Kogo reprezentuje osoba

Nowak Wojciech Antoni

w KRS

Wojciech Antoni Nowak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Nowak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Bochnia (Małopolskie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosturek Andrzej Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budkomplex Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. J., Bochnia − KRS 0000066476

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. Budowa budynku socjalnego przy ul. Na Buczków w Bochni
  Zamawiający: Gmina Miasta Bochnia, Bochnia
  1. Zamówienie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego typu socjalnego wraz z instalacjami i przyłączami oraz wykonaniem chodnika przy ul. Na Buczków w Bochni 2. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 375,81m2, - powierzchnia użytkowa - 614,52 m2, - powierzchnia całkowita - 821,63 m2, - kubatura - 3376,90 m3, - liczba kondygnacji - 2, - ilość lokali - 15, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzór umowy.
 2. zamówienie uzupełniającego do zamówienia nr IPZ.IV.272.ZP-17.2014 pn. Budowa hali sportowej z przewiązką na działce nr 1396 w miejscowości Gdów : wykonanie robót budowlano - montażowych całego obiektu wraz z przeprojektowaniem części obiektu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  zamówienie uzupełniającego do zamówienia nr IPZ.IV.272.ZP-17.2014 pn. Budowa hali sportowej z przewiązką na działce nr 1396 w miejscowości Gdów : wykonanie robót budowlano - montażowych całego obiektu wraz z przeprojektowaniem części obiektu
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica
  Zamawiający: Gmina Łękawica, Łękawica
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) sołectwo Okrajnik i Łękawica - rejon Krowi Dzioł:
  -wybudowanie sieci wodociągowej o średnicy fi 63 - 50 o łącznej długości 813,5 mb ;
  -wykonanie pozostałych robót towarzyszących.
  -przeprowadzenie rozruchu i włączenie obiektu do eksploatacji.
  b)sołectwo Łękawica - rejon: ul. Wiśniowa i ul. Bukowa:
  -wybudowanie sieci wodociągowej o średnicy fi 110 -40 o łącznej długości 451,60 mb;(od miejsca włączenia do pkt B, od pkt B do pkt H, od pkt H do zasuwy odcinającej, od pkt I do pkt J, od pkt B do zasuwy odcinającej),
  -wykonanie pozostałych robót towarzyszących.
  -przeprowadzenie rozruchu i włączenie obiektu do eksploatacji.
 4. Zmiana formy umocnienia ścian wykopów pompowni P2 - ścianka szczelna
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe polegające na wykonaniu ścianki szczelnej dla posadowienia pompowni P2 wraz z robotami towarzyszącymi ( zwiększenie ilości robót ziemnych oraz wymiana gruntu zasypowego)
 5. Odwodnienie gruntu dla posadowienia pompowni P1, P2, P3 z uwagi na niekorzystne warunki wodno - gruntowe
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Zadanie polega na wykonaniu studni depresyjnych niezbędnych do odwodnienie gruntu dla posadowienia pompowni P1, P2, P3 wskazać należy;
 6. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminmie Morawica- część III.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica, Morawica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegajacych na budowie wodociagu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dyminy Granice - etap I wramach zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Morawica - część III.
  Zakres prac obejmuje wykonanie:
  - wodociagu
  - kanalizacji sanitarnej
  - pompowni ścieków z zasilaniem - 1 szt.
  - zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 0372T
 7. Wykonanie zamówienia uzupełniającego dla zadania Przebudowa i rozbudowa placu targowego przy ul. Wesołej w Miechowie
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
  a) okładzin kamiennych murków ogrodzeniowych w ilości 32,39m2.

