Kogo reprezentuje osoba

Mrówka Piotr Ireneusz

w KRS

Piotr Ireneusz Mrówka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Ireneusz
Nazwisko:Mrówka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Andrespol (Łódzkie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agier Benedykt, Balcerak Jadwiga, Balwierczyk Jarosław, Bednarek Katarzyna, Benka Jadwiga Kazimiera, Biesaga Józef, Bogdan Paweł, Cwalina Maria, Dygasińska Elżbieta, Dymel Elżbieta Jolanta, Dziki Piotr, Gabara Dariusz, Galant Anna Katarzyna, Gałecka Malwina Ewelina, Gola Łukasz, Jadczak Monika Wioletta, Jasińska Maria, Jenda Grażyna Urszula, Klepacz Karolina Anna, Kosowska Iwona, Kowalska Agnieszka, Kubicka Renata Marzena, Lechowska Katarzyna, Lipski Andrzej, Lisowska Justyna Katarzyna, Machała Elżbieta, Panek Małgorzata Iwona, Piotrowska Magdalena, Pira Halina, Pyka Joanna, Reczulski Adam, Rudnicka Monika Renata, Rum Jarosław Zygmunt, Sentkowska Korytek Magdalena, Skwarka Dorota Maria, Składanie Wraz Z Członkiem Zarządu Lub Drugą Osobą Upoważnioną Przez Zarząd, Oświadczeń Woli W Zakresie Zawierania Umów Kredytowych, W Tym Kart Kredytowych Do Kwoty 10.000 Zł. Składanie Oświadczeń Woli W Ramach Niniejszego Pełnomocnictwa Dokonywane Może B Barbara Składanie, Składanie Wraz Z Członkiem Zarządu Lub Drugą Osobą Upoważnioną Przez Zarząd, Oświadczeń Woli W Zakresie Zawierania Umów Kredytowych, W Tym Kart Kredytowych Do Kwoty 10.000 Zł. Składanie Oświadczeń Woli W Ramach Niniejszego Pełnomocnictwa Dokonywane Może B Edyta Beata, Słowińska Joanna, Szewc Włodzimierz, Wajszczyk Dorota, Woźniak Jan, Włodarski Michał, Żaczek Władysław Kazimierz, Zając Maria Jolanta, Zielińska Iwona Dorota

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtak Marianna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000128877
 3. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Warszawa − KRS 0000209318
 4. Giełda Ogrodnicza Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000161749
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Kotulinie, Kotulin − KRS 0000384656
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Kurowicach, Kurowice − KRS 0000134420
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Przecławiu, Przecław − KRS 0000276475
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Wiśniowej Górze, Wiśniowa Góra − KRS 0000141588
 9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Brzezinach, Brzeziny − KRS 0000004866
 10. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000186741
 11. Spółka Ogrodniczo-pszczelarska Pszczółka W Łowiczu Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000332083
 12. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Ster, Andrespol − KRS 0000262996
 13. Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce, Kurowice − KRS 0000551549
 14. Zoom Energia Sp. Z O.O., Andrespol − KRS 0000883745

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe Pa-co-bank W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000034927
 2. Elewarr-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000102377
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Brzeziny − KRS 0000075952
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000050080
 5. Hodowla Roślin Strzelce Sp. Z O.O. - Grupa Ihar., Strzelce − KRS 0000204722
 6. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 7. Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka − KRS 0000047934
 8. Mielec Pv S.A., Warszawa − KRS 0000386064
 9. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska Pszczółka, Łowicz − KRS 0000111173
 10. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Tuw, Warszawa − KRS 0000033284

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Miasto Brzeziny, Brzeziny
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
  a) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta Brzeziny,
  b) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego,
  c) rachunków podstawowych i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach;
  • Gimnazjum w Brzezinach;
  • Przedszkole Nr 1 w Brzezinach,
  • Przedszkole Nr 3 w Brzezinach;
  • Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach;
  • Muzeum Regionalne w Brzezinach;
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach;
  • Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
  2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne,
  3) realizację poleceń przelewów do innych banków, w tym w wersji elektronicznej i papierowej,
  4) przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych,
  5) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych,
  6) dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych,
  7) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy w formie wyciągów bankowych sporządzanych codziennie,
  8) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach,
  9) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Miasta Brzeziny,
  10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych,
  11) wydawanie blankietów czekowych,
  12) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonego upoważnieniem w Uchwale budżetowej odrębnie w każdym roku budżetowym z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększoną lub pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Bank – stałą przez cały okres trwania umowy (dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M - wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,4600 skorygowana o stałą marżę banku podana w ofercie Banku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania. Marża Banku jest stała przez cały okres trwania umowy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku,

  13) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego (jednolite dla wszystkich jednostek) ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, pomnożony przez współczynnik Banku, oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,4600) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  14) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „OVERNIGHT”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 100.000,00 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,6600 skorygowana) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  15) kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych,
  16) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego (obsługa księgowa jednostek organizacyjnych objętych niniejszym postepowaniem prowadzona jest w siedzibie Zamawiającego) pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników,
  17) prowadzenie obsługi bankowej do ostatniego dnia roboczego roku,
  18) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Wydawanie karty płatniczej będzie realizowane na wniosek i według potrzeb określanych przez Klienta,
  1) dzierżawę 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA i MASTERCARD, (terminale płatnicze do przyjmowania wpłat od klientów będą zainstalowane w 2 punktach tj. budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Kulczyńskiego 9 w Brzezinach oraz w budynku Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach):
  1) Bank zobowiązany będzie do:
  a) bezpłatnego:
  - dostarczenia sprzętu na wskazany przez Zamawiającego adres,
  - przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w uzgodnionym przez strony terminie nie później niż do dnia obowiązywania umowy, w zakresie przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych,
  b) świadczenia całodobowego serwisu,
  2) szacuje się, że rocznie dokonywanych będzie wpłat przy użyciu kart płatniczych na kwotę około 950.000,00 zł,
  3) z tytułu instalacji terminali Bank będzie pobierał opłatę miesięczną za dzierżawę oraz prowizję od dokonywanych wpłat,
  4) Zamawiający wymaga, aby wpłaty dokonane kartą płatniczą były w kwotach brutto i znajdowały się na koncie jednostki na następny dzień,
  5) terminale będą zainstalowane poprzez stałe łącze internetowe.

 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnocin w roku 2017 w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E Bukowiec – Brójce – Dalków – Czarnocin – Biskupia Wola na odcinku od km 10 + 545 do km 17 + 245.
  Zamawiający: Gmina Czarnocin, Czarnocin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 579 984,94 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 94/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnocin w roku 2017 w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E Bukowiec – Brójce – Dalków – Czarnocin – Biskupia Wola na odcinku od km 10 + 545 do km 17 + 245. Sposób uruchomienia kredytu: kredyt uruchamiany w transzach na wniosek Zamawiającego, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2017 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku, w dniu roboczym. Wykonawca uruchomi środki z kredytu w dniu złożenia dyspozycji pod warunkiem, że dyspozycja zostanie złożona przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 10:00 tego dnia, lub w terminie wskazanym w dniu dyspozycji. Dyspozycja będzie składana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawcę w umowie. Proponowane transze: 1)30.04.2017r. – 40.254,97zł 2)31.05.2017r. – 433.878,81zł 3)30.06.2017r. – 461.657,09zł 4)31.07.2017r. – 611.676,24zł 5)30.09.2017r. – 32.517,83zł Okres spłaty kredytu: 1)2017r.: 0 zł 2)2018r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.750,00zł 3)2019r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.750,00zł 4)2020r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.750,00zł 5)2021r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.734,94zł Warunki realizacji zamówienia: 1)Oprocentowanie kredytu ustalane według zmiennej stopy procentowej tj. na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych notowanej na każdy pierwszy dzień roboczy okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego) powiększonej o niezmienną marżę banku. Marża musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, 2)Naliczanie odsetek dokonuje się za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia, wg formuły: odsetki = saldo kredytu x łączne oprocentowanie x rzeczywista liczba dni w okresie obrachunkowym /365 dni w roku. Naliczania odsetek dokonuje się w okresach kwartalnych i o ich wysokości należy poinformować Zamawiającego(np. pismem na adres podany w części I SIWZ, faxem na nr 44/741 41 11, na adres e-mail:k.lula@czarnocin.pl) w terminie 7 dni przed terminem płatności. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone za dany kwartał będą płatne w terminie płatności raty kredytu, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się na 31.03.2018 roku. Pierwszy termin płatności odsetek ustala się na dzień 31.03.2018r. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 4)Zamawiający może wnioskować o przesunięcie spłaty kredytu na termin późniejszy. 5)Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie-wykorzystania całości kredytu i nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. 6)Zamawiający wyklucza pobieranie jakichkolwiek dodatkowych prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu, za wyjątkiem odsetek od kredytu. 7)Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oświadczamy, że: Gmina Czarnocin nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, instytucji finansowych ani żadnych innych podmiotów. Na naszych rachunkach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. W stosunku do Zamawiającego nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 3. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zamawiający: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2026 roku.

  Szczegółowy harmonogram spłat został przedstawiony na formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
  Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

  Okres karencji w spłacie kredytu do 31 grudnia 2016r. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.

  Spłata kapitału – od upływu okresu karencji, tj. od 1 stycznia 2017r. do 30 grudnia 2026r. w okresach miesięcznych w ratach o równej wysokości, na koniec każdego miesiąca.

  Spłata odsetek – od kwoty wykorzystanej transzy kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca.

  W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie kredytu – oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo według zasad stosowanych przez Wykonawcę,
  z zastrzeżeniem, że ustalona będzie dla pierwszego oraz każdego następnego okresu obrachunkowego,
  wg notowań nie starszych niż z 1 miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy.
  Stała marża banku dla całego okresu kredytowania.
  W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni
  w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu.
  Kredytobiorca nie przewiduje naliczenia przez Bank prowizji bankowej od przyznanego kredytu.
  Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Data postawienia kredytu do dyspozycji - najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy (w kwocie transzy określonej przez Zamawiającego) do dnia 31 grudnia 2016r.
  Bank musi działać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (tekst jednolity
  Dz. U. z 2015 r. poz. 128)
  Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia wszystkie wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i posiada zdolność do zaciągania kredytów.
 4. Kredyt długoterminowy w kwocie 544.068,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 544.068,00 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 grudnia 2016 r. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w pięciu transzach nie później niż w terminach wynikających z harmonogramu. Poszczególne transze kredytu uruchamiane będą po złożeniu przez Zamawiającego potwierdzonej pisemnej dyspozycji w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Za opóźnienie w wypłacie transzy kredytu Zamawiającemu należeć się będą od Wykonawcy odsetki w wysokości maksymalnej. 3. Kredyt zostanie spłacony w 72 ratach: pierwsza rata w wysokości 8.018,00 zł w miesiącu styczniu 2023 r., 71 równe raty miesięczne w wysokości 7.550,00 zł każda od lutego 2023 r. do grudnia 2028 r. 4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z sumy: stałej w okresie kredytowania marży banku, zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 1M). Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (22 lutego 2016 r.). O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 5. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca od kwoty faktycznego zadłużenia. 6. Kwota pobieranych odsetek będzie obliczana za okres od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym będą pobierane odsetki. 7. Jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 8. Pierwsze odsetki spłacone będą w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu; ostatnia rata odsetkowa spłacona będzie w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła ostateczna spłata kredytu. 9. Nie dopuszcza się pobierania prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Pr. bank. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny. W przypadku nie wykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 13. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 14. Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Rzeczyca dostępne są na stronie internetowej Gminy Rzeczyca pod adresem: http://bip.rzeczyca.pl
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 111172E w miejscowości Wilamów-Góry, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Wielenin Kolonia, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamów, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie - odcinek 1 oraz odcinek 2, Przebudowa drogi gminnej nr 111154E w miejscowości Człopy, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczki, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Spycimierz-Łęg Baliński
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 4 368 500,00 PLN (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 111172E w miejscowości Wilamów - Góry, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Wielenin Kolonia, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamów, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie - odcinek 1, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie - odcinek 2, Przebudowa drogi gminnej nr 111154E w miejscowości Człopy, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczki, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Spycimierz - Łęg Baliński.
  Planuje się uruchomienie kredytu w kwocie 4 368 500,00 PLN
  a) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2026 r.
  b) Terminy przekazywania środków.
  Przewiduje się uruchomienie kredytu do 30 grudnia 2015 roku.
  c) Karencja w spłacie kredytu i odsetek: do 31 grudnia 2015 roku.
  d) Okres spłaty kapitału kredytu - 11 lat od upływu okresu karencji (od 31 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku).
  e) Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31 stycznia 2016 roku).
  f) Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu - raty miesięczne (Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać na koniec miesiąca. Spłata kapitału kredytu winna się odbywać w 132 następujących ratach:
  Rok 2016 - pierwsza rata 18 203,00 zł, następne 11 rat każda po 18 202,00 zł;
  Rok 2017 - pierwsza rata 36 406,00 zł następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2018 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2019 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2020 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2021 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2022 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2023 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2024 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2025 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2026 - pierwsza rata 18 203,00 zł, następne 11 rat każda po 18 202,00 zł.
  g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu
  oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
  h) Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku.
  i) Odsetki liczone od salda kredytu spłacane będą miesięcznie (na koniec każdego miesiąca)
  j) dotrzymaniu terminu spłaty kredytu i odsetek decyduje data przekazania środków na rachunek Wykonawcy.
  k) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,2%. Prowizja będzie płatna w okresie 7 dni roboczych po dniu uruchomienia kredytu.
  l) Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie III podpunkt 3 litera h, tj. stawka WIBOR 1M będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji.
  m) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie w 2015 roku spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  1.Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie w 2015 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Kwota; 1.200.000 zł.
  3. Waluta kredytu: PLN.
  4. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2029 r.
  5.Przewidywany okres uruchomienia kredytu: jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy.Dla potrzeb wyliczenia ceny zawartej w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo: kwota 1.200.000 zł przekazana na rachunek Zamawiającego w dniu 22.12.2015 r.
  6. Wykorzystanie kredytu: jednorazowa transza przekazana na rachunek bankowy budżetu miasta Rawa Mazowiecka.
  7. Karencja w spłacie kredytu do 28.03.2016 r.
  8. Spłata kapitału kredytu: 56 rat kwartalnych, płatne na dzień 28 każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 28.03.2016 roku, ostatnia płatna 28.12.2029 roku.
  9. Sposób zapłaty odsetek: odsetki rzeczywiste płatne miesięcznie 28 dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania, począwszy od miesiąca stycznia 2016r.
  10. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na:
  a) stawce bazowej WIBOR 3 M dla miesięcznych depozytów złotówkowych, liczonej jako średnia z ostatnich 10 notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy,
  b) marży - stałej w całym okresie kredytowania.
  11. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny In blanco.
  12. Umowa kredytowa powinna zawierać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
 7. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na potrzeby Gminy Koluszki.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koluszkach, Koluszki
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości: 4.600 000,00 zł. słownie: cztery miliony, sześćset tysięcy złotych przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Koluszki, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  2) Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Następny dzień po podpisaniu umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kredyt będzie wzięty w terminie dostosowanym do aktualnych potrzeb Zamawiającego tj. w okresie od dnia 20 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
  3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych jednak kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mniejsza niż: 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych.
  4) Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
  5) Środki z kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Koluszki.
  II. Warunki udzielenia i spłaty zaciągniętego kredytu
  1)Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała od stycznia 2016 r. do grudnia 2025 r. tj. przez okres 10 lat w następujących terminach i kwotach:
  a) dziesięć rat płatnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia każdego roku będą wynosiły po: 38.700,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych,
  b) pozostałych sto dziesięć rat płatnych w ostatnich dniach roboczych w miesiącach od lutego do grudnia każdego roku będzie wynosiło po: 38.300,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych).
  2) Do każdej ze 120 rat należy naliczyć odsetki od faktycznie zaciągniętego kredytu.
  3) Kredyt może być spłacony przed terminem spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt będzie spłacony wcześniej odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  4) Wykonawcy przyjmują jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
  6) Spłata odsetek będzie następowała w terminach spłaty kwot zaciągniętego kredytu. Każda z rat kredytu płatna będzie przelewem tak, aby środki znajdowały się na rachunku banku udzielającego kredytu w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
  7) Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w ratach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank Wykonawcę.
  8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich ( PLN ).
  9) Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy ). Jedynym zyskiem banku będzie stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu.
  10) Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi opłatami za: ubezpieczenie kredytu, koszty manipulacyjne, prowizję przygotowawczą od udzielonego kredytu lub innymi kosztami.
  11) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
 8. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zamawiający: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2020 roku. Szczegółowy harmonogram spłat został przedstawiony na formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) Okres karencji w spłacie kredytu od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 1 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2020 r. w okresach miesięcznych w ratach o równej wysokości, na koniec każdego miesiąca. Spłata odsetek - od kwoty wykorzystanej transzy kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu - oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo według zasad stosowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że ustalona będzie dla pierwszego oraz każdego następnego okresu obrachunkowego, wg notowań nie starszych niż z 1 miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy. Stała marża banku dla całego okresu kredytowania. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu. Kredytobiorca nie przewiduje naliczenia przez Bank prowizji bankowej od przyznanego kredytu. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Data postawienia kredytu do dyspozycji - najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy (w kwocie transzy określonej przez Zamawiającego) do dnia 31 grudnia 2015 r. Bank musi działać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia wszystkie wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i posiada zdolność do zaciągania kredytów

Inne osoby dla Mrówka (111 osób):