Kogo reprezentuje osoba

Modzelewska Magdalena

w KRS

Magdalena Modzelewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Modzelewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1982 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:215 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dałkowska Wanda, Modzelewski Jan Krystian, Modzelewski Maciej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dałkowska Wanda, Modzelewski Jan Krystian, Modzelewski Maciej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Modzelewska Anna Katarzyna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dałkowska Wanda, Modzelewski Jan Krystian, Modzelewski Maciej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Modzelewska Anna Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Damo Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000520111
 2. Damo Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łowicz − KRS 0000521251

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Damo Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000218672
 2. Sylex Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000057164

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania, Nowy Dwór Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy, do kontenerowej stacji paliw Wykonawcy, umiejscowionej na terenie bazy magazynowo-sprzętowej Zamawiającego. Do wymienionego powyżej paliwa stosuje się wymagania jakościowe określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jed. Dz.U.2016 poz. 1928, 1948) wraz z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 . poz. 1680) , oraz normie PN-EN 590. Wykonawca dostarczy do bazy Zamawiającego przy ul. Przytorowej 7 w Nowym Dworze Mazowieckim na czas trwania zamówienia zbiornik o pojemności 5000 litrów, wyposażony w dystrybutor. Koszty dostarczenia i przekazania do eksploatacji zbiornika, Wykonawca wliczy w koszt dostarczanego paliwa. Zasilanie zbiornika w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą cystern samochodowych. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliwa, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika. Dowóz i napełnienie zbiornika Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt.

  Zbiornik na olej napędowy powinien posiadać :
  • Dystrybutor o wydajności min. 30l/min,
  • Przepływomierz z licznikiem ilości wytankowanego ON,
  • Czujnik aktualnego poziomu ON,
  • Pistolet dystrybucyjny, samozamykający z wężem o długości min. 3mb,
  • Odpowietrznik,
  • Przyłącze do uziemienia,
  • Certyfikat,
  • Pozytywną opinię przeciwpożarową,

  Wstawiony zbiornik z dystrybutorem pozostaną własnością Wykonawcy, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy.
  Przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi 90 000 litrów rocznie, średnio w miesiącu ok. 7 500 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania w każdej chwili jakości oleju napędowego. Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw każdorazowo następować będzie w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw przedmiotu zamówienia celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez cały okres obowiązywania zawartej umowy. Wykonawca realizował będzie dostawy przedmiotu zamówienia autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniające wszelkie wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące dostawy paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zarówno zbiornik jak i urządzenia pomiarowe w autocysternie winny posiadać ważne cechy legalizacyjne. W miesiącach grudzień, styczeń i luty należy dostarczać paliwo o właściwościach określonych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9.10.2015r. jako olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę z określeniem ilości następować będzie telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie do 48 godzin od chwili /data i godzina/ złożenia zamówienia. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 07:00 - 14:30 w dni robocze.
 2. Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o., Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, spełniającego normę PN-EN-590 oraz normy jakościowe określone w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów, zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów
  i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, w szacunkowej ilości 120 000 litrów.
  2. Podana w pkt 1 ilość oleju napędowego jest wartością szacunkową, Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji umowy prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju napędowego o 20 % (dwadzieścia)
  w zależności od potrzeb.
  3. Z tytułu zamówienia mniejszej niż określona szacunkowej ilości oleju napędowego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za niezamówione paliwo.
  4. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, specjalistycznymi zaplombowanymi autocysternami (każda komora pojazdu – cysterny) wyposażonymi w legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego paliwa. Urządzenie pomiarowe, w jakie wyposażona jest autocysterna, musi spełniać wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 884 z późn. zm.).
  5. Wykonawca winien posiadać odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie konieczne do właściwego wykonywania swoich obowiązków określonych w umowie oraz zobowiązany jest do ich wykonywania z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  6. Wykonawca oświadczy, że sprzedawany olej napędowy będzie wysokiej jakości i będzie posiadał świadectwa jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atesty akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwa będą powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nich numeru i daty dostawy lub wydania.