  b) okładzin drewnianych WC w ilości 21 m2
 8. Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania zadania Przebudowa i rozbudowa placu targowego przy ul. Wesołej w Miechowie
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Dotyczy udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty dodatkowe polegające na :
  a) wykonaniu zabudowy skrzynek elektrycznych w wykonanym murze oporowym
  b) wymianie drzwi szalet na aluminiowe
  c) wykonaniu dodatkowej balustrady zabezpieczającej przed upadkiem od strony parkingu
  d) wykonaniu dodatkowego remontu chodników i nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej
  e) wykonaniu tablicy z piaskowca z nazwą Plac Targowy Mój Rynek
 9. budowa hali sportowej z przewiązką na działce nr 1396 w miejscowości Gdów : wykonanie robót budowlano - montażowych całego obiektu wraz z przeprojektowaniem części obiektu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Gdowie, Gdów
  budowa hali sportowej z przewiązką na działce nr 1396 w miejscowości Gdów : wykonanie robót budowlano - montażowych całego obiektu wraz z przeprojektowaniem części obiektu
 10. Montaż dodatkowych studni rewizyjnych PE dn 425 oraz dn 600 na kolektorze C kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Jaksice
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Montaż dodatkowych studni rewizyjnych PE dn 425 oraz dn 600 na kolektorze C kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Jaksice
 11. Przebudowa i rozbudowa placu targowego przy ul. Wesołej w Miechowie
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie placu targowego przy ul. Wesołej w Miechowie.
  Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego z PROW na lata 2007-2013 z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
  Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 12. Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach postępowania Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Wykonanie stabilizacji gruntu / podłoża na odcinku kanalizacji kolektora grawitacyjnego B od studni S61 do S73 w związku z słabą nośnością gruntu rodzimego spowodowaną napływem wód gruntowych
 13. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów .
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów w miejscowościach Jaksice, Przesławice i części miejscowości Biskupice o łącznej długości kanału sanitarnego 4426,50mb i tłocznego o długości 4312,40mb oraz budowie przyłączy do granic działek o długości 373,30mb.
  Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:
  ETAP I:

  I. Budowa odcinka kolektora sanitarnego grawitacyjnego (kolektor B) w miejscowości Jaksice i części Biskupic.


  II. Kolektory tłoczne.
  1.Budowa rurociągu tłocznego RT-2 wraz z uzbrojeniem w miejscowości Komorów i części miejscowości Biskupic i Jaksic od pompowni P3 do studni Sz 4
  2.Budowa rurociągu tłocznego RT -3 wraz z uzbrojeniem w miejscowości Biskupice od pompowni P2 do studni S73.  ETAP II:
  I. Przepompownie ścieków
  1.Budowa pompowni P1 w miejscowości Przesławice wraz z AKPiA oraz pełnym wyposażenie
  i uruchomieniem.
  2.Budowa pompowni P2 w miejscowości Biskupice wraz z AKPiA oraz pełnym wyposażeniem i uruchomieniem.
  3.Budowa pompowni P3 w miejscowości Jaksice wraz z AKPiA oraz pełnym wyposażeniem i uruchomieniem.
  II. Linie zasilające energetyczne
  1.Budowa linii zasilającej energetycznej kablowej dla pompowni ścieków P1 w m. Przesławice (Instalacja elektryczna zalicznikowa - WLZ)
  2.Budowa linii zasilającej energetycznej kablowej dla pompowni ścieków P2 w m. Biskupice (Instalacja elektryczna zalicznikowa - WLZ)
  3. Budowa linii zasilającej energetycznej kablowej dla pompowni ścieków P3 w m. Jaksice (Instalacja elektryczna zalicznikowa - WLZ)

  III. Wjazdy i drogi techniczne dla pompowni wraz z zagospodarowaniem.
  1.Budowa wjazdu, drogi technicznej i zagospodarowania terenu pompowni P1 wraz z ogrodzeniem.
  2.Budowa wjazdu, drogi technicznej i zagospodarowania terenu pompowni P2 wraz z ogrodzeniem.
  3.Budowa wjazdu, drogi technicznej i zagospodarowania terenu pompowni P3 wraz z ogrodzeniem.

  IV. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Jaksice, Przesławice i części miejscowości Biskupice:
  1.Budowa odcinka kolektora sanitarnego grawitacyjnego -kolektor A, w miejscowości Jaksice i Przesławice.

  2. Budowa odcinka kolektora sanitarnego grawitacyjnego - kolektor C, miejscowości Jaksice.

  3.Budowa przyłączy do granic działek

  V. Kolektory tłoczne.
  1. Budowa rurociągu tłocznego RT -1 wraz z uzbrojeniem w miejscowości Jaksice i Przesławice od pompowni P1 do studni S50.

  VI.Budowa rurociągu tłocznego RT-2 wraz z uzbrojeniem w miejscowości Komorów i części miejscowości Biskupic i Jaksic od studni Sz 4 do oczyszczalni ścieków w miejscowości Komorów
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łętowe
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno ciśnieniowym z 9 przepompowniami ścieków obejmujacą posesje i budynki w miejscowości Łętowe i kilka budynków w miejscowości Mszana Górna Całość inwestycji zrealizowana zostanie poprzez: - Budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej głownie na terenach prywatnych i częściowo w drodze powiatowej i drogach gminnych, - Budowę rurociągów tłocznych odprowadzających ścieki z przepompowni ścieków do studni rozprężnych zabudowanych na ciągach grawitacyjnych, - Budowę przyłączy do posesji - dla każdej posesji, na której znajduje się budynek lub właściciel posesji posiada pozwolenie na budowę uwzględniono możliwość odprowadzenia ścieków , - Budowę układów przepompowych (9 pompowni sieciowych z rurociągami tłocznymi). - Budowę przepompowni przydomowych (7 przepompowni), - Budowę przykanalików od pierwszej studzienki na posesji do połączenia z instalacją sanitarną budynku, - Przekroczenia drogi powiatowej metodą przewiertu lub przecisku sterowanego, - Przekroczenia drogi gminnej rozkopem i odtworzenie nawierzchni, - Przekroczenia potoków i rowów metodą przewiertu lub przecisku, - Realizację zasilania energetycznego przepompowni, - Odtworzenie asfaltowych i żwirowych nawierzchni drogowych oraz utwardzenie dróg gruntowych - Oznakowania na swój koszt robót prowadzonych w pasie drogowym oraz do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń właściwego zarządcy drogi. Zakres prac przewidzianych do realizacji został szczegółowo opisany w projekcie budowlano- wykonawczym , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej
 15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik
  Zamawiający: Gmina Łękawica, Łękawica
  Przedmiot zamówienia obejmuje :
  a) wykonanie kanalizacji sanitarnej w tym:
  - Ø 250 mm - 1817 mb;
  - Ø 200 mm - 3472,5 mb
  - sięgacze Ø 160 mm - 1047,5 mb;
  - Ø 63 mm - 483 mb;
  - wybudowanie pompowni P1;

  b) wykonanie sieci wodociągowej w tym:
  - Ø 160 mm - 4032,5 mb;
  - Ø 110 mm - 36 mb
  - Ø 63 mm - 650 mb;
  - wybudowanie zbiornika P2
  - wybudowanie pompowni P1

  c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przyjętej do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Żywcu;
  d) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie;
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wilamowice
  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach
  W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:
  Kanalizacja grawitacyjna
  Kanał sanitarny główny Dz250 mm PVC o długości 151,00 m,
  Kanał sanitarny Dz200 mm PVC o długości 2904,50 m,
  Sieć rozdzielcza sięgacze Dz160 mm PVC o długości 596,70 m,
  Rurociąg tłoczny
  rurociąg z rur PE100 o średnicy Dz90x 5,4mm o długości 970,50 m,
  Pompownia ścieków sanitarnych - 1 sztuka ( wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu: ogrodzenie terenu, utwardzenie placu i zjazdu )
 17. Budowa budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz z przewiązką komunikacyjną łączącą Zespół Szkół oraz infrastrukturