Kogo reprezentuje osoba

Mitoń Wilk Ewa Stefania

w KRS

Ewa Stefania Mitoń Wilk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Stefania
Nazwisko:Mitoń Wilk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:44 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hołub Józef, Mendocha Ewa Małgorzata, Międlar Lesław Kazimierz, Pakla Józef Marian, Pakla Gwóźdź Małgorzata, Szyszkowska Grażyna Elżbieta, Wolanin Marek Jan, Zabawski Andrzej Bogusław, Zimon Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Solecki Zbigniew

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hołub Józef, Mendocha Ewa Małgorzata, Międlar Lesław Kazimierz, Pakla Józef Marian, Pakla Gwóźdź Małgorzata, Szyszkowska Grażyna Elżbieta, Wolanin Marek Jan, Zabawski Andrzej Bogusław, Zimon Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Solecki Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych W Rzeszowie Preis Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000011073

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Techniki Budowlanej Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000265682
 2. Heating Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000023163
 3. Instal - Konsorcjum Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000073751

Powiązane przetargi (44 szt.):
 1. Remont instalacji wodociągowej i hydrantowej w celu dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż. (zamówienie z podziałem na 2 części) - znak sprawy: ZP/97/2015.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  1. Przedmiot zamówienia stanowi remont instalacji wodociągowej i hydrantowej w celu dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części (zadania): 1) Zadanie nr 1: Remont instalacji wodociągowej i hydrantowej w celu dostosowania budynku Kościoła Garnizonowego do obowiązujących przepisów ppoż., ul. Reformacka 7, 35-026 Rzeszów Dla zadania nr 1 Zamawiający przewiduje następujący zakres robót: a) Roboty sanitarne - instalacja wodociągowa i hydrantowa: - demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w piwnicy wraz z armaturą (rurociągi stalowe, miedziane,PE), - montaż instalacji wodociągowej w piwnicach oraz instalacji hydrantowej całym budynku z rur stalowych ocynkowanych (rozprowadzenie instalacji wodociągowej i hydrantowej do przyborów sanitarnych i hydrantów wykonać na ścianach), - montaż zestawu wodomierzowego, - montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wraz z kompletna armaturą, - montaż szafek hydrantowych z miejscem na gaśnice wyposażonych w: zawór hydrantowy Dn25, wąż o dłg. 30,0m, prądownicę, - montaż izolacji na instalacji wodociągowej i hydrantowej, - montaż armatury wodociągowej, - wykonanie prób szczelności, płukania instalacji wodociągowej i dezynfekcji, - uruchomienie zestawu do podnoszenia ciśnienia, - badanie wydajności hydrantów, - przejścia instalacji przez ściany wykonać w tulejach ochronnych, - oznakowanie instalacji. b) Roboty sanitarne - kanalizacja sanitarna: - rozebranie posadzki pod kanały rurowe i pompownię wody brudnej, - wykonanie wykopów liniowych w celu montażu kanałów rurowych układanych w korytkach betonowych i pompowni wody brudnej, - wykonanie podsypki pod kanały rurowe układane w korytkach betonowych i pompownię wody brudnej, - montaż pompowni wody brudnej do ścieków bez fekaliów wraz z montażem pompy ściekowej, - montaż korytek betonowych, - montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej układanych w korytkach betonowych, - wykonanie próby szczelności kanałów rurowych, - układanie karmazytu ręczne w korytkach betonowych, - zasypanie wykopów po ułożeniu kanałów rurowych i wmontowaniu pompowni wody brudnej, - montaż pokryw na korytko, - uzupełnienie posadzki. c) Roboty budowlane: - wykucie z muru ościeżnic, - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI60, - demontaż oraz odtworzenie obudowy z płyt GK, - demontaż oraz odtworzenie obudowy z płyt GK obłożonych płytkami ceramicznymi, - wykonanie obudowy z płyt GK przewodów wodociągowych i hydrantowych, - przebicia otworów w ścianach pod montaż instalacji, - montaż przejść ppoż. EI60, - uzupełnienie tynków, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach, gruntowanie podłoży, położenie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, - licowanie ścian płytkami, - zamontowanie drzwiczek rewizyjnych w miejscach gdzie powinien być dostęp do armatury, - montaż otworów wentylacyjnych z kratek pęczniejących EI60 do pomieszczenia w którym zostanie zamontowany zestaw do podnoszenia ciśnienia, - usunięcie gruzu, - wywóz gruzu i ziemi. d) Roboty elektryczne: - wykonanie zasilania zestawu do podnoszenia ciśnienia, - wykonanie zasilania pompy wody brudnej, - wykonanie zasilania zaworu elektromagnetycznego, - wykonanie instalacji uziemiającej, - wykonanie pomiarów, - rozruch instalacji. UWAGA: Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie. Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. Dokumentację techniczną w wersji papierowej i elektronicznej na wykonanie dostosowania budynku Kościoła Garnizonowego do obowiązujących przepisów ppoż. posiada 34 WOG Rzeszów - Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości (tel. 261 15 63 25). W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem budynku i inspektorem nadzoru sporządzi harmonogram kolejności wykonywania prac. Uzyskany gruz Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie na własny koszt. Zdemontowane elementy metalowe Wykonawca po przeważeniu przekaże jak złom do magazynu SOI w Rzeszowie. 2) Zadanie nr 2: Remont instalacji wodociągowej i hydrantowej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż., budynek nr 1, 36-061 Wysoka Głogowska Dla zadania nr 2 Zamawiający przewiduje następujący zakres robót: a) Roboty sanitarne - instalacja wodociągowa i hydrantowa: - montaż rur stalowych ocynkowanych, - montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wraz z kompletna armaturą, - wykonanie wykopów liniowych w celu montażu rurociągów wodociągowych z rur PE na zewnątrz budynku, - umocnienie ścian wykopów, - wykonanie podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich gr.20cm, - montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy 90 PE100 PN10 SDR11, - montaż armatury wodociągowej, - wykonanie prób szczelności, - uruchomienie zestawu do podnoszenia ciśnienia, - przejścia instalacji pod fundamentem wykonać w tulejach ochronnych, - oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, - zasypanie wykopów po ułożeniu rurociągów z rur polietylenowych. - uzupełnienie posadzki. b) Roboty budowlane: - wykucie bruzd w podłożu betonowym, - osadzenie zestawu do podnoszenia ciśnienia, - wykucie z muru ościeżnic, - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI60, - montaż kratki wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej, - przebicia otworów w ścianach pod montaż przewodów wentylacji. - uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. c) Roboty elektryczne: - wykonanie zasilania zestawu do podnoszenia ciśnienia, - wykonanie instalacji uziemiającej, - wykonanie pomiarów, - rozruch instalacji. UWAGA: Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie. Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. Dokumentację techniczną w wersji papierowej i elektronicznej na wykonanie dostosowania budynku Kościoła Garnizonowego do obowiązujących przepisów ppoż. posiada 34 WOG Rzeszów - Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości (tel. 261 15 63 25). W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem budynku i inspektorem nadzoru sporządzi harmonogram kolejności wykonywania prac. Uzyskany gruz Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie na własny koszt. Zdemontowane elementy metalowe Wykonawca po przeważeniu przekaże jak złom do magazynu SOI w Rzeszowie 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9A - dla zadania nr 1 i Załącznik nr 9B - dla zadania nr 2), Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (Załącznik nr 10A - dla zadania nr 1 i Załącznik nr 10B - dla zadania nr 2) oraz Projektu budowlanego (Załącznik nr 11A - dla zadania nr 1 i Załącznik nr 11B - dla zadania nr 2). 4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja - 10% Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 36 miesięcy - zostanie odrzucona. 6. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 8. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..
 2. Wymiana zasobnika ciepłej wody w Domu Studenckim IKAR
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Wymiana zasobnika ciepłej wody w Domu Studenckim IKAR.
  - zdemontowanie oraz zutylizowanie istniejącego zbiornika (o pojemności 3000 litrów) zamontowanego w węźle cieplnym DS. IKAR
  - zamontowanie czterech zasobników (o pojemności 500 litrów) wraz z włączeniem do instalacji ciepłej wody użytkowej obiektu.
  - przygotowanie dokumentów wymaganych do rejestracji zasobników w Urzędzie Dozoru Technicznego tj.: deklaracji, certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi zasobników i zaworów zabezpieczających oraz schematu technologicznego węzła cieplnego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt Wykonawczy oraz STWIORB zawarte w załaczniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Wymiana dwóch pionów wodno - kanalizacyjnych w Domu Asystenta
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Wymiana dwóch pionów wodno-kanalizacyjnych w Domu Asystenta
  - wymiana rury kanalizacyjnej i zimnej wody na odcinku od I - IV piętra tj. mieszkania nr 27, 45, 63, 81 (bez piwnicy i mieszkania nr 9 na poziomie parteru)
  - wymiana całego pionu wod-kan od piwnicy do IV piętra tj. mieszkania nr 15, 115, 215, 315, 415.
 4. Przebudowa pomieszczenia nr 9 w budynku L-27 dla potrzeb laboratorium badań biomasowych układów energetycznych Katedry Termodynamiki i Mechaniki Płynów WBMiL Politechniki Rzeszowskiej.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  1. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjno - budowlanych przebudowy pomieszczenia 09 w budynku L-27 dla potrzeb laboratorium badań biomasowych układów energetycznych w katedrze termodynamiki i mechaniki płynów WBMIL w Rzeszowie przy ul. Powstańców Warszawy 8, nr dz. 1775/58 obr. 207. W oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację. Zakres robót obejmuje wykonanie robót instalacyjnych: montaż źródła ciepła, armatury, próby szczelności, izolacje rurociągów, montaż kominów (spalinowego i wentylacyjnego) oraz wykonanie robót budowlanych i elektrycznych do zasilania urządzeń związanych z montażem instalacji w oznaczonym zakresie. UWAGA: Zaprojektowane, wymienione niżej urządzenia stanowią dostawę Inwestora : - kocioł na paliwo stałe (20 kW) ; - zasobnik c.w.u. - pompa obiegowa AC 230V - komin spalinowy kompletny fi 250 2. Podstawa opracowania oferty. Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót załączone do SIWZ jako Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty. 3. Sposób obliczenia ceny. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej do SIWZ dokumentacji przetargowej, uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone w trybie art.38 Ustawy PZP. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem organizacji prac w czynnym obiekcie, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy. 4. Stosowanie materiałów równoważnych. - Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. - Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. - Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszą specyfikacją należy załączyć do oferty przetargowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. 5. Zgodnie z § 10 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł przez cały czas trwania niniejszej umowy.
 5. Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Rzeszów
  Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. wykopy pod kable,
  2. dostawę i ułożonie rur w wykopach, przewierty pod drogami,
  3. dostawę i ułożenie kabli oświetleniowych, wraz z podłączeniem,
  4. wykopy pod słupy linii napowietrznej,
  5. dostawę i montaż słupów betonowych,
  6. dostawę i montaż na słupach przewodów napowietrznych izolowanych,
  7. dostawę i montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach, wraz z podłączeniem,
  8. dostawę i montaż szafki oświetleniowej, wraz z podłączeniem,
  9. przebudowę 3 stanowisk słupowych linii nn wraz z przyłaczeniem,
  10. pomiary powykonawcze,
  11. dokumentację fotograficzną robót ulegających zakryciu w formacie jpg, rozdz. min. 2 Mpx
  12. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  13. dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (skany w formacie tiff i pdf, rozdzielczość min. 300 dpi, dodatkowo inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg lub dxf).

  Rodzaj, ilość, prametry materiałów i sposób wykonania robót określa projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załacznik do SIWZ.

  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów niż materiały i urządzenia użyte do opracowania dokumentacji, pod warunkiem, że zapewniaja one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku zastosowania materialów i urządzeń zamiennych Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań przez te materiały i urządzenia.
 6. Roboty budowlane z zakresu konserwacji węzła cieplnego (rozdzielaczowego) w budynku nr 10 i 12 przy ul. Krakowskiej 11 B, 35-111 Rzeszów oraz roboty budowlane z zakresu konserwacji instalacji wodociągowej w budynku nr 9, 29 i 30 przy ul. Lwowskiej 5, 35-922 Rzeszów. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/110/2013.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresu konserwacji węzła cieplnego (rozdzielaczowego) w budynku nr 10 i 12 przy ul. Krakowskiej 11 B, 35-111 Rzeszów oraz roboty budowlane z zakresu konserwacji instalacji wodociągowej w budynku nr 9, 29 i 30 przy ul. Lwowskiej 5, 35-922 Rzeszów. Szczegóły określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, którą składają się: Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna_węzłów rozdzielaczowych. Zał. nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna_instalacji wodociągowej. Zał. nr 4 do SIWZ - Krakowska 11B_bud nr 10_przedmiar. Zał. nr 5 do SIWZ - Krakowska 11B_bud nr 12_przedmiar. Zał. nr 6 do SIWZ - Lwowska 5_bud nr 9_przedmiar. Zał. nr 7 do SIWZ - Lwowska 5_bud. nr 29_przedmiar. Zał. nr 8 do SIWZ - Lwowska 5_bud. nr 30_przedmiar. Zał. nr 9 do SIWZ - schemat bud. nr 10. Zał. nr 10 do SIWZ - Schemat bud. nr 12..
 7. REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 120 W RZESZOWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
  1.Remont węzła cieplnego budynku przychodni przy ul. Hetmańska 120 w Rzeszowie obejmuje roboty budowlane remontowe w zakresie technologicznym, budowlanym i elektrycznym: 2.Roboty remontowe: 2.1 Roboty instalacyjne w układzie wymiennika centralnej ciepłej wody użytkowej. 2.2 Dostosowanie istniejącego układu AKPiA i instalacji elektrycznej w układzie wymiennika centralnej ciepłej wody użytkowej 2.3 Remont węzła cieplnego c.o. część technologiczna - wykonanie instalacji hydraulicznej - wykonanie izolacji termicznej - prace budowlane remontowe oraz renowacyjne 2.4 Remont węzła cieplnego c.o. część elektryczna i AKPiA 2.5 Prace regulacyjne, pomiarowe u rozruch urządzeń 2.6 Dokonanie wszelkich odbiorów w tym UDT 2.7 W zakresie dokumentacji podwykonawczej wykonanie schematu technologicznego i elektryczno sterującego na trwałej planszy i umieszczenie w pomieszczeniu wymiennika 2.8 Skoordynowanie z dostawcą czynnika grzewczego FENICE Poland Sp. z o.o. rozruchu przyłącza i wymiennika 2.9 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi w pełnym zakresie 2.10 Przekazanie Zamawiającemu urządzeń i złomu metalowego z demontażu i rozbiórki 2.11 Wywóz i utylizacja materiałów zbędnych i odpadów (z wyłączeniem złomu)
 8. REMONT GENERALNY INSTALACJI WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ Z NATRYSKAMI NA I, II, III PIĘTRZE BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Rzeszów
  Remont w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie usytuowanego przy ul. Dąbrowskiego 56, w zakresie: - Instalacja kanalizacji; - Instalacja wodociągowa; - Instalacja c.o.; - Instalacja wentylacji: a) zespół nawiewny N1, b) zespół wywiewny W1, c) instalacja grzewcza. - Instalacja elektryczna; - Roboty rozbiórkowe i budowlane. Zakres robót został szczegółowo określony w części B SIWZ -część techniczna
 9. Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice: Zastawie I, Zastawie II i Czekaj
  Zamawiający: Gmina Świlcza, Świlcza
  Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice: Zastawie I, Zastawie II i Czekaj w następującym zakresie: 1) droga Bratkowice - Zastawie I: - montaż 6 słupów, - montaż przewodu napowietrznego AsXSn 2x35 mm2 - 190 m, - montaż kabla ziemnego YKY 4x35 mm2 - 182 m; - montaż 5 lamp oświetleniowych na wysięgnikach 1,0 m; 2) droga Bratkowice - Zastawie II: - montaż kabli napowietrznych, izolowanych na istniejących słupach NN - 2 obwody: 600 m i 660 m, - montaż zegara sterującego, - montaż 16 lamp na wysięgnikach 1,0 m, 2 stanowiska z podwójnymi lampami na wysięgnikach 1,0 m, 3) droga Bratkowice - Czekaj: - demontaż 1 słupa, - montaż 9 słupów, - montaż kabla napowietrznego, izolowanego AsXsn 4x25 mm2 - 300 m, - montaż 4 lamp oświetleniowych na wysięgnikach 1,0 m.
 10. Przebudowa przyłączy wodociągowych dla DPS w Górnie
  Zamawiający: Powiat Rzeszowski, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa przyłączy wodociągowych dla DPS w Górnie. Zakres robót jakie należy wykonać w ramach powyższego zadania: 1) Przebudowa przyłączy wodociągowych do budynków nr 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25. 2) Podłączenie dwóch hydrantów naziemnych w rejonie budynków nr 16 i 23
 11. Wykonanie robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola , w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola , w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 12. Przebudowa kolektora ogólnospławnego na kolektor deszczowy wraz z niezbędną przebudową kolidującej linii kablowej SN 15 kV i nN na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Zielonej w Kolbuszowej.
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
  Przebudowa kolektora ogólnospławnego na kolektor deszczowy wraz z niezbędną przebudową kolidującej linii kablowej SN 15 kV i nN na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Zielonej w Kolbuszowej. Miejsce realizacji zamówienia: 36-100 Kolbuszowa, dz. nr ewid.: 2293/4, 1381/1, 1380/10, 1380/11, 1393/2, 1382/3, 2326/16, 1383, 1382/2 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Roboty związane z przebudową kolektora deszczowego: a)Budowę kolektora deszczowego z rur PE typu WEHOLITE o średnicy Ø 800/907 SN8 długości 252 m b)Studnie prefabrykowane betonowe z betonu klasy C40/50, Ø 1500 wyposażone w monolityczne, betonowane metodą odwróconego dna dennice z wkładką PP, GFK, lub PE, zintegrowanymi przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki, kręgi betonowe łączone także uszczelkę 9 szt c)Roboty rozbiórkowe związane z demontażem i odtworzeniem istniejących słupów elektrycznych ogrodzeń, nawierzchni z trylinki, starego kolektora i innych kolidujących elementów - 1 kpl Roboty związane z przebudową kolidującej linii kablowej SN 15 kV i nN: a)Demontaż istniejącej linii kablowej SN - 65 m b)Montaż kabla XRUHAKXs-12/20 1x120/50mm2 - 65 m d)Przełożenie istniejącej linii kablowej nN typu YAKY 4x240mm2 - 12 m Uwaga: Dostawa i montaż separatora zintegrowanego z osadnikiem nie jest przedmiotem zamówienia. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa - zał. nr 8 i przedmiar robót, kosztorys ślepy - zał. Nr 9 do specyfikacji. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV 45231000-5- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Uwaga: 1.Roboty należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. 2.Rozwiązania techniczne szczegółowo uzgodnić z użytkownikami urządzeń i infrastruktury przed przystąpieniem do robót. 3.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty, cechy producenta, świadectwa i dopuszczenia, w tym PZH do wody pitnej. 4.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.). Koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca..
 13. Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do istniejącego nowego węzła cieplnego, przepięcie istniejącej instalacji c.w.u. w budynku szkoły ze starego do nowego węzła cieplnego, roboty budowlane w starej wymiennikowni w ramach zadania pn. Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych nr sprawy: ZP.271.55.2012.
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem
  zamówienia jest: Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem
  do istniejącego nowego węzła cieplnego, przepięcie istniejącej instalacji c.w.u. w budynku
  szkoły ze starego do nowego węzła cieplnego, roboty budowlane w starej wymiennikowni w
  ramach zadania pn. Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych.
  Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja
  projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Obowiązki wykonawcy określa
  projekt umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w
  rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
 14. Remont pomieszczeń Pawilonu nr 1 w SPZZOZ SANATORIUM im. Jana Pawła II w Górnie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, Górno
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont pomieszczeń Pawilonu nr 1 w SPZZOZ SANATORIUM im. Jana Pawła II w Górnie. 2. W ramach powyższej inwestycji należy wykonać roboty budowlane wewnątrz pomieszczeń Pawilonu nr 1. 3. Zakres robót: Branża ogólnobudowlana; Roboty rozbiórkowe Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie glazury Roboty malarskie Montaż stolarki drzwiowej Branża sanitarna; Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Wykonanie instalacji grzewczej. Wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia. Montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych wraz osprzętem. Wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej. Instalacje elektryczne: Kucie bruzd pod przewody kabelkowe i rury elektroinstalacyjne. Układanie przewodów elektrycznych pod tynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych. Montaż tablic i rozdzielnic elektrycznych. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej (Rozdział 4 SIWZ), oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Rozdział 5 SIWZ). 5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 5.1. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami określonymi w: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 5.2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto, w całym okresie realizacji robót, zachować wysoki standard wykonania robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. Zastosowane materiały przy realizacji zamówienia winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowanie w budownictwie określone w ustawie prawo budowlane jak również winny być dopuszczonym do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zamawiający zażąda przedstawienia certyfikatów na zastosowane materiały po zakończeniu robót. Przy wyborze materiałów i technologii wykonania robót należy się kierować wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Użycie w dokumentacji nazw producentów lub dostawców należy traktować jako wskazanie parametrów technicznych jakie powinny posiadać urządzenia i materiały. Zamawiający dopuszcza dobór urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji. W takim przypadku należy podać markę, nazwę oferowanych materiałów lub urządzeń. Użycie materiałów urządzeń i technologii równoważnych obliguje wykonawcę do ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych zastosowanych materiałów i technologii. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, kartach katalogowych aprobatach technicznych, certyfikatach itp. zagospodarować plac budowy oraz doprowadzić niezbędne media dla potrzeb budowy wraz z ich opomiarowaniem, utrzymywać, odtworzyć i oznakować drogę dojazdową do placu budowy, dozorować budowę w czasie realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji, urządzić zaplecze budowy w uzgodnieniu z zamawiającym, zabezpieczyć i oznakować plac budowy celem zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów, pracowników i osób postronnych, zachować szczególną ostrożność ze względu na prowadzenie robót na terenie czynnego szpitala, zapewnić porządek i komunikację na terenie obiektu, zapewnić organizację robót, dostawę materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń (przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń itd.), zapewnić warunki BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, wygrodzić teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zabezpieczyć obiekt przed kradzieżą i zniszczeniem, w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie je usunąć na własny koszt, wywieźć gruz i odpady na wysypisko (dokonać na własny koszt utylizacji o ile byłaby wymagana), zatrudnić, kadrę w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować odpowiedni sprzęt, w razie konieczności prowadzić prace na wydłużonym dniu pracy i w soboty, dostarczyć instrukcje i schematy obsługi urządzeń (tablice znamionowe na urządzeniach i DTR w języku polskim), uporządkować teren i zlikwidować plac budowy po całkowitym zakończeniu robót, wystawić faktury w terminach uzgodnionych z zamawiającym, z terminem płatności wynoszącym do 30 dni
 15. Zamówienie dodatkowe w ramach zadania pn.: Budowa Parku Papieskiego - Etap B
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest przełożenie wodociągu Ø 225 kolidującego z kanałem kanalizacji deszczowej Ø 600 i wykonanie robót dodatkowych związanych z budową kanalizacji deszczowej. Są to roboty dodatkowe w ramach umowy podstawowej 78/ZP.232-30/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy; kanalizacji deszczowej i wodociągowego do maszynowni fontanny i poidełek oraz przełożenie kanalizacji sanitarnej - tłocznej w Parku Papieskim w Rzeszowie przy ul. Armii Krajowej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Parku Papieskiego - Etap B.
  Zamówieniem objęte jest przełożenie wodociągu Ø 225 kolidującego z kanałem kanalizacji deszczowej Ø 600, którego budowa objęta jest umową podstawową i wykonanie robót dodatkowych związanych z rozbieżnościami pomiędzy projektowaną a faktyczną lokalizacją studni kanalizacyjnej na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej, do której nastąpi włączenie budowanego odcinka kanalizacji deszczowej
 16. Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
  Zamawiający: Gmina Świlcza, Świlcza
  Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
 17. Budowa Parku Papieskiego - Etap B
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy; kanalizacji deszczowej i wodociągowego do maszynowni fontanny i poidełek oraz przełożenie kanalizacji sanitarnej - tłocznej w Parku Papieskim w Rzeszowie przy ul. Armii Krajowej
  realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Parku Papieskiego - Etap B. Zamówieniem objęta jest budowa: 1) przyłącza wodociągowego do poidełek i maszynowni fontanny, projektowanego z rur PE o średnicy zewnętrznej 63 mm o długości 251,5 m wraz z zestawem wodomierzowym umieszczonym w studni wodomierzowej oraz przyłączy do poidełek z rur PE 40 mm o łącznej długości 99,5 m i zamontowanie 4 szt. poidełek - zdroi ulicznych, 2) budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do poidełek i maszynowni fontanny wykonanych z rur PVC o średnicy od 250 do 160 mm o łącznej długości 331,5 m oraz rurociągów z rur PVC o średnicy 600 mm o łącznej długości 32 m ze studniami rewizyjnymi o średnicy 1000 mm - 10 szt. i średnicy 1200 mm - 1 szt. oraz separatora z osadnikiem o obj. 3 m3, 3) przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy zewnętrznej 110 mm o długości ok. 71 m. Szczegółowy zakres robót określa dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem, przedmiarem robót, SST wykonania i odbioru robót oraz zasadami
  sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
 18. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków przy ul. Ustrzyckiej
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
  Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy), przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego, zasilania
  energetycznego, przyłącza wody, drogi dojazdowej z placem manewrowym z wyłączeniem
  odcinka sieci od studzienki S10 do S20 wraz ze studzienką S20 przy ul. Ustrzyckiej
  Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja
  projektowa
 19. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z gazociągiem kolidującym z projektowaną kanalizacją sanitarną w obszarze ulicy Obrońców Pokoju w Kolbuszowej
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
  1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej fi 350 od ul. 22- go Lipca do ul. Żytkowsiego po północnej stronie ul. Obrońców Pokoju (od pktu 96a do 69a).
  2. Przyłacza na trasie odcinka kanalizacji sanitarnej od 22 - go Lipca do ul. Żytkowskiego.
  3. Odcinekpołaczeniowy ul. Obrońców Pokoju - osiedle Polna (od pktu 78-78/7a oraz 78/8a-78/8b).
  4. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej po stronie południowej ul. Obrońców Pokoju od ul. Grunwaldzkiej po Szkołę Podstawową nr 2 ( od pktu O14a do O6a).
  5. Przyłacza na trasie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Grunwaldzkiej po Szkołę Podstawową nr 2.
  6. Przejście kanalizacją sanitarną i deszczową ul. Obrońców Pokoju (obok sklepu Pedenkowskiego i Pika).
  7. Przebudowa odcinka sieci gz. niskiego cisnienia.
  8. Uszczelnienie studni betonowej na KD 600 koło posesji p. Kłody.
  9. Odcinek sieci kanalizacyji sanitarnej koło Szpitala.
  10. Przyłącza kanalizacji sanitarnej koło Szpitala.
  11. Studnia połączeniowa przy ul. Żytkowskiego.
 20. Wykonanie instalacji hydrantowej dla potrzeb przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Pawilonu Nr 2 i 3 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, Górno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
  zadania pn.: Wykonanie instalacji hydrantowej dla potrzeb przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Pawilonu Nr 2 i 3
  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie. W ramach
  powyŜszej inwestycji naleŜy wykonać instalację hydrantową wewnątrz pomieszczeń Pawilonu nr 2, 2A i 3A zgodnie z
  przedmiarem robót. Zakres robót nie obejmuje instalacji hydrantowej w Pawilonie Nr 3. 1. Zakres robót objętych
  specyfikacją: Przewody i hydranty wraz z uzbrojeniem instalacji ppoŜ., Szafki hydrantowe,, Próby hydrauliczne
  ciśnieniowe i szczelności, Odbiory i uruchomienie, Prace towarzyszące związane z budową instalacji hydrantowej:
  Wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, Wykonanie bruzd przy podejściach do szafek
  hydrantowych, Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat pompowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  określony został w dokumentacji projektowej (Rozdział 4 SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania instalacji
  hydrantowej oraz przedmiarze robót (Rozdział 5 SIWZ). 2. Realizacja przedmiotu zamówienia. 2.1. Roboty naleŜy
  wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami określonymi w:
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane i wykonawcze
  oraz przedmiary robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.2. Podczas realizacji
  przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie niŜszą niŜ kwota wynagrodzenia umownego brutto, w
  całym okresie realizacji robót, zachować wysoki standard wykonania robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.
  Zastosowane materiały przy realizacji zamówienia winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowanie w
  budownictwie określone w ustawie prawo budowlane jak równieŜ winny być dopuszczonym do stosowania w obiektach
  słuŜby zdrowia. Zamawiający zaŜąda przedstawienia certyfikatów na zastosowane materiały po zakończeniu robót.
  Przy wyborze materiałów i technologii wykonania robót naleŜy się kierować wymaganiami sprecyzowanymi w
  dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. UŜycie w
  dokumentacji nazw producentów lub dostawców naleŜy traktować jako wskazanie parametrów technicznych jakie
  powinny posiadać urządzenia i materiały. Zamawiający dopuszcza dobór urządzeń i materiałów równowaŜnych w
  stosunku do określonych w dokumentacji. W takim przypadku naleŜy podać markę, nazwę oferowanych materiałów lub
  urządzeń. UŜycie materiałów urządzeń i technologii równowaŜnych obliguje wykonawcę do ewentualnego
  udowodnienia porównywalności cech jakościowych zastosowanych materiałów i technologii. Podstawą porównania
  będą parametry jakościowe określone w polskich normach, kartach katalogowych aprobatach technicznych,
  certyfikatach itp. zagospodarować plac budowy oraz doprowadzić niezbędne media dla potrzeb budowy wraz z ich
  opomiarowaniem, dozorować budowę w czasie realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji, urządzić
  zaplecze budowy w uzgodnieniu z zamawiającym, zabezpieczyć i oznakować plac budowy celem zapewnienia
  bezpieczeństwa dla pacjentów, pracowników i osób postronnych, zachować szczególną ostroŜność ze względu na
  prowadzenie robót na terenie czynnego szpitala, zapewnić porządek i komunikację na terenie obiektu, zapewnić
  organizację robót, dostawę materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń, przewidzieć odpowiednie
  zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń itd., zapewnić warunki BHP i p.poŜ. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  wygrodzić teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zabezpieczyć obiekt przed kradzieŜą i
  zniszczeniem, w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie je usunąć na własny koszt, wywieźć gruz i odpady na
  wysypisko (dokonać na własny koszt utylizacji o ile byłaby wymagana), zatrudnić, kadrę w odpowiedniej ilości i o
  odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować odpowiedni sprzęt, w razie konieczności prowadzić prace na
  wydłuŜonym dniu pracy i w soboty, dostarczyć instrukcje i schematy obsługi urządzeń (tablice znamionowe na
  urządzeniach i DTR w języku polskim), uporządkować teren i zlikwidować plac budowy po całkowitym zakończeniu
  robót, wystawić fakturę w terminie uzgodnionym z zamawiającym, z terminem płatności wynoszącym do 30 dni
 21. Modernizacja węzła cieplnego oraz wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie
  Zamawiający: Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie, Rzeszów
 22. Remont instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej oraz montaż wyposażenia grzewczego w Domu Studenta Laura.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 23. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki głównej arterii Babicy - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 9
  Zamawiający: Gmina Czudec, Czudec
 24. Budowę kanalizacji deszczowej ulicy Czarnieckiego w Łańcucie.
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
 25. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Filipa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Filipa
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 26. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączmi na kablową w m. Żołynia ul. Rynek
  Zamawiający: Gmina Żołynia, Żołynia
 27. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 118mb od studzienki S3 do S8 włącznie z realizacją studzienek ( 6 szt.) przy Al. Niepodległości.
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 28. Budowa kanalizacji sanitarnej.
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
 29. Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Łańcucie.
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
 30. Budowę parkingu ogólnodostepnego dla samochodów osobowych etap I - budowa kanalizacji deszczowej
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
 31. Budowę parkingu ogólnodostepnego dla samochodów osobowych etap I - budowa kanalizacji deszczowej.
  Zamawiający: Miasto Łańcut, Łańcut
 32. Budowa linii kablowej SN 15 Kv, linii kablowej NN oraz kontenerowej wnętrzowej stacji transformatowej - zasilanie elektryczne budynku CTT i CI.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 33. Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Rzeszów
 34. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie
  Zamawiający: Gmina Rakszawa, Rakszawa
 35. Część I. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami energetycznymi na ulicy Mickiewicza w Kolbuszowej. Część II. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Mickiewicza w Kolbuszowej.
  Zamawiający: Gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa
 36. Budowa kanalizacji deszczowej w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej wraz z studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi na działkach nr 1775/58, 1789, 1779, 1778/7, 1782, 1818 obr. 207.
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 37. Wykonanie przyłącza kanalizacji technologicznej do budowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych , ul. Spytka Ligęzy 12
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 38. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Mickiewicza w Tyczynie
  Zamawiający: Gmina Tyczyn, Tyczyn
 39. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zelwerowicza w ramach zadania inwestycyjnego pn. Inwestycyjne czyny społeczne - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza - etap I i II.
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 40. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Św. Marcina i Św. Faustyny
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 41. Sieć wodociągowa przy ul. Wspólnej
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 42. Remont istniejącej instalacji oświetleniowej oraz wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego korytarzy i klatek schodowych w DS Laura, ul. Cicha 2 w Rzeszowie i DS Filon, ul. Cicha 4 w Rzeszowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 43. Modernizacja budynku Żłobka nr 8 ul. Pułaskiego 20B
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
 44. Odwodnienie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie, Rzeszów

Inne osoby dla Mitoń Wilk Ewa Stefania (34 osoby):