Kogo reprezentuje osoba

Niemiec Ewa

w KRS

Ewa Niemiec

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Niemiec
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Pruszcz Gdański (Pomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Stefan, Bielińska Aneta Małgorzata, Bukowska Agnieszka, Bzdzikot Jadwiga, Błaszczyk Paweł Marek, Chamska Agnieszka Małgorzata, Gdaniec Wiesława, Gogolińska Urszula Joanna, Goncerzewicz Piotr, Góźdź Jerzy, Grądkowski Wiesław, Jerka Rafał Karol, Kaczmarek Edward Józef, Kitowski Piotr, Klukowski Mirosław Walenty, Kuźmicz Elżbieta Bogusława, Kuźniak Jolanta Elżbieta, Laga Ewa, Liedtke Zbigniew, Malinowska Maryla, Miernik Anna, Mik Sławomir Mikołaj, Pastuszek Andrzej Wacław, Pawluczuk Maria Jolanta, Piankowska Marzena Katarzyna, Piotrowski Adam, Płotka Marian, Rydlewska Hanna Maria, Samulak Wojciech, Ścisłowska Joanna, Stolecki Stanisław, Szeremeta Janina Maria, Szulist Irena, Tymoszuk Andrzej, Wałdoch Anna Barbara, Wegner Jacek, Wojtoń Waldemar Aleksander, Wójtowicz Stanisław, Wójtowicz Wojciech, Zawadzka Pająk Żaneta Joanna, Łukaszewska Katarzyna Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janik Izabela Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański − KRS 0000097477
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobowidzu, Sobowidz − KRS 0000178600
 3. Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański, Rusocin − KRS 0000097124
 4. Kółko Rolnicze-koło Gospodyń Wiejskich W Lędowie, Lędowo − KRS 0000343877
 5. Spółdzielnia Produkcyjno-handlowa Samopomoc Chłopska, Kolbudy − KRS 0000204291
 6. Stowarzyszenie Rolników Żuław Gdańskich, Pruszcz Gdański − KRS 0000111107
 7. Towarzystwo Budownictwa Społecznego-abk Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000085352

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Blu Polska Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000299307
 2. Eltex Klaudiusz Rydlewski Sp. J., Gdańsk − KRS 0000582370
 3. Lbd Polska Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000209342
 4. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz W Malborku, Malbork − KRS 0000058095
 5. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek - Maćkowy, Gdańsk − KRS 0000073370
 6. Spółdzielnia Producentów Mleka Pomorze, Kowale − KRS 0000324285

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Trąbki Wielkie, Trąbki Wielkie
  rzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Udzieleniu kredytu w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie
  Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie, Cedry Wielkie
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie, z terminem spłaty kapitału do 31.12.2019r.
  2.Waluta: polski złoty.
  3.Kwota kredytu: 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100)
  4.Wykorzystanie kredytu: do 31 grudnia 2013 roku (do celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowo w dniu 02.12.2013r.)
  5.Spłata kapitału: w 24 kwartalnych ratach, w okresie od 2014 do 2019 roku. Raty w poszczególnych latach płatne ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsza rata płatna 31 marca 2014 roku.
  6.Termin i wysokość spłat rat:
  -31.03.2014r. 50 000,00
  -30.06.2014r. 50 000,00
  -30.09.2014r. 50 000,00
  -31.12.2014r. 50 000,00
  -31.03.2015r. 50 000,00
  -30.06.2015r. 50 000,00
  -30.09.2015r. 50 000,00
  -31.12.2015r. 50 000,00
  -31.03.2016r. 50 000,00
  -30.06.2016r. 50 000,00
  -30.09.2016r. 50 000,00
  -31.12.2016r. 50 000,00
  -31.03.2017r. 50 000,00
  -30.06.2017r. 50 000,00
  -30.09.2017r. 50 000,00
  -31.12.2017r. 50 000,00
  -31.03.2018r. 50 000,00
  -30.06.2018r. 50 000,00
  -30.09.2018r. 50 000,00
  -31.12.2018r. 50 000,00
  -31.03.2019r. 50 000,00
  -30.06.2019r. 50 000,00
  -30.09.2019r. 50 000,00
  -31.12.2019r. 50 000,00
  7.Spłata odsetek: miesięcznie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym wykorzystano kredyt lub jego część. Ostatnia spłata w dniu 31.12.2019r.
  8.Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu.
  9.Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
  10.Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat - nie dopuszcza się w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. W proponowanej marży Wykonawca powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty zwyczajowo naliczane przez Wykonawcę, tj. prowizję przygotowawczą, prowizję za gotowość, prowizję za obsługę kredytu.
  11.Nie dopuszcza się określenia prowizji w ofercie, jako wyodrębnionej pozycji kosztowej.
  12.Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
  13.Zabezpieczenie kredytu proponowane przez Zamawiającego: weksel wraz z deklaracją wekslową, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
  14.Wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego został zawarty w Rozdziale III SIWZ.
  15.Informacje dodatkowe:
  16.Liczba ludności w gminie na dzień 31 grudnia 2012r.: 6 587 ustalona przez Prezesa GUS.
  17.Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności
  18.Weksel, deklaracja wekslowa i oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą podpisane przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
  19.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia przez podwykonawców
 3. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OD DNIA 16.11 2011 r. DO DNIA 15.11.2016.
  Zamawiający: Gmina Trąbki Wielkie, Trąbki Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Trąbki Wielkie oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie od 16.11.2011 do 15.11.2016 roku przy uwzględnieniu zwiększenia jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej . Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą wymienioną jednostką odrębną umowę. Nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzanego postępowania. 1. Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie 2. Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 19 3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 83-033 Sobowidz ul. Kościuszki 18 4. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego Czerniewo 9 83-042 Ełganowo 5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 83-035 Kłodawa ul. Szkolna 10 6. Zespół Szkół im. Ks. Jana Pawła Altermanna 83-041 Mierzeszyn ul. Wolności 19 7. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2 8. Przedszkole 83-034 Trąbki Wielkie ul. Parkowa 13 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Obsługa i prowadzenie rachunków bankowych 8 jednostek organizacyjnych b) Bankowość elektroniczna (HB) dla 8 stanowisk w jednostkach organizacyjnych c) Uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym d) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1. Na koszty obsługi i prowadzenia rachunków bieżących składają się: a) koszty prowadzenia 34 rachunków, b) roczne koszty prowadzenia 408 rachunków (12 miesięcy x 34 rachunków) c) koszty 1 857 wpłat gotówkowych w roku o średniej szacowanej wartości jednej wpłaty 55,00 zł d) koszty 320 wypłat gotówkowych w roku o średniej szacowanej wartości jednej wypłaty wynoszącej 1 200,00 zł e) koszty 45 przelewów w formie papierowej w ciągu roku f) inne koszty związane z otwarciem i obsługą rachunku 2. Na koszty prowadzenia i obsługi bankowości elektronicznej (HB) składają się: a) koszty instalacji 8 stanowisk bankowości elektronicznej b) koszty przeszkolenia pracowników do obsługi bankowości elektronicznej na 8 stanowiskach c) roczne koszty prowadzenia 96 stanowisk bankowości elektronicznej d) roczne koszty obsługi przy założeniu około 37 000 szt przelewów w formie elektronicznej e) inne koszty związane z bankowością elektroniczną 3. Na koszty uruchomienia i obsługę kredytu w rachunku bieżącym składają się: a) jednorazowe koszty uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym ( prowizja, opłaty przygotowawcze , itp.) o wartości 500 000,00 zł b) roczne koszty oprocentowania kredytu przy założeniu jego wykorzystania średnio w miesiącu w wysokości 50 000,00 zł liczone jako średnia wartość WIBOR 1 M w miesiącu poprzednim powiększony o marżę banku. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBOR 1M 31 października 2011r +marża banku odsetki płatne na koniec miesiąca 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym liczone jako średnia wartość WIBID O/N w miesiącu poprzednim x współczynnik banku. Do oferty oprocentowanie należy obliczyć w następujący sposób: WIBID O/N na dzień 31 październik 2011 roku x współczynnik banku Średnia dzienna wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących wszystkich jednostek 457 000,00 zł Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia aby w dniu składania ofert posiadał oddział, filię lub ekspozyturę banku w granicach administracyjnych Gminy Trąbki Wielkie.
 4. Świadczenie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, Trąbki WIelkie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł w walucie PLN ( słownie : jeden milion pięćset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy wypłaconego w jednej transzy w dniu 30.12.2008 roku. Kwota kredytu będzie przeznaczona przez Zamawiającego na zakup autokaru , budowę boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach Wielkich, rozbudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz budowę sali gimnastycznej w Mierzeszynie , kompleksowe skanalizowanie gminy. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na okres 4 lat do 15 grudnia 2012 roku przy zastosowaniu zmiennego oprocentowania w ratach malejących, zastosowaniu kwartalnej spłaty raty kapitałowej oraz miesięcznego terminu spłaty rat odsetkowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaakceptował spłatę rat kapitałowych na ostatni dzień roboczy miesiąca .Zamawiający wymaga, aby odsetki od kredytu były naliczone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu - od dnia wpływu tej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Odsetki będą przekazywane Wykonawcy w okresach miesięcznych w ostatnim-roboczym dniu miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu, pod warunkiem podania przez Bank kwoty odsetek, z wyprzedzeniem siedmiodniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji wszelkie opłaty wynikające z obsługi kredytu w tym odsetki będą naliczane nie do terminu określonego w umowie lecz do dnia, w którym nastąpiła spłata kredytu wraz z odsetkami. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanc, Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego, prowizję banku należy wykazać osobno. Do ustalenia stopy oprocentowania należy zastosować marżę banku oraz : - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 30.11.2008 roku (tj. 6,31%) , - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to stawka WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzający dzień zawarcia umowy i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy.