Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 4. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 5. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 6. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 7. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 8. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 8 Pakietów: Pakiet nr 1 - Spektrofotometr typ 1 Pakiet nr 2 - Spektrofotometr typ 2 Pakiet nr 3 - Demineralizator Pakiet nr 4 - Młynek wibracyjny Pakiet nr 5 - Mineralizator Pakiet nr 6 - Tester ścieralności Pakiet nr 7 - Transluminator Pakiet nr 8 - Termocykler
 2. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
  1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą PZP.
  2.W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.
  3.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU.
  4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w Załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU - aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu).
  5.Zamawiający informuje, że ilości wskazane w Załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania przedmiotową umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie.
  6.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
 3. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników (wraz z transportem i rozładunkiem), wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: a) Część I - dostawa odczynników b) Część II - dostawa wzorców c) Część III - dostawa materiałów pomocniczych d) Część IV - dostawa materiałów chromatograficznych Wykonawca udzieli gwarancji na produkty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z gwarancją producenta. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty posiadały minimum 12 miesięcy terminu ważności licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego, z wyjątkiem poz. nr 30 części IV Formularza cenowego dla którego wymagany jest 6 miesięczny termin ważności gwarantowany przez producenta licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. Wykonawca przy dostawie powinien dostarczyć Karty charakterystyki, zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r.(Dz. U. z 2011 r, Nr 63 poz. 322) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz certyfikaty jakości (dotyczy części I i II)
 4. Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r. z podziałem na zadania
 5. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach nr 6.1-6.12 do siwz.Zaoferowane odczynniki z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe Zamawiającego określone w załącznikach nr 6.1-6.12, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Wykonawca oferujący odczynniki wskazane w załącznikach nr 6.1-6.12 zobowiązany jest załączyć do oferty: opis oferowanych odczynników i materiałów w formie tabelarycznej z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla materiałów wg załączników nr 6.1-6.12, ich nazwy, numery katalogowe, nazwę producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach nr 6.1-6.12, z zachowaniem takich samych jednostek przy opisywaniu ich za pomocą parametrów liczbowych;Do oferty dla części 1-5 należy dołączyć kartę katalogową wydaną przez producenta potwierdzającą zgodność oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w załącznikach nr 6, mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki, o których mowa w kolumnie Wymagania załącznika nr 6.1-6.12 w trakcie realizacji umowy.Wszystkie odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla części 1. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do oferty: aktualne karty charakterystyki, świadectwa jakości, oferty katalogowe wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.Wykonawca oferujący asortyment równoważny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki rozliczania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 7 do siwz.Podwykonawcy:W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy..
 6. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
  Pakiet 1 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe 24x24 mm szt 1300 szt. 2.Szkiełka podstawowe z jednostronnie matowym brzegiem, z szlifowanymi krawędziami, wym. 76x26x1mm szt.300szt. 3.Nakłuwacze sterylne (1,8 mm) szt. 100 4.Parafilm 100mm dł. 38mb.szt. 2 5.Szczotki do probówek o średnicy 25mm pakowane po 5szt szt. 30 Pakiet 2 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Końcówki do pipet automatycznych 200 ul, pasujące do raków i pudełek OMNITIP szt. 25000 2.Końcówki do pipet automatycznych 1000 ul, pasujące do raków i pudełek OMNITIP szt. 25000 3.Końcówki do pipet bezbarwne poj. 1000-5000 ul,szt.3000 4.Strzykawka do MINILABA 2,5ml ,szt. 100 5.Strzykawka do MINILABA 5,0ml ,szt. 100 Warunkiem przystapienia do Pakietu 2 jest dostarczenie przez Wykonawcę po jednej próbce poz. 1-5 Pakiet 3 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Kolby miarowe o poj 200ml okrągłe płaskodenne z długą szyjką szt. 10 2.6. Cylindry ze stopką i skala o poj. 50 ml szt. 10 3.7.Cylindry ze stopką i skala o poj. 100 ml szt. 10 4.Kolba szklana stożkowa z wąską szyją 1000 ml szt. 5 5.Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml szt. 5 6.Zlewka szklana niska z wylewem 1000 ml szt. 5 7.Probówki szklane bakteriologiczne 10x 100 mm szt. 100 Pakiet 4 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Filtry membranowe z nitrocelulozy, średnica 25 mm, średnica porów 0,8 um,szt.300 Pakiet 5 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej bez podłoża , sterylne dł. 15 cm pakowne. indywidualnie szt. 300 2.Wymazówki z tworzywa sztucznego w bez podłoża ,sterylne dł.15cm, średnica 2,5 mm pojedynczo pakowane szt. 300 3.Wymazówki polisterynowe z wacikiem wiskozowym, w probówce z podłożem Amies, sterylna R, pakowne. indywidualnie szt. 100 4.Ezy z polistyrenu o poj. 10 ul, sterylne 1 op. 20 szt. op. 20 5.Ezy z polistyrenu o poj. 1 ul, sterylne 1 op. 20 szt. op. 20 Pakiet 6 L.p Asortyment J.m Ilość 1.5Probówki typu Falcon z PP skalowane z nakrętką z miejscem na opis, sterylne poj. 15mlszt. 500 2.6Probówki typu Falcon plastikowe, skalowane z nakrętką i miejscem na opis, sterylne poj. 50ml,szt. 150 3.7Probówka PP 30ml z nakrętką, skalowana, sterylna szt. 250 4.8Szalki Petriego z polistyrenu śr.90mm wysokość do 15 mm z żebrami wentylacyjnymi, sterylne,szt.6000 5.Probówki typu CryoPure Tube 1.8ml white sterylne 1 op. 50 szt. op. 5 Pakiet 7 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Folia aluminiowa 0,030 x 600mm Szt. 2 rolki Pakiet 8 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Korki celulozowe dla wewn. szyjki 10 mm (dolna 9mm górna 14mm) op. 1 2.Korki celulozowe dla wewn. szyjki 13,5 mm (dolna 12mm górna 20mm) op. 1 3.Korki celulozowe dla wewn. szyjki 20 mm (dolna 18mm górna 23mm) op. 1 4.Korki celulozowe dla wewn. szyjki 27 mm ( dolna 21mm górna 38mm) op. 1 5.Korki celulozowe dla wewn. szyjki 32 mm (dolna 30mm górna 42mm) op. 1 Pakiet 9 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Palnik rtęciowy 100W USH 103OL szt. 1 Pakiet 10 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Rurki z węglem aktywnym SKC, 20/40 mesh, 50/100 mg, type A - Tube holder, 6 mm x 70 mm,szt. 2000 2.Rurki sorbentowe SKC, Formaldehyde Sampling Tube, silica gel coated with 24dinitrophenylhydrazine, 150/300 mg,szt. 2000 Pakiet 11 L.p Asortyment J.m Ilość 1.1.Probówki do wirówki typu Eppendorf polipropylenowe, okrągłodenne o poj. 2 ml, z miejscem do opisania próbki. szt. 20000 2.Probówki do wirówki typu Eppendorf polipropylenowe, z dnem stożkowym o poj. 2 ml, z miejscem do opisania próbki szt. 10000 3.Probówki stożkowe typu Falcon z PP z zakrętką i podziałką, poj 15ml szt. 2000 Pakiet 12 L.p Asortyment J.m Ilość 1.Rurki grafitowe THGA do Spektrometru Absorpcji Atomowej PERKIN ELMER 4100ZL z okienkami szt. 20 Pakiet 13 L.p Asortyment J.m Ilość 1Naczynka PS poj. 1,5 ml Technicon do automatycznego podajnika próbek do Spektrometru Absorpcji Atomowej PERKIN ELMER 4100ZL szt. 10000 Pakiet 14 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Zlewka niska szklana z wylewem na 10 ml szt. 5 2.Zlewka wysoka szklana z wylewem na 25 ml Szt. 10 Pakiet 15 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Pisaki laboratoryjne Sharpie lub równoważne, wodoodporne, długopiszące, kolor czarny, grubość lini 1,5 mm Szt. 40 szt 2.Pisaki laboratoryjne Sharpie lub równoważne, niezmazywalne, wodoodporne, długopiszące, kolor czarny, grubość lini 0,5 mm Szt. 20 szt 3.Pisaki laboratoryjne Sharpie lub równoważne, wodoodporne, długopiszące, kolor czarny, grubość lini 0,7 mm,szt.20 4.Nalepki 55x 22 mm bez nadruku, samoprzylepne - na pojemniki i probówki laboratoryjne Szt. 500 Pakiet 16 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Bibuła jakościowa średnia 45x56cm szt. 100 2.Sączki Whatman GF/A śr. 3,7 cm. Szt. 200 3.Gilzy estrakcyjne celulozowe, 25x80 mm, Grade 35 Szt. 100 4.Filtry z włókna szklanego do Staplexa, rozmiar 10,16 cm. szt 200 Pakiet 17 L.p Asortyment J.m. Ilość 1.Pojemniki na odpady medyczne (plastikowy), poj. 2 l szt. 10 2.Pojemniki na materiał zakaźny (plastikowy) poj. 1 l Szt. 10 3.Pojemnik na odpady kwasoodporny 5 l. Szt. 13 4.Pojemnik na zlewki organiczne z tworzywa, pojemność 5,0 litrów szt. 50.
 7. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SDIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 8. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r
  Zamawiający: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla komórek badawczych Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć sukcesywne (częściowe) dostarczanie odczynników dla komórek badawczych INS. Dostawy odczynników będą odbywać się w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 13:00 na podstawie zamówień składanych przez uprawnionych pracowników INS (określonych w art. 4 pkt. 4.2 umowy), drogą elektroniczną i lub faksem, transportem i na koszt Dostawcy. 4. Odbiór odczynników nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym. 5. Odczynniki muszą: 1) posiadać stosowne atesty i lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego i karty charakterystyki, jeżeli tego wymagają przepisy prawa - do okazania na żądanie Zamawiającego. 2) być fabrycznie nowe, pełnowartościowe i wolne od wszelkich wad. 3) posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, opakowania muszą być oznakowane firmowymi nalepkami producenta informującymi o ich zawartości. 4) być w opakowaniach o gramaturze określonej w załączniku nr 1A do SIWZ, 6. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami równoważnymi do wskazanego (patrz punkt 7). Zamawiający określił referencyjnego producenta dostawcę oraz podał nr katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego producenta dostawcy, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawców odczynniki. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników chemicznych, równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego z określeniem referencyjnego producenta dostawcy. Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 7. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku nr 1A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, w szczególności za uszkodzenie sprzętu, na których wykonywane są analizy laboratoryjne. 8. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 4,5 i 6 Załącznika nr 1A do SIWZ poprzez podanie odpowiednio w kolumnach: nazwy producenta dostawcy, nr katalogowego i charakterystyki oferowanego produktu. W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną nr 3 Załącznika Nr 1A) dopuszczalne jest podanie w kolumnie nr 4 i 5 informacji zgodny oraz niewypełnienie kolumny Nr 6. Będzie to równoważne z oferowaniem przez Wykonawcę produktu producenta dostawcy o nr katalogowym określonym przez Zamawiającego w kolumnie 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą techniczną. Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego - według Incoterms 2010.
 9. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie..
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia
 10. Dostawa testów z odczynnikami, antygenów i surowic do identyfikacji antygenów, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.03.2016
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów z odczynnikami, antygenów i surowic do identyfikacji antygenów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu oraz ilości zostały wyszczególnione w tabeli, w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie nr 1 -Testy API z odczynnikami, Zadanie nr 2 -Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych, Zadanie nr 3 -Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych, Zadanie nr 4 -Plazma królicza liofilizowana, Zadanie nr 5 -Delvotest, 4.Zamawiający nie dopuszcza podziału ustalonych zadań na mniejsze podzadania. 5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zadaniach 1-5.
 11. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny:

  Zad. nr 1: Odczynniki podstawowe
  Zad. nr 2: Odczynniki specjalistyczne
  Zad. nr 3: Odczynniki do chromatografii
  Zad. nr 4: Roztwory wzorcowe,
  Zad. nr 5: Odczynniki chemiczne i wzorcowe
  Zad. nr 6: Wzorce kokcydiostatyków
  Zad. nr 7: Materiały referencyjne
  Zad. nr 8: Zestawy do PCR I
  Zad. nr 9: Zestawy do PCR II
  Zad. nr 10: Materiały filtracyjne
  Zad. nr 11: Zestawy QuEChERS
  Zad. nr 12: Materiały do hodowli komórek
  Zad. nr 13: Zestawy do PCR III
  wyszczególnionych i opisanych w załączniku do SIWZ
 12. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/15/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ..
 13. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Zamówienie obejmuje 8 odrębnych pakietów. 3) Wymagane są materiały fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 4) Zamawiający wymaga dostarczenia plastików i szkła laboratoryjnego w oryginalnych opakowaniach producenta oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Szkło powinno być dobrej jakości, skala w szkle miarowym odporna na ścieranie. 6) Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub e-mailem przez upoważnionych pracowników IO. 7) Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8) Ubezpieczenie i transport materiałów do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 9) Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastików i szkła laboratoryjnego w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie określone przez Zamawiającego w kolumnie ilość planowana. 10) Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy materiałów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż materiały podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych materiałów równoważnych załączy do oferty katalog, kopie kart katalogowych lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi. 11) Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie. 12) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. 13) Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości plastików i szkła laboratoryjnego. Nie wykupienie przez Zamawiającego 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. 14) Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet (z wyłączeniem Pakietów nr 4 i 6). 15) Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne; b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. 16) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 17) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ
 14. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia
 15. Dostawa terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 3 tabeli parametrów technicznych w zakresie nazwy proponowanego urządzenia oraz potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności oferowanego urządzenia. Pozostawienie kolumny 3 bez opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ.
  Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniach producenta oraz musi spełniać wymagania opisane w niniejszej SIWZ.
  Zamawiający wymaga, aby urządzenie pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego.
  Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być objęte gwarancją producenta.
  Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na oferowane urządzenie wynosił co najmniej 12 miesięcy.
  Wymagania dotyczące dostawy, uruchomienia i sposobu świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych opisane są w Specyfikacji techniczno - cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
  Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć z urządzeniami:
  - pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy;
  - karty gwarancyjne lub równoważne dokumenty potwierdzające uprawnienia gwarancyjne;
  - certyfikat lub deklarację zgodności CE, potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają obowiązujące wymagania prawne do wprowadzenia ich do obrotu handlowego na terenie EOG.
  Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 16. Dostawa, montaż i instalacja urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń laboratoryjnych o parametrach zgodnych ze Specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik do SIWZ oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 pakiety: Pakiet nr 1: Mineralizator mikrofalowy (1 zest.) Pakiet nr 2: Sterylizator (1 szt.) Pakiet nr 3: Termostat cyrkulacyjny (1 szt) Pakiet nr 4: Łaźnie wodne (3 zest.).
 17. Dostawa mikroskopu optycznego
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  rzedmiot zamówienia:

  Trzyokularowy transmisyjny mikroskop do badań o zakresie powiększeń 40x-1000x wyposażony w:
  - szerokokątne okulary o ogniskowej 25 mm i polu widzenia 20mm oraz trzpień do instalacji urządzeń do rejestracji obrazu.
  - dwuoczna nasadkę o 30° pochyleniu linii okularów od linii poziomej, z regulacją rozstawu okularów oraz regulacją ostrości w obu okularach w zakresie -5 do +5, pracujący przy maksymalnej odległość roboczej wynoszącej 17,1mm dla obiektywu 4x i minimalnej 0,33mm dla obiektywu 100x.
  - obiektywy: 4x, 10x, 40x i 100x o aperturze numerycznej odpowiednio NA 0,1; 0,25; 0,65 i 1,25
  -kondensor o aperturze numerycznej 1,25
  -halogenowe oświetlenie w systemie Kohlera zapewniające równomierne oświetlenie całego pola widzenia, możliwość sterowania rozdzielczością obrazu, jego kontrastem i głębią ostrości.
  -zintegrowany stolik krzyżowy
 18. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
  Pakiet I Odczynniki chemiczne
 19. Dostawa przetworników i wagosuszarki. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/3/EO
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Politechniki Śląskiej w podziale na 4 zadania: zadanie 1 - Przetworniki prędkości przepływu i temperatury powietrza czystego (3 szt.); zadanie 2 - Przetwornik prędkości przepływu i temperatury powietrza zapylonego (1 szt.); zadanie 3 - Przetworniki podciśnienia (4 szt.); zadanie 4 - Wagosuszarka (1 szt.). 2. CPV: 38.42.10.00-2 Urządzenia do pomiaru przepływu; CPV: 38.42.30.00-6 Urządzenia do pomiaru ciśnienia; CPV: 38.31.00.00-1 Wagi precyzyjne. 3. Termin realizacji (dotyczy wszystkich zadań): do 30 dni od dnia zawarcia umowy
 20. Dostawa wzorców, odczynników chemicznych, chemikaliów, fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych w podziale na następujące zadania:
  Zadanie nr 1- Roztwory standardowe, bufory, płyny
  Zadanie nr 2- Odczynniki chemiczne
  Zadanie nr 3- Inne chemikalia
  Zadanie nr 4- Drobny sprzęt laboratoryjny
  Zadanie nr 5- Osprzęt laboratoryjnego sprzętu pomiarowego
 21. Dostawa szalek Petriego z polistyrenu i ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 22. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 23. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń : Część 1. Kruszarka Część 2 . Mieszadła i łaźnia wodna
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 24. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę testów wraz z dzierżawą systemu Real Time PCR, standardów do toksyny gronkowcowej, probówek i materiałów jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 27. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 28. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra
 29. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 30. Dostawa odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 31. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DROBNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU - PAKIETY - Szp/FZ-2/KNOW/2015.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 32. Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów jednorazowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, Częstochowa
 33. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych - znak sprawy DZ-2501/399/15/1
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 34. Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 35. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław
 36. DD/ZP 220/14/2015 POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
 37. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Warszawa-Wesoła
 38. Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej do badań z zastosowaniem metody PCR
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Katowice
 39. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, akcesoriów oraz sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 40. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz medycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 41. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu norweskiego pn. Product and Process Management. Environmental Focus.
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 42. Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 43. Odczynniki chemiczne, akcesoria techniki kryminalistycznej, materiały i akcesoria laboratoryjne do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  Zamawiający: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 44. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 45. Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 46. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.362/206/15
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 47. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 48. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, Poznań
 49. Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 50. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 51. Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 52. Dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 53. Dostawa drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 54. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 55. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 56. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 57. Dostawa sprzętu laboratoryjnego ZP.272.13.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
 58. Dostawa wyposażenia laboratoriów dla kierunku lekarskiego; znak sprawy RA-TL-Z-17/2015
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury, Zielona Góra
 59. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku PN-36/15/5
  Zamawiający: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Białystok
 60. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Opole
 61. Dostawa aparatury i oprogramowania dla Wydziału Mechanicznego znak sprawy RA-TL-Z-20/2015
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury, Zielona Góra
 62. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 63. jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 64. Dostawa specjalistycznej aparatury na potrzeby Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 65. Dostawa standardów i wzorców do GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 66. Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - rurki sorpcyjne.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 67. Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa kolumny chromatograficznej do analizy białek analitycznych, kolumny analitycznej i kolumny guard. Dostawa elektrod do pH. Dostawa wiernika i wkłdów do wiernika. Dostawa polimeraza. Dostawa barwników.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 68. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Opole
 69. Dostawa butelek do produkcji leków w aptece
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
 70. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-381-1-59/15.
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 71. Zakup oprogramowania w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej: projekt Nr POPW.01.03.00-20-019/12 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji; Umowa nr POPW.01.03.00-20-019/12-00 z dnia 30.10.2012 r. - DO-120.362/194/15.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 72. Kultury mikrobiologiczne III
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 73. TL/01/2015 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
 74. EZP.272.21.2018
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 75. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
 76. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 77. Wykonanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w miejscowości Groń na odcinku od km 3+167,13 do km 3+458,57
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 78. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ełk
 79. dostawa sprzętu laboratoryjnego nr sprawy ZP.272.11.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
 80. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników chemicznych, mikrobiologicznych, materiałów jednorazowego użytku, podłoży.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 81. Dostawa sprzetu laboratoryjnego ujetego w 6 pakietach dla potrzeb Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 82. Dostawa produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu 2012/06/A/N27/00014 Trzecia grupa receptorów metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Konkursu Maestro 3
  Zamawiający: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
 83. Dostawa warzyw świeżych do Zakładu Karnego w Potulicach ( znak sprawy 15/2015)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 84. dostawa sprzętu laboratoryjnego nr sprawy ZP.272.8.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
 85. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 86. dostawa suszarki laboratoryjnej, wirówki stołowej, pieca muflowego, młynka laboratoryjnego, wytrząsarki laboratoryjnej, płyty grzejnej z mieszadłem magnetycznym i grzaniem dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE KC-zp.272-510/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 87. Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z transportem i montażem dla Centrum Nowych Technologii UW.
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 88. W-5 ZP/12/2015 dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 89. Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku 9A z podziałem na 20 części
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 90. Dostawa wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 91. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 92. Zakup odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów w ramach projektu: INNO - EKO - TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej POIS.13.01.00-00-066/08 w ramach działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-066/08-00 z 22.06.2011 r..
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 93. Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 94. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 95. Dostawa wyposażenia laboratorium OPBMR (nr sprawy: TECH/235-381/2015).
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 96. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 97. ZP/8/MiR/2015 dostawa odczynników chemicznych, odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla potrzeb projektu pn. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej - Instytut Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 98. Produkty z tworzyw sztucznych II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 99. sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2014r. - postępowanie powtórzone
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 100. dostawa 2 szt. termometrów elektronicznych z czujnikiem zewnętrznym wraz ze świadectwem wzorcowania w temperaturach 37, 5, -20 st.C.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 101. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków