Kogo reprezentuje osoba

Mrówka Halina Maria

w KRS

Halina Maria Mrówka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Mrówka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Gorlice (Małopolskie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Heliński Piotr, Łaszyn Małgorzata Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dbt S.A., Kraków − KRS 0000633426
 2. Dek Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Chrzanów − KRS 0000407525
 3. Firma Bik S.A., Jasło − KRS 0000109443
 4. Hotele i Restauracje Blackamp;white Sp. Z O.O., Myślenice − KRS 0000264346
 5. Huta Szkła Gospodarczego Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000481565
 6. Iwopol Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000098274
 7. Kancelaria Adwokacka Piotr Heliński Marzena Reng-helińska Spółka Partnerska, Krosno − KRS 0000122505
 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magropol Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000194266
 9. Q-bal Technologie Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000437148
 10. Sak-pol Suwaj,zeman Sp. J., Kęty − KRS 0000134224
 11. Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wysowa-zdrój − KRS 0000072799
 12. Tiger-met Artur Taras i Wspólnicy Sp. J., Krosno − KRS 0000249879
 13. Zakład Rafineryjny Jasło Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Jasło − KRS 0000265003

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bm Development Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000266582
 2. Energobud Gorlice Sp. Z O.O., Gorlice − KRS 0000276868
 3. Mikulec Biecz Sp. Z O.O., Biecz − KRS 0000368445
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handloweheanSp. Z O.O.., Gorlice − KRS 0000046402
 5. Zakład Ceramiczny Bielowice Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000077273

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylanka – 2 zadania
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
  1. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi na odcinku granica miasta do żelaznego Krzyża w miejscowości Kobylanka .
  z ramowym zakresem rzeczowym :
  - montaż linii kablowej YAKXS 4X35mm układanej w wykopie na odcinku - mb 1148
  - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych 8 metrowych z fundamentem z
  wysięgnikiem - szt.3,
  - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych 9 metrowych z fundamentem z
  wysięgnikiem - szt.30,
  - zabudowa opraw oświetlenia ulicznego typu LED o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane
  oprawa KP BAT 90W SAM(KP Lighting) - szt. 30,
  - zabudowa opraw oświetlenia ulicznego typu SL100 o mocy źródła światła 100W - szt. 3,
  - wykonanie prób i badań oraz operatów geodezyjnych powykonawczych ,
  - uruchomienie oświetlenia i przekazanie wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą i geodezyjna Zamawiającemu .
  - wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót montażowych .
  Uwaga
  W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty tj. wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych, kosztów zajęcia pasa drogowego, oznakowania itp.
  szczegółowy zakres robót zawarty projekcie budowlanym i w przedmiarach robót na podstawie których należy sporządzić wycenę. W przypadku wystąpienia w projekcie budowlanym lub przedmiarach nazw własnych materiałów dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do materiałów przyjętych w przedmiarach i projekcie budowlanym pod warunkiem spełnienia wymaganych norm i parametrów jak w projekcie. Materiały te muszą posiadać atesty , deklaracje zgodności z Polskimi Normami , certyfikaty ISO.
  ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ ZAMÓWIENIE BĘDZIE REALIZOWANE W BARDZO TRUDNYM TERENIE WYKONAWCY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINNI ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z MIEJSCEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

  2. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 1335 w miejscowości Kobylanka
  z ramowym zakresem rzeczowym :
  - montaż szafy sterowniczej szt. 1
  - montaż linii zasilającej AsXSn 4x16 mm2 - mb 430
  - montaż wysięgników stalowych dł. 1.5 m na słupach i żerdziach - szt. 13
  - zabudowa opraw oświetlenia ulicznego typu SL100 o mocy źródła światła 100W - szt. 13,
  - uruchomienie oświetlenia i przekazanie wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą i geodezyjną Zamawiającemu .
  - wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót montażowych .

 2. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JAGODOWEJ W GORLICACH
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego kablowego na odcinku drogi miejskiej ulicy Jagodowej w Gorlicach o długości 366 mb, z montażem szafy oświetleniowej i 12 sztuk słupów oświetleniowych stalowych, okrągłych o wysokości 7m z wysięgnikami i źródłem światła.

  2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
  a) Projekt budowlany - zał. nr 1 do umowy,
  b) Szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 do umowy,
 3. ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: KOMBATANTÓW, WSPÓLNEJ I ROBOTNICZEJ W GORLICACH
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego dla:
  a) odcinka ulicy Kombatantów w Gorlicach - o długości ok. 200 mb,
  b) odcinka ulicy Wspólnej w Gorlicach - o długości ok. 500 mb,
  c) odcina ulicy Robotniczej w Gorlicach - o długości ok. 700 mb.

  2. Przedmiot zamówienia dla każdego oświetlenia wymienionego w ust. 1.1. lit. a-c obejmuje:
  a) pozyskanie map do celów projektowych i sporządzenie dokumentacji projektowej,
  b) uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym,
  c) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz dokonanie zgłoszeń niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych,
  d) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacjach projektowych sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa:
  1) Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący zał. nr 1 do umowy
 4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamieście - etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamieście - etap I
  W etapie I wykonane zostanie 22 szt. latarni oświetleniowych z oprawami typu CUDDLE LED - 48W,72W, 96W. Oprawy będą zamontowane na słupach typu SAL-10 wł. 1/1,5(słupy aluminiowe, cylindrycznie stożkowe w kolorze inox). Oprawy należy zamontować na wysięgnikach łukowych o długości ramienia 1.5 m. Słupy będą posadowione na fundamentach prefabrykowanych typu B-71.
  Do zasilania latarni oświetlenia drogowego przyjęto kabel typu YAKXs-4x35 mm2 w rurze ochronnej DVR-90(110) o długości całkowitej trasy.
  Ponadto wykonana zostanie szafa pomiarowo - sterownicza.
  Wykonane latarnie oświetleniowe w I etapie będą zasilane ze słupa Nr 44 ze stacji transformatorowej Zamieście 1.
  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
  a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej (operatu kolaudacyjnego).
  b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
  c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
  d) Oznakowanie budowy zgodnie z czasową organizacją ruchu
  e) Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej.
  f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
  pozostałości typu: nadmiar gruntu, gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  g) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
  h) Wykonanie wszelkich niezbędnych odwodnień prac budowlanych i zabezpieczeń wykopów.
  i) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  j) dostarczenie atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia,
  k) poniesienie ewentualnych kosztów odszkodowania za czasowe zajęcie gruntów podczas wykonywania zadania,
  l) poinformowanie właścicieli gruntów oraz zarządców sieci i urządzeń o terminie prowadzenia robót -zgodnie z uzgodnieniami w projekcie.
 5. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GORLICACH
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia określonym w ogłoszeniu o zamówieniu są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia dla ulicy Biechońskiego i dla ulicy Sikorskiego - boczna w Gorlicach, realizowane w dwóch częściach dla każdej ulicy osobno.
  Zamawiajacy informuje, iż udzielono zamówienie na 2 część - budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego - boczna w Gorlicach, natomiast część 1 zamówienia - budowa oświetlenia ulicy Biechońskiego w Gorlicach - została unieważniona.
 6. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GORLICACH
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia dla ulicy Tęczowej, ulicy Nowodworze i ulicy Biechońskiego w Gorlicach realizowane w trzech częściach dla każdej ulicy osobno.
  Dopuszcza się składnie oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub kilka części zamówienia.

  Część 1 zamówienia: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY TĘCZOWEJ W GORLICACH
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nN przy ulicy Tęczowej w Gorlicach.

  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia niniejszej części określa poniższa dokumentacja:

  UWAGA: z całego zakresu robót określonych w dokumentacji wykonawca zobowiązany będzie do budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nN dla etapu II, na odcinku od stacji traffo do latarni nr 19 przy ulicy Tęczowej w Gorlicach w kierunku ulicy Węgierskiej. Rozdzielnię złączowo -pomiarowo- sterowniczą ZK+SO zabudować przy stacji transformatorowej Gorlice Tęczowa (81476) zgodnie z projektem. Długość budowanego odcinka oświetlenia Ltr=340m z zabudową 11 latarni oświetlenia ulicznego. Ze względu na wcześniejsze zastosowanie słupów stalowych wysięgnikowych ocynkowanych okrągłych należy zastosować słupy okrągłe (nie sześciokątne) o tych samych parametrach technicznych.

  a) Projekt Budowlany i Wykonawczy - oświetlenie przy ul. Tęczowej,
  b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - oświetlenie przy ul. Tęczowej,

  Część 2 zamówienia: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY NOWODWORZE W GORLICACH
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nN przy ulicy Nowodworze w Gorlicach wraz z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nN ulicy Nowodworze, w pasie drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka, w km 174+575 do 174+579 w Gorlicach.
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na długości L-6m w pasie drogowym ulicy Kościuszki drogi krajowej nr 28 w miejscowości Gorlice oraz wzdłuż ulicy Nowodworze o długości L-468 m z budową 13 sztuk słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.

  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia niniejszej części określa poniższa dokumentacja:

  a) Projekt Budowlany - oświetlenie przy ul. Nowodworze,
  b) Projekt Budowlany i Wykonawczy - oświetlenie przy ul. Nowodworze,
  c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - oświetlenie przy ul. Nowodworze,

  Część 3 zamówienia: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH
  Budowa oświetlenia drogowego ulicy Biechońskiego w Gorlicach - etap I w kierunku Parku.

  Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia niniejszej części określa poniższa dokumentacja:

  UWAGA: z całego zakresu robót określonych w dokumentacji wykonawca zobowiązany będzie do budowy odcinka oświetlenia w kierunku Parku od stacji transformatorowej Sokół 04.
  Linia napowietrza na istniejącej sieci konsumenckiej i linia kablowa, słupy i oprawy oświetleniowe.

  a) Projekt Budowlano - Wykonawczy - oświetlenie przy ul. Biechońskiego,
  b) Specyfikacja Techniczna - oświetlenie przy ul. Biechońskiego,
 7. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Klęczanach - 3 odcinki.
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
  Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Klęczanach - 3 odcinki . Z ramowym zakresem rzeczowym : Odc. 1 - wykonanie wykopów , układanie kabla YAKXS 4X35 mm2 mb 720 - montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych o masie do 100 kg z wysięgnikiem - szt.13 - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku szt. 13 - wykonanie prób i badań oraz operatów geodezyjnych powykonawczych , - uruchomienie oświetlenia i przekazanie wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu . Odc. II . od skrzyżowania z droga krajowa do torów PKP LINIA NAPOWIETRZNA : - roboty rozbiórkowe starej linii mb 85 - montaż słupów oświetleniowych o długości do 10,5 mb z żerdzi wirowanych linii szt. 3 - montaż słupów linii napowietrznej NN pojedynczych typ ŻN-10 szt. 2 - montaż linii napowietrznej nn typu As XSn lub podobnych z przewodów izolowanych o przekroju 2 x 35 mm2 mb 130 - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach ŻN kpl 2 - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach E kpl 3 LINIA KABLOWA : - wykonanie wykopów , układanie kabla YAKXS 4X35 mm2 mb 211 - układanie kabla YAKXS 4X35 mm2 w rurach ochronnych mb 69 - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych do 10 metrów z fundamentem betonowym i z wysięgnikiem o długości 2m i kącie 15o - szt.4 - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku szt. 4 - wykonanie prób i badań oraz operatów geodezyjnych powykonawczych , - uruchomienie oświetlenia i przekazanie wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu . Odc. III - Od torów PKP w kierunku Strzeszyna - linia napowietrzna . - montaż słupów oświetleniowych o długości do 10,5 mb z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN szt. 3 - montaż linii napowietrznej NN typu As XSn o przekroju 2 x 35 mm2 mb 540 - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach ŻN kpl 9 - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach E kpl 3 - wykonanie prób i badań oraz operatów geodezyjnych powykonawczych , - uruchomienie oświetlenia i przekazanie wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu
 8. Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości Ropa
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
  Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne, - układanie kabli, - montaż szaf oświetleniowych, - przewierty pod obiektami, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych (stylowych) - 85 szt, - montaż wysięgników i opraw (stylowych) - 85 szt. - montaż przewodów, tabliczek bezpiecznikowych i głowic kablowych - badania i pomiary.
 9. BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC: STRÓŻOWSKA BOCZNA 4, MICHALUSA I PADEREWSKIEGO W GORLICACH
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicy Stróżowskiej bocznej 4 na odcinku o długości ok. 131 mb, budowie oświetlenia ulicy Michalusa na odcinku o długości ok. 144 mb i budowie oświetlenia ulicy Paderewskiego na odcinku o długości ok. 390 mb w Gorlicach.
  1.2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
  1) Projekt budowlano - wykonawczy - budowa oświetlenia ulicy Stróżowska boczna 4 w Gorlicach - zał. nr 1 do umowy,
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa oświetlenia ulicy Stróżowska boczna 4 w Gorlicach - zał. nr 2 do umowy,
  3) Projekt budowlano - wykonawczy - budowa oświetlenia ulicy Michalusa w Gorlicach - zał. nr 3 doumowy,
  4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa oświetlenia ulicy Michalusa w Gorlicach - zał. nr 4 do umowy,
  5) Projekt budowlano - wykonawczy - budowa oświetlenia ulicy Paderewskiego w Gorlicach - zał. nr 5 do umowy,
  6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa oświetlenia ulicy Paderewskiego w Gorlicach - zał. nr 6 do umowy,
 10. KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach oraz nadzorze nad
  eksploatacją urządzeń energetycznych i odbiorczych stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców na obszarze miasta Gorlice.
  2.Ilość punktów świetlnych w mieście Gorlice przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.
  3.Wykaz prac konserwacyjno-naprawczych urządzeń oświetlenia ulicznego przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ.
  4. Wykonawca wykonywał będzie prace konserwacyjno-naprawcze w oparciu o następujące dokumentacje:
  a) Instrukcję konserwacji i napraw oraz nadzoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń
  oświetlenia ulicznego Miasta Gorlice - stanowiącą zał. nr 10 do SIWZ
  b) Wykonawca zobowiązany będzie (po podpisaniu umowy) jako operator oświetlenia do uzgodnienia
  i podpisania z odpowiednim terytorialnie Zakładem Energetycznym Instrukcji współpracy w zakresie
  eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.
  5. W przypadku wystąpienia prac konserwacyjno - naprawczych oświetlenia ulicznego, koniecznych (nieprzewidywalnych), nie wyszczególnionych w zał. nr 9 do SIWZ, podstawą wyliczenia wynagrodzenia będą wartości czynników cenotwórczych:
  - 1 roboczogodzina (R)
  - 1 maszynogodzina (S)
  - koszty pośrednie (Kp) od R i S
  - zysk od R,S i Kp
  - obowiązujący podatek VAT.
  Materiały zużyte przy pracach koniecznych (nieprzewidywalnych) winny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. Ceny materiałów wykorzystanych do prac koniecznych (nieprzewidywalnych) winny być liczone wg cen zakupu udokumentowanych fakturą oraz kosztami zaopatrzenia lecz cen nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD.
  Ceny sprzętu winny być liczone wg kosztów faktycznych nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.
  Przyjmuje się zasadę sporządzania kosztorysu powykonawczego w oparciu o katalogi Nakładów Rzeczowych, a w przypadku braku katalogowej podstawy wyceny wg Norm Branżowych, Zakładowych lub kalkulacji własnych uzgodnionych przez Zamawiającego.
  6.W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
  a) zatrudnienie przy realizacji zamówienia pracowników z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi i uprawnieniami niezbędnymi dla wykonywania prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych objętych zakresem zamówienia,
  b) zapewnienia niezbędnych materiałów oraz sprzętu koniecznego do wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych oświetlenia ulicznego,
  c)uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach tematów i rodzajów robót konserwacyjno-zapobiegawczych i naprawczych wynikających z przedmiotu zamówienia i późniejszej umowy,
  d) pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia w czasie prac wykonywanych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej. Brak wymaganych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej spowoduje niedopuszczenie pracowników do wykonywania pracy,
  e) Wykonawca poda Zamawiającemu adres oraz numer telefonu i faksu czynny 24 godziny na dobę, będący miejscem pełnienia dyżurów dyspozytora oraz pracowników wykonawcy. Usuwanie awarii w celu przywrócenia sprawności instalacji oświetlenia ulicznego wykonawca będzie realizował niezwłocznie powiadamiając o zaistniałym fakcie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po stwierdzeniu awarii,
 11. WYKONANIE KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ NADZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I ODBIORCZYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OBSZARZE MIASTA GORLICE
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach oraz nadzorze nad
  eksploatacją urządzeń energetycznych i odbiorczych stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców na obszarze miasta Gorlice.
  1.2.Ilość punktów świetlnych w mieście Gorlice przedstawia załącznik Nr 3 do umowy.
  1.3.Wykaz prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych urządzeń oświetlenia ulicznego przedstawia załącznik Nr 1 do umowy.
  1.4.KOD CPV 50232100-1
  1.5. Wykonawca wykonywał będzie prace konserwacyjno-naprawcze i pomiarowe w oparciu
  o następujące dokumentacje:
  a) Instrukcję Konserwacji i Napraw oraz Nadzoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń
  oświetlenia ulicznego Miasta Gorlice - stanowiącą zał. Nr 2 do umowy
  b) Wykonawca zobowiązany będzie (po podpisaniu umowy) jako operator oświetlenia do uzgodnienia
  i podpisania z odpowiednim terytorialnie Zakładem Energetycznym Instrukcji współpracy w zakresie
  eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.
  1.6.Materiały zużyte przy robotach wyszczególnionych w wykazie prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych oraz prac koniecznych (nieprzewidywalnych) winny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. Ceny materiałów winny być liczone wg. cen zakupu udokumentowanych fakturą oraz kosztami zaopatrzenia lecz cen nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD.
  Ceny sprzętu winny być liczone wg kosztów faktycznych nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.
  Przyjmuje się zasadę sporządzania kosztorysu powykonawczego w oparciu o katalogi Nakładów Rzeczowych, a w przypadku braku katalogowej podstawy wyceny wg Norm Branżowych, Zakładowych lub kalkulacji własnych uzgodnionych przez Zamawiającego.
  Podstawą wyliczenia wynagrodzenia dla prac nie wyszczególnionych w zał. Nr 1 do umowy - prac koniecznych (nieprzewidywalnych) będą wartości czynników cenotwórczych:
  - 1 roboczogodzina (R)
  - 1 maszynogodzina (S)
  - koszty pośrednie (Kp) od R i S
  - koszty zaopatrzenia (Kz)
  - zysk od R,S i Kp
  - obowiązujący podatek VAT
  1.7.W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
  a) zatrudnienie przy realizacji zamówienia pracowników z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi i uprawnieniami niezbędnymi dla wykonywania prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych objętych zakresem zamówienia,
  b) zapewnienia niezbędnych materiałów oraz sprzętu koniecznego do wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych oświetlenia ulicznego,
  c)uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach tematów i rodzajów robót konserwacyjno-zapobiegawczych i naprawczych wynikających z przedmiotu zamówienia i późniejszej umowy,
  d) pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia w czasie prac wykonywanych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej. Brak wymaganych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej spowoduje niedopuszczenie pracowników do wykonywania pracy,
  e) Wykonawca poda Zamawiającemu adres oraz numer telefonu i faksu czynny 24 godziny na dobę, będący miejscem pełnienia dyżurów dyspozytora oraz pracowników wykonawcy. Usuwanie awarii w celu przywrócenia sprawności instalacji oświetlenia ulicznego wykonawca będzie realizował niezwłocznie powiadamiając o zaistniałym fakcie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po stwierdzeniu awarii.
 12. Budowa oświetlenia drogowego Poręby - Długie
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
  - roboty kablowe; - wykopy linowe i podwierty, - montaż słupów oświetleniowych i szafy oświetleniowej; - podłączenie kabli oświetleniowych; - uruchomienie oświetlenia
 13. ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY BIECKIEJ I ULICY SOLIDARNOŚCI W GORLICACH
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie oświetlenia ulicy Bieckiej na odcinku o długości około 600 mb i ulicy Solidarności na odcinku o długości około 75 mb w Gorlicach.
  1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 1 do umowy.
 14. WYKONANIE KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ NADZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I ODBIORCZYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ GORLICE
  Zamawiający: Miasto Gorlice, Gorlice
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach oraz nadzorze nad
  eksploatacją urządzeń energetycznych i odbiorczych stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców na obszarze Gminy Miejskiej Gorlice.
  1.2.Ilość punktów świetlnych w mieście Gorlice przedstawia załącznik Nr 8 do SIWZ.
  1.3.Wykaz prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych urządzeń oświetlenia ulicznego przedstawia załącznik Nr 9 do SIWZ.
  1.4.KOD CPV 50232100-1
  1.5. Wykonawca wykonywał będzie prace konserwacyjno-naprawcze i pomiarowe w oparciu
  o następujące dokumentacje:
  a) Instrukcję Konserwacji i Napraw oraz Nadzoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń
  oświetlenia ulicznego Miasta Gorlice - stanowiącą zał. Nr 10 do SIWZ
  b) Wykonawca zobowiązany będzie (po podpisaniu umowy) jako operator oświetlenia do uzgodnienia
  i podpisania z odpowiednim terytorialnie Zakładem Energetycznym Instrukcji współpracy w zakresie
  eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.
  1.6.Materiały zużyte przy robotach wyszczególnionych w wykazie prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych oraz prac koniecznych (nieprzewidywalnych) winny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. Ceny materiałów winny być liczone wg. cen zakupu udokumentowanych fakturą oraz kosztami zaopatrzenia lecz cen nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD.
  Ceny sprzętu winny być liczone wg kosztów faktycznych nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.
  Przyjmuje się zasadę sporządzania kosztorysu powykonawczego w oparciu o katalogi Nakładów Rzeczowych, a w przypadku braku katalogowej podstawy wyceny wg Norm Branżowych, Zakładowych lub kalkulacji własnych uzgodnionych przez Zamawiającego.
  Podstawą wyliczenia wynagrodzenia dla prac nie wyszczególnionych w zał. Nr 9 do SIWZ - prac koniecznych (nieprzewidywalnych) będą wartości czynników cenotwórczych:
  - 1 roboczogodzina (R)
  - 1 maszynogodzina (S)
  - koszty pośrednie (Kp) od R i S
  - koszty zaopatrzenia (Kz)
  - zysk od R,S i Kp
  - obowiązujący podatek VAT
  1.7.W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
  a) zatrudnienie przy realizacji zamówienia pracowników z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi i uprawnieniami niezbędnymi dla wykonywania prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych objętych zakresem zamówienia,
  b) zapewnienia niezbędnych materiałów oraz sprzętu koniecznego do wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych oświetlenia ulicznego,
  c)uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach tematów i rodzajów robót konserwacyjno-zapobiegawczych i naprawczych wynikających z przedmiotu zamówienia i późniejszej umowy,
  d) pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia w czasie prac wykonywanych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej. Brak wymaganych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej spowoduje niedopuszczenie pracowników do wykonywania pracy,
  e) Wykonawca poda Zamawiającemu adres oraz numer telefonu i faksu czynny 24 godziny na dobę, będący miejscem pełnienia dyżurów dyspozytora oraz pracowników wykonawcy. Usuwanie awarii w celu przywrócenia sprawności instalacji oświetlenia ulicznego wykonawca będzie realizował niezwłocznie powiadamiając o zaistniałym fakcie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po stwierdzeniu awarii,
 15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dukla przy ul. Nadbrzeżnej Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głojsce przy ul. Ogrodowej - etap I Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie stacji trafo Cergowa 6
  Zamawiający: Gmina Dukla, Dukla
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dukla przy ul. Nadbrzeżnej

  Zakres robót obejmuje

  Zabudowanie wolnostojącej szafy oświetleniowej SO w obudowie z materiałów termoutwardzalnych na działce nr 187/2 , oraz 7 słupów oświetleniowych
  Od szafy oświetleniowej wyprowadzenie dwóch linii kablowych YAKY 4x35 mm2 poprzez
  słupy od 1-7.
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głojsce przy ul.Ogrodowej - I etap
  Zakres robót obejmuje :
  Zabudowanie wolnostojącej szafy oświetleniowej SO , od której zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x35 mm2 poprzez słupy oświetleniowe nr 1-9.
  Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie stacji trafo Cergowa 6
  Zakres robót obejmuje:
  - Budowę linii kablowej zasilającej i szafy oświetleniowej SO,
  - budowę sieci kablowej oświetleniowej ,
  - podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci napowietrznej niskiego
  napięcia,
  - montaż słupów i opraw oświetleniowych .
 16. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICY OKULICKIEGO I ULICY SOSNOWEJ - BOCZNEJ W GORLICACH
  Zamawiający: Gmina Miejska Gorlice, Urząd Miejski, Gorlice
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót
  budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicy Okulickiego w Gorlicach na odcinku
  o długości ok. 820 mb od warsztatów osiedlowych spółdzielni mieszkaniowej do skrzyżowania
  z ulicą Sadową.
  2) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót
  budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicy Sosnowej - bocznej w Gorlicach, dla
  części prawej i lewej na odcinku o długości ok. 500 mb od ul. Sosnowej.
  1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia:
  1) program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 1 do umowy
 17. Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Szymbark Gmina Gorlice - odcinek 1 o długości około 1108 mb .
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
  - budowa obwodów oświetlenia wykonanych kablem typu YAKXS 4x35mm2 - mb 1438+1600 = 1130 mb
  - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych okrągłych 12 metrowych z wysięgnikiem o długości 2,5m - szt. 24
  - zabudowa opraw oświetlenia ulicznego typu SL100 o mocy źródła światła 250W
  szt. 20
  - zabudowa opraw oświetlenia ulicznego typu SL100 o mocy źródła światła 150W szt.2
  - zabudowa opraw oświetlenia ulicznego typu SL100 o mocy źródła światła 100W szt. 2
  - wykonanie prób i badań oraz operatów geodezyjnych powykonawczych ,
  - uruchomienie oświetlenia i przekazanie wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu .
 18. WYKONANIE KONSERWACJI I NAPRAW ORAZ NADZÓR NAD EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I ODBIORCZYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ GORLICE
  Zamawiający: Gmina Miejska Gorlice, Urząd Miejski, Gorlice
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach oraz nadzorze nad
  eksploatacją urządzeń energetycznych i odbiorczych stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców na obszarze Gminy Miejskiej Gorlice.
  1.2.Ilość punktów świetlnych w mieście Gorlice przedstawia załącznik Nr 4 do SIWZ.
  1.3.Wykaz prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych urządzeń oświetlenia ulicznego przedstawia załącznik Nr 5 do SIWZ.
  1.4.KOD CPV 50232100-1
  1.5. Wykonawca wykonywał będzie prace konserwacyjno-naprawcze i pomiarowe w oparciu
  o następujące dokumentacje:
  a) Instrukcję Konserwacji i Napraw oraz Nadzoru nad eksploatacją energetycznych urządzeń
  oświetlenia ulicznego Miasta Gorlice - stanowiącą zał. Nr 6 do SIWZ
  b) Wykonawca zobowiązany będzie (po podpisaniu umowy) jako operator oświetlenia do uzgodnienia
  i podpisania z odpowiednim terytorialnie Zakładem Energetycznym Instrukcji współpracy w zakresie
  eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.
  1.6.Materiały zużyte przy robotach wyszczególnionych w wykazie prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych oraz prac koniecznych (nieprzewidywalnych) winny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. Ceny materiałów winny być liczone wg. cen zakupu udokumentowanych fakturą oraz kosztami zaopatrzenia lecz cen nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD.
  Ceny sprzętu winny być liczone wg kosztów faktycznych nie wyższych od średnich cen krajowych opublikowanych w Informacjach SEKOCENBUD wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.
  Przyjmuje się zasadę sporządzania kosztorysu powykonawczego w oparciu o katalogi Nakładów Rzeczowych, a w przypadku braku katalogowej podstawy wyceny wg Norm Branżowych, Zakładowych lub kalkulacji własnych uzgodnionych przez Zamawiającego.
  Podstawą wyliczenia wynagrodzenia dla prac nie wyszczególnionych w zał. Nr 5 do SIWZ - prac koniecznych (nieprzewidywalnych) będą wartości czynników cenotwórczych:
  - 1 roboczogodzina (R)
  - 1 maszynogodzina (S)
  - koszty pośrednie (Kp) od R i S
  - koszty zaopatrzenia (Kz)
  - zysk od R,S i Kp
  - obowiązujący podatek VAT
  1.7.W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
  a) zatrudnienie przy realizacji zamówienia pracowników z aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi i uprawnieniami niezbędnymi dla wykonywania prac konserwacyjno-naprawczych i pomiarowych objętych zakresem zamówienia,
  b) zapewnienia niezbędnych materiałów oraz sprzętu koniecznego do wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych oświetlenia ulicznego,
  c)uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach tematów i rodzajów robót konserwacyjno-zapobiegawczych i naprawczych wynikających z przedmiotu zamówienia i późniejszej umowy,
  d) pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do noszenia w czasie prac wykonywanych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej. Brak wymaganych strojów służbowych z oznaczeniem przynależności firmowej spowoduje niedopuszczenie pracowników do wykonywania pracy,
  e) Wykonawca poda Zamawiającemu adres oraz numer telefonu i faksu czynny 24 godziny na dobę, będący miejscem pełnienia dyżurów dyspozytora oraz pracowników wykonawcy. Usuwanie awarii w celu przywrócenia sprawności instalacji oświetlenia ulicznego wykonawca będzie realizował niezwłocznie powiadamiając o zaistniałym fakcie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego po stwierdzeniu awarii,
 19. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Żwirki i Wigury poprzez Składową do Batorego w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  I. Roboty budowlane:
  1. Roboty pomiarowe i ziemne
  2. Układanie kabli
  3. Układanie uziomów w wykopach
  4. Montaż zabezpieczeń
  5. Montaż i stawianie słupów
  6. Badania i pomiary
  7. Montaż wysięgników i opraw
  8. Roboty oznaczeniowe
  9. Obsługa geodezyjna
  Obsługa administracyjna - roboty w pasie drogowym
 20. Budowa oświetlenia ulicznego dróg tgminnych w sołectwie Klęczany i Stróżówkla -2 zadania
  Zamawiający: Urząd Gminy Gorlice, Gorlice
  1.Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej krajowej 28 w miejscowości
  Klęczany - część II odcinek o długości około 505 mb .
  2.Budowa odcinka oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej w Stróżówce o długości
  356mb.
 21. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości Ropa.
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
 22. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICY ZAMKOWEJ W GORLICACH
  Zamawiający: Gmina Miejska Gorlice, Urząd Miejski, Gorlice
 23. na Budowa oświetlenia ulicy Mitkowskiego w Rymanowie - dz. ewid. gr nr 1120...1251
  Zamawiający: Gmina Rymanów, Rymanów
 24. Budowa oświetlenia ul. Różanej w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
 25. Budowa oświetlenia ul. Głowackiego w m. Jedlicze - etap II i III
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze

Inne osoby dla Mrówka (111 osób):