejszej od planowanej kwoty, powyższa okoliczność nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu ( rat ), bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 2., Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. Opinia RIO w Kielcach o możliwości spłaty przez Gminę Chmielnik kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł zostanie przedstawiona na stronie BIP www.chmielnik.biuletyn.net natychmiast po jej otrzymaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r..
 2. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 725 000 zł
  Zamawiający: Gmina Pierzchnica, Pierzchnica
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Pierzchnica w wysokości 725000,00 PLN słownie:siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych o okresie spłaty 12 lat. Kredyt przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wynikających z rozchodów budżetu roku 2014 w wysokości 625 000 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2014 w wysokości 100 000 zł. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach,o których będzie informował wykonawcę nie później niż z jednodniowym wyprzedzeniem. Spłaty rat kredytu kapitału dokonywane będą w ratach kwartalnych w niżej wymienionym harmonogramie: rok 2025 4 rat po 31 250,00 zł marzec, maj, wrzesień, listopad, rok 2026 4 rat po 150 000,00 zł marzec, maj, wrzesień, listopad,płatne na koniec każdego miesiąca. Spłata odsetek dokonywana będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym została uruchomiana pierwsza transza kredytu, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank pocztą lub faxem na co najmniej 4 dni przed datą płatności odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty rat kapitałowych lub odsetkowych przypadnie w dzień wolny od pracy, zamawiający dokona wymaganej spłaty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:stałej w okresie kredytowania marży banku, zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych WIBOR 1M. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych, notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie jednomiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku w wysokości p.p stałą w okresie kredytowania. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M na dzień 19.05.2014 tj 2,62 procent . O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca bank powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pełnego wykorzystania kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 396 000,00 PLN Gminie Chmielnik
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 396.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany termin uruchomienia kredytu: - jednorazowo 10 czerwca 2014 r. Ostateczny termin uruchomienia kredytu zostanie określony w pisemnym wniosku Zamawiającego. Karencja w spłacie kapitału - do 30.10.2015r. Spłata kapitału - do 31.10.2030r. Planowana data spłaty: 1-do 31-10-2015 - kwota raty 6 000,00; 2-do 31-10-2016 - kwota raty 45 000,00; 3- do 31-10-2017- kwota raty 45 000,00; 4- do 31-10-2018 - kwota raty 50 000,00; 5 - do 31-10-2019 - kwota raty 50 000,00; 6 - do 31-10-2020 - kwota raty 50 000,00; 7 - do 31-10-2021 - kwota raty 50 000,00; 8 - do 31-10-2022 - kwota raty 50 000,00; 9 - do 31-10-2023 - kwota raty 50 000,00; 10- do 31-10-2024- kwota raty 50 000,00; 11- do 31-10-2025- kwota raty 150 000,00; 12- do 31-10-2026- kwota raty 150 000,00; 13- do 31-10-2027- kwota raty 150 000,00; 14- do 31-10-2028- kwota raty 150 000,00; 15- do 31-10-2029- kwota raty 150 000,00; 16 - do 31-10-2030- kwota raty 200 000,00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 PLN Gminie Chmielnik
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  1.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.
  2.Planowane terminy uruchomienia kredytu:
  - jednorazowo 20 grudzień 2013 r.
  Ostateczny termin uruchomienia kredytu zostanie określony w pisemnym wniosku Zamawiającego
  3.Karencja w spłacie kapitału - do 31.12.2014r.
  4.Spłata kapitału - do 31.12.2028r.

  Planowana data spłaty i kwota raty
  1. do 31-12-2014 - 20 000,00 zł.
  2. do 31-12-2015 - 20 000,00 zł.
  3. do 31-12-2016 - 20 000,00 zł.
  4. do 31-12-2017 - 20 000,00 zł.
  5. do 31-12-2018 - 20 000,00 zł.
  6. do 31-12-2019 - 50 000,00 zł.
  7. do 31-12-2020 - 50 000,00 zł.
  8. do 31-12-2021 - 50 000,00 zł.
  9. do 31-12-2022 - 50 000,00 zł.
  10. do 31-12-2023 - 50 000,00 zł.
  11. do 31-12-2024 - 50 000,00 zł.
  12. do 31-12-2025 - 50 000,00 zł.
  13. do 31-12-2026 - 50 000,00 zł.
  14. do 31-12-2027 - 50 000,00 zł.
  15. do 31-12-2028 - 50 000,00 zł.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 049 300,00 PLN Gminie Chmielnik.
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 049.300,00 PLN z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu - 38 850,00 -spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 2 010 450,00. Planowane terminy uruchomienia kredytu: I transza - 10 kwiecień 2013 r. w kwocie 1 249 300,00 II transza - 10 wrzesień 2013 r. w kwocie 800 000,00 Ostateczny termin uruchomienia transz zostanie określony w pisemnym wniosku Zamawiającego . Karencja w spłacie kapitału - do 30.07.2015r. Spłata kapitału - do 31.07. 2022r. Planowana data spłaty do 31-07-2015- kwota raty -19 300,00 do 31-07-2016- Kwota raty-30 000,00 do 31-07-2017-Kwota raty- 350 000,00 do 31-07-2018- Kwota raty- 350 000,00 do 31-07-2019- Kwota raty -350 000,00 do 31-07-2020- Kwota raty-350 000,00 do 31-07-2021- Kwota raty - 350 000,00 do 31-07-2022- Kwota raty- 250 000,00 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 PLN Gminie Chmielnik.
