Kogo reprezentuje osoba

Miszczak Tadeusz

w KRS

Tadeusz Miszczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Miszczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Krasnystaw (Lubelskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Janusz Adam, Albiniak Jadwiga, Albiniak Stanisław, Antończak Krystyna, Bochniak Grażyna, Bochniak Ryszard, Bochniak Stanisław, Brzezińska Maria, Błaziak Bronisław, Chmielewska Jolanta Małgorzata, Chmielewski Radosław, Cholewa Krystyna, Choryngiewicz Henryk, Chruściel Jan, Chruściel Jan, Czaban Mariola Grażyna, Dąbska Kazimiera, Dobrzyńska Monika Elżbieta, Dyndur Stanisław Roman, Dziwisz Tadeusz, Filipczuk Ewa Teresa, Galewski Łukasz Patryk, Gdak Stanisław, Gontarz Henryk, Goral Elżbieta Teresa, Grochecka Krystyna, Janowska Anna, Karczewski Zygmunt, Kister Czesław, Koniuch Teresa, Korczyński Janusz, Korkosz Czesław, Koza Marta, Kozioł Sławomir Jan, Krukowski Stanisław, Krzeszowski Edward, Kulibab Stanisława, Kwiatkowski Marian, Lewczyk Henryka, Lis Tadeusz, Majdan Beata Anita, Manachiewicz Marian, Mrowiński Roman, Nowacka Zofia, Nowosad Janina, Olech Maria Teresa, Olech Sylwia Madgalena, Pasik Stanisław, Pitucha Piotr Paweł, Polska Zofia, Prościński Ryszard, Proskura Lilla Maria, Puława Jan, Puława Sławomir Krzysztof, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Rozwałka Bożena Teresa, Rozwałka Zofia Lucyna, Ślipecka Jolanta Katarzyna, Smyk Marta, Szeniak Leszek Franciszek, Szpak Krystyna Bronisława, Tymicka Grażyna Ewa, Waszczuk Elżbieta, Wiechnik Janina, Wojewoda Marcin Stanisław, Wójtowicz Jerzy Jan, Woźniak Stanisław, Wrona Nina Beata, Włodarczyk Tadeusz, Zając Marcin, Zych Eliza Maria, Żywot Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Izbicy, Izbica − KRS 0000068026
 2. Bank Spółdzielczy W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000104200
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000068897
 4. Fundacja Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Ratunek, Krasnystaw − KRS 0000124054
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000098341
 6. Lubelskie Towarzystwo Rozwoju Regionalnego, Lublin − KRS 0000313537
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Czernięcinie Głównym, Czernięcin Główny − KRS 0000060450
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Olchowcu, Olchowiec − KRS 0000060206
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Przedmieściu Szczebrzeszyńskim, Przedmieście Szczebrzeszyńskie − KRS 0000043198
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Rożkach Kolonii, Rożki-kolonia − KRS 0000060527
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Tarnawie Dużej, Tarnawa Duża − KRS 0000038142
 12. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 13. Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000023587
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Krsnystaw, Krsnystaw − KRS 0000233749
 15. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Sołtysów Województwa Chełmskiego Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000011152
 16. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw, Krasnystaw − KRS 0000612817

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Krasnostawski Tytoń, Krasnystaw − KRS 0000405388
 2. Samodzielne Koło Terenowe Nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000029720
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hetmana Żółkiewskiego, Żółkiewka − KRS 0000185053
 4. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Fajsławicach, Fajsławice − KRS 0000132489
 5. Związek Plantatorów Tytoniu, Krasnystaw − KRS 0000229406

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 200.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fajsławice
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fajsławice.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Krasnystaw w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Wymagania dotyczące kredytu: 1. Wypłata kredytu w dwóch transzach: I w kwocie - 500.000 zł w dniu 25.08.2009r., II w kwocie - 500.000 zł w dniu 25.09.2009 r., 2. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.05.2011 r. 3. Okres kredytowania do 30.11.2015 r. 4. Termin spłat rat kredytu: Termin spłaty/Kwota rat: 31.05.2011/100 000; 30.11.2011/100 000; 31.05.2012/100 000; 30.11.2012/100 000; 31.05.2013/100 000; 30.11.2013/100 000; 31.05.2014/100 000; 30.11.2014/100 000; 31.05.2015/100 000; 30.11.2015/100 000; 5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 6. Spłata odsetek: kwartalna, (kwartały kalendarzowe) 7. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M na dzień 21.07.2009 r. oraz stałej marży Wykonawcy, 8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe) a spłacane w terminach kwartalnych. 9. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do Zamawiającego (Kredytobiorcy) w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 10. Wykonawca przeleje przydzielony kredyt na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 11. Wykonawca powinien przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 12. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołącza się następujące dokumenty: a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za rok 2008 oraz za I kwartał 2009 r. - sprawozdanie o stanie należności Rb - N, - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb - Z, - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS. - zbiorcze sprawozdanie o wydatkach Rb - 28 - zbiorcze sprawozdanie o dochodach Rb - 27 b) uchwałę budżetową na 2009r., c) uchwałę Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, d) opinię RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu występującego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasnystaw, e) opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu występującego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasnystaw, f) opinię RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. g) opinię RIO o projekcie budżetu na 2009 r., h) uchwałę Nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok. i) uchwałę Nr 21/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15.07.2009 r. w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Krasnystaw, j) sytuację finansową Gminy Krasnystaw na lata 2009-2015.
 3. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego w zakresie:
  1.1.1. prowadzenia rachunków bieżących;
  1.1.2. prowadzenia rachunków lokat terminowych;
  1.1.3. prowadzenia rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych;
  1.1.4. prowadzenia obsługi kasowej w siedzibie zamawiającego;
  1.1.5. elektronicznej obsługi rachunków w systemie Home Banking;
  1.1.6. udzielania kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa w kwocie 3 500 000,00 zł od dnia 1 kwietnia do 15 grudnia w każdym roku realizacji zamówienia.
  1.1.7. Bank winien zapewnić obsługę zamawiającego w co najmniej 1 placówce na terenie miasta Krasnegostawu.

Inne osoby dla Miszczak (174 osoby):