Kogo reprezentuje osoba

Michalski Artur Piotr

w KRS

Artur Piotr Michalski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Artur
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Michalski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mat Madajczak Jacek Piotr, Sołtysiak Karol
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hen Mikołaj Borys, Michalska Magdalena, Pyrzanowski Łukasz, Sołtysiak Karol, Sołtysiak Katarzyna Honorata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kart Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000230684
 2. Mat - Oil Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000169958

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mega Trans - Sped Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000268874
 2. Oliwier Sp. Z O.O., Kiszkowo − KRS 0000366993

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Komunalny w Pobiedziskach, Pobiedziska
  1. Przedmiotem Zamówienia jest:
  bezgotówkowy zakup na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r:
  a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 5000 litrów,
  b) oleju napędowego w ilości szacunkowej 95000 litrów,
  dla jednostek transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego.
  2. Podane ilości są szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2016 roku, w związku z czym mogą się minimalnie zmienić. Zakres zmian przewiduje się na poziomie +/- 15%. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
  3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
  a) 09132100-4 Benzyna bezołowiowa,
  b) 09134100-8 Olej napędowy.
  4. Tankowania będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych (nieregularnych) wizyt na stacji paliw Wykonawcy.
  5. Stacja paliw Wykonawca może być oddalona od miejscowości Pobiedziska nie więcej niż o 5 km.
  6. Stacja powinna umożliwiać całodobowe tankowanie zbiorników z możliwością tankowania w sytuacjach wyjątkowych również w soboty, niedziele oraz święta.
  7. Każdorazowa sprzedaż paliw musi być ewidencjonowana w karcie sprzedaży z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, dnia zakupu paliwa i jego ilości. Kartę sprzedaży paliw należy każdorazowo dołączyć do faktury. Każdy wpis w karcie sprzedaży paliwa musi być własnoręcznie podpisany przez osobę dokonującą zakupu paliwa.
  8. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.08.221.1441), jak wymogi określone w normach PN-EN 590 oraz PN-EN 228.
  9. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy niezmienionej stopy procentowej upustu (marży) od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go na fakturze.
 2. Wykonanie sukcesywnych dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu
  Zamawiający: Zakład Robót Drogowych, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sukcesywnych dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu W miesiącu Zamawiający przewiduje od 1 dostawy (minimum 12 000 itrów) do 4 dostaw (maksymalnie 50 000 litrów), które mogą być każdorazowo zróżnicowane. Wykonawca winien odpowiednio dostosować swe możliwości w zakresie wykonania dostawy do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego i zamawianych ilości, tak by możliwie najsprawniej zrealizować całość zgłoszonego zapotrzebowania. Zamawiający posiada: - 1 zbiornik o pojemności 31 500 l, - 7 zbiorników o pojemności po 2 500 litrów, - 6 zbiorników o pojemności po 1 000 litrów. Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy. Wskazanym jest, aby Wykonawca dysponował, co najmniej dwiema cysternami o pojemności nie mniejszej niż 12 000 litrów, wyposażonymi w pompę i dystrybutor z cyfrowym miernikiem ilości wydanego oleju w systemie objętościowym.
 3. ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY DLA POJAZDÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, AUTOBUSU I SAMOCHODÓW URZĘDU MIASTA I GMINY POBIEDZISKA NA LATA 2016-2018
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących własnością i w użytkowaniu Zamawiającego w latach 2016-2018 w ilości szacunkowej: a) 70800,00 litrów oleju napędowego EKO diesel, b) 3390,00 litrów etyliny Pb 95. 2. Zakup ten odbywać się będzie poprzez bezgotówkowy zakup paliw na stacji Wykonawcy poprzez tankowanie z dystrybutorów bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów, a w przypadku sprzętu - do kanistra. 3. W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca na prośbę Zamawiającego udostępni zapisy z kamer systemu monitorującego stację paliw Wykonawcy w przypadkach, gdy Zamawiający domniema dokonywanie tankowania paliwa do pojazdów lub sprzętu nie będących własnością Zamawiającego, tzn. pracownik Zamawiającego pobrał paliwo do prywatnego pojazdu, do kanistra itp., bądź pobranie paliwa odbywało się przez osobę nie zatrudnioną u Zamawiającego. 4. Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008, Nr 221, poz. 1441) tj. dla: a) benzyn bezołowiowych wg Polskiej Normy PN-EN 228:2013-04 b) oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 5. Wykonawca umożliwi tankowanie paliwa na minimum jednej stacji w odległości do 15 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić możliwość całodobowego zakupu paliwa w dni powszednie, w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 6. Dokonywane zakupy rozliczane będą dwa razy w miesiącu za okres 1-15 oraz 16-koniec miesiąca. Faktury wystawione powinny być w terminie dwóch dni od upłynięcia wyżej wymienionego okresu rozliczeniowego. 7. Zakup paliwa odbywać się będzie na podstawie dowodu wydania paliwa (WZ) zawierającego: datę zakupu, ilość i rodzaj paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu, cenę jednostkową brutto ( przemnożoną przez wskaźnik), cenę jednostkową brutto obowiązującą w danym dniu na PKN ORLEN, całkowitą wartość brutto..
 4. Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Komunalny w Pobiedziskach, Pobiedziska
  1. Przedmiotem Zamówienia jest:
  Bezgotówkowy zakup na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016r:
  a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 5000 litrów
  b) oleju napędowego w ilości szacunkowej 95000 litrów
  dla jednostek transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego. Podane ilości są
  szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2015 roku, w związku z czym mogą się minimalnie
  zmienić. Zakres zmian przewiduje się na poziomie +/- 15%.

