Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań (części):
  Zadanie1: Dostawa odczynników dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych
  Zadanie2: Dostawa zestawów odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych (ELISA)
  Zadanie 3: Dostawa zestawu pipet.
  Zadanie 4: Dostawa odczynników dla Katedry Położnictwa
  Zadanie 5: Dostawa odczynników dla Katedry Pielęgniarstwa-pakiet I
  Zadanie 6: Dostawa odczynników dla Katedry Pielęgniarstwa-pakiet II
  Zadanie 7: Dostawa odczynników dla Katedry Pielęgniarstwa-pakiet III
  Zadanie 8: Dostawa mikroprobówek dla Katedry Pielęgniarstwa
 2. Dostawa oraz uruchomienie aparatury naukowo - badawczej oraz urządzeń pomocniczych w podziale na dwie części zamówienia: 1) Część 1: dostawa dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej; 2) Część 2: dostawa komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa).
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz uruchomienie aparatury naukowo - badawczej oraz urządzeń pomocniczych w podziale na dwie części zamówienia: 1) Część 1: dostawa dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej; 2) Część 2: dostawa komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, montaż, instalację, uruchomienie, przetestowanie wszystkich funkcji i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji urządzeń/aparatury będącej przedmiotem zamówienia oraz przeszkolenie/instruktaż pracowników zamawiającego. 3. Koszty transportu oraz ubezpieczenia wszystkich dostarczanych urządzeń ponosi Wykonawca. 4. Dostarczone urządzenia/aparatura musi być fabrycznie nowa, nieużywana, niebędąca przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolna od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 5. Wykonawca udzieli gwarancji, na dostarczoną, zamontowaną i uruchomioną aparaturę/urządzenia. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w zakresie szczegółowo określonym w załączniku numer 2 do SIWZ (Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych aparatury/urządzeń). 7. Dostarczone urządzenia/aparatura muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 8. Wszystkie elementy elektryczne oferowanego urządzenia muszą odpowiadać polskiemu standardowi zasilania. 9. Urządzenie/aparatura musi posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. 10. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ (Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych aparatury/urządzeń).
 3. Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne odczynniki, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Odczynniki 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a) załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki odczynnika i lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika; b) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości. c) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; d) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; e) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 4.Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a) dołączone do oferty próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu analizy na min. 50 powtórzeń; b) fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność; c) każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z nr Części, nr poz. wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku nr 1 oraz nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z załącznikiem nr 1. 6. Testy analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych z ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym wzorcem). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od wzorca). Wyniki przeprowadzonych testów analiz, będą przesłane mailem i w wersji papierowej do Zamawiających, którzy złożyli oferty. 7. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia nie spełnia). 8. Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie
 4. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO. Postępowanie Nr WCH.2420.19.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.
 5. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (11 odrębnych pozycji), o opisanych poniżej minimalnych parametrach technicznych. 2) Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych. 3) Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla Pozycji nr 3 na okres minimum 36 miesięcy, a dla pozostałych Pozycji na okres minimum 12 miesięcy. 4) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu. 5) Ubezpieczenie i transport sprzętu do Zamawiającego (Skierniewice, ul. Pomologiczna 18) odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6) Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego nazwy i numery katalogowe zostały podane pomocniczo w celu określenia oczekiwanej klasy sprzętu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt równoważny musi posiadać parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż sprzęt opisany. 7) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Pozycja nr 1 - Miniwirówka, Pozycja nr 2 - Wytrząsarka, Pozycja nr 3 - Suszarka laboratoryjna, Pozycja nr 4 - Reflektometr, Pozycja nr 5 - Wytrząsarka, Pozycja nr 6 - Wytrząsarka, Pozycja nr 7 - Wytrząsarka, Pozycja nr 8 - pH-metr z elektrodą, Pozycja nr 9 - Wytrząsarka, Pozycja nr 10 - Homogenizator, Pozycja nr 11 - Termowytrząsarka
 6. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
 7. Zakup urządzenia do badania parametrów jakościowych wody
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.
  Zakup analizatora (spektrofotometra) do badania parametrów jakościowych wody. W Specyfikacji Istotnych
  Warunków Zamówienia analizator jest zwany zamiennie z spektrofotometrem. 2. Główny zakres przedmiotu
  umowy obejmuje: a. dostawę analizatora (spektrofotometru) do badania związków żelaza, manganu i azotanów
  w wodzie tłoczonej do miejskiej sieci wodociągowej - wodociągu publicznego Głubczyce. Wymagana jest
  dostawa analizatora zasilanego z sieci 230 V AC; b. minimalne zakresy pomiarowe badanych parametrów: - Fe
  od 0,00 do 2,00 mg dm3 - Mn od 0,02 do 0,50 mg dm3 - NO3 od 2,00 do 60,00 mgndm3 c. dokonanie rozruchu
  technologicznego analizatora; d. dostawa drukarki do analizatora; e. dostawa 60 próbek (odczynników) dla
  każdego z trzech wyżej wymienionych parametrów, f. przeprowadzenie szkolenia obsługi technicznej i
  administracyjnej, g. niezbędne akcesoria do przeprowadzania analiz (m.in. pipety, statywy, kuwety etc). 3.
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a. dostawę fabrycznie nowego analizatora w ilościach i parametrach jak niżej:
  1. analizator do badania związków żelaza, manganu i azotanów wody pitnej w ilości 1 kpl. - zasilanie sieciowe
  230 V AC. Parametry: I. analizator musi posiadać i spełniać parametry jak niżej: a. deklarację zgodności CE/WE,
  b. protokół kalibracji, c. zakres pomiarów; - Fe od 0,00 do 2,00 mg/dm3 - Mn od 0,02 do 0,50 mg/dm3 - NO3 od 2,00 do 60,00 mg/dm3 d. temperatura otoczenia: +5 do + 35oC, e. Zamawiający wykreślił wymóg ciśnienia roboczego PN 10, f.
  zasilanie sieciowe 230V, g. analizator powinien posiać min. IP43, h. automatyczne samoczynne czyszczenie
  systemu, i. automatyczna kalibracja, j. wyświetlacz do obsługi, k. okres gwarancji min. 24 miesiące, l. możliwość
  podłączenia do komputera zewnętrznego, m. oprogramowanie umożliwiające zbieranie, przechowywanie i
  przetwarzanie wyników oraz drukowanie raportów z pomiarów i diagnostyki, n. ważny atest higieniczny
  Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, który należy dołączyć do oferty, o.
  posiadać karty katalogowe proponowanych wyrobów, które winny być dołączone do oferty, p. instrukcja obsługi w
  języku polskim, q. menu w języku polskim. II. drukarka musi posiadać i spełniać parametry jak niżej: a. druk
  dwukierunkowy, b. temperatura pracy: +5 do + 35oC, c. wilgotność względna w otoczeniu pracy: 10% - 80% bez
  kondensacji, d. okres gwarancji min. 24 miesiące, e. kabel do połączenia z analizatorem, f. instrukcja obsługi w
  języku polskim. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego winien
  wziąć pod uwagę parametry jakościowe wody panujące u Zamawiającego. Parametry jakościowe dostępne są na
  stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi-glubczyce.pl oraz w SIWZ. 2. Wykonawca przystępując do
  postępowania przetargowego bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie analizatora w warunkach
  panujących na sieci wodociągowej u Zamawiającego. 3. Zamawiający nie określa robót kluczowych. Wykonawcy
  przystępujący do przetargu powinni uwzględnić: 1. uzyskanie na własny koszt certyfikatów, badań, zatwierdzeń,
  licencji i pozwoleń w zakresie praw autorskich służb, instytucji i podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym do
  przystąpienia i wykonania realizacji przedmiotu zamówienia, 2. warunki i ustalenia zawarte w specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający dopuścił testy kuwetowe (próbkowe) z zakresem 0,02-3,00 mg Fel. Zamawiający dopuścił urządzenie bez atestu PZH pod warunkiem, że nie będzie bezpośredniego kontaktu z wodą pitną.
 8. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 19 części wyszczególnionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia
 9. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na trzy części: 1. Część nr 1 - Sukcesywna dostawa plastikowych wyrobów laboratoryjnych, 2. Część nr 2 - Sukcesywna dostawa materiałów oraz szklanych wyrobów laboratoryjnych, 3. Część nr 3 - Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego stosowanego w laboratoriach
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
  Część nr 1 Sukcesywna dostawa plastikowych wyrobów laboratoryjnych 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 33192500-7 probówki 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa plastikowych wyrobów laboratoryjnych a) Miejscem dostawy są jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ. c) Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do użytku przez okres 12 miesięcy od daty dostawy produktów do Zamawiającego, b) Ustala się następujące terminy dostaw: termin realizacji zamówienia, liczony od momentu złożenia zamówienia do dnia dostawy do Zamawiającego, nie może przekraczać: 10 dni (o ile Wykonawca nie zaznaczył innych terminów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale X pn.: Opis kryteriów i zasady oceny ofert) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ. Podane w załączniku nr 1.1 do SIWZ ilości są jedynie prognozą potrzebną do porównania złożonych ofert. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza możliwość na zwiększenie ilości wybranego przez Zamawiającego rodzaju asortymentu w ramach niewykorzystanego asortymentu innym asortymentem objętym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania całości ilości poszczególnych asortymentów podanych w arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do faktycznie wykonanej dostawy z zastrzeżeniem, iż wartość umowy (cena ofertowa) ma charakter maksymalnego wynagrodzenia dla dostarczanego zakresu rzeczowego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: a) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy gwarancji i rękojmi. b) Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru, c) Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 6A do SIWZ, d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad. Czas naprawy zgłoszonej usterki lub dostawy nowego asortymentu wolnego od wad - do 7 dni od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w lit. d) na swój koszt i ryzyko. 5. Zakres przedmiotu zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 6. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. CZĘŚĆ NR 2 Sukcesywna dostawa materiałów oraz szklanych wyrobów laboratoryjnych 33793000-4 laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane, 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane, 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa materiałów oraz szklanych wyrobów laboratoryjnych a) Miejscem dostawy są jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Szczegółowy b) opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ. c) Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5.2 do SIWZ 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do użytku przez okres 12 miesięcy od daty dostawy produktów do Zamawiającego, b) Ustala się następujące terminy dostaw: Termin realizacji zamówienia, liczony od momentu złożenia zamówienia do dnia dostawy do Zamawiającego, nie może przekraczać: 10 dni (o ile Wykonawca nie zaznaczył innych terminów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale X pn.: Opis kryteriów i zasady oceny ofert) c) Terminy poszczególnych dostaw będą liczone każdorazowo od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną u Wykonawcy, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ. Podane w załączniku nr 1.2 do SIWZ ilości są jedynie prognozą potrzebną do porównania złożonych ofert. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza możliwość na zwiększenie ilości wybranego przez Zamawiającego rodzaju asortymentu w ramach niewykorzystanego asortymentu innym asortymentem objętym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania całości ilości poszczególnych asortymentów podanych w arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do faktycznie wykonanej dostawy z zastrzeżeniem, iż wartość umowy (cena ofertowa) ma charakter maksymalnego wynagrodzenia dla dostarczanego zakresu rzeczowego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: a) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy gwarancji i rękojmi, b) Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru, c) Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do SIWZ. d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad. Czas naprawy zgłoszonej usterki lub dostawy nowego asortymentu wolnego od wad - do 7 dni od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w lit. d) na swój koszt i ryzyko. 5. Zakres przedmiotu zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 8. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania. CZĘŚĆ NR 3 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego stosowanego w laboratoriach 33140000-3 Materiały medyczne 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego stosowanego w laboratoriach d) Miejscem dostawy są jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Szczegółowy e) opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ. f) Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do użytku przez okres 12 miesięcy od daty dostawy produktów do Zamawiającego, e) Ustala się następujące terminy dostaw: Termin realizacji zamówienia, liczony od momentu złożenia zamówienia do dnia dostawy do Zamawiającego, nie może przekraczać: 10 dni (o ile Wykonawca nie zaznaczył innych terminów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale X pn.: Opis kryteriów i zasady oceny ofert) f) Terminy poszczególnych dostaw będą liczone każdorazowo od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną u Wykonawcy, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ. Podane w załączniku nr 1.3 do SIWZ ilości są jedynie prognozą potrzebną do porównania złożonych ofert. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza możliwość na zwiększenie ilości wybranego przez Zamawiającego rodzaju asortymentu w ramach niewykorzystanego asortymentu innym asortymentem objętym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania całości ilości poszczególnych asortymentów podanych w arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do faktycznie wykonanej dostawy z zastrzeżeniem iż wartość umowy (cena ofertowa) ma charakter maksymalnego wynagrodzenia dla dostarczanego zakresu rzeczowego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: f) Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 12 miesięcy gwarancji i rękojmi, g) Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru, h) Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 6.3 do SIWZ. i) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad. Czas naprawy zgłoszonej usterki lub dostawy nowego asortymentu wolnego od wad - do 7 dni od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, j) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w lit. d) na swój koszt i ryzyko. 5. Zakres przedmiotu zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 6. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie prowadzenia postępowania
 10. Dostawa testów i odczynników diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
  Dostawa testów i odczynników
  diagnostycznych. Zamówienie obejmuje dostawę 10 części. Wielkość zamówienia ok 195060 zł netto
 11. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników (wraz z transportem i rozładunkiem), wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: a) Część I - dostawa odczynników b) Część II - dostawa wzorców c) Część III - dostawa materiałów pomocniczych d) Część IV - dostawa materiałów do badań spektrofotometrycznych
 12. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ-8 CZĘŚCI.Znak sprawy W-3/ZP-04/2015.
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny W-3, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i kompletnego sprzętu laboratoryjnego - 8 części dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wg poniższego zestawienia: Zadanie nr 1: dostawa dwupoziomowej mechanicznej wytrząsarki laboratoryjnej - 3szt. Zadanie nr 2: dostawa suszarki laboratoryjnej do 300°C - 2szt. Zadanie nr 3: dostawa suszarki laboratoryjnej do 220°C- 1szt. Zadanie nr 4: dostawa cieplarki laboratoryjnej - 2szt. Zadanie nr 5: dostawa wirówki z chłodzeniem -odwirowanie 2400 ml- 1szt. Zadanie nr 6: dostawa wirówki laboratoryjnej mikrolitrowej do rozdziału małych objętości- 1szt. Zadanie nr 7: dostawa wirówki laboratoryjnej do rozdziału małych objętości-3szt. Zadanie nr 8: dostawa wirówki z chłodzeniem - odwirowanie 1000ml - 2szt. Zestawienie, minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia, przedstawiono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 5.1 do 5.8 do SIWZ). Jako odrębny załącznik do SIWZ - (załącznik nr 4), Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego..
 13. Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach, zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, w podziale na 13 części zamówienia. Pakiet nr 1 - Odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratorium do analiz mikrobiologicznych. W skład pakietu wchodzi 8 pozycji o wartości szacunkowej netto 433,00 euro. Pakiet nr 2 - Odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratorium do analiz mikrobiologicznych. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 359,29 euro. Pakiet nr 3 - Odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratorium do analiz mikrobiologicznych i chemicznych. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 129,34 euro. Pakiet nr 4 - Materiały zużywalne wg katalogu Kendrolab lub równoważne. W skład pakietu wchodzą 3 pozycje o wartości szacunkowej netto 428,86 euro. Pakiet nr 5 - Odczynniki chemiczne wg Avantor lub równoważne. W skład pakietu wchodzą 4 pozycji o wartości szacunkowej netto 831,74 euro. Pakiet nr 6 - Roztwory wzorcowe wg MERCK lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 9 pozycji o wartości szacunkowej netto 730,88 euro. Pakiet nr 7 - Odczynniki chemiczne wg Sigma-Aldrich lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 449,47 euro. Pakiet nr 8 - Drobny sprzęt laboratoryjny wg Alchem lub równoważne. W skład pakietu wchodzą 2 pozycje o wartości szacunkowej netto 364,08 euro. Pakiet nr 9 - Drobny sprzęt laboratoryjny wg Bionovo lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 1309,73 euro. Pakiet nr 10 - Drobny sprzęt laboratoryjny wg Bionovo lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 425,30 euro. Pakiet nr 11 - Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny wg Mettler Moledo lub równoważne. W skład pakietu wchodzą 2 pozycje o wartości szacunkowej netto 823,97 euro. Pakiet nr 12 - Odczynniki chemiczne wg Avantor lub równoważne. W skład pakietu wchodzi 5 pozycji o wartości szacunkowej netto 447,10 euro. Pakiet nr 13 - Testy i odczynniki używane w mini Vidas. W skład pakietu wchodzi 1 pozycja o wartości szacunkowej netto 293,18 euro
 14. Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu, akcesoriów i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu, akcesoriów i odczynników laboratoryjnych, w ramach wymienionych niżej części: Część 1 - podstawowe odczynniki do zastosowań w biologii molekularnej (bufory, sole, detergenty, antybiotyki i inne podstawowe odczynniki o czystości dla biologii molekularnej), Część 2 - zestawy do izolacji oczyszczania kwasów nukleinowych, Część 3 - złoża do izolacji i oczyszczania białek Część 4 - membrany dializacyjne i filtry do filtracji Część 5 - narzędzia do czyszczenia Część 6 - korki do butelek, szpatułki, statywy na falkony Część 7 - akcesoria BHP Część 8 - akcesoria laboratoryjne Część 9 - rękawiczki laboratoryjne Część 10 - mikroprobówki i kuwety z PS Część 11 - drobny sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem Część 12 - filtry wirówkowe Część 13 - zestawy do dializy Część 14 - suszarka laboratoryjna Część 15 - mix enzymatyczny do reakcji PCR Część 16 - probówki stożkowe typu falkon Część 17 - enzymy Część 18 - kity i odczynniki do biologii molekularnej Część 19 - kity do biologii molekularnej Część 20 - pipety laboratoryjne Część 21 - metalowe drobne akcesoria laboratoryjne Część 22 - zestawy do izolacji RNA Część 23 - inhibitory Część 24 - odczynniki do zatężania Część 25 - uchwyt na próbki do Q-Band FT FlexLine ze światłowodem Część 26 - podłoża do urządzenia MBE Część 27 - ultraczyste pierwiastki do urządzenia MBE Część 28 - odczynniki chemiczne do urządzenia MBE Część 29 - probówki stożkowe typu falkon.
 15. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 16. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny WSSE w Wadowicach (mieszczący się w siedzibie PSSE w Wadowicach) ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice oraz Oddział Laboratoryjny WSSE w Tarnowie (mieszczący się w siedzibie PSSE w Tarnowie) ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. Przedmiot zamówienia obejmował 33 części szczegółowo opisane w Załączniku 1A do siwz Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienia udzielono w 23 częściach.
 17. W-5 ZP/6/2016 - dostawa wyrobów laboratoryjnych dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
  <br />Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci:
  <br />Część I - Instytut Podstaw Chemii Żywności
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 7 - Końcówki do pipet
  <br />Pakiet Nr 8 - Filtry strzykawkowe
  <br />Pakiet Nr 9 - Rękawice jednorazowe
  <br />Pakiet Nr 10 - Inny asortyment
  <br />Część II - Instytut Biochemii Technicznej
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 5 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 6 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 7 - Materiały ochronne i zabezpieczające
  <br />Pakiet Nr 8 - Rękawice jednorazowe
  <br />Pakiet Nr 9 - Akcesoria do biotransformacji
  <br />Pakiet Nr 10 - Zestaw akcesoriów do optymalizacji warunków hodowli
  <br />Pakiet Nr 11 - Akcesoria laboratoryjne metalowe
  <br />Pakiet Nr 12 - Wyroby plastikowe do hodowli
  <br />Pakiet Nr 13 - Wyroby plastikowe do hodowli
  <br />Pakiet Nr 14 - Akcesoria do krystalografii białek
  <br />Pakiet Nr 15 - Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody Milipora
  <br />Pakiet Nr 16 - Akcesoria laboratoryjne
  <br />Część III - Instytut Technologii i Analizy Żywności
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 3 - Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 5 - Kuwety
  <br />Pakiet Nr 6 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 7 - Końcówki do pipet
  <br />Pakiet Nr 8 - Wyroby laboratoryjne inne
  <br />Pakiet Nr 9 - Inny asortyment
  <br />Część IV - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
  <br />Pakiet Nr 1 - Laboratoryjne wyroby szklane
  <br />Pakiet Nr 2 - Laboratoryjne wyroby szklane-alkoholomierze, balingomierze
  <br />Pakiet Nr 3 - Wyroby szklane - butelki
  <br />Pakiet Nr 4 - Wyroby szklane - butelki sterylizowalne w wysokich temperaturach
  <br />Pakiet Nr 5 - Wyroby szklane - kolby Erlenmayera
  <br />Pakiet Nr 6 - Wyroby szklane - kolby miarowe
  <br />Pakiet Nr 7 - Wyroby szklane - kolby kuliste
  <br />Pakiet Nr 8 - Wyroby szklane - pipety szklane
  <br />Pakiet Nr 9 - Wyroby szklane - zlewki
  <br />Pakiet Nr 10 - Wyroby porcelanowe
  <br />Pakiet Nr 11 - Produkty z tworzyw sztucznych
  <br />Pakiet Nr 12 - Papier tłuszczodporny i inne wyroby papierowe
  <br />Pakiet Nr 13 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
  <br />Pakiet Nr 14 - Płytki Petriego (plastik)
  <br />Pakiet Nr 15 - Pipety laboratoryjne
  <br />Pakiet Nr 16 - Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników
  <br />Pakiet Nr 17 - Korki metalowe, korki celulozowe
  <br />Pakiet Nr 18 - Anaerogen, anaerostat
  <br />Pakiet Nr 19 - Butelki do hodowli, pipety pasterowskie serologiczne, płytki 96-dołkowe
  <br />Pakiet Nr 20 - Cryobank
  <br />Pakiet Nr 21 - Filtry membranowe/Filtry strzykawkowe
  <br />Pakiet Nr 22 - Worki do autoklawu, worki do stomachera
  <br />Pakiet Nr 23 - Wąż gumowy, wąż silikonowy
  <br />Pakiet Nr 24 - Gruszki, pompki do pipet
  <br />Pakiet Nr 25 - Wialki, korki
  <br />Pakiet Nr 26 - Palnik Bunsena
  <br />Pakiet Nr 27 -Wyroby metalowe
  <br />Pakiet Nr 28 - Filtry
  <br />Pakiet Nr 29 - Wytrząsarka
  <br />Pakiet Nr 30 - Pompa próżniowa
  <br />Pakiet Nr 31 - Zestaw do filtracji mikrobiologicznej
  <br />Pakiet Nr 32 - Fartuchy jednorazowe
  <br />Pakiet Nr 33 - Pipety i akcesoria (np. Capp Bravo)
  <br />Pakiet Nr 34 - Spektrofotometria - płytki mikrotitracyjne
  <br />Pakiet Nr 35 - Akcesoria do mycia
  <br />Pakiet Nr 36 - pH - metry
  <br />Pakiet Nr 37 - Wkłady filtracyjne do autoklawu ASL 80 M
  <br />Pakiet Nr 38 - Miernik do pomiaru pH
  <br />Pakiet Nr 39 - Papierki wskaźnikowe
  <br />Pakiet Nr 40 - Folia aluminiowa z podajnikiem
  <br />Pakiet Nr 41 - Wagi elektryczne
  <br />Pakiet Nr 42 - Autotransformator, czasze grzejne
  <br />o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
  <br />Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ
 18. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, pipet pomiarowych i ez, worków na odpady, drobnego sprzętu do hodowli komórkowej oraz zestawów do pobierania wymazów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2016.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, pipet pomiarowych i ez, worków na odpady, drobnego sprzętu do hodowli komórkowej oraz zestawów do pobierania wymazów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu oraz ilości zostały wyszczególnione w tabeli, w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych w wyżej wymienionych zadaniach. Zamawiający nie dopuszcza podziału ustalonych zadań na mniejsze podzadania. Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand Zadanie nr 2 - Końcówki do pipet Finnpippette Zadanie nr 3 - Końcówki do pipet Eppendorf Zadanie nr 4 - Końcówki do pobierania przesączu InterScience Zadanie nr 5 - Pipety pomiarowe i ezy Zadanie nr 6 - Worki do stomachera i na odpady Zadanie nr 7 - Drobny sprzęt do hodowli komórkowej Zadanie nr 8 - Materiały do pobierania wymazów Zadanie nr 9 - Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych Zadanie nr 10 - Zestawy do pobierania wymazów powierzchniowych Zadanie nr 11 - Krioprobówki do przechowywania drobnoustrojów 4.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przywołanie nazwy i numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towar wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznacznie spełnienie określonych wymagań równoważności, zgodnie z zapisami rozdział VI ust. 3 SIWZ. 5.Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego.6.Towar musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia
 19. ZP/55/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - termomokser - szt. 1; Pakiet nr 2 - wytrząsarka typu Vortex (I) - szt. 1; Pakiet nr 3 - wytrząsarka typu Vortex (II) - szt. 3; Pakiet nr 4 - wytrząsarka - szt. 1; Pakiet nr 5 - komora laminarna - szt. 1;.