  7. Wykonawca oświadczy także, że olej napędowy będzie spełniał wszelkie określone obowiązującymi przepisami normy oraz parametry określone Polską Normą PN-EN-590, z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym.
  8. Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Wykonawcę jego środkami transportu na jego ryzyko i koszt do zbiornika Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, po otrzymaniu uprzedniego zamówienia od Zamawiającego.
  9. Jednorazowe dostawy będą wykonywane na podstawie złożonych zamówień średnio 2 razy w miesiącu i będą obejmowały nie więcej niż 5 000 litrów (każda).
  10. Szczegółowe terminy oraz ilości dostaw przedmiotu umowy będą podawane przez Zamawiającego na 24 godziny przed realizacją, w formie telefonicznego, faksowego lub mailowego zamówienia, przy czym dostawa winna zostać zrealizowana najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia.
  11. Dostawy winny odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 14.00.
  12. Każda dostawa zostanie uznana przez Zamawiającego za zrealizowaną dopiero z chwilą przepompowania oleju napędowego ON do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju oleju wydrukiem z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny.
  13. Załadunek zbiornika oleju napędowego ON nastąpi każdorazowo w obecności osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego.
  14. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika paliwa (oleju napędowego), zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego.
  15. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny.
  16. Przy każdej dostawie oleju napędowego Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu świadectwo jakości dostarczonego oleju.
  17. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków transportu oleju napędowego.
  W szczególności olej napędowy będzie dostarczany w plombowanych zbiornikach (każda komora cysterny).
  18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia plomb, a także niedoręczenia przez Wykonawcę świadectwa jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy jego odbioru. W przypadku odmowy odbioru Zamawiający może żądać według własnego wyboru dostarczenia oleju napędowego odpowiednio zaplombowanego wraz z świadectwem jakości w ciągu 48 godzin albo dokonać zakupu oleju od innego podmiotu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub za przekroczenie terminu nowej dostawy w razie skorzystania z tego uprawnienia.
  19. Zamawiający ma przy każdej dostawie prawo do pobrania próbki oleju napędowego do badania jego jakości w obecności kierowcy Wykonawcy, w ilości do 2 litrów z każdej komory.
  20. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca może zostać obciążony kosztami jednego badania laboratoryjnego pobranych próbek w przypadku stwierdzenia właściwej jakości dostarczonego produktu.
  21. Wykonawca ponosi koszt badań laboratoryjnych pobranych próbek każdorazowo w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu.
  22. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania pobranej próbki oleju napędowego w terminie 30 dni od daty odbioru.
  23. W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu, Zamawiający może żądać według własnego wyboru wymiany dostarczonego oleju napędowego na wolny od wad w ciągu 48 godzin albo dokonać zakupu od innego podmiotu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu na dokonanie wymiany w razie skorzystania z tego uprawnienia.
  24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające z wad paliwa, gdy ujawni się wada paliwa nie znana Zamawiającemu w chwili nabycia paliwa, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zaistnienia powyższej wady oraz Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powyższej szkodzie nie później niż w terminie 10 dni od jej wykrycia.
 3. OSIR/331/01/16-dostawa oleju opałowego w 2017 r. dla potrzeb pływalni „SZUWAREK”, przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Warszawa
  dostawa oleju opałowego w 2017 r. dla potrzeb pływalni „SZUWAREK”, przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.
