Kogo reprezentuje osoba

Niedziałek Bogusława Anna

w KRS

Bogusława Anna Niedziałek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusława
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Niedziałek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Bytów (Pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rudnik Dorota Elżbieta, Sysojew Osińska Anna Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Pionier, Bytów − KRS 0000479815

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bytów
  świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wskazanych przez Zleceniodawcę, w tym usług na rzecz osób
  z zaburzeniami psychicznymi, na które składa się obowiązek świadczenia usług gospodarczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych w określonych godzinach dziennie, przez określoną ilość dni w tygodniu.
  Udzielanie podopiecznym pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  w tym pomocy przy spożyciu posiłków, pielęgnacji, także pielęgnacji w czasie choroby, układania chorego w łóżku, opieki higienicznej, w tym mycia, kąpieli, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, przygotowania posiłków z uwzględnieniem diety, zakupu artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, kontaktów z otoczeniem, utrzymania w czystości pomieszczenia podopiecznego, prania bielizny osobistej
  i pościelowej, organizowania spacerów. Dla objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zakres usług określony zostanie przez lekarza psychiatrę m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, interwencje i pomoc w życiu rodzinnym, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu. Sposób świadczenia usług powinien uwzględnić stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznego,
 2. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bytów
  Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego, na które składa się obowiązek świadczenia usług gospodarczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych
  w określonych godzinach dziennie, przez określoną ilość dni w tygodniu. Godzina oznacza 60 minut.
  Wykonawca w ramach świadczonych usług opiekuńczych zobowiązany będzie do udzielania pomocy podopiecznym w podstawowych czynnościach życiowych, w tym pomocy przy spożyciu posiłków, pielęgnacji, także pielęgnacji w czasie choroby, układania chorego w łóżku, opieki higienicznej,
  w tym mycia, kąpieli, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, przygotowania posiłków z uwzględnieniem diety, zakupu artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, kontaktów
  z otoczeniem, utrzymania w czystości pomieszczenia podopiecznego, prania bielizny osobistej i pościelowej, organizowania spacerów.

  Celem zapewnienia należytego świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie przez cały czas realizacji zamówienia do zatrudnienia osób w takiej liczbie, aby ich indywidualny wymiar czasu pracy nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w kodeksie pracy, niezależnie od formy zatrudnienia.

  Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać usługi opiekuńcze poprzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. przeszkolenie w zakresie wykonywania usług opiekuńczych.

  Dla osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakres usług określony zostanie przez lekarza psychiatrę m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezębnych do samodzielnego życia, interwencje i pomoc w życiu rodzinnym, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.
  Sposób świadczenia usług powinien uwzględnić stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznego.
  Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez kadrę określoną
  w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) i gwarantować należyte ich wykonanie.

  Szacunkowa roczna liczba osób i godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosi:
  - liczba osób około - 20
  - liczba godzin około - 8250

  Szacunkowa roczna liczba osób i godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi:
  - liczba osób około - 3
  - liczba godzin około - 1650

  Wykonawca będzie świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego, w których zostanie określone miejsce, ilość godzin do wykonania, oraz zasady odpłatności za realizowaną usługę. Ilość godzin zamówienia może ulec zmianie
  w trakcie trwania umowy, gdyż nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia w związku ze zmieniającym się stanem zdrowia podopiecznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmniejszenia przewidzianej liczny godzin świadczenia usług,
  w szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o realizację usług. Podana liczba godzin usług jest maksymalna. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia pełnej ilości godzin.

  Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować zamówienie,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kserokopie dyplomów i ukończonych kursów, oraz dokumentów dot. wymaganego stażu pracy, poświadczone za zgodność
  z oryginałem.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją usług oraz pozostałych zobowiązań wynikających z umowy.

Inne osoby dla Niedziałek (93 osoby):