Kogo reprezentuje osoba

Modzelewska Monika

w KRS

Monika Modzelewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Modzelewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1986 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Szczuczyn (Podlaskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagińska Janina, Baranowski Wojciech, Białous Hanna Jadwiga, Biedrzycka Beata, Borys Grażyna Elżbieta, Chomiczewska Bogumiła, Dzięgielewska Wiesława, Fadrowska Emilia, Godlewska Anna Angelika, Grodecka Elżbieta, Grunwald Witold, Gudanowski Tadeusz, Kapusta Marek, Karwowski Eugeniusz, Konopko Bożenna, Kossakowski Stanisław, Krupiński Bogdan, Krzyżewski Tadeusz, Malinowska Teresa, Marcinkiewicz Janusz Marian, Motus Joanna, Niebrzydowska Elżbieta, Nitkowski Jan, Obrycka Ewa Teresa, Orzechowska Ewa Gabriela, Pieńczykowska Anna Beata, Puławski Grzegorz, Rainko Mirosław, Romanowska Marta, Sawicki Stefan, Sienkiewicz Marek, Sierbiński Jan Henryk, Szumska Magdalena, Wojsław Dariusz Witold, Wróblewska Agnieszka, Łepkowska Agnieszka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukawska Danuta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczuczynie, Szczuczyn − KRS 0000025913
 2. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin − KRS 0000314262
 3. Miejski Ludowy Klub Sportowy Wissa, Szczuczyn − KRS 0000063090
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kędziorowie, Kędziorowo − KRS 0000093756
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Niedźwiadnej, Niedźwiadna − KRS 0000071149
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Wąsoszu, Wąsosz − KRS 0000093970
 7. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Orzechówce Z Siedzibą W Woźnejwsi, Woźnawieś − KRS 0000344503

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rajgrodzie, Rajgród − KRS 0000035927
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Grajewo − KRS 0000030582
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Grajewo − KRS 0000132001
 4. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol W Grajewie, Grajewo − KRS 0000045142
 5. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Szczuczyn − KRS 0000193229

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Grajewo, Grajewo
  Przedmiot zamówienia stanowi udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 2.298.000,00 (słownie złotych: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) spłacanego od stycznia 2018 r. w okresie 120 miesięcy tj. do końca grudnia 2027 roku.
 2. udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2016 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Grajewo, Grajewo
  udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2016 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 1 720 000,00 (słownie złotych: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy 00/100) spłacanego od stycznia 2017 r. w okresie 132 miesięcy tj. do końca grudnia 2027 roku: Lp. Rodzaj transakcji Kredyt złotowy długoterminowy 1. Kwota i waluta kredytu długoterminowego: 1 720 000,00 PLN 2. Okres spłaty kredytu: od stycznia 2017 r. do końca grudnia 2027 roku w tym: a/ po 2 000,00 zł. w okresie od stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2021 r. tj. 60 rat x 2 000,00 = 120 000,00 b/ po 20 000,00 zł. w okresie od stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2025 r. tj. 48 rat x 20 000,00 = 960 000,00 c/ po 30 000,00 zł. w okresie od stycznia 2026 r. do 30 grudnia 2026 r. tj. 12 rat x 30 000,00 = 360 000,00 d/ po 25 000,00 zł. w okresie od stycznia 2027 r. do 30 listopada 2027 r. tj. 11 rat x 25 000,00 = 275 000,00 e/ 5 000,00 zł. w grudniu 2027 r. /do 30 grudnia/: 1 rata x 5 000,00 = 5 000,00 3. Okres karencji w spłacie kredytu, liczony od wypłaty kwoty kredytu: od wypłaty I transzy kredytu do 31.12.2016 r. tj. ok. 6 miesięcy 4. Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji 5. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa 6. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalona w oparciu o wartości WIBOR 1M z dnia 15 miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, powiększaną w ofercie o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeżeli stopa WIBOR 1M nie została ustalona lub nie ogłoszona na 15 dzień danego miesiąca - obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie danej stopy 7. Termin spłaty odsetek: miesięcznie - do 30-go każdego miesiąca 8. Termin spłaty rat kapitału: miesięcznie - do 30-go każdego miesiąca 9. Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszty rozpatrzenia wniosku): nie więcej niż 1,00 % kwoty kredytu 10. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny In blanco wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową. 11. Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu 3 dni 12. Okres uprzedzenia Banku o rezygnacji z wykorzystania części lub całości kredytu: najpóźniej do 20 grudnia 2016 r. 13. Okres uprzedzenia Banku o zawieszeniu, zmniejszeniu lub zwiększeniu rat kapitałowych: 3 dni.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego , na pokrycie deficytu budżetu gminy Wąsosz w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł. (słownie : jeden milion 00/100 złotych)
  Zamawiający: Gmina Wąsosz, Wąsosz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego , na pokrycie deficytu budżetu gminy Wąsosz w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł. (słownie : jeden milion 00/100 złotych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ
 4. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN
  Zamawiający: Gmina Szczuczyn, Szczuczyn
  Określenie przedmiotu zamówienia:
  a) rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł. (dwa miliony złotych)
  - przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu - 158.686zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.841.314 zł.
  b) kwota i waluta kredytu: 2 000 000 PLN,
  c) okres kredytowania: 114 miesięcy, (108 m- ce spłaty + 6 m- cy karencja)
  d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2016r.
  e) terminy spłaty kapitału: miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego miesiąca)
  f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 1 M ( wielkość ustalona w oparciu o średnią stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.
  g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie zmiennej stopy procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w całym okresie kredytowania.
  h) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
  i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji,
  j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  k) pożądany termin zawarcia umowy: 01 lipiec 2015r.,
  l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%,
  ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%,
  m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji,
  n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia,
  o) data wykorzystania kredytu: do 31.12.2015r.
  p) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu
  r) Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe.
  s) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień 01.07.2015r.
  Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat warunkując powyższe otrzymaniem środków z innych źródeł.
  - wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat.
  - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat
  - wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że winna zawierać istotne postanowienia wskazane w specyfikacji.

Inne osoby dla Modzelewska (138 osób):