Kogo reprezentuje osoba

Mocny Paweł Piotr

w KRS

Paweł Piotr Mocny

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Mocny
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Błaszki (Łódzkie), Kalisz (Wielkopolskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:333 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mocna Agnieszka Maria, Pietrzak Marek Jerzy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mocna Agnieszka Maria
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Marta, Mocna Agnieszka Maria, Mocna Maria Zofia, Mocny Jan, Mocny Ryszard Wiesław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruszakin Robert, Mocny Henryk Andrzej

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mocna Barbara Janina, Mocny Henryk Andrzej, Stępiński Krzysztof Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ruda Ivanna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mocna Agnieszka Maria, Pietrzak Marek Jerzy
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Marta, Mocna Agnieszka Maria, Mocna Maria Zofia, Mocny Jan, Mocny Ryszard Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. M-drog Sp. Z O.O., Błaszki − KRS 0000563395
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamiennej, Kamienna − KRS 0000209220
 3. Paag Transport Amp; Logistic Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000483299
 4. Paag Transport Logistic Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kalisz − KRS 0000490816
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Błaszki Sp. Z O.O., Błaszki − KRS 0000910201
 6. Rudrog Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000281020
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Środkowopolskiego Z Siedzibą W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000133186

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Remont drogi krajowej nr 12 w m. Szczytniki
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi krajowej nr 12 w m. Szczytniki od km 292+842 do km 293+600; długości 0,758 km
 2. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 na odc. od skrzyżowania z drogą P 5583 do miejscowości Chlewo
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 na odc. od skrzyżowania z drogą P 5583 do miejscowości Chlewo
 3. Remont nawierzchni masą na gorąco
  Zamawiający: Powiat Ostrzeszowski, Ostrzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni masą na gorąco:
  a) Droga 5585 Grabów-Czajków w m. Kraszewice
  b) Droga 5574 Ostrzeszów – Mikstat, ul. Powstańców Wlkp. od skrzyżowania z koleją do ul. Składowej, od ul. Składowej do ul. Żeromskiego, ul. Powstańców Wlkp. posesja Jarczak do posesji 60, w m. Komorów, od Leśnictwo Wanda w kier. Komorowa
  c) Droga 5579 Kobyla Góra – Parzynów w m Ignaców
  d) Droga 6232 Brzeziny – gr. woj. w m. Czajków
  e) Poszerzenie nawierzchni ul. Pogodna w m. Ostrzeszów
  f) Remont cząstkowy masą na gorąco (dr. 5585 Grabów – Czajków w m. Kraszewice, dr. 5583 Siedlików – Przedborów)
  g) Remont masą na gorąco skrzyżowanie drogi 6232 i 5586 w m. Głuszyna
  h) Remont masą na gorąco skrzyżowanie dróg 5586 i 5585 w m. Czajków
  (mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowej, frezowanie nawierzchni, skrapianie emulsją asfaltową, , uzupełnienie poboczy, nawierzchnia z mieszanki min.-asfaltowej o gr.4 cm )
 4. Przebudowa drogi powiatowej 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – Granica Powiatu
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
  1. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi
  powiatowej 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – Granica Powiatu
  2. Charakterystyka i zakres prac:
  Roboty drogowe: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, karczowanie pni drzew i krzewów, wbudowanie krawężników i obrzeży, wykonanie przebudowy chodników, wykonanie zjazdów z kostki brukowej i zjazdów o nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy, odwodnienia drogi, oznakowania pionowego i poziomego, zamontowanie urządzeń BRD, roboty wykończeniowe, wykonanie badań i pomiarów, tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna.
  3. Szczegółowy opis robót zawierają: opis przedmiotu zamówienia, pomocniczy przedmiar robót, projekt techniczny i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik do SIWZ.
  4. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu budowy w ramach przeprowadzanego postępowania. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
  5. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót. Ponadto zamawiający zastrzega obowiązek przeprowadzenia badań z każdej warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni przez akredytowane laboratorium wskazane przez inwestora. Koszty badań poniesie wykonawca robót.
  6. Informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
  7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
  Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, art. 22 § 1 Ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w Formularzach Wyceny Ofertowej za wyjątkiem czynności związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac pomiarowych, prac zastrzeżonych dla Kierownika budowy.
  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, lub dokumentów potwierdzających bieżące potwierdzenie opłacenia składek i należnych podatków skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej za zwłokę w przekazaniu tych zobowiązań.
  Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia.
  8. Wymagania jakościowe i materiałowe.
  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru.
  9. Jeżeli w projekcie budowlanym, w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wy¬konania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach;
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713E Drzązna-Charłupia Wielka
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, Sieradz
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1713E Drzązna-Charłupia Wielka
 6. Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul.Kaliska w miejscowości Szałe
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
  Zakres robót: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem najniższych punktów istniejącej niwelety wykonane przez uprawnionego geodetę - 4,100 km, 2. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 14 szt., 3. Rozebranie chodników z masy mineralno -bitumicznej i wylewek betonowych- 1980,00 m2, 4. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej- 1600,00 m, 5. Rozebranie ław krawężnikowych z betonu - 96,00 m2, 6. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm - 8200,00 m, 7. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 20km - 610,00 m3, 8.Remont chodnika z kostki brukowej betonowej -20% nowego materiału - 600,00 m2. 2. KOLIZJE 8. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 86 szt. 9. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 26 szt. 10. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 7 szt. 11. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 16 szt. 3. ROBOTY ZIEMNE 12. Koryto o gł. 16 cm w gruncie kat. III na całej szerokości chodników -3830,00 m2, 13, Koryto o gł. 41 cm w gruncie kat. III na całej zjazdów - 1788.00 m2, 14. Koryto o gł. 46 cm w gruncie kat. III na całej zatok autobusowych - 3140,00 m2, 15. Koryto o gł. 25 cm w gruncie kat. III na całej szer. ścieżki rowerowej oraz pod ściek - 9020,00 m2, 16. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 3970,00 mb, 17. Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV - 4760,00 m, 18. Odmulenie rowów z namułu o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 3200,00 m, 4. ODWODNIENIE DROGI 19. Wykonanie sączków odwadniających z rur drenarskich fi 100 w filtrem z włókna kokosowegolub geowłókniny - 3000,00 m, 20. Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm - 150,00 m, 21. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transportem. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - 54,00 m3, 22. Studzienki ściekowe uliczne krawężnikowe o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu - 42 szt., 5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 23.Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - m 3170,00 m, 24. Krawężniki betonowe wystające o wym. 12x25 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - 800,00 m, 25. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 6600,00 m, 6. ŚCIEK 26. Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,03m3) - 328,00 m3, 27.Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach na podsypce cem -piaskowej o gr. 3cm - 4100,00 m, 7. CHODNIK I PERONY 28. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 3830,00 m2, 29. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 3830,00 m2, 30. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 2681,00 m2, 31.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 1149,00 m2, 8. ŚCIEŻKA ROWEROWA 32. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 7995,00 m2, 33. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 7995,00 m2, 34. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 7995,00 m2, 35.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 6970,00 m2, 9. ZJAZDY 36. Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I- V - 360,00 m2, 37. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 360,00 m2, 38. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 360,00 m2, 39. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 180,00 m2, 40. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 180,00 m2, 10. ZATOKI AUTOBUSOWE, PLACE MANEWROWE, MIEJSCA POSTOJOWE I SKRZYŻOWANIA 41. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 3140,00 m2, 42. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 3140,00 m2, 43. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 3140,00 m2, 44. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 3140,00 m2, 45. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 3140,00 m2, 46. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - 3140,00 m2, 11. JEZDNIA 47. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na głęb 0-4 cm z wywozem materiału do 1 km ( 30% powierzchni) - 7380,00 m2, 48. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 , śr. gr. 3 cm - 1800 t, 49. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni - 24900 m2, 50. Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 - 49800,00 m2, 51. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki - 24900,00 m2, 12.OZNAKOWANIE 52.Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - oś jezdni , przejścia dla pieszych, skrzyżowania , linia krawędziowa oddzielająca jezdnię od ścieżki rowerowej, - 1138,00 m2, 53. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 29 szt. 54. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 29 szt. 55. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi typu "kocie oczka"- 200 szt. 56. Przebudowa systemu aktywnej informacji wizualnej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych zasilanych baterią słoneczna - 1 szt. 57. Znaki D-6 fluorescencyjne - 6 szt. 13. BARIERY OCHRONNE 58. Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o masie 39.0 kg/m + zakończenia barier. Rozstaw słupków co 2m. - 150,00 m, 59. Poręcze ochronne typ U11a - 100,00 m, 14. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 60. Formowanie poboczy z gruntu - 4100,00 mb, 61. Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią -2250,00 m2, 62.Inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.