 4. Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 250.000 litrów – do 31.12.2017 roku
  Zamawiający: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w ilości do 250.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w terminie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak, niż od dnia 1 stycznia 2017 roku) do dnia 31 grudnia 2017 roku. Olej powinien spełniać wymagania Zamawiającego, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej określającej parametry fizyko – chemiczne oleju. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja dostaw odbywać się będzie na rzecz Powiatu Sochaczewskiego (zgodnie z zasadami w zakresie centralizacji VAT), z obowiązkiem wystawiania faktur w oparciu o poniższe dane: Powiat Sochaczewski; ul. Piłsudskiego 65; 96 – 500 Sochaczew; NIP 837 – 15 – 11 – 868, na rzecz następujących odbiorców: 1) Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew; tel.: (0 – 46) 864 – 18 – 40 lub 73, faks: (0 – 46) 864 – 18 – 71, kotłownia – ulica Ziemowita 10 kotłownia – ulica Gawłowska 148 (dawny budynek Domu Pomocy Społecznej) 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, ulica 15 Sierpnia 4, 96 – 500 Sochaczew (kotłownia olejowa rezerwowa – tylko w miarę potrzeb użytkownika obiektu); tel.: (0 – 46) 862 – 22 – 53, tel./faks: (0 – 46) 862 – 23 – 35, 3) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96 – 500 Sochaczew; tel./faks: (0 – 46) 862 – 23 – 26, 4) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 63, 96 – 500 Sochaczew; tel.: (0 – 46) 862 – 14 – 17, faks: (0 – 46) 862 – 31 – 15, 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie, Załusków 8, 96 – 521 Brzozów, Gmina Iłów; tel./faks: (0 – 24) 277 – 41 – 53, 6) Zespół Szkół w Erminowie, Erminów 1, 96 – 514 Rybno; tel./faks: (0 – 46) 862 – 24 – 04, 7) Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ulica Wyszogrodzka 101 (Prewentorium), 96 – 512 Młodzieszyn; tel./faks: (0 – 46) 863 – 55 – 07,. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje dostawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie w czasie realizacji zamówienia, wynikającego głównie z warunków pogodowych. Warunki realizacji zamówienia - dostaw: 1) Dostawy realizowane muszą być transportem wykonawcy, samochodem cysterną z wężem spustowym o długości co najmniej 30 m lub autocysterną zapewniającą prawidłową i bezkolizyjną realizację dostaw. 2) Dostawy powinny być realizowane w godzinach 8.00 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 3) Miejscem realizacji zamówienia będzie dostawa oleju do oddzielnych kotłowni.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów i urządzeń oraz dostawę oleju opałowego
  Zamawiający: Powiat Płoński, Płońsk
  Dotyczy I-IV części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do pojazdów i urządzeń dla jednostek wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo (ON, Pb 95) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ).Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).Wykonawca musi posiadać aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie wymaganym ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.). Dotyczy V części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminach i ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa oleju opałowego będzie dokonywana do kotłowni olejowych zlokalizowanych w obiekcie/tach Zamawiającego. Olej opałowy Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt transportem - (autocysternami), bezpośrednio do zbiorników oleju opałowego znajdujących się na terenie Jednostek Organizacyjnych. Częstotliwość i wielkość każdorazowej dostawy Zamawiający uzgodni na bieżąco z Wykonawcą telefonicznie lub faxem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek potwierdzania przyjęcia zamówienia telefonicznie lub faxem. Jednorazowa partia oleju opałowego winna być dostarczana w dni robocze, w godzinach od 8.00 – 14.00,. Będący przedmiotem zamówienia olej opałowy winien spełniać wszystkie standardy jakościowe określone w Polskiej Normie PN-C – 96024 : 2011. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Jednostki organizacyjne Powiatu Płońskiego wymienione w Załączniku Nr 1 Załączniku Nr 2 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik Nr 1 do SIWZ - część I, II, III, IV zamówienia. Załącznik Nr 2 do SIWZ - część V zamówienia. Zamawiający określa standardy jakościowe przedmiotu zamówienia w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SIWZ.
 6. Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 71,5 m³ z przeznaczeniem do kotłów olejowych znajdujących się w kotłowniach następujących obiektów na terenie Gminy Pabianice : Gimnazjum w Piątkowisku ok. 24 m³, Szkoła Podstawowa w Bychlewie ok. 26 m³, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach ok. 20 m³ świetlica wiejska w Woli Żytowskiej ok. 1,5 m³
  Przedmiot zamówienia obejmuje także transport i rozładunek paliwa.
