Kogo reprezentuje osoba

Należyty Andrzej

w KRS

Andrzej Należyty

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Należyty
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwieniec Marek Ryszard, Gawęda Janusz Józef, Gwóźdź Jarosław Stanisław, Hazubska Anna Maria, Hazubski Maciej Janusz, Jatczak Urszula, Klisz Ryszard Piotr, Kopyra Konrad Bohdan, Kucharek Robert Sławomir, Lewkowicz Grzegorz, Liebert Karina, Ludera Andrzej, Owadowski Jerzy Wiktor, Piątek Marcin Edward, Prystrom Janusz Henryk, Sikorski Dariusz Maciej, Świderska Alicja Genowefa, Świderski Ryszard, Tołoczko Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prystrom Janusz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 2. Alchem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000048114
 3. Casa-spv Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000617259
 4. Casa-tbr Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000616420
 5. Ciech Pianki Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000386719
 6. Irmeco Irrek Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000081080
 7. Pol-lab Sp. Z O.O., Wilkowice − KRS 0000429689
 8. Pol-lab Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wilkowice − KRS 0000440193
 9. Poll Lab Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000227641
 10. Wzorcuj Sp. Z O.O., Kiczyce − KRS 0000567245

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alchem Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000041230
 2. Eko - Analiza. Gawęda, Klisz. Sp. J., Bielsko-biała − KRS 0000081104
 3. Hexan Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000219790
 4. Izba Gospodarcza W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000211456
 5. Partner Lewkowicz, Tołoczko Sp. J., Toruń − KRS 0000284434
 6. Polska Grupa Laboratoryjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226364
 7. Vartma Izabela Cieślińska Spółka Komandytowa, Marki − KRS 0000010971
 8. Vitrogen Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000271210

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pH metrów dla Akademii Morskiej w Szczecinie Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a – 1c do SIWZ. 2. Nomenklatura wg CPV 38300000-8 Przyrządy do pomiaru 3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
 2. Zakup i dostarczenie akcesoriów oraz odczynników chemicznych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Centralnego Laboratorium w Toruniu akcesoriów oraz odczynników chemicznych.
 3. Sprzęt laboratoryjny II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 4. Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę specjalistycznego sprzętu zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartą w formularzach ofertowych - załącznikach do SIWZ (wymagania minimalne). 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć. Część 1 – Pipetor ręczny – 1 sztuka Cześć 2 – Wirówka mini – 1 sztuka 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno- eksploatacyjne) zawiera formularz ofertowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Bydgoska 7 w Olsztynie, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, z transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca, może zaoferować sprzęt o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w materiałach/dokumentach producenta. 5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem XXII pkt. 8 SIWZ) materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych (tj. broszura, folder, instrukcja obsługi itp.) przez oferowany sprzęt. Dostarczone materiały muszą potwierdzać parametry określone w specyfikacji przedmiotu zamówienia. 1. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia: 1.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 1.2. Przedmiot zamówienia powinien być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 1.3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 1.4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jego montaż, uruchomienie i bezawaryjną pracę. 1.5. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami jego producentów. 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 1.7. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 1.8. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych części i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w formularzu ofertowym. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 2.1. Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy (dotyczy części 1 i 2). 2.2. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy, autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 2.3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia. 2.4. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. 2.5. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu
 5. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/134/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia określony został w częściach 1 - 4
 6. Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostaw wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części:
  Część 1 – Zestaw do wyposażenia pracowni in vitro - kamera do pomiarów morfometrycznych oraz ilościowej analizy fluorescencji do mikroskopu Olympus oraz automatyczny licznik komórek dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład Patofizjologii,
  Część 2 – Mikroskop laboratoryjny dla Katedry Botaniki,
  Część 3 – Wgłębnik Vickersa do pomiaru mikrotwardości dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego,
  Część 4 – Kriostat dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, Zakładu Anatomii Zwierząt,
  Część 5 – Inkubator z wytrząsaniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności,
  Część 6 – Homogenizator ręczny z wyposażeniem dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności
  Część 7 – Automatyczny analizator immunochemiczny do oznaczania aktywności hormonalnej dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt,
  Część 8 – Schładzarko-zamrażarka szokowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
  Część 9 – Suszarka laboratoryjna próżniowa w komplecie z pompą próżniową dla Katedry Techniki Cieplnej,
  Część 10 – Termocykler dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,
  Część 11 – System do dokumentacji żeli i blotów dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,
  Część 12 – Waga laboratoryjna 2 szt. dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Część 13 – Minihomogenizator ręczny z wyposażeniem dla Katedry Fitopatologii i Mykologii, Część 14 – Wyżarzacz wielofunkcyjny do błyskawicznej sterylizacji ez, pętli bakteriologicznych, igieł preparacyjnych za pomocą podczerwieni, bez użycia otwartego płomienia. dla Katedry Fitopatologii i Mykologii,
  Część 15 – Zamrażarka 2 szt. dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
  Część 16 – Autoklaw dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
  Część 17 – Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
  Część 18 – Segmentowy analizator składu ciała dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
  Część 19 – Stacja meteorologiczna dla Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody,
  Część 20 – Autoklaw klasy B dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
  Część 21 – Komora do PCR dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
  Część 22 – Fluorymetr do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników startowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
  Część 23 – Kamera mikroskopowa wraz z łącznikiem, dla Katedry Fizjologii Roślin,
  Część 24 – Czytnik testów Veratox, dla Katedry Inżynierii i Technologii Zbóż.
 7. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 8. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
 9. Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej,jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, dwudrzwiowej,jednokomorowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 10. Dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z usługą wzorcowania dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z usługą wzorcowania (dotyczy wybranych urządzeń). Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 zadań: zadanie 1- pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zmiennej pojemności w zakresie 1-10 ml - 1 sztuka, zadanie 2 - Termometr elektroniczny ze świadectwem wzorcowania - 1 sztuka, zadanie 3- termomentr elektroniczny o dokładności 0,01°C ze świadectwem wzorcowania - 1 sztuka, zadanie 4 - stoper (minutnik) ze świadectwem wzorcowania - 1 sztuka, zadanie 5-stoper (minutnik) ze świadectwem wzorcowania - 3 sztuki, zadanie 6-dwa palniki przenośne z 12 sztukami nabojów gazowych-2 sztuki, zadanie 7-palniki gazowe z pedałem nożnym i osłoną - 5 sztuk, zadanie 8-chłodziarko-zamrażarka - 2 sztuki, zadanie 9-termometr min-max ze świadectwem wzorcowania - 8 sztuk, zadanie 10-Zamrażarka – 1 sztuka, zadanie 11-minutnik - 2 sztuki, zadanie 12-pipety automatyczne jednokanałowe - 3 sztuki, zadanie 13-termometr elektroniczny min/max z sondą na kablu - 5 sztuk, zadanie 14-lampa bakteriobójcza UV z licznikiem czasu pracy - 4 sztuki, zadanie 15-palnik laboratoryjny - 1 sztuka, zadanie 16-Termohigrometr min-max ze świadectwem wzorcowania - 2 sztuki, zadanie 17- palnik laboratoryjny - 1 sztuka, zadanie 18-Termohigrometr min-max ze świadectwem wzorcowania - 6 sztuk. Wszystkie urządzenia zostały opisane szczegółowo w Arkuszach Informacji Technicznej- załącznik nr 1 do SIWZ.
 11. Dostawa warzyw i owoców
  Zamawiający: Zakład Karny w Kłodzku, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej tj. AŚ Dzierżoniów, ZK Kłodzko, AŚ Wałbrzych i AŚ Świdnica w ilościach i asortymencie podanym w SIWZ.
 12. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla
  potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w
  załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - łaźnia cyrkulacyjna 6-stanowiskowa – szt. 1; Pakiet nr 2 - ambulatoryjny system pomiaru
  ciśnienia krwi – zestaw; Pakiet nr 3 - rotor do wirówki 260R firmy MPW posiadanej przez Zamawiającego – szt. 1; Pakiet nr 4 - mikrowirówka –
  szt. 2;
 13. Dostawa pirometru dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa pirometru dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 14. Dostawa zamrażarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa zamrażarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 15. Dostawa komory laminarnej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
  Dostaw komory laminarnej - szt 1
 16. Dostawa armatury głębinowej z miernikiem tlenu i sondą
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Dostawa sztuki armatury głębinowej na długim kablu wraz z miernikiem tlenu i sondą
 17. Dostawa termostatu o pojemności 18 litrów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa termostatu o pojemności 18 litrów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 18. Dostawy warzyw świeżych,ziemniaków do Zakładu Karnego w Garbalinie
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
  Część I –warzywa świeże 1. burak ćwikłowy, PN- 72/R-75360 - 15500 kg 2. cebula biała, śr. od 5 cm., PN-87/R-75357- 16000 kg 3. kapusta biała, PN-72/R-75362 – 16500 kg 4. kapusta czerwona, PN-72/R-75362- 1000 kg 5. kapusta pekińska, PN-72/R-75362 – 3000 kg 6. marchew korzeń , PN- 84/R-75358 – 36000 kg 7. pietruszka korzeń, PN-R-75370:1996- 7500 kg 8. por ( nie obcinany), PN-R-75521:1996- 4000 kg 9. seler korzeń, PN-R-75371:1996- 6500 kg Część II - ziemniaki 1. ziemniaki jadalne (worki 15 – 30 kg), PN-75/R-74450- 180 000 kg
