Kogo reprezentuje osoba

Motyl Adamczyk Agata Katarzyna

w KRS

Agata Katarzyna Motyl Adamczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agata
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Motyl Adamczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:67 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Motyl Marian Stanisław, Motyl Paweł Andrzej, Tokarska Agnieszka Łucja
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Techniki Drogowej Inbud Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000309821
 2. Human Resources Generation Next Stowarzyszenie Profesjonalistów Ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Warszawa − KRS 0000261964
 3. Solo Brunello Sp. Z O.O., Józefosław − KRS 0000532629

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Inbud - Łakomski i Motyl - Sp. J., Kraków − KRS 0000085322

Powiązane przetargi (67 szt.):
 1. Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych z kategorii A, B, C, D, E, F, G, T oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych) w ramach następujących zadań:
  • ZADANIE nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Obwód Drogowy w Kętach (ul. Błonie 17) i Babicach (ul. Zakopiańska 10)
  • ZADANIE nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach – Obwód Drogowy w Jakubowicach (Jakubowice 75) i Wolbromiu (ul. Garbarska 37)
  • ZADANIE nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach – Obwód Drogowy w Myślenicach (ul. Drogowców 2) i Wieliczce (ul. Narutowicza 7)
  • ZADANIE nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – Obwód Drogowy w Starym Sączu (ul. Źródlana 24) i Lasku (Lasek 52A)
  • ZADANIE nr 5 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie – Obwód Drogowy w Ciężkowicach (ul. Równa 10) i Sieradzy (Sieradza 229).
  Dostawa realizowana będzie w miarę potrzeb sukcesywnie w ciągu roku. Podana (w Wycenie – zał. nr od 2.1.1. do 2.5.1. SIWZ) ilość znaków i urządzeń BRD określa maksymalną wartość szacunkową zamówienia.
  Zamawiający gwarantuje realizację umowy w zakresie min. 80 % wartości umownej brutto dla poszczególnych zadań oraz zastrzega sobie możliwość zmian ilości znaków i urządzeń BRD pomiędzy określonymi kategoriami znaków bez konieczności aneksowania umowy.

  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
 2. Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Opis przedmiotu zamówienia:

  a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i montażu tablic
  z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. W ramach zlecanych prac będą wykonywane i mocowane 4 rodzaje tablic z nazwami ulic (typ Ia, Ib, II, III) na słupkach lub innych obiektach stojących w pasie drogi oraz ich konserwacja. Rysunki elementów (tabliczki, obejmy, słupek) wraz z ich opisem podane są w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji. Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie
  w oparciu o ceny jednostkowe na podstawie faktycznie wykonanych prac.

  b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego (załącznik nr 6 do SIWZ).

  c) Wspólny słownik zamówień (CPV):
  34.99.23.00-0 (Znaki uliczne)

  d) Na przedmiotowe usługi Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcy gwarancji natomiast na użyty materiał 36 miesięcy gwarancji.

  e) Wykonawca będzie posiadał na terenie Krakowa lub w odległości do 5 km od granicy administracyjnej miasta Krakowa, bazę dyspozytorską obsługiwaną 24 godziny na dobę przez Dyspozytora, która rozpocznie funkcjonowanie z dniem podpisania Umowy, z co najmniej 1 linią telefoniczną, oraz całodobową, bezprzewodową łączność z każdym zespołem pracującym na terenie Miasta Krakowa. Zamawiający dokona komisyjnego przeglądu i odbioru przedmiotowej bazy dyspozytorskiej na dzień przed podpisaniem umowy.

  f) Wykonawca będzie dysponował służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy oraz będzie posiadał lub dysponował na terenie miasta Krakowa lub do 5 km od granicy administracyjnej miasta Krakowa zapleczem techniczno – warsztatowo - magazynowym zapewniającym właściwe przechowywanie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 3. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2017 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2017 r.
  Zakres zamówienia obejmuje: bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, awaryjne oznakowanie zagrożeń występujących na drogach, wymianę zużytych znaków na nowe, wykonanie zmian organizacji ruchu, wykonywanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonych do realizacji projektów organizacji ruchu docelowych i czasowych oraz szkiców oznakowania.
 4. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2016 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
  Zakres zamówienia obejmuje: bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, awaryjne oznakowanie zagrożeń występujących na drogach, wymianę zużytych znaków na nowe, wykonanie zmian organizacji ruchu, wykonywanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonych do realizacji projektów organizacji ruchu docelowych i czasowych oraz szkiców oznakowania.
  Szczegółowy zakres robót oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiają: Przedmiar robót - załącznik C do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik D do SIWZ.
  3.5 Dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu zadania, jeżeli zaistnieje taka konieczność, a cena brutto części zadania z realizacji której zrezygnuje zamawiający będzie wynosiła maksymalnie 20% ceny brutto określonej w paragrafie 10 ust. 1 umowy z Wykonawcą.
 5. Dostawa sprzętu startowego oraz kompletów pionowego oznakowania pola wzlotów
  Zamawiający: 3 Regionalna Baza Logistyczna, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu startowego oraz kompletów pionowego oznakowania pola wzlotów, pochodzących z produkcji bieżącej, tj. z 2015 - 2016 r. Zadanie nr 1 - Sprzęt startowy Zadanie nr 2 - Komplety pionowego oznakowania pola wzlotów
 6. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg
  i ulic na terenie miasta i gminy Skawina wraz z uzupełnianiem ich stanu zgodnie
  z wymogami prawa o ruchu drogowym, polegające na: zakupie, dostarczeniu i zamontowaniu znaków drogowych w ilości określonej cyklicznie przez zamawiającego w miejscach dotychczasowego usytuowania istniejących znaków, luster zgodnie z inwentaryzacją posiadaną przez zamawiającego oraz rozszerzenie oznakowania na zlecenie Zamawiającego; zakupie i montażu słupków drogowych przeznaczonych do pionowego oznakowania, progów zwalniających, barier sprężystych i słupków blokujacych; wykonywaniu nietypowych uchwytów na znaki drogowe /montaż na słupach oświetleniowych, elewacjach budynków itp./; wykonywaniu bieżących zabezpieczeń ruchu drogowego /montaż barier, zwężenie oraz zamknięcie dróg i mostów itp./; malowaniu pasów na przejściach dla pieszych, placach, miejscach postojowych; montażu i demontażu progów zwalniajacych; montażu urządzeń bramowych U - 10; wartość zamówienia ok. 350.000 zł
 7. Bieżące utrzymanie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg
  Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz, Olkusz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem oraz wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 2. Rodzaje robót objętych przetargiem oraz szacunkowe ilości wyszczególnione są w załączniku nr 2. Ilości robót objętych przetargiem są ilościami orientacyjnymi (przewidywanymi w załączniku nr 2) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W zakres prac wchodzi w szczególności: a) montaż, demontaż, utrzymanie i konserwacja urządzeń oznakowania pionowego, b) wykonywanie oznakowania poziomego dróg, c) wprowadzanie oznakowania wynikającego z nowej organizacji ruchu, d) montaż i demontaż progów zwalniających, e) montaż i demontaż luster drogowych, f) montaż i demontaż barierek segmentowych oraz słupków g) montaż i demontaż, utrzymanie i konserwacja tablic z informacją lokalną (nazwy ulic, instytucji) h) wykonanie tablic z informacją lokalną i) roboty nietypowe (np. prace związane z przycięciem krzewów i drzew utrudniających odczytanie oznakowania drogowego). j) wykonywanie okresowych przeglądów dróg (minimum 2 razy w miesiącu pod kątem ich prawidłowego oznakowania). Przeglądy wykonywane są w obecności upoważnionego pracownika Wydziału Drogowego. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na utrzymanie oznakowania na okres: a) oznakowanie poziome grubowarstwowe - min. 48 m-cy od dnia odbioru robót; b) znaki pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tablice z informacją lokalną - min. 24 m-cy od dnia odbioru robót; c) elementy oznakowania poziomego - min. 12 m-cy od daty odbioru robót. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, Polskimi Normami i Normami Branżowymi
 8. dostawa znaków drogowych.
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych, słupków do znaków, ogrodzenia ochronnego i tabliczek Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: I. Znaki drogowe MAŁE Znaki drogowe małe odblask I generacji, ocynkowane, podwójnie gięte krawędzie: C13/16 - 1 szt Znak R-1 szlak rowerowy krajowy - 34 szt Znak R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego - 11 szt Znak R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego - 16 szt (strzałka w lewo) Znak R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego - 17 szt (strzałka w prawo) Wymiary tabliczek rowerowych 20 cm x 20 cm kolor oznaczeń szlaku ZIELONY, Uchwyty montażowe (objemki) do kompletnego montażu znaków na słupkach - fi 60 - 78 kpl II. Znaki drogowe DUŻE Znaki drogowe duże odblask II generacji, ocynkowane, podwójnie gięte krawędzie: Znak A14 - Roboty na drodze - 2 szt Znak A12b - Zwężenie jezdni lewostronne - 1 szt Znak B33 - Ogran9iczenie prędkości (50km/h) - 2 szt Znak B41 - Zakaz ruchu pieszych - 1 szt Znak T0 - Przejście drugą stroną - 1 szt Tablica U3d 1200 - 1 szt Tablica U3c 1200 - 1 szt Tablica U20b 2750x500 - 2 szt Lampa ostrzegawcza barwy żółtej wraz z baterią - 8 szt Tablica U21a/b - 10 szt Znak F6 tło żółte z piktogramem znaku A14 wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ Etap III - 1 szt Znak F6 tło żółte z piktogramami znaków A14 i A12b wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ Etap IV - 2 szt Znak E1 (tło żółte) z piktogramami znaków A14 i A12b wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ Etap IV - 3 szt Uchwyty montażowe (objemki) do kompletnego montażu znaków na słupkach - fi 60 - 35 kpl III.Ogrodzenie ochronne Ogrodzenie ochronne U12a z rurek 6/4 ocynk malowe proszkowo biało/czerwone wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ I odcinek 108 m - poręcze dla pieszych wysokość 1,1m II odcinek 58 m - poręcze dla rowerzystów wysokość 1,2m IV.Znaki drogowe ŚREDNIE Znaki drogowe średnie odblask II generacji, ocynkowane, podwójnie gięte krawędzie: Znak C13/16 Droga dla pieszych i rowerów - 3 szt Znak C13a/16a Koniec - 1 szt Znak A7 Ustąp pierwszeństwa - 2 szt Znak D6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów - 3 szt Tablica rozdzielająca U4b - 2 szt Tablica kierunkowa U6a - 3 szt Znak C9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku - 3 szt Uchwyty montażowe (objemki) do kompletnego montażu znaków na słupkach - fi 60 - 17 kpl V.Słupki do znaków Słupki do znaków - 30 sztuk Rurka ocynk fi 60 grubość ścianki min 2,9 mm, ocynk hutniczy lub ogniowy minimum 70 mikronów z kotwą i kapturkiem, długość 3,5 mb VI.Tabliczki Tabliczki 7x4 cm wydruk full color, zalaminowany, na płycie warstwowej AL-PE-AL 3mm, do mocowania na kleju montażowym do dowolnego podłoża na zewnątrz wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ - 45 szt
 9. Dostawa wraz z instalacją oznakowania pionowego.
  Zamawiający: Miasto Radymno, Radymno
  Zakres zadania obejmuje dostawę wraz z montażem na następujących odcinkach dróg:
  a. Droga dojazdowa do Urzędu Miasta.
  b. Droga dojazdowa do cypla ZHP.
  c. Drogi gminne przyległe do ul. Jana Pawła II w tym: ul. Jana Pawła II - nr 111417, ul. Wiosenna - nr 111414, ul. Kasztanowa - nr 111416, ul. Letnia - nr 111419, ul. Wiśniowa - nr 111418, ul. Jesienna - nr 111421, ul. Sawickiej - nr 111420, ul. Zimowa - nr 111423, ul. Akacjowa - nr 111422, ul. Wietrzna - nr 111425, ul. Jagodowa - nr 111424.
  d. Drogi gminne przyległe do ul. J. Kochanowskiego w tym: ul. Stefana Żeromskiego - nr 111406, ul. Jana Kochanowskiego - nr 111401, ul. Mikołaja Reja - nr 111405, ul. Władysława Reymonta - nr 111403.
  elementów oznakowania pionowego zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz lokalizacją montażu i ilością określoną w Wykazie elementów oznakowania (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
 10. dostawa znaków drogowych, słupków do znaków, tablic informacyjno promocyjnych.
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych, Gorlice
  zczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1. Znaki i słupki Znaki drogowe małe odblask I generacji, stalowe, podwójnie gięte krawędzie Znak C13/16 - 28 sztuk Znak C13a/16a - 10 sztuk Znak A24 - 2 sztuki Znak D6b - 4 sztuki Znak C13a - 2 sztuki Znak C13 - 4 sztuki Znak D40 - 2 sztuki Znak D41 - 2 sztuki Znaki drogowe średnie odblask II generacji, aluminiowe, podwójnie gięte krawędzie Znak C13/16 - 2 sztuki Znak D6b - 3 sztuki Znak C13a/16a - 1 sztuka Słupki do znaków - 60 sztuk Rurka ocynk fi 60 grubość ścianki min 2,9 mm, ocynk hutniczy lub ogniowy minimum 70 mikronów z kotwą i kapturkiem, długość 3,5 mb Uchwyty montażowe do kompletnego montażu znaków na słupkach - 60 kompletów Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu 2. Tablice informacyjno promocyjne Tablice informacyjno promocyjne 4 kpl Podstawa tablicy informacyjno promocyjnej stanowi kompozytowa , warstwowa płyta aluminiowa z rdzeniem polietylenowym o łącznej grubości 3 mm, Tablica w kształcie prostokąta o szerokości 90 cm i wysokości 70 cm, Konstrukcja wsporcza z ramy stalowej składająca się z dwóch słupów oraz dwóch poziomych przewiązek. Całość konstrukcji wykonana z profili stalowych 50x50x4 mm, kolor czarny, scalonych za pomocą połączeń spawanych. Szczegółowe wytyczne wykonania tablicy informacyjno promocyjnej i konstrukcji wsporczej zgodnie z Projektem Wykonawczym Budowa tablicy informacyjno promocyjnej stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Wykonawczy budowy tablicy informacyjno promocyjnej.
 11. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2015 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2015 r. Zakres zamówienia obejmuje: bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, awaryjne oznakowanie zagrożeń występujących na drogach, wymianę zużytych znaków na nowe, wykonanie zmian organizacji ruchu, wykonywanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonych do realizacji projektów organizacji ruchu docelowych i czasowych oraz szkiców oznakowania. Szczegółowy zakres robót oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiają: Przedmiar robót - załącznik C do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik D do SIWZ. Wszystkie prace (dostawa, montaż, demontaż itp.) muszą być wykonane zgodnie: - ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z grudnia 2003 r. z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także - z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) - na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności i Aprobaty technicznej na znaki drogowe - znaki drogowe musza być oznakowane znakiem budowlanym B zgodnie z art. 4; art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn.zm.)
 12. Dostawa znaków i tablic do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - RDW Mielec
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje:
  a) dostawa (znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg zgodnie ze Opisem przedmiotu zamówienia,
  b) udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy na okres - Dla znaków: przez cały okres przewidywanej eksploatacji t.j. min. 10 lat dla znaków II-giej generacji,
  -Słupki: min - 2 lata.
 13. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZDP.ZP.2720.3.2014 z dnia 25.02.2014r. nieprzekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego na rok 2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
  Zakres zadania obejmuje: dostawę i montaż znaków drogowych, demontaż znaków drogowych i drogowskazów, montaż oraz demontaż zniszczonych barier stalowych, wykonywanie oznakowania poziomego.
  Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem niniejszej umowy określony został w przedmiarach robót oraz STWiOR.
  Wszystkie prace (dostawa, montaż, demontaż itp.) muszą być wykonane zgodnie:
  - ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
  - z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z grudnia 2003 r. z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także
  - z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) - na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności i Aprobaty technicznej na znaki drogowe - znaki drogowe musza być oznakowane znakiem budowlanym B zgodnie z art. 4; art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn.zm.).
 14. Dostawa i montaż 230 szt. stojaków rowerowych. Znak sprawy 6/X/2014
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 szt. stojaków rowerowych. b) Opis przedmiotu zamówienia określa zakres rzeczowy stanowiący - zał. nr 5 do SIWZ. Lokalizację w których będą montowane stojaki określa zał. nr 6 do SIWZ. c) Miejsce dostawy: Gmina Miejska Kraków - wg. zał nr 6 do SIWZ. d) Na przedmiotową dostawę Wykonawca zobowiązany jest udzielić:12 miesięcznej gwarancji. e) W przypadku wystąpienia nazwy producenta w opisie przedmiotu zamówienia lub innym załączniku produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi)
 15. Oznakowanie ulic w gminie Zabierzów tablicami z nazwami ulic.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
  Oznakowanie ulic w gminie Zabierzów tablicami z nazwami ulic.
 16. Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania, z których każde będzie taktowne jako oddzielne zamówienie: Przedmiot zamówienia obejmuje: znaki ostrzegawcze A - średnie - 120 szt. znaki zakazu B - średnie - 16 szt.; znaki informacyjne D - 231 szt.; Drogowskazy E-4 - 13/7,30 szt/m2; znaki uzupełniające F - 13 szt.; tabliczki do znaków T - 112 szt.; lustra drogowe U-18a - 15 szt.; słupki stalowe ø 60 dł. 3500 z kotwą - 300 szt
 17. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic kierunkowych w 7 miejscowościach w Gminie Wieliczka
  Zamawiający: Gmina Wieliczka, Wieliczka
  3 Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Zamawiający planuje wykonanie i montaż: 14 tablic informacyjnych jednostronnych (po 2 szt. tablic informacyjnych jednostronnych w każdej z 7 miejscowości), 260 tablic kierunkowych dwustronnych, 140 szt. map papierowych kolorowych (po 20 szt. dla każdej z 7 miejscowości). Tablice te i mapy będą wykonywane dla następujących miejscowości: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie koncepcji graficznych tablic informacyjnych jednostronnych, tablic kierunkowych dwustronnych, oraz map papierowych kolorowych, b) opracowanie projektów technicznych (konstrukcyjnych) tablic informacyjnych jednostronnych i tablic kierunkowych dwustronnych, c) wykonanie tablic informacyjnych jednostronnych, tablic kierunkowych dwustronnych, map papierowych kolorowych. Tablice kierunkowe muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.), d) przeprowadzenie procedur formalno - prawnych (np. pozwolenie na budowę, projekt organizacji ruchu dla oznakowania przysiółków tablicami kierunkowymi, uzyskanie stosownych pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie) wymaganych przy montażu tablic oraz ich montaż w uzgodnionych z Zamawiającym lokalizacjach, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi na mapie lokalizacjami tablic informacyjnych i tablic kierunkowych. f) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu map kolorowych dla 7 miejscowości w wersji elektronicznej na nośniku płyta DVD w formacie umożliwiającym ich edycję, 3.2.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca w I etapie opracował koncepcję graficzną tablic informacyjnych, tablic kierunkowych, map papierowych w wersji elektronicznej i przedstawił (przekazał) ją do pisemnej akceptacji przez Zamawiającego: Zamawiający oczekuje przedstawienia w koncepcji graficznej tablic informacyjnych jednostronnych, tablic kierunkowych, map papierowych wykonania oznakowania (tło tablicy, rozmieszczenie opisów, użyte kolory, wielkość czcionki, oznakowanie budynków na mapie). a) Na tablicach informacyjnych jednostronnych ma być odwzorowana kolorowa mapa danego sołectwa wraz z nazwami przysiółków i legendą (opisem) z zaznaczeniem miejsca usytuowania danej tablicy. Na tablicach należy umieścić lokalizacje: szkół, przedszkoli, miejsc kultu religijnego, boisk, placów zabaw, sklepów, Strażnic, Domów Ludowych, atrakcji turystycznych, budynków mieszkalnych wraz z numeracją, dróg, obszarów zielonych, szlaków turystycznych, przedsiębiorstw znajdujących się na obszarze danego sołectwa, itp. Tablice informacyjne mają być o jednakowej stylistyce oraz kolorystyce. Każda tablica informacyjna ma być zamocowana na konstrukcji metalowej stalowej, dwusłupowej, posadowiona na fundamencie betonowym zakotwionym trwale w podłożu. Zamawiający zamieszcza do SIWZ przykładowe fotografie tablic informacyjnych, które mogą być pomocne w celu sporządzenia wyceny. b) tablice kierunkowe mają zawierać: Herb Gminy Wieliczka, nazwę miejscowości, nazwę przysiółka, znak strzałki. c) mapy papierowe mają zawierać treści i kolorystykę taką, jak na tablicy informacyjnej. 3.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w II etapie opracował projekty techniczne (konstrukcyjne) tablic informacyjnych jednostronnych, tablic kierunkowych, map papierowych kolorowych w wersji elektronicznej i przedstawił (przekazał) je do pisemnej akceptacji przed montażem przez Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zastosowania technologii i materiałów gwarantujących: - trwałość oraz wysoką jakość zamawianych tablic, konstrukcja całej tablicy musi odznaczać się wysoką estetyką oraz zapewnić odporność na wandalizm, na niekorzystne czynniki atmosferyczne przez min. 7 lat licząc od dnia odbioru technicznego niniejszego zamówienia. - niskie koszty ich konserwacji oraz utrzymania, - możliwość łatwego demontażu tablicy lub jej części i jej wymiany, Wymagane wielkości tablic: a) tablice informacyjne: 3m x 2m umieszczone na konstrukcji metalowej usztywniającej, przytwierdzane do słupków mocujących metalowych z profili zamkniętych, trwale związanych z gruntem zapewniających stabilność konstrukcji. Wszystkie elementy konstrukcji metalowej zabezpieczone powłokami malarskimi, antykorozyjnymi, (co najmniej 1 warstwa farby podkładowej i 2 warstwy farby nawierzchniowej w kolorze zielonym) lub ocynkowane. Wysokość od dolnej krawędzi tablicy do poziomu gruntu powinna wynosić minimum 1,5 m. Dopuszcza się w wybranych lokalizacjach montaż na elewacji budynków po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody właściciela nieruchomości przy pisemnej akceptacji tej lokalizacji przez Zamawiającego. Materiał z jakiego ma być wykonana tablica- materiał kompozytowy typu dibond, odporny na warunki atmosferyczne, nie ulegający odkształceniom pod wpływem temperatury, zabezpieczony laminatem UV. Treści znajdujące się bezpośrednio na materiale wykonane w technologii o wysokiej rozdzielczości naniesione w sposób zapewniający czytelność z pozycji osoby stojącej przed tablicą, oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV, oraz wandalizmu przez minimum 7 lat. b) tablice kierunkowe dwustronne o wymiarach 0.3 m x 0.9 m wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Zamawiający zamieszcza do SIWZ przykładowe fotografie tablic kierunkowych, które mogą posłużyć Wykonawcy do sporządzenia wyceny. Tablice kierunkowe zamontowane będą na metalowych ocynkowanych słupkach zakończonych kulką lub estetyczną zaślepką. c) przekazanie Zamawiającemu protokołem zdawczo - odbiorczym po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego map papierowych kolorowych formatu A2 140 sztuk, posiadających treści takie same jak tablice informacyjne jednostronne. 3.2.3 Montaż tablic w uzgodnionych z Zamawiającym lokalizacjach w miejscowościach: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa. 1) Wykonawca uzyska dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami w lokalizacjach, w których będą montowane tablice informacyjne i tablice kierunkowe. 2) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia procedur formalno-prawnych wymaganych przy montażu tablic informacyjnych lub kierunkowych np. pozwolenie na budowę, uzyskanie stosownych pozwoleń, pozyskanie map, projekt organizacji ruchu. Koszty wszystkich procedur, w tym ewentualne opłaty administracyjne, należy uwzględnić w cenie ofertowej. 3) Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki związane z odpowiednim sprawdzeniem i przygotowaniem terenu, na którym stawiane będzie oznakowanie. 4) Wykonawca powinien uzgodnić/potwierdzić lokalizację oznakowania przed zamontowaniem z Zamawiającym. 5) Wykonawca zgłosi do odbioru do nadzoru budowlanego tablice zamontowane na podstawie pozwolenia na budowę, zgłoszenia. 6) Podstawą zapłaty za realizację oznakowania będą: podpisanie przez Strony protokoły odbioru zawierającego sporządzony przez Wykonawcę opis wykonanego oznakowania, z dołączoną w formacie jpg fotograficzną dokumentacją potwierdzającą zamontowanie (postawienie) oznakowania oraz przekazanie oryginałów kompletnej dokumentacji powykonawczej potwierdzającej wykonanie oznakowania zgodnie z wszelkimi zezwoleniami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia) ilości tablic informacyjnych, tablic kierunkowych oraz map papierowych przeznaczonych do wykonania przez Wykonawcę. W tym przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane i odebrane tablice informacyjne, tablice kierunkowe, mapy papierowe zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym (zał nr 1 a do SIWZ). 7) W przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w SIWZ materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w SIWZ, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 3.2.4 Gwarancja Zamawiający wymaga minimum 7-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie, której termin liczony będzie od dnia odbioru wykonanych prac potwierdzonego protokołem odbioru
 18. Dostawa i montaż znaków drogowych typu E-22a i E-22b dla samochodowego szlaku turystycznego Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowe
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 231 znaków drogowych typu E-22a i E-22b dla samochodowego szlaku turystycznego Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, w tym 99 znaków typu E-22a (samochodowy szlak turystyczny), 118 znaków typu E-22b (obiekt na szlaku turystycznym) i 14 znaków typu E-22b (wskazujący szczególną atrakcję turystyczną), o wymiarach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zgodnie z projektem organizacji ruchu z uzgodnieniami wraz z opracowaniem graficznym znaków
 19. Oznakowanie ulic w gminie Zabierzów tablicami z nazwami ulic.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
  Oznakowanie ulic w gminie Zabierzów tablicami z nazwami ulic.
 20. Utrzymanie oznakowania dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2014 r. z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowania pionowego w zakresie przedstawionym w Kosztorysie ofertowym - załącznik nr 1.1 Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest montaż i demontaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2014 roku w zakresie przedstawionym w kosztorysie ofertowym - zał. nr 1.2 Zadanie nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2014 r. w zakresie przedstawionym w kosztorysie ofertowym - zał. nr 1.3.
 21. Bieżące utrzymanie oznakownaia pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2014 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 22. Dostawa słupków drogowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 23. Dostawa znaków drogowych w roku 2014.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 24. Dostawa znaków drogowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Zgłobice
 25. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2014 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 26. Utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach administrowanych przez Gminę Kęty w 2014 roku.
  Zamawiający: Gmina Kęty, Kęty
 27. Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
 28. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZDP.ZP.2720.3.2013 z dnia 15.03.2013 r. nieprzekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego pn: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego na rok 2013
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 29. Zakup i dostawę tablic oraz znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Zamość
 30. Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
 31. Dostawa i instalacja stojaków rowerowych na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 46/IX/2013
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
 32. Wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Zabierzów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
 33. Usługi w zakresie wprowadzenia zmian w oznakowaniu pionowym (dostosowanie do nowego POR) w ciągu dróg wojewódzkich nr 820 i 829 na terenie RDW Parczew
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie, Parczew
 34. Wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Zabierzów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
 35. Dostawa i montaż metalowych szlabanów na terenie Nadleśnictwa Baligród - SA-2710-7/13
  Zamawiający: Nadleśnictwo Baligród, Baligród
 36. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2013 r. z podziałem na Zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
 37. Dostawa znaków drogowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Dębica
 38. Dostawa do siedziby zamawiającego wraz z rozładunkiem gotowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
 39. Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta i gminy Wadowice w 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
 40. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem urządzeń bramowych U-10a bez elementów uchylnych oraz znaków w rejonie wiaduktu kolejowego w km 20+338 w m. Sędziszów Młp. na drodze wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp,
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 41. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2013 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 42. WYKONANIE AKTUALIZACJI OZNAKOWANIA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZNAKAMI A-18b.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
 43. Zadanie Nr 1: Dostawa barier wygradzających ruch pieszy. Zadanie Nr 2: Dostawa elementów barier energochłonnych stalowych.
  Zamawiający: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Rzeszów
 44. Montaż ogrodzenia segmentowego w miejscowości Gromnik w ciągu DW nr 977 i balustrady w miejscowości Siemiechów w ciągu DW nr 980
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, Tarnów
 45. Wykonanie, montaż i demontaż tablic promocyjnych Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
 46. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2012 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 47. Wykonanie i montaż drewnianych wiat turystycznych z elementami wyposażenia, oznakowanie szlaków rowerowych oraz dostawa i montaż tablic meteorologicznych
  Zamawiający: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień", Nałęczów
 48. Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Nowa Sarzyna
  Zamawiający: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Nowa Sarzyna
 49. Wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Zabierzów, w tym: - wykonanie i ustawienie słupka stalowego ocynkowanego z zabetonowaniem w ilości 50 szt., - wykonanie tablicy z nazwą ulicy wraz z przymocowaniem w ilości 80 szt., - wykonanie i montaż tablicy wypalanej z nazwą ulicy na budynku lub narożniku ogrodzenia w ilości 30 szt.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
 50. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina
 51. Usługa inżynieryjna związana z poprawą bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1737K Andrychów - Rzyki - Jagódki
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
 52. Dostawa znaków drogowych , urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych elementów ulicznych do Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie (Przetarg 11/D/2011)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Poznań
 53. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZDP.273.1.03.2011 z dnia 03.03.2011r. nieprzekraczającego 50 % wartości zamówienia podstawowego pn: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego na rok 2011
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 54. Ustawienie stalowych drogowych barier ochronnych typu U-14a przy drogach gminnych: - publicznej nr 601713 K w miejscowości Brzoskwinia; - wewnętrznych dz. nr 226 i dz. nr 41 w miejscowości Nielepice.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
 55. Wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Zabierzów, w tym: - wykonanie i ustawienie słupka stalowego ocynkowanego z zabetonowaniem w ilości 32 szt., - wykonanie tablicy z nazwą ulicy wraz z przymocowaniem w ilości 68 szt., - wykonanie i montaż tablicy wypalanej z nazwą ulicy na budynku lub narożniku ogrodzenia w ilości 30 szt.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zabierzów, Zabierzów
 56. Dostawa znaków,słupków do znaków do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, Włoszczowa
 57. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2011 R. - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZP-1/2011
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 58. Dostawa słupków do znaków drogowych.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 59. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2011 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 60. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, na terenie powiatu krakowskiego w 2011 r. z podziałem na Zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
 61. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
  Zamawiający: Gmina Trzebinia, Trzebinia
 62. Oznakowanie dróg gminnych i bezpieczeństwa ruchu na terenie MiG Niepołomice
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Niepołomice
 63. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2010 r. z podziałem na 3 Zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków
 64. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2010 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 65. Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr ZDP/2222/04/2009 z dnia 10.03.2009r. nieprzekraczających 50 % zamówienia podstawowego pn. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2009 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 66. Wykonanie prac uzupełniających do umowy nr ZDP/2222/04/2009 z dnia 10.03.2009r. nieprzekraczających 50 % zamówienia podstawowego pn: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2009 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 67. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2009r z podziałem na 3 Zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Kraków

Inne osoby dla Motyl Adamczyk Agata Katarzyna (49 osób):