 7. Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Sońsk
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego lekkiego w formie okresowo powtarzających się dostaw do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2017. Szacunkowa ilość oleju opałowego jaką Zamawiający zamierza zakupić w czasie trwania umowy (w roku 2017) wynosi 100.000. litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu większej lub mniejszej ilości oleju opałowego niż 100.000.l. w zależności od potrzeb. Przyjęta w niniejszym postępowaniu ilość oleju opałowego posłuży Wykonawcom do obliczenia ceny oferty. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego powtarzających się okresowo, zgodnie z wyborem Zamawiającego, określonych ilości oleju opałowego lekkiego (w ilościach od 4 – 5tyś. litrów do 20 -25 tyś litrów jednorazowo). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 8. Dostawa oleju napędowego oraz zbiornika paliw w formie użyczenia
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według normy PN-EN 590 + A1:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 23.10.2015r.) do udostępnionego do nieodpłatnego używania na okres trwania umowy bezciśnieniowego, dwuścianowego, naziemnego, zbiornika z tworzywa sztucznego na magazynowanie dostarczanego oleju napędowego o pojemności od 3000 do 5000 l. /zwanego dalej zbiornikiem paliwa/ umieszczonego przez Wykonawcę na terenie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

  2) Zbiornik paliwa zgodny z normą CE winien być wyposażony w urządzenie pomiarowe dozujące paliwo, oraz spełniać wymagania dla danego typu zbiorników potwierdzone Protokołem badania sprawdzającego wystawionego przez UDT.
  Parametry minimalne zbiornika:
  a) Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230V).
  b) Przepływomierz analogowy lub cyfrowy o maksymalnym dopuszczalnym odchyleniu pomiaru +/- 1 %.
  c) Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.
  d) Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.
  e) Czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z instalacją cysterny rozładunkowej.
  f) Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym.
  g) Pistolet automatyczny, samoodcinający z wężem giętkim o dł. min. 12 m.
  h) Mechanizm zabezpieczenia przed przelaniem.
  i) Pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wewnętrznym) o średnicy 4".
  j) Króciec wlewowy 2",
  k) Od powietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.
  l) Przyłącze uziemienia.

  3) Termin dostawy zbiornika na olej napędowy: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  4) Utrzymanie sprawności technicznej użyczanego zbiornika należy do Wykonawcy zamówienia przez cały okres trwania umowy.
  5) Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi do 60.000 dm3 (ilość maksymalna) w okresie obowiązywania umowy.
  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wymienionej ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
  7) Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw paliwa na podstawie informacji telefonicznej od Zamawiającego nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.
  8) Dostawa paliwa będzie realizowana przez legalizowane urządzenie pomiarowe zainstalowane w pojeździe Wykonawcy, a wskazanie licznika będzie podstawą do wystawienia faktury sprzedaży.
  9) Płatność za zakupiony olej napędowy dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie na podstawie faktury wystawianej na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
  10) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 23.10.2015r.), oraz za warunki techniczne.
  11) Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
  b) Wykonawca określi nr telefonów kontaktowych i numery fax. oraz inne dane niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
  c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 9. Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2016-2017.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze Południowe
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2016-2017 (dostawa w temperaturze rzeczywistej) przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  Olej napędowy grzewczy musi spełniać wszystkie wymagania określone
  w aktualnych na dzień dostawy obowiązujących przepisach (normach), w tym
  w szczególności wymagania jakościowe określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1547) oraz normy PN-C 96024:2001 lub równoważnej dla gatunku L1.
  Parametry jakie musi spełniać olej napędowy grzewczy:
  1)gęstość w temperaturze 15ºC g/cm3 – max. 0,86;
  2)wartość opałowa kJ/kg – min. 42 600;
  3)temperatura zapłonu oC – min. 56;
  4)lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC mm2/s – max. 6;
  5)temperatura płynięcia oC – max. -20;
  6)zawartość siarki wagowo % – max.0,1;
  7)zawartość wody mg/kg – max. 200;
  8)zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg – max. 24;
  9)pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej wagowo % – max. 0,3;
  10)pozostałość po spopieleniu wagowo % – max. 0,01.
 10. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., spełniającego wymagania PN-C-96024:2011 dla gatunku L – 1 w systemie grzewczym 2016/2017 w ilości 150.000 litrów. 2. Przedmiot zamówienia klasyfikowany jest kodem CPV: 09135100 - 5 – olej opałowy. 3. Sukcesywna dostawa autocysternami towaru wymienionego w pkt. 1 w partiach, do kotłowni Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Dostawa oleju odbywa się środkami transportu Dostawcy. 6. Określona ilość paliwa jest ilością maksymalną, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości i nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zwiększonej maksymalnie do 30% ilości oleju opałowego w stosunku do ilości określonej w pkt. 1. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy: a. Dostawa zamówionego towaru w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, na koszt i ryzyko Wykonawcy b. Dostawy częściowe, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie.
 11. Dostarczenie Kupującemu oleju opałowego, do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie w ilości szacunkowej 80 000 litrów
  Zamawiający: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  1)Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Kupującemu oleju opałowego, do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie w ilości szacunkowej 80 000 litrów, zgodnie z normami technicznymi przewidzianymi przez producenta i spełniającymi wymogi wg Polskiej Normy PN-C-96024:2011 lub równoważnymi. Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wynosiła max 5000 litrów. Minimalna ilość faktycznie wykonanego zamówienia wynosić będzie co najmniej 50% całości zamówienia.
 12. Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego (w ilości 100 000 l) o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego (w ilości 100 000 l) o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011. 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy grzewczy do zbiorników znajdujących się przy dwóch kotłowniach: a) w budynku socjalnym w miejscowości Krosna Wieś, ul. Józefowska 5 – 1 zbiornik o pojemności 2000 l.; b) w budynku socjalnym w miejscowości Moszna 49 A - 5 zbiorników o pojemności 2000 l. 3. Dostawy oleju napędowego grzewczego będą zamawiane sukcesywnie faksem, e-mailem przez pracownika Zamawiającego z podaniem ilości, miejsca i terminu dostawy do jednej z ww. kotłowni. Każde zamówienie stanowi załącznik do umowy.
 13. Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Pracowniach Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Kościelna 1a.
  Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Ozorków
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): grupa –
  09.13.51.00-5, nazwa - rafinowane produkty ropopochodne) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w ilości do 48.000 litrów, olej ten winien
  odpowiadać wymogom parametrów urządzeń grzewczych posiadanych przez Zamawiającego, tj.: olej opałowy lekki, ekologiczny zgodny z wymogami polskiej normy jakościowej PN–C–96024:2001.
 14. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim ul Sikorskiego 2
  Zamawiający: Powiat aleksandrowski-Zespół Szkół Nr 2 im mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA", Aleksandrów Kujawski
  dostawa oleju opałowego
 15. Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
  Zamawiający: Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 80.000 litrów oleju opałowego lekkiego o właściwościach Ekoterm Plus do kotłowni o mocy 535 KW z uwzględnieniem poniższych warunków:
  -Pojemność składu opału- 5x2 000 l=10 000 l;
  -Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ilości ok 8 000 l;
  -Wyładunek cysterny wymaga pracy pompy;
  -Wymagana długość węża spustowego wynosi 10 mb z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników;
  -Przy każdej dostawie wymagane jest świadectwo jakości oleju opałowego potwierdzające zgodność z Polską Normą PN-C-96024 + A1:20011
 16. SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO GARAŻOZWEJ STACJI PALIW ZAMAWIAJĄCEGO O POJEMNOŚCI 5000 LITRÓW
  Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej, Sochaczew
  Do oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe, określone szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008, Nr 221, poz. 1441) oraz w Polskich Normach: PN – EN 590:2009 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”.
 17. 20/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 18. Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Leoncin i jej jednostek organizacyjnych w latach 2017-2018
  Zamawiający: Urząd Gminy Leoncin, Leoncin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (łącznie z kosztami transportu) oleju
  opałowego o parametrach, nie gorszych od wymagań podanych poniżej w ilości 230 000
  litrów.
  Uwaga: Podana wartość ma jedynie charakter orientacyjny , a faktyczna ilość
  dostarczonego oleju opałowego zależeć będzie od zapotrzebowania w okresie
  obowiązywania umowy. W przypadku zaistnienia różnic w ilości dostarczonego oleju
  opałowego w stosunku do określonej w niniejszej Specyfikacji ilości Wykonawcy nie
  przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu dostarczenia mniejszej niż
  wskazana ilości oleju opałowego.
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Urzędu Gminy w Leoncinie oraz Zespołu Szkół
  w Leoncinie, Zespołu Szkół w Głusku, Zespołu Szkół w Górkach zgodnie z załączonym
  wykazem.
  Dostawy będą realizowane w częściach.
  Wymagania jakościowe zamawianego oleju opałowego:
  • Wartość opałowa nie mniej niż 42.600 kJ/kg
  • Gęstość w temp. 15ºC nie większa niż 0,86 kg/dm³
  • Zawartość siarki (wagowo max) 0,10 %
  • Temperatura zapłonu min. 56ºC
  Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą – PN-C-96024
  Oferty dostawy oleju opałowego o parametrach innych niż dopuszczone powyżej będą
  traktowane jako nie zgodne z warunkami SIWZ i zostaną w konsekwencji odrzucone.
  Pozostałe wymagania dotyczące dostaw:
  • Dostawy muszą być realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory. Świadectwa legalizacji (potwierdzona kopia) musi być każdorazowo udostępniane na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odbierającego dostawę oleju opałowego.
  • Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych telefonicznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
  • Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30. (w innych godzinach i dniach – tylko po wcześniejszym ustaleniu takiej możliwości).
  • Do każdej dostawy należy załączyć świadectwo jakości producenta oleju opałowego zawierające co najmniej parametry określone wyżej
  • Płatności za dostawy będą się odbywały w formie bezgotówkowej – przelew.
  • Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
  – 48 godzin (dotyczy dni roboczych).
 19. Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach, oleju napędowego Ekodiesel oraz produktów naftowych.
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny, Rogów
  Zadanie nr 1 Dostawa oleju opałowego typu Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach - CPV 09135100-5
  Krótki opis części zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub oleju opałowego o równoważnych parametrach do dwóch kotłowni przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie w ilości 180 000 litrów. Jednorazowa dostawa 10 000 litrów.
  Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia .
  ● SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Kotłownia przy Bursie - Rogów, ul. Leśna 2, kotłownia przy ul. Akademickiej 20 w Rogowie. Jednorazowa dostawa 10 000 litrów. Kotłownia w Domku Myśliwskim w Głuchowie przy ul. Leśnej - 2 dostawy po 2500 l.
  Paliwo przyjmowane będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C.
  Zadanie 2.Dostawa oleju napędowego Ekodiesel w ilości 25 000 litrów. Jednorazowa dostawa do zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów na własne potrzeby –
  CPV 09134100-8
  Dostawy oleju napędowego Ekodiesel sukcesywne po telefonicznym zgłoszeniu zamówienia. Do każdej dostawy wymagane będzie świadectwo jakości paliwa.
  Paliwo przyjmowane będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C.
  Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia
  ● SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20 – 17.000 litrów
  ● SGGW Leśny Zakład Doświadczalny – Gospodarstwo Rolne Puczniew 57,
  95-083 Lutomiersk – 8.000 litrów
  Zadanie nr 3.Dostawa produktów naftowych. CPV 09211100-2, 09 29 16 00-7, 39831500-1
  8.1 Olej Turdus a 5 l - 10 szt.
  8.2 Olej Agrol a 5l - 10 szt.
  8.3 Olej Hipol 80x90 5l - 10 szt.
  8.4 Płyn Petrygo a 5l - 20 szt.
  8.5 Płyn do spryskiwaczy a 5l. (-25°C) - 12 szt.
  8.6 Olej hydrauliczny HL 46 -200l. - 1 beczka
  8.7 Olej MOBIL 10 W 40 a 5l. (diesel) - 8 szt.
  8.8 Olej MOBIL 5 W 50 a 5l. - 6 szt.
  8.9 Olej ARAL MEGA TURBORAL 10W-40 20 l. - 2 szt.
  8.10 Olej Mobil Delvac XHP10W40 a5l l - 4 szt.
  8.11 Olej Platinum ATF III a 5 l. - 5 szt.
  8.12 Olej Agro Utto 10w30 Orlen a5l - 8 szt.
  8.13 Olej Hipol ATF IID a 5l. - 4 szt.
  Miejsce wykonania dostawy SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20
 20. Dostawy oleju napędowego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
  Dostawy oleju napędowego w ilości 70.000 l
  CPV- 09.13.41.00-8

  1. Wymagania dotyczące paliwa:
  a. Do oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe, określone szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008, Nr 221, poz. 1441) oraz w Polskich Normach: PN – EN 590:2009 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”.
  b)Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na dostarczone (pobrane) paliwo na okres 30 dni od dnia dostawy (pobrania).
  c.Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy świadectwo jakości dostarczonej (pobranej) partii paliwa.
  d.O ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z jakości lub ilości dostarczonego (pobranego) paliwa Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
  e. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na skutek dostarczenia paliwa niezgodnego z obowiązującą Polską Normą.
  f. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliwa nie odpowiadającego wymaganiom stawianym przez Polską Normę lub dostarczenia zaniżonej ilości paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty na konto Wykonawcy do chwili usunięcia szkody.

 21. Dostawy oleju napędowego grzewczego dla gminy Stara Biała
  Zamawiający: Gmina Stara Biała, Biała
 22. „Sukcesywne dostawy oleju opalowego do celów grzewczych szkół na terenie gminy Baboszewo: Zespołu Szkół w Polesiu oraz Szkoły Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie”
  Zamawiający: Gmina Baboszewo, Baboszewo
 23. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA JEDNOSTEK
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka
 24. ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBANI NA SEZON GRZEWCZY 2016/2017
  Zamawiający: Zespół Szkół, Lubania
 25. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk.
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, Pułtusk
 26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla jednostek administracji podatkowej województwa łódzkiego.
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Łodzi, Łódź
 27. Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Gzy, Gzy
 28. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego i oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 29. Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin
  Zamawiający: Gmina Dmosin, Dmosin
 30. Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2016
  Zamawiający: Miejski Ogród Zoologiczny, Płock
 31. dostawa w 2017 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno.
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 32. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w II półroczu roku 2016
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Gzy
 33. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 w ilości około 90.000 litrów w ilościach i z częstotliwością wg potrzeb zamawiającego.
  Zamawiający: Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM), Stupsk Maz.
 34. Dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
 35. Dostawa oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gm. Strachówka
  Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa
 36. Dostawa materiałów drogowych powtarzająca się okresowo, w miarę potrzeb zamawiającego w 2016r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Mińsk Mazowiecki
 37. Dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, Stryków
 38. SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE
  Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., Kutno
 39. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 9 mieszczącego się przy ul. J. Paska 10 w Warszawie
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, Warszawa
 40. Dostawa oleju opałowego w roku 2016
  Zamawiający: Gmina Rościszewo, Rościszewo
 41. BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ŁOWICZU w 2016 r.
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz
 42. Dostawa do Nadleśnictwa Gostynin oleju napędowego w 2016 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Gostynin, Gostynin
 43. Dostawa oleju opałowego lekkiego L1 dla Jednostki Wojskowej 1131 Mińsk Mazowiecki
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1131, Mińsk Mazowiecki
 44. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO TRANSPORTEM DOSTAWCY W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 140 000 LITRÓW DLA GMINY MŁODZIESZYN I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2016
  Zamawiający: Gmina Młodzieszyn, Młodzieszyn
 45. Zakup i dostawa oleju opałowego dla Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
 46. Dostawa oleju opałowego do budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, Szkoły Podstawowej w Kalinie, Szkoły Podstawowj w Guzewie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie, Rzgów
 47. Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 220.000 litrów - do 31.12.2016 roku
  Zamawiający: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Sochaczew
 48. Dostawa paliwa Część 1 - Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych oraz sprzętu spalinowego Część 2 - Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 49. Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w 2016 roku.
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, Nowe Miasto
 50. Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego do siedziby Nadleśnictwa Łąck w 2016 roku
  Zamawiający: Nadleśnictwo Łąck, Łąck
 51. Sukcesywną dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Pracowniach Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Kościelna 1a
  Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Ozorków
 52. Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2016 r. dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie.
  Zamawiający: Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, Skierniewice
 53. Cykliczne dostawy oleju opałowego do kotłowni Gminy Rzeczyca w 2016 r.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 54. SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM W I PÓŁROCZU ROKU 2016
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Obryte
 55. Dostawa w 2016 roku oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 56. Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.Nr postępowania 21/INFR/PN/2015
  Zamawiający: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Pruszków
 57. ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Z DOSTAWĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU 2016.
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Sońsk
 58. Dostawa Oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku
  Zamawiający: Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa
 59. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WIŁ NA SEZON GRZEWCZY 2015-2016
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 60. Dostawa oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach ul. Stanisława Kaczyńskiego 7.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Skierniewice
 61. Zakup oleju napędowego
  Zamawiający: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka
 62. Przetarg Nieograniczony
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rybnie, Rybno
 63. Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce i Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 64. Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania szkół na terenie gminy Łęczyca
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy, Łęczyca
 65. Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul.Obrońców Tobruku 40
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Warszawa
 66. Dostawa Oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Zamawiający: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski
 67. Dostarczenie Kupującemu oleju opałowego, do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie w ilości szacunkowej 80 000 litrów.
  Zamawiający: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
 68. Dostawa oleju opałowego Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Gzy, Gzy
 69. Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w sezonie 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie, Lipce Reymontowskie
 70. dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej w Bolimowie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. H. Dąbrowskiego w Bolimowie, Bolimów
 71. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Zgierz
 72. Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
 73. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka
 74. Dostawy oleju napędowego grzewczego dla gminy Stara Biała
  Zamawiający: Gmina Stara Biała, Biała
 75. Dostawa oleju opałowego w ilości 62 m3 w sezonie grzewczym 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Łowicz, Łowicz
 76. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 77. Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie gminy Rogów w roku szkolnym 2015/2016
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rogowie, Rogów
 78. Dostawa oleju napędowego grzewczego do celów opałowych szkół na terenie gminy Baboszewo, w sezonie grzewczym 2015/2016.
  Zamawiający: Gmina Baboszewo, Baboszewo
 79. Dostawy oleju opałowego lekkiego Ekoterm do Kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Wyszogród
 80. Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Inowłódz w sezonie grzewczym 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
 81. Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Krośniewice
 82. Dostawa wapna nawozowego i mikrogranulatu
  Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta, Czartajew
 83. Dostawa lekkiego oleju opałowego ekoterm lub równoważnego do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w okresie grzewczym 2015/2016
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Jeżów
 84. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w II półroczu roku 2015
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Gzy
 85. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej, Wola Chruścińska
 86. Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg i chodników oraz budowę infrastruktury MBP
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lipno
 87. Dostawa grysu bazaltowego o frakcji 4/6,3mm w ilości 550Mg
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 88. dostawa (zakup, transport i rozładunek) kruszywa na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów
  Zamawiający: Gmina Gościeradów, Gościeradów
 89. 2014-12 olej opałowy na 2015
  Zamawiający: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Warszawa
 90. Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do obiektów służbowych ABW
  Zamawiający: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki, Warszawa
 91. Dostawy oleju opałowego lekkiego.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 92. Dostawa w 2015 roku OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno.
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 93. Dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
 94. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Brójce.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 95. BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ŁOWICZU w 2015 r.
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz
 96. Zakup i dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla potrzeb Gimnazjum w Wiskitkach i Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach
  Zamawiający: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiskitki
 97. Dostawa piasku płukanego do Rejonów GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 4 zadania Zadanie nr 1 - Dostawa 360 Mg piasku do Rejonu w Łowiczu Zadanie nr 2 - Dostawa 6 000 Mg piasku do Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim Zadanie nr 3 -Dostawa 6 000 Mg piasku do Rejonu w Opocznie Zadanie nr 4 -Dostawa 1 120 Mg piasku do Rejonu w Kutnie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Łódź
 98. Dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 99. Dostawa tłucznia kamiennego
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
 100. Dostawa wapna nawozowego
  Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta, Czartajew
 101. Dostawa materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki

Inne osoby dla Modzelewska (136 osób):