 7. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady)
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady). Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wynikającym z Programu funkcjonalno-użytkowego, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Droga zostanie przebudowana na odcinku o dł. 3.638 m, o szerokości jezdni 5,0 m, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym zawartym w Części IV SIWZ. Zakres robót budowlanych obejmuje: - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm, - warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - pobocza szerokości 75 cm, - wykonanie rowów, - korytka ściekowe na ławie betonowej.
 8. jest „Przebudowa drogi gminnej Gostynie – Szadykierz – Ceków (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470) Gmina Ceków-Kolonia”.
  Zamawiający: Gmina Ceków-Kolonia, Ceków
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Gostynie – Szadykierz – Ceków (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470) Gmina Ceków-Kolonia”2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
  a) roboty przygotowawcze,
  b) roboty rozbiórkowe,
  c) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,
  d) roboty ziemne,
  e) remont przepustów drogowych,
  f) poszerzenie drogi,
  g) jezdnia o nawierzchni asfaltowej,
  h) zatoki autobusowe,
  i) krawężniki i obrzeża,
  j) roboty wykończeniowe,
  k) oznakowanie pionowe, poziome

  2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót , a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. W przypadku prowadzenia prac na całej szerokości jezdni, wykonawca zobowiązany jest zapewnić i oznaczyć objazd robót.
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.
  2.2 Parametry projektowe :
  - klasa drogi - D – dojazdowa
  - dostępność - nieograniczona
  - kategoria ruchu – KR1
  - prędkość projektowa: 40km/h
  - szerokość korony – 7,00 – 8,5 m
  - szerokość poboczy -- 2 x 1,0 m
  - szerokość jezdni - 5,0 – 6,5 m
  - długość odcinka - 3,780 km


  2.3 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; informacji BIOZ, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym.
  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać następujące dokumenty : kosztorys powykonawczy na cały przedmiot zamówienia do którego jest obowiązany dołączyć księgi obmiaru.

 9. Przebudowa drogi w Sadowiu w kierunku miejscowości Westrza Etap I, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  Zamawiający: Gmina Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi w Sadowiu w kierunku miejscowości Westrza Etap I, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie : 1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV jezdnia + poszerzenie – 251,31 m2 2) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – zjazdy indywidualne – 477,97 m2 3) Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm – zjazdy indywidualne – 477,97 m2 4) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej – 3114,80 m2 5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3114,80 m2 6) Pionowe znaki drogowe – 2 szt. Inwentaryzacja geodezyjna. Roboty budowlane. 1.2. Szczegółowy zakres robót określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) Dokumentacja projektowa b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) Przedmiar robót. 1.3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 1.4. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 1.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy: niż 3-lat, licząc od terminu odbioru końcowego. Rękojmia za wady i gwarancja jakości a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego Przedmiotu zamówienia. b) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. c) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia jest rozszerzona do zasad określonych w art.556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Zamówienia istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Zamówienia w chwili odbioru. d) Zamawiający, zgodnie z treścią art.579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. e) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi za wady o wykonywanie obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi. f) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące Przedmiot Umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta i w takim wypadku Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.
 10. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wielkopolski
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
  wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Remont cząstkowy mieszanką mineralno -
  bitumiczną gr. 4 cm - 1.600,00 m². Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 6 cm - 250,00 m². Nakładka z masy
  bitumicznej gr. 4 cm na ubytkach powyżej 10 m² - 2.800,00 m².
 11. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 902.
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 902 (działki nr 37,99 i 138). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dział III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, projekt techniczny stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ.
 12. „Przebudowa drogi gminnej Plewnia- Plewnia Nowa -Kuźnica Nr 674900P”
  Zamawiający: Gmina Ceków-Kolonia, Ceków
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Plewnia- Plewnia Nowa -Kuźnica Nr 674900P”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : a) roboty pomiarowe, b) roboty rozbiórkowe, c)karczowanie pni pozostałych po wycince drzew, d) usunięcie warstwy humusu, e) wykonanie nasypów wraz z zakupem i dowozem materiału pod poszerzenie korony drogi. f) wykonanie koryta – pogłębienie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach drogi 50% urobku do wbudowania w pobocza i poszerzenie korony drogi g) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni h) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, przy grubości warstwy 12 cm w obrębie nasypów – stabilizacja dostarczona z węzła betoniarskiego, i) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (bazalt melafir, granit) o uziarnieniu (0-31,5 mm) – w-wa gr.20 cm j) remonty cząstkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2 wg PN-EN 13108-1 k) przełożenie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej l)warstwa wiążąca z betony asfaltowego AC16W – gr 4 cm KR1-KR2, ł) oczyszczenie i skropienie nawierzchni m) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym n) ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 10cm na szerokości 2x0,75m p) oczyszczenie z namułu rowów przydrożnych wraz z wykonaniem zjazdów i przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 o średnicy 30 cm. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót , a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. W przypadku prowadzenia prac na całej szerokości jezdni, wykonawca zobowiązany jest zapewnić i oznaczyć objazd robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 2.2 Parametry projektowe : - kategoria drogi – droga gminna - klasa drogi : D – dojazdowa - prędkość projektowa: 30km/h - kategoria ruchu : KR1 - przekrój : drogowy - szerokość poboczy -= 2 x 0,75 m - szerokość drogi : 5,0 mb – daszkowy - długość odcinka - 3,935 km - dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 80 kN/oś 2.3 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; informacji BIOZ, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać następujące dokumenty : inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, kosztorys powykonawczy na cały przedmiot zamówienia do którego jest obowiązany dołączyć księgi obmiaru.
 13. Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów - Pawłówek
  Zamawiający: Gmina Blizanów, Blizanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów – Pawłówek. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, STWiORB oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów, gm. Uniejów
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów, gm. Uniejów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zaborów, gm. Uniejów o długości 1298 m po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Zmianie nie ulega przebieg drogi. 3. Parametry techniczne jakie należy przyjąć do projektowania: 3.1. Klasa drogi D 3.2. Szerokość jezdni 4,00 (3,50) m 3.3. Szerokość poboczy 2 x 0,75 m 3.4. Obciążenie ruchem KR 1. 3.5. Należy zaprojektować i wykonać warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z zastosowaniem materiałów dopuszczonych do zastosowania dla kategorii ruchu KR 3. Rodzaj konstrukcji i grubości warstw zgodnie z PFU, załącznikami do SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie poniższych elementów: 4.1. Wykonanie robót ziemnych 4.2. Budowę nowych konstrukcji nawierzchni 4.3. Przebudowę istniejących zjazdów 4.4. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 4.5. Likwidację kolizji z urządzeniami obcymi 4.6. Roboty wykończeniowe i porządkowe 4.7. Pełnienie nadzoru autorskiego 4.8. Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ 4.9. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 4.10. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 5. Zakres prac projektowych oraz budowlanych obejmuje: 5.1. Roboty przygotowawcze, tj. m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne karczowanie zagajników, ścinanie drzew, karczowanie pni, rozebranie fundamentu ogrodzenia z betonu wraz z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizację odpadów 5.2. Roboty ziemne, tj. m.in. mechaniczne i ręczne wykonanie wykopu, formowanie i zagęszczenie nasypów wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów (urobku) 5.3. Podbudowy, tj. m.in. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy mrozoodpornej, oczyszczenie oraz skropienie warstw niebitumicznych oraz bitumicznych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 5.4. Nawierzchnie, tj. m.in. wykonanie warstw wiążących oraz ścieralnych 5.5. Roboty wykończeniowe, tj. m.in. wykonanie umocnienia poboczy, profilowanie nawierzchni zjazdów 5.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tj. m.in. ustawienie słupków oraz montaż tarcz znaków drogowych 6. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania zjazdu publicznego do drogi powiatowej nr 2526E o nawierzchni gruntowej. 7. Zamawiający wymaga zaprojektowania drogi o jednej jezdni o jednym pasie ruchu dwukierunkowym o szerokości 4,0 m (3,5 m) z jedną mijanką na działce nr ewid. 39 na wysokości działek o nr ewid. 81 i 82, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późn. zm., spełniając wymagania określone w §37 i §126 w/w rozporządzenia. 8. Po stronie Zamawiającego będzie wystąpienie, uzyskanie i wykonanie ewentualnych nasadzeń wynikających z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 9. Teren prac budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu sprzed realizacji inwestycji. 10. Materiały z prac rozbiórkowych nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest złożyć na terenie działki, na której prowadzone są roboty budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 11. Materiały z prac rozbiórkowych nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt na teren wysypiska. 12. W przypadku uszkodzenia nawierzchni terenu działki bądź terenu poza obszarem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje projektowe uzgodnione ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania prac na podstawie sporządzonej dokumentacji. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, złożenia i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowej inwestycji, tj. zgłoszenie lub decyzję o pozwoleniu na budowę 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 16. Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na wykonanie zjazdu publicznego na drogę powiatową oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 17. Dokumentacja projektowa określona powyżej musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego i muszą zawierać wszystkie elementy określone danym rozporządzeniem. 18. Do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia formalno – prawne i decyzje administracyjne (pozwolenia, uzgodnienia, opinie) zezwalające na realizację robót budowlanych dla danego zadania. 19. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania przedmiotu zamówienia do stanu prawnego obowiązującego w dniu przekazania opracowań Zamawiającemu, jeżeli w czasie wykonywania opracowań akty prawne ulegną zmianie. 20. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, materiały oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt. 21. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nadzór autorski nad robotami budowlanymi przeprowadzanymi w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową polegającym na minimum cotygodniowej wizycie na terenie prowadzonych robót budowlanych. 22. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wersje papierowe: 22.1. Projekt budowlano – wykonawczy w ilości 7 egzemplarzy 22.2. Przedmiar, kosztorys nakładczy, kosztorys inwestorski w ilości 2 egzemplarzy 22.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarzy 22.4. Pozostałą dokumentację wymaganą przepisami prawa 23. Projekt budowlany powinien zawierać projekt stałej organizacji ruchu. 24. Wersje elektroniczne powyższych opracowań należy dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy w formatach: teksty w formacie .doc, rysunki w formacie .dwg, kosztorysy w formacie .xls. Wszystkie wersje elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo w formacie .pdf. 25. Dokumentacja projektowa powinna: 25.1. Umożliwić realizację inwestycji w formie „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem przepisów ustaw prawo zamówień publicznych 25.2. W swojej treści określić przedmiot zamówienia, w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia 25.3. Opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 26. Roboty budowlane stanowić będą całość praz związanych z przebudową drogi gminnej, określoną w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej – projektu budowlano – wykonawczego, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem robót) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 27. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. 28. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 29. Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie PFU wraz z załącznikami dołączonymi do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 30. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę projektami budowlanymi i wykonawczymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego i inspektora Nadzoru. 31. Program funkcjonalno – wykonawczy dołączony do niniejszej SIWZ nie jest projektem budowlanym. Obejmuje jedynie zbiór wytycznych oraz kwestii istotnych dla Zamawiającego stanowiącymi podstawę do jego opracowania. 32. Zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej sporządzanej przez Wykonawcę nie stanowią zmian umowy z Zamawiającym w ramach danego zadania, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu zamówienia. 33. Dokumentacja dołączona do SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych w celu sporządzenia ceny oferty. 34. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia stanowiącego przedmiot oferty ze względu ma zwiększenie zakresu prac do realizacji, który to zakres zostanie określony po szczegółowej analizie przedmiotu zamówienia w ramach realizowanej dokumentacji projektowej. 35. Po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulował cenę oferty. 36. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 37. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 38. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 39. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą. 40. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający dodatkowo oświadczenie o złożeniu w Ośrodku Geodezjno – Kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 41. Wykonawca w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 42. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 43. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 44. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 45. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 46. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 47. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w programie funkcjonalno – użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 48. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym wszystkie założenia i rozwiązania projektowane w dokumentacji. 49. Dokumentacje projektowe muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 49.1. Ustawa prawo budowlane 49.2. Ustawa o wyrobach budowlanych 49.3. Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 49.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 50. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 51. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, - nadawanie za pośrednictwem satelity, - reemisja, - wymiana nośników, na których utwór utrwalono, - wykorzystanie w utworach multimedialnych, - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, - wprowadzanie zmian, skrótów, - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym - Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci - rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; - możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; - użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu; - prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; - sporządzanie projektów na podstawie utworu; - prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu - wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie - przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji - udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii - wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu 52. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 53. Zamawiający samodzielnie lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych polegających na weryfikacji poprawności wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych. 54. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 54.1. Uzgadniania z Zamawiającym wszystkie rozwiązania projektowe, 54.2. Dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano – wykonawczej uzgodnionej ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja jest wymagana przepisami prawa 54.3. dostarczenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 54.4. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 54.5. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 54.6. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 54.7. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 54.8. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 54.9. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 54.10. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 54.11. zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 54.12. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 54.13. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu. 55. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55.1. Główny przedmiot: 45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane 55.2. Dodatkowe przedmioty: 45.23.31.40 – 2 Roboty drogowe 45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg 45.10.00.00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.31.41 - 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45.23.32.00 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.22.00.00 – 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71.32.00.00 – 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 56. Wykonawca udzieli gwarancji (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 78 miesięcy) na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 57. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp 58. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 15. Przebudowa drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie
  Zamawiający: Gmina Lisków, Lisków
  Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie o długości 7,740 km, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, na które składają się: roboty pomiarowe, roboty remontowe, rozebranie krawężników i obrzeży , rozebranie chodników z płyt betonowych, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, usunięcie z poboczy wysokiej trawy, obcinanie suchych gałęzi i ich wywożenie, - remonty odwodnienia drogi, na które składają się przykanaliki z rur PVC, studzienki ściekowe uliczne betonowe, odwodnienie z rur PVC, studzienki rewizyjne, remonty przepustów rurowych pod drogą, remonty ścianek czołowych, - roboty ziemne, na które składają się: oczyszczenie rowów, - jezdnie, na które składają się: nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.4 cm i wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym oraz poszerzenie na które składają się warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm i warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - chodnik z kostki betonowej brukowej oraz chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm, zjazdy, zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, - oznakowanie poziome cienkowarstwowe i montaż lamp pulsacyjnych na słupie, - roboty wykończeniowe, na które składają się: formowanie poboczy i plantowanie. - sporządzenie operatu kolaudacyjnego na który składają się: kosztorys powykonawczy, obsługa geodezyjna zadania wraz inwentaryzacja powykonawczą, atesty na materiały i prefabrykaty, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń.
 16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 225 000 Euro na robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi gminnej w sołectwie Rzepiszew łączącej miejscowości Rzepiszew i Antonim na terenie Gminy i Miasta Szadek
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej w sołectwie Rzepiszew łączącej miejscowości Rzepiszew i Antonim na terenie Gminy i Miasta Szadek- długość drogi 955 m. UWAGA W dokumentacji projektowej została określona docelowa szerokość jezdni na 5m. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie niniejszego postępowania do wykonania jezdni o szerokości 3,5 m. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji: -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, -Dokumentacje projektowa -Przedmiar robót
 17. Modernizacja drogi gminnej nr 108208E Ludowinka – Hipolitów V etap
  Zamawiający: Gmina Wodzierady, Wodzierady
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Hipolitów – Ludowinka, na terenie Gminy Wodzierady od km 2+550 do km 3+900.
 18. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w miejscowości Kokanin
  Zamawiający: Gmina Żelazków, Żelazków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej do klasy D. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
 19. Przebudowa drogi powiatowej nr 5583 Siedlików - Kaliszkowice Oł. w m. Przedborów od km 2+150 do km 3+060 (długość odcinka 0,910 km)
  Zamawiający: Powiat Ostrzeszowski, Ostrzeszów
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 5583 Siedlików – Kaliszkowice Oł. w m. Przedborów od km 2+150 do km 3+060 ( długość odcinka 0,910 km)” jest wykonanie robót budowlanych, na które składają się:a.Roboty przygotowawcze, b.Roboty ziemne c. Poszerzenie jezdni i naprawa zapadnięć d.nawierzchni jezdni e.Pobocze i wjazdy f.Chodniki
 20. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojno - Iwanowice, gm. Szczytniki
  Zamawiający: Gmina Szczytniki, Szczytniki
  Przedmiot zamówienia obejmuje "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Chojno-Iwanowice, gm. Szczytniki" o długości 3,287 km, w tym : a) roboty przygotowawcze, b) roboty rozbiórkowe, c) regulację krzewów i karczowanie pni, d) roboty ziemne, e) remont przepustów drogowych, f) wymianę nawierzchni jezdni, g) jezdnię, h) zatoki autobusowe, i) zjazdy, j) oznakowanie pionowe i poziome, k) bariery ochronne. zadanie zostało objęte pomocą w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
 21. „Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia”
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
 22. Przebudowa drogi gminnej Dębnica ul. Cierpki
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
 23. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Wielkopolskim na DK 12 na odcinku Marchwacz-Szczytniki w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 5,03km. Od km 286+557 do 288+353 strona prawa, km 288+425 do 288+625 strona lewa, km 288+646 do km 291+680 strona prawa
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
 24. Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi - Etap I
  Zamawiający: Gmina Gołuchów, Gołuchów
 25. Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 26. Przebudowa drogi Przytocznica Marszałki. Etap II.
  Zamawiający: Gmina Doruchów, Doruchów
 27. Przebudowa odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, Sieradz
 28. Przebudowa drogi gminnej Skarydzew - Bobrowniki.
  Zamawiający: Gmina Doruchów, Doruchów
 29. Modernizacja i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej nr 26/2 Rożdżały- Kobierno, gmina Opatówek
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
 30. Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek, od km 26+293 do km 27+293 i Nr 3723E od km 0+000 do km 0+320
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 31. Naprawa dróg powiatowych po sezonie wiosennym
  Zamawiający: Powiat Ostrzeszowski, Ostrzeszów
 32. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P - Etap IV na odc. od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w miejscowości Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 2,7km - (odc. dł. ok. 405m).
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 33. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
 34. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew
  Zamawiający: Gmina Goszczanów, Goszczanów
 35. Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I
  Zamawiający: Gmina Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie
 36. Przebudowa drogi gminnej nr G852579 w miejscowości Słupia p/Kępnem
  Zamawiający: Gmina Baranów, Baranów
 37. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce
  Zamawiający: Gmina Twardogóra, Twardogóra
 38. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strugi
  Zamawiający: Gmina Wierzchlas, Wierzchlas
 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P na odcinku od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
 40. Budowa drogi w miejscowości Budy Słodkowskie
  Zamawiający: Urząd Gminy Turek, Turek
 41. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie - Grabów Wójtostwo na odcinku 900 mb
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 42. Modernizacja dróg powiatowych nr 5681 P Perzów - Ludwiczyn poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i modernizacja drogi powiatowej nr 5690 P Trzcinica - Kużnica Trzcińska poprzez wykonanie nakładki bitumicznej
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi pod Kępnem, Baranów
 43. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach w km 18+360 - 18+920
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, Poznań
 44. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina na odcinku Ratyń - Sługocin w km 12+790 - 14+310
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 45. PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ W M. CIENIA GM. BŁASZKI
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Błaszki, Błaszki
 46. Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Pleszew, Pleszew
 47. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna, gm. Brzeziny
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
 48. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na utwardzeniu destruktem
  Zamawiający: Gmina Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie
 49. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Szałe ul. Południowa, Warszew, Rajsko..
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
 50. Przebudowa drogi gminnej Budy Liskowskie-Trzebienie, Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlątków, Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzyn, Przebudowa drogi gminnej w m. Pyczek, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Józefów, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ciepielew, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trzebienie, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wygoda dz. nr 430, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Annopol, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wygoda dz. nr 57/2, Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty
  Zamawiający: Gmina Lisków, Lisków
 51. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P - Etap IV na odc. od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w miejscowości Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 2,7km-roboty uzupełniające nr 2
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 52. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P - Etap IV na odc. od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w miejscowości Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 2,7km-roboty uzupełniające nr 1
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 53. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P- Lisków - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
 54. Przebudowa drogi nr 5333P w m. Przygodziczki na odc. dł. ok. 650m - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 55. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka
  Zamawiający: Gmina Twardogóra, Twardogóra
 56. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Marianów - Włocin na odcinku od km 3+668 do km 5+510
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, Sieradz
 57. Przebudowa drogi gminnej nr 4739P w miejscowości Zborów
  Zamawiający: Gmina Żelazków, Żelazków
 58. Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P-ulica Wieluńska w Kępnie oraz Przebudowa poprzez remont drogi powiatowej nr 5701 P-I etap-na odcinku Trzebień-Opatów
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kępno
 59. LIGOTA NA DŁUGOŚCI 1136 MB: NR 843543P NA DŁUGOŚCI 654 MB (OD 1+190 DO 1+844) I NR 843566P NA DŁUGOŚCI 482 MB (0+000 DO 0+482) BAŁDOWICE NA DŁUGOŚCI 1040 MB: NR 843554P (OD 2+229 do 1+189) MĄKOSZYCE NA DŁUGOŚCI 437 MB: NR 843598P (OD 0+000 DO 0+437), IGNACÓW, ZMYŚLONA PARZYNOWSKA NA DŁUGOŚCI 1376 MB: NR 843540P IGNACÓW 858MB (OD 0+000 DO0+858), ZMYŚLONA PARZYNOWSKA 518 MB (OD 0+858 DO 1+376)
  Zamawiający: Gmina Kobyla Góra, Kobyla Góra
 60. Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 61. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno, gmina Opatówek.
  Zamawiający: Gmina Opatówek, Opatówek
 62. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, gmina Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 0+995
  Zamawiający: Gmina Klonowa, Klonowa
 63. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674113P Godziątków - Jarantów (odc. A i B)
  Zamawiający: Gmina Blizanów, Blizanów
 64. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wielkopolski
 65. Budowa drogi dojazdowej do pól w Lezionie
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce
 66. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole - DW Nr 470, Nr 471, Nr 478
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole, Poznań
 67. Remont drogi gminnej G832554 Kaliszkowice Kaliskie - Grabów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat, Mikstat
 68. Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów - etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec.
  Zamawiający: Gmina Czarnożyły, Czarnożyły
 69. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4604 P - granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4603 P, drogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 4603 P- Lisków
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz
 70. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek - Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków - etap II od km 15+930,00 do km 16+270,00
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 71. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P - Etap IV na odc. od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w miejscowości Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5301P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 2,7km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 72. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 442 na obszarze działania RDW w Koninie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, Poznań
 73. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 443 na obszarze działania RDW w Koninie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, Poznań
 74. Przebudowa drogi nr 5333P w m. Przygodziczki na odc. dł. ok. 650m
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 75. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich nr 441, 466 i 467 na obszarze działania RDW w Koninie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, Poznań
 76. Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki - Zakrzew - granica powiatu - etap I odcinek Witaszyczki Zakrzew
  Zamawiający: Powiat Jarociński, Jarocin
 77. Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców - etap 3
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Oleśnica
 78. Przebudowa drogi gminnej nr 103119E Buczek - Wola Buczkowska na odcinku od km od km 0+000 do km 2+595.
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 79. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 - przy użyciu pługo - piaskarki. BI.272.37.2015
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 80. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 - przy użyciu pługo - piaskarki. BI.272.38.2015
  Zamawiający: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Poddębice
 81. Przebudowa dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
 82. Przebudowa dróg gminnych
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
 83. Przebudowa drogi nr 5324P Wierzbno - Nabyszyce na odc. dł. ok. 700m - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 84. Przebudowa drogi nr 5324P Wierzbno - Nabyszyce na odc. dł. ok. 700m - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 85. Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco - roboty uzupełniające nr 2
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 86. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wielkopolski
 87. Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumicznych na gorąco na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego - roboty uzupełniające nr 1
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 88. Przebudowa drogi gminnej 114410E Strachanów - Poprężniki
  Zamawiający: Gmina Goszczanów, Goszczanów
 89. Przebudowa drogi gminnej nr 103053E Wola Marzeńska - Niecenia - Sięganów na odcinku od km 0+000 do km 0+798 (działki nr 571/4 i 429/2)
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
 90. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jelenie gmina Kraszewice
  Zamawiający: Urząd Gminy Kraszewice, Kraszewice
 91. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochłowy
  Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Ostrzeszów
 92. Przebudowa drogi nr 5288P Bieganin na odc. dł. ok. 500m - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 93. Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym w miejscowościach Adamki, Wrząca, Wcisło
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Błaszki, Błaszki
 94. Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierzchnia
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Oleśnica
 95. Budowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Korzkwy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską
  Zamawiający: Miasto i Gmina Pleszew, Pleszew
 96. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 447 w m. Mikstat
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 97. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G Korzeniew-Kościelec
  Zamawiający: Gmina Mycielin, Korzeniew
 98. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn-Kolonia, Annopol
  Zamawiający: Gmina Lisków, Lisków
 99. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Książenice - etap III
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 100. Przebudowa drogi nr 5324P Wierzbno - Nabyszyce na odc. dł. ok. 700m
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 101. Zamówienie uzupełniające w ramach przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica Powiatu Kaliskiego-Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno, polegające na wykonaniu chodnika oraz wbudowanie opornika, krawężnika i obrzeży na drodze powiatowej nr 6232 P.
  Zamawiający: Powiat Kaliski, Kalisz