  2. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
  09132100-4 Benzyna bezołowiowa,
  09134100-8 Olej napędowy.

  3. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych bezgotówkowych tankowań
  do zbiorników pojazdów w wybranej stacji Wykonawcy. Wybór dostawcy paliw będzie zależał od następujących czynników:
  a) złożenia najkorzystniejszej Oferty,
  b) stacja będzie oddalona od miejscowości Pobiedziska nie więcej niż 5 km.
  c) stacja powinna umożliwiać całodobowe tankowanie zbiorników z możliwością
  tankowania w sytuacjach wyjątkowych również w soboty, niedziele oraz święta.

  Nie spełnienie wymienionych warunków spowoduje odrzucenie Oferty.

  4. Każdorazowa sprzedaż paliw musi być ewidencjonowana w karcie sprzedaży z podaniem
  numeru rejestracyjnego pojazdu, dnia zakupu paliwa i jego ilości. Kartę sprzedaży paliw należy
  każdorazowo dołączyć do faktury. Każdy wpis w karcie sprzedaży paliwa musi być
  własnoręcznie podpisany przez osobę dokonującą zakupu paliwa.

  5. Dostawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
  jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.08.221.1441) i wymogi określone w normach PN-EN
  590 oraz PN-EN 228.

  6. Dostawca będzie zobowiązany:
  a) utrzymania niezmiennej stopy procentowej upustu (marży) składającego się na cenę paliwa przez
  okres trwania umowy oraz bezwzględnie wymagalnego uwidocznienia jego wysokości na
  fakturze.
 5. Zakup oleju napę™dowego i etyliny dla autobusów i samochodów Urzę™du Miasta i Gminy Pobiedziska na rok 2015.
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw pł‚ynnych dla pojazdów i urzą…dzeń„ bę™dą…cych wł‚asnością… i w użytkowaniu Zamawiają…cego w iloś›ci szacunkowej: a) 30.000 litrów oleju napędowego EKO diesel, b) 1400 litrów etyliny Pb 95. 2. Zakup ten odbywać‡ się™ bę™dzie poprzez bezgotówkowy zakup paliw na stacji Wykonawcy poprzez tankowanie z dystrybutorów bezpoś›rednio do zbiorników paliwowych pojazdów, a w przypadku sprzętu - do kanistra. 3. W wyją…tkowych sytuacjach Wykonawca na prośbę™ Zamawiają…cego udostę™pni zapisy z kamer systemu monitorują…cego stacjię paliw Wykonawcy w przypadkach, gdy Zamawiają…cy domniema dokonywanie tankowania paliwa do pojazdów lub sprzę™tu nie bę™dą…cych wł‚asnoś›cią… Zamawiają…cego, tzn. pracownik Zamawiają…cego pobrał‚ paliwo do prywatnego pojazdu, do kanistra itp., pobranie paliwa odbywać się™ może przez osobę™ nie zatrudnioną… u Zamawiającego. 4. Zakupione paliwa muszą… speł‚niać‡ wymagania jakoś›ciowe okreś›lone w Rozporzą…dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań„ jakoś›ciowych dla paliw ciekł‚ych (Dz.U. z 2008, Nr 221, poz. 1441) tj. dla: a) benzyn bezoł‚owiowych wg Polskiej Normy PN-EN 228:2013-04 b) oleju napę™dowego wg Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 5. Wykonawca umożliwi tankowanie paliwa na posiadanej stacji w odległości do 15 km od siedziby Zamawiają…cego. Wykonawca musi zapewnić‡ możliwość‡ całodobowego zakupu paliwa w dni powszednie, w dni wolne od pracy, niedziele i ś›wię™ta. 6. Dokonywane zakupy rozliczane bę™dą… dwa razy w miesią…cu za okres 1-15 oraz 16-koniec miesią…ca. Faktury wystawione powinny być‡ w terminie dwóch dni od upł‚ynię™cia wyżej wymienionego okresu rozliczeniowego. 7. Zakup paliwa odbywać się™ bę™dzie na podstawie dowodu wydania paliwa (WZ) zawierającego: datę™ zakupu, ilość‡ i rodzaj paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę™ sprzę™tu, cenę™ jednostkową… brutto ( przemnożoną przez wskaźnik), cenę™ jednostkową… brutto obowią…zują…cą… w danym dniu na PKN ORLEN, cał‚kowitą… wartość‡ brutto..
 6. Zamówienia uzupełniające na dostawę oleju napędowego i etyliny dla autobusów i samochodów Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska
  Zamawiający: Gmina Pobiedziska, Pobiedziska
  Przedmiotem zamówienia jest dostawea 4600 litrów oleju napędowego Eko - diesel oraz do 156 litrów etyliny Pb 95 dla urzędu Miasta i gminy Pobiedziska oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gminie Pobiedziska.
 7. Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2014/2015 roku dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości przyjetego limitu do wysokości 72.000 litrów, aż do momentu jego wyczerpania przez okres 24 miesięcy o daty podpisania umowy z dostawą - loco Ośrodek Badawczo - Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew.
  Dostarczony olej opałowy lekki odpowiadać będzie wymaganiom normy PN-C-96024:2011 w zakresie parametrów kontrolowanych dla gatunku L1 oraz posiadać świadectwo jakości - wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju opałowego lekkiego - dołączone do każdej z partii dostaw.
  Minimalne jednorazowe zamówienia Zamawiającego wynosić będą min. 5.000 litrów, a maksymalne 7.000 litrów.
  Dostawy następować będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.
 8. Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Poznań
  1. Olej opałowy: Ilość: do 80.000 l (osiemdziesiąt tysięcy litrów) Wymagania zamawiającego: Jakość zgodna z normą PN-C-96024, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na olej opałowy lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia, jednak nie więcej niż o 40 % wskazanej ilości, Dostawy następować będą sukcesywnie, do zbiorników położonych na terenie siedziby Zamawiającego, w ilościach i terminach każdorazowo określonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zamawiać jednorazowo nie mniej niż 1000 litrów oleju opałowego, Zamawiający ma prawo kontrolowania dostarczanego oleju pod względem jakościowym i ilościowym. 2. Olej napędowy: Ilość: do 22.000 l (dwadzieścia dwa tysiące litrów) Wymagania zamawiającego: Jakość zgodna z normą PN-EN 590, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na olej napędowy lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia, jednak nie więcej niż o 30 % wskazanej ilości, Dostawy oleju napędowego następować będą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej napędowy w ilości jednorazowo od 1000 do 4000 litrów do zbiornika położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego. 3. Benzyna bezołowiowa Pb 95: Ilość: do 5.000 l (pięć tysięcy litrów) Wymagania zamawiającego: Jakość zgodna z normą PN-EN 228, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na benzynę bezołowiową Pb 95 lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia, jednak nie więcej niż o 30 % wskazanej ilości, Dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 następować będą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować Zamawiającemu możliwość tankowania benzyny bezołowiowej Pb 95, co najmniej w jednym miejscu położonym nie dalej niż w promieniu 8 km w linii prostej licząc od granic siedziby Zamawiającego.
 9. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach w latach 2014-2016
  Zamawiający: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z tankowaniem do zbiornika kotłowni olejowej w budynku Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego.
  b) Zamawiany i dostarczany olej musi spełniać wymogi Polskich Norm i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z 09.12.2008(Dz.U. z 2013.1058.j.t)
  c) Szacunkowa ilość zamówionego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 105 000 litrów z zastrzeżeniem, że wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
  d) Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę oleju w ilości ok. 8000 litrów po cenie obowiązującej w momencie zakupu.
  e) Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania przekazywać będzie Zamawiającemu do każdej partii dostarczonego oleju opałowego orzeczenie laboratoryjne badania próbki dostarczonego oleju (świadectwo jakości - atest).
  f) W przypadku sporu, co do jakości dostarczonego oleju opałowego, analizę próbki kwestionowanej dostawy-pobranej z autocysterny przed spuszczeniem produktu do zbiornika Kupującego przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienia będzie ostateczny i wiążący dla stron.
  Kontrola jakości będzie odbywać się na koszt Wykonawcy, tylko w przypadku oleju nie spełniającego norm jakości.
  g) Zamawiający ustala wskaźnik do wyliczenia ceny w umowie - cena netto z 5-go dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert tj. cena netto z dnia 22.12.2013r.) PKN ORLEN.
  h) Oferowana cena oraz fakturowanie ma odnosić się do temperatury referencyjnej 15 º zgodnie z cennikiem producentów paliw ogłaszanym codziennie na stronach internetowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 06.12.2008r. - w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U.2011.108.626 j.t.).
 10. Dostawa oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do siedziby Zamawiającego
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Buk
  I. Część: a) dostawa oleju napędowego w ilości 50.000 litrów, w okresie 01.04. - 31.10.2013 roku do siedziby Zamawiającego; dostawy następować będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w czasie 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia, b) dostawa oleju napędowego z maksymalnym dodatkiem bio - komponentów 1% - w ilości 50.000 litrów, w okresach zimowych tj. 01.01. - 31.03.2013r. i 01.11. - 31.12.3013r. do siedziby Zamawiającego; dostawy następować będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w czasie 5 dni od telefonicznego zgłoszenia Każda dostawa musi posiadać w załączeniu świadectwo jakości. II. Część Dostawa etyliny bezołowiowej Pb 95 w ilości 3 000 litrów, w okresie 01.01. - 31.12.2012r. do siedziby Zamawiającego. Dostawy następować będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w czasie 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Każda dostawa musi posiadać w załączeniu świadectwo jakości

Inne osoby dla Michalski Artur Piotr (102 osoby):