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000, PLN na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Karencja w spłacie kapitału - do 30.03.2014r. 3. Spłata kapitału - do 30.11. 2015r. - w roku 2014 : 31.03 - 100.000,00 PLN 30.09 - 100.000,00 PLN 30.11 - 100.000,00 PLN - w roku 2015 : 30.09 - 100.000,00 PLN 30.11 - 100.000,00 PLN Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów..
 7. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy (ujętych w załączniku nr 1 oraz ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy) w okresie od 01.01.2013 do 31. 12.2017 polegająca na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących dla 11 jednostek organizacyjnych 2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 10 jednostek, - sum depozytowych 2 jednostki - innych np. PKZP) Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się - 12 rachunków bieżących ( podstawowych) - 14 rachunków pomocniczych - 6 subkont do rachunków bieżących 3) jednostki organizacyjne Gminy tworzą wydzielone rachunki bankowe (subkonta) do obsługi projektów wg zawartych umów o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Liczba rachunków uzależniona jest od podpisanych umów na dofinansowanie. W okresie realizacji Umowy Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych opłat za prowadzenie subkonta oraz osiągania przychodów od środków na nich ulokowanych. 4) uruchomieniu jednolitego oprogramowania typu home, corporate banking lub internetowego do obsługi rachunków bankowych wszystkich jednostek Gminy, która ma umożliwić w szczególności: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki, b) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków (w tym kredytowych), c) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku, d) import przelewów przygotowanych w systemie księgowym Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, e) zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i wielostanowiskowej możliwość pracy wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła, f) generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego, g) przeszkolenie wskazanych pracowników jednostek organizacyjnych, w zależności od zgłaszanych potrzeb. h) instalacja, przeszkolenie oraz serwis systemu prowadzona będzie bez dodatkowych opłat, 5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, realizacja przelewów w formie papierowej, 6) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach (overnight), o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 100.000,- zł, Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 100 dni w roku, na średnią wartość 800 0000,- zł. 7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych), 8) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na następujących warunkach: a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy, b) wykorzystywanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji Zamawiającego. Wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejską
  w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Kwota kredytu nigdy nie przekroczy limitu ustalonego w odrębnej umowie-aneksie do umowy. d) kredyt udzielony zostanie bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu, pobierane z bieżącego rachunku bankowego wydatków Urzędu Miasta i Gminy. e) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu, f) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku, g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną)pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę (z oferty), h) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r. i) do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu
  w rachunku bieżącym na poziomie 600.000 zł w okresie 165 dni w każdym roku umowy.
  9) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy ,
  w tym: a) wypłat i wpłat gotówki dla- z kas prowadzonych przez jednostki, poprzez placówkę (lub placówki) na terenie miasta Chmielnik lub dowóz gotówki przez przedstawicieli Wykonawcy, b) nieodpłatne wydawanie blankietów czekowych, c) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
  za pomocą czeków, d) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon, 10) nieodpłatnym automatycznym (zerowaniu) bieżących rachunków bankowych jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na bieżący rachunek bankowy dochodów Gminy, 11) automatycznym nieodpłatnym przekazywaniu na koniec każdego miesiąca naliczonego oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego na rachunek bieżący dochodów Gminy . 12) udostępnieniu Gminie Chmielnik skrytki sejfowej do ogólnego przeznaczenia, 13) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, np. . udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji
  o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielenia wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 14) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od podpisania umowy posiadać - założyć placówkę na terenie miasta Chmielnik w dowolnej formie prawnej np. oddział, filia, w której będzie znajdowała się kasa z pierwszeństwem obsługi dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego Opcjonalne usługi dodatkowe 1. nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami wszystkich jednostek, 2. przyjmowanie bez opłat wpłat podatków od podatników Gminy Chmielnik w kasach banku na terenie Gminy, Dodatkowe informacje: Wszelkie sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Gminy, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik - www.chmielnik.biuletyn.net 3) budżet Gminy Chmielnik na rok 2012 (według stanu na dzień 30.06.2012) wynosi: - dochody - 41 269 273,00 zł, -wydatki - 43 974 504,00 zł, -deficyt - 2 705 231,00 zł, -przychody - 4 669 790,00 zł, -rozchody - 1 964 559,00 zł
 8. Wypłata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pośrednictwem rachunku założonego w jednostce wykonawcy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Kielce
  Wypłata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pośrednictwem rachunku założonego w jednostce wykonawcy
 9. Usługa udzielenia kredytu w wysokości 2.500.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Pierzchnica, Pierzchnica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu w wysokości 2.500.000 zł. w dwóch transzach:
  I transza- 16.11.2009- 1.000.000 zł
  II transza- 15.12.2009- 1.500.000 zł.

Inne osoby dla Michalska Marianna Krystyna (54 osoby):