Kogo reprezentuje osoba

Mijaczewska Kopczyk Lidia Barbara

w KRS

Lidia Barbara Mijaczewska Kopczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lidia
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Mijaczewska Kopczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bętkowska Sobczyk Grażyna Krystyna, Chabiński Sławomir Piotr, Drożdż Molska Małgorzata, Matysek Niewolska Ewa Małgorzata, Naglik Kata Ewa Maria, Piestrzyńska Taborek Aleksandra Anna, Sołtysik Zięć Aleksandra Anna, Trela Wiesława Maria, Wróbel Włodzimierz Piotr

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bętkowska Sobczyk Grażyna Krystyna, Chabiński Sławomir Piotr, Drożdż Molska Małgorzata, Matysek Niewolska Ewa Małgorzata, Naglik Kata Ewa Maria, Piestrzyńska Taborek Aleksandra Anna, Sołtysik Zięć Aleksandra Anna, Trela Wiesława Maria, Wróbel Włodzimierz Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum - Twoja Poradnia Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000038069
 2. Obywatelski Blok Wyborczy, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000193282

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus J.gawron B.kiszka D.jach Sp. J., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000138422

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz przeprowadzanie badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
  1.Przeprowadzanie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz przeprowadzanie badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
  2.Usługi świadczone będą zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  1) ustawa 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1502),
  2) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1184),
  3) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.),
  4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
  5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań
  i orzeczeń psychologicznych, sposób jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. nr 131, poz. 888),
  6) rozporządzanie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r., nr 69, poz. 332, z późn. zm),
  7) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.),
  8) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973),
  9) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. nr 149, poz.1002),
  10) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 177).
  3.W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
  1) przeprowadzania badań lekarskich pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz do wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
  2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332, z późn. zm.),
  3) przeprowadzania badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych
  i poszukujących pracy, w tym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynikających
  z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm./ mających na celu:
  - wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  - stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
  - określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
  4) przeprowadzania innych badań, które zostaną zlecone przez lekarza medycyny pracy,
  5) wykonywania badań lekarskich bez zbędnej zwłoki zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej przez uprawnionych do ich wykonania lekarzy posiadających odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe,
  6) wydania osobie skierowanej na badania zaświadczenia/orzeczenia w 2 egzemplarzach stwierdzającego wyniki badania.
  4.Badania lekarskie przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego.
  5.Badania lekarskie, psychologiczne oraz specjalistyczne muszą być wykonywane na terenie Dąbrowy Górniczej.
  6.Lekarz medycyny pracy powinien przyjmować co najmniej 3 razy w tygodniu, co najmniej
  3 godziny zegarowe w przedziale czasowym od 8.00 do 15.00.
  7.Szacunkowa liczba osób, które zostaną w 2015 r. skierowane na badania: 800 w tym:
  1) liczba pracowników: 34 (w tym 2 kierowników, 1 sprzątaczka),
  2) liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy: 766.
  Zamawiający dopuszcza zmiany w liczbie skierowanych osób (może to być większa jak
  i mniejsza liczba).