 19. Dostawa chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1: Dostawa chłodziarek laboratoryjnych o pojemnościach 300 i 700 litrów. Pakiet nr 2: Dostawa chłodziarek laboratoryjnych o pojemnościach 361 i 663 litrów. Pakiet nr 3: Dostawa chłodziarek laboratoryjnych o pojemności 155 i 475 litrów.
 20. Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
  Dostawa materiałów różnych metalowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 21. Dostawa wirówek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 22. Dostawa chłodziarko - zamrażarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 23. Produkty z tworzyw sztucznych II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 24. Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 25. Dostawa wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 26. Dostawa materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 27. Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 28. Dostawa wytrząsarki oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 29. dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 30. Dostawa materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych w 2 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 31. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 32. Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz odzieży ochronnej w 8 częściach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku"
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
 33. Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z nakładkami na butelki, rozdzielacze i falkony dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 34. Dostawa odczynników wzorców i materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 35. Dostawa odczynników laboratoryjnych.
  Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Zielona Góra
 36. Dostawa cieplarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 37. Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Wójt Gminy, Bukowina Tatrzańska
 38. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 39. Dostawy warzyw świeżych (znak sprawy 06/2016)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 40. Dostawa wytrząsarki przenośnej do zestawu QuECHERS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 41. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanego w Puławach, z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 42. Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 43. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 44. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” Część 1: Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o dodatkowy detektor FID wraz z instalacją. Część 2: Dostawa chłodziarki laboratoryjnej wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym."
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów
 45. Dostawa standardów i wzorców GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 46. Dostawa probówek i różnych materiałów plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 47. Aparatura kontrolna i badawcza dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 48. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 49. Dostawa akcesoriów i części do aparatury
  Zamawiający: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 50. Dostawa oczomyjki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 51. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 52. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 53. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/92/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 54. Dostawa mineralizatora automatycznego
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
 55. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów w oryginalnych opakowaniach producenta: odczynników, testów, wzorców, surowic na potrzeby Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ełku.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ełk
 56. Dostawa odczynników laboratoryjnych, preparatów diagnostycznych, surowic, materiałów pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bielsko-Biała
 57. Przebudowa drogi - ul. Królewskiej - w miejscowości Koścelisko
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 58. Dostawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Białystok
 59. Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki o nazwach lokalnych Do Kuspra, Do boiska sportowego, Do Zonia oraz ul. Jana Pawła II o nazwie lokalnej Koło Sióstr na terenie Gminy Biały Dunajec
  Zamawiający: Urząd Gminy Biały Dunajec, Biały Dunajec
 60. AZP/261/D/66/AZ-231/0/41/12/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, soczewek, mebli, lampy ksenonowej, do celów naukowo – badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 61. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 62. Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 63. Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 64. Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego, terenowego oraz AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 65. Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 66. Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kościelisko w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Kościelisko, Kościelisko
 67. Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 68. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 69. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 70. Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Katowicach; 40 -074 Katowice, ul. Raciborska 39
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice
 71. Odczynniki chemiczne II
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Bydgoszcz
 72. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/81/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 73. DOSTAWA PRODUKTÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 74. dostawa materiałów pomocniczych i aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 75. Zakup aparatury do monitorowania jakości wód w zakresie zanieczyszczenia związkami biogennymi
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 76. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane
 77. Dostawa sprzętu specjalistycznego. Numer postępowania: MŚ-ZP-WW-333-20/16. Zadanie 1 Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie
  Zamawiający: Muzeum Śląskie, Katowice
 78. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 79. Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 5 pakietów. AD.272.2.4.2016
  Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kielce
 80. Sukcesywna dostawa szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 81. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku, barwników, odczynników chemicznych.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Olsztyn
 82. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.17.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 83. Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 84. Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 85. Dostawa oraz uruchomienie aparatury naukowo - badawczej oraz urządzeń pomocniczych w podziale na dwie części zamówienia: 1) Część 1: dostawa dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej; 2) Część 2: dostawa komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej (komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa).
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 86. Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
 87. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO. Postępowanie Nr WCH.2420.19.2016.HS
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 88. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 89. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 90. Zakup urządzenia do badania parametrów jakościowych wody
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
 91. Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 92. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na trzy części: 1. Część nr 1 - Sukcesywna dostawa plastikowych wyrobów laboratoryjnych, 2. Część nr 2 - Sukcesywna dostawa materiałów oraz szklanych wyrobów laboratoryjnych, 3. Część nr 3 - Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego stosowanego w laboratoriach
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 93. Dostawa testów i odczynników diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Kraków
 94. Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 95. DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ-8 CZĘŚCI.Znak sprawy W-3/ZP-04/2015.
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny W-3, Wrocław
 96. Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 97. Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu, akcesoriów i odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 98. Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Siedlce
 99. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
 100. W-5 ZP/6/2016 - dostawa wyrobów laboratoryjnych dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 101. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, pipet pomiarowych i ez, worków na odpady, drobnego sprzętu do hodowli komórkowej oraz zestawów do pobierania wymazów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2016.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Olsztyn