Kogo reprezentuje osoba

Michalska Masłowska Izabela Monika

w KRS

Izabela Monika Michalska Masłowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Drugie imię:Monika
Nazwisko:Michalska Masłowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Będzin (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Bożena, Cebulska Elżbieta, Cichoń Lucyna, Dróżdż Karina, Gach Magdalena Anna, Jastrząb Jerzy, Kapias Józef, Kowalewska Jolanta, Krzemińska Bożena Anna, Krzywdzińska Jolanta, Kubień Eugeniusz, Kułach Głodek Aleksandra Halina, Nowak Renata Teresa, Olszewski Ryszard Stanisław, Orzechowska Mrugała Elżbieta Wanda, Paks Magdalena Maria, Pasamonik Marian, Przybyłek Anna, Purchla Lis Anna Bożena, Twardoch Iwona, Witkowska Halina Janina, Woźniak Anna Elżbieta, Zapart Bożena, Łaskawiec Konrad

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rzegoczan Głouszek Maria Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Będzinie, Będzin − KRS 0000114646
 2. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 3. Miejski Związek Rolników,kółek i Organizacji Rolniczych W Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000187411
 4. Obywatelski Blok Wyborczy, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000193282
 5. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 6. Śląskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Drobiu W Katowicach, Katowice − KRS 0000176098
 7. Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa − KRS 0000066013

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Promocji Zieleni Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000029722
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Perfecta Sp. Z O.O., Komorów − KRS 0000115405
 4. Przedsiębiorstwo Techniczno-handlowo-usługowe Interpromex Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000074721
 5. Recykling Wojkowice Sp. Z O.O., Wojkowice − KRS 0000027044
 6. Salvus Poland Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000710879
 7. Sofia Export Sp. Z O.O., Świerklany − KRS 0000788405
 8. Spółdzielnia Ogrodnicza Warzywa-owoce, Sosnowiec − KRS 0000173045

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wybór banku udzielającego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 000000 zł”
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowanych do realizacji w roku 2017. 1.Kwota kredytu: 6 000 000 zł 2.Okres kredytowania: 2017 - 2018 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty kredytu w całości. 4.Spłata rat kapitałowych następować będzie od roku 2017 ze środków uzyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizowanych i rozliczanych projektów oraz bieżących wpływów na rachunek bankowy. 5.Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanego kredytu i płacone od aktualnego zadłużenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po uruchomieniu transzy kredytu. 6.Oprocentowanie kredytu w okresie trwania umowy będzie zmienne i wyliczane jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z pięciu ostatnich notowań miesiąca kalendarzowego, poprzedzających dany okres odsetkowy powiększony o marżę. 7.Wszystkie koszty związane z przyznaniem, postawieniem do dyspozycji, obsługą oraz spłatą (w tym wcześniejszą) kredytu winny być ujęte w zaproponowanej marży. 8.Zamawiający nie dopuszcza prowizji i innych opłat niż określone w pkt 7. 9.Kredyt będzie uruchamiany na podstawie pisemnych dyspozycji, w których określony zostanie termin oraz wysokość transz. 10.Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11.Całkowita spłata kredytu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 r. 12.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z analizą sytuacji finansowej, określenia zdolności kredytowej zamawiającego i udzielenia kredytu. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określone zostały w Rozdziale 18.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Psary
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Psary” Dostępność kredytu: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą przelewem na rachunek bankowy Gminy Psary. 1. Okres kredytowania – od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2036 r. 2. Karencja w spłacie kredytu – od uruchomienia kredytu do 10 stycznia 2017 r. 3. Spłata kredytu po upływie karencji w okresach miesięcznych poczynając od 10 stycznia 2017 r., przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 4. Odsetki naliczane w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata odsetek następować będzie do 10 dnia każdego miesiąca, należy przez to rozumieć, że odsetki naliczane będą za okres od 10 dnia miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy 365 dni (366 w przypadku lat przestępnych). 5. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku. Prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako procent całej kwoty kredytu. Przy podaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia pkt 6. 6. Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami pkt 6. Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszystkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową - wysokość prowizji – naliczonej w procentach od całej kwoty kredytowej.
  Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu lub jego rat. - koszty uruchomienia zostaną spłacone ze środków własnych Zamawiającego. Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej do dwóch miejsc po przecinku. 7. W umowie kredytowej za obowiązujące uznane zostaną wyłącznie stawki wymienione w pkt 5, obliczone zgodnie z pkt 6. 8. Spłata kredytu odbywać się będzie w latach i ratach określonych w Harmonogramie spłaty kredytu, który sporządzi wybrany wykonawca ( przed podpisaniem umowy) i będzie stanowił załącznik do umowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą i zamknięciem kredytu. 10. Ofertę należy złożyć w oparciu o WIBOR 3M z dnia 07.11.2016 r. wynoszący 1,72 %. 12. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Inne osoby dla Michalska Masłowska Izabela Monika (49 osób):