  II.Orientacyjne ilości i rodzaje badań.
  1.Badanie specjalisty medycyny pracy - badanie lekarskie ogólne z wydaniem orzeczenia-800;2 Badanie kontrolne przy aktualnym badaniu profilaktycznym-2; 3.Konsultacja specjalistyczna okulistyczna-300; 4.Konsultacja specjalistyczna neurologiczna-10; 5.Konsultacja specjalistyczna otolaryngologiczna-10; 6
  Konsultacja specjalistyczna otolaryngologiczna z badaniem audiometrycznym-10; 7.Badanie spirometryczne-10; 8.Zdjęcie RTG klatki piersiowej-30; 9.EKG spoczynkowe -800; 10.USR-10; 11.Pomiar ciśnienia tętniczego RR-800; 12.Podstawowe badania laboratoryjne: OB-650, morfologia krwi-650, poziom glukozy-50, poziom cholesterolu-15, badanie ogólne moczu z osadem-20, poziom kreatniny we krwi-10, aminotransferaza alaninowa-10, aminotransferaza asparaginianowa-10, mocznik-5, HDL-5, LDL-5, GGTP-5, poziom bilirubiny-15; 13.Badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (trzy próby) łącznie z wydaniem zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych-100; 14.Badanie lekarskie bez wydania orzeczenia / wpis w książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych/-20; 15. Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych-100; 16.Badanie psychologiczne pracownika wykonującego prace na stanowisku operatorskim-15; 17.Badanie psychologiczne kierowcy wykonującego transport drogowy-50;
  Wykazane powyżej ilości badań każdego rodzaju są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Określone rodzaje i ilości poszczególnych badań mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości badań nie stanowi zmiany umowy.Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70 % ceny podanej w formularzu ofertowym.
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz przeprowadzanie badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
  1.Przeprowadzanie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz przeprowadzanie badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
  2.Usługi świadczone będą zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  1) ustawa 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.94),
  2) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 ze zmianami),
  3) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
  4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)
  5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposób jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 nr 131, poz. 888),
  6) rozporządzanie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r., nr 69, poz. 332 ze zmianami),
  7) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 947),
  8) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973),
  9) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. nr 149, poz.1002),
  10) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U z 2010 nr 252, poz. 1697 ze zmianami).
  3.W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
  1) przeprowadzania badań lekarskich pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz do wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
  2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 ze zmianami),
  3) przeprowadzania badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.674 ze zmianami./ mających na celu: - wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, - stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, - określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
  4) przeprowadzania innych badań, które zostaną zlecone przez lekarza medycyny pracy,
  5) wykonywania badań lekarskich bez zbędnej zwłoki zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej przez uprawnionych do ich wykonania lekarzy posiadających odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe,
  6) wydania osobie skierowanej na badania zaświadczenia/orzeczenia w 2 egzemplarzach stwierdzającego wyniki badania.
  4.Badania lekarskie przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego.
  5.Badania lekarskie, psychologiczne oraz specjalistyczne muszą być wykonywane na terenie Dąbrowy Górniczej.
  6.Lekarz medycyny pracy powinien przyjmować co najmniej 2 razy w tygodniu, co najmniej 3 godziny zegarowe w przedziale czasowym od 8.00 do 15.00. 7.Szacunkowa liczba osób, które zostaną w 2014 r. skierowane na badania: 900 w tym:
  1) liczba pracowników: 30 (w tym 7 kierowników, 2 sprzątaczki, 1 robotnik gospodarczy, 1 kierowca),
  2) liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy: 870. Zamawiający dopuszcza zmiany w liczbie skierowanych osób (może to być większa jak i mniejsza liczba). II.Orientacyjne ilości i rodzaje badań.
  1. Badanie specjalisty medycyny pracy - badanie lekarskie ogólne z wydaniem orzeczenia - 900.
  2. Badanie kontrolne przy aktualnym badaniu profilaktycznym - 5.
  3. Konsultacja specjalistyczna okulistyczna - 300.
  4. Konsultacja specjalistyczna neurologiczna - 75.
  5. Konsultacja specjalistyczna otolaryngologiczna - 120.
  6. Konsultacja specjalistyczna otolaryngologiczna z badaniem audiometrycznym - 45. 7. Badanie spirometryczne - 765.
  8. Zdjęcie RTG klatki piersiowej - 30.
  9. EKG spoczynkowe - 900.
  10. USR - 10.
  11. Pomiar ciśnienia tętniczego RR - 900.
  12. Podstawowe badania labolatoryjne: OB - 850, morfologia krwi - 850, poziom glukozy - 70, poziom cholesterolu - 15, badanie ogólne moczu z osadem - 20, poziom kreatyniny we krwi - 15, aminotransferaza alaninowa - 15, aminotransferaza asparaginianowa - 15, mocznik - 5, HDL - 5, LDL - 5, GGTP - 5, poziom bilirubiny - 15.
  13. Badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (trzy próby) łącznie z wydaniem zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych - 120.
  14. Badanie lekarskie bez wydania orzeczenia / wpis w książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych/ - 50.
  15. Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych - 120.
  16. Badanie psychologiczne pracownika wykonującego prace na stanowisku operatorskim - 15.
  17. Badanie psychologiczne kierowcy wykonującego transport drogowy - 85. Wykazane w powyższej tabeli ilości badań każdego rodzaju są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Określone rodzaje i ilości poszczególnych badań mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości badań nie stanowi zmiany umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70 % ceny podanej w formularzu ofertowym..
 3. Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz przeprowadzanie badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
  W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz do wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm), przeprowadzania badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm./ mających na celu: wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
  przeprowadzania innych badań, które zostaną zlecone przez lekarza medycyny pracy,
  wykonywania badań lekarskich bez zbędnej zwłoki zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej przez uprawnionych do ich wykonania lekarzy posiadających odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe, wydania osobie skierowanej na badania zaświadczenia/orzeczenia w 2 egzemplarzach stwierdzającego wyniki badania.
  Badania lekarskie przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. Badania lekarskie, psychologiczne oraz specjalistyczne muszą być wykonywane na terenie Dąbrowy Górniczej. Lekarz medycyny pracy powinien przyjmować co najmniej 2 razy w tygodniu, co najmniej 3 godziny zegarowe w przedziale czasowym od 8.00 do 15.00. Szacunkowa liczba osób, które zostaną w 2013 r. skierowane na badania: 850 w tym: liczba pracowników: 22 (w tym 3 kierowników,1 sprzątaczka, 1 robotnik gospodarczy), liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy: 828. Zamawiający dopuszcza zmiany w liczbie skierowanych osób (może to być większa jak i mniejsza liczba)

Inne osoby dla Mijaczewska Kopczyk (61 osób):