 20. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.362/49/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów Politechniki Białostockiej w ilościach i wymaganiach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia został określony w zadaniach od 1 do 4
 21. Dostawa czynników diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, produktów innych niż farmaceutyczne
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 22. Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 23. Remont i przebudowa drogi ul. Staszelówka w miejscowości Kościelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 24. Dostawa przepływowego zestawu respirometrycznego dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 25. Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 26. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 27. dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu, Zamość
 28. Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 29. BZP.271.28.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
 30. Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 31. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 32. Produkty z tworzyw sztucznych. Zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR I.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 33. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
 34. DOSTAWY WARZYW STRĄCZKOWYCH I ŚWIEŻYCH
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 35. Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze - II ed.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 36. Dostawa odczynników i wyrobów medycznych do badań laboratoryjnych dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 37. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 38. Dostawa testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 39. Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 40. Dostawa drobnego sprzętu do chromatografii
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
 41. Dostawa mikropłytek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 42. Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 43. Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz klatek do hodowli zwierząt laboratoryjnych dla Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 44. Dostawa ez, głaszczek, wymazówek, łyżek miarowych, pipet Pasteura, probówek, membrany do dializy dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 45. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 46. Dostawę fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 47. Dostawa zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 48. Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 61 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 49. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 50. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 51. DOSTAWA AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 52. Dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odczynników chemicznych i wzorców wraz z odbiorem pustych opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po dostarczonych odczynnikach.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Lublin
 53. Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 54. DOSTAWA TOREBEK DO HOMOGENIZATORA DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 55. Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski
 56. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 57. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 58. : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku..
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 59. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok
 60. DOSTAWA BUFORU FOSFORANOWEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 61. Dostawa plastików laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 62. Dostawa nowych szaf do wyposażenia laboratorium Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 63. Dostawa inkubatora do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 do katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 64. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 65. Dostawa taśmy grzewczej i dmuchawy powietrza.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 66. Dostawa termostatu, wagi analitycznej, wyparki obrotowej z pompą próżniową, termoanemometru.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 67. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 68. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 69. Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów pomocniczych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Toruń
 70. Dostawy odczynników, wzorców, materiałów odniesienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2016
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecin
 71. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk
 72. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 73. Dostawa materiałów laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, Kętrzyn
 74. Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych oraz szkła laboratoryjnego i sprzętu laboratoryjnego z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 75. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 76. Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Białystok
 77. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 78. Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 79. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 80. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 81. Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 82. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2016r
  Zamawiający: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 83. Dostawa testów z odczynnikami, antygenów i surowic do identyfikacji antygenów, znak sprawy WIW-A-AGZ.272.1.03.2016
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 84. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie..
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 85. Odczynniki
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Szczecin
 86. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/15/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 87. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 88. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 89. Dostawa terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 90. Dostawa, montaż i instalacja urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 91. Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, Konin
 92. Dostawa mikroskopu optycznego
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 93. Dostawa przetworników i wagosuszarki. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/3/EO
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 94. Dostawa wzorców, odczynników chemicznych, chemikaliów, fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 95. Dostawa szalek Petriego z polistyrenu i ze szkła
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn
 96. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 97. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń : Część 1. Kruszarka Część 2 . Mieszadła i łaźnia wodna
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 98. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, podłóż mikrobiologicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 99. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę testów wraz z dzierżawą systemu Real Time PCR, standardów do toksyny gronkowcowej, probówek i materiałów jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 100. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników, testów, standardów, wzorców, buforów, podłoży oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 101. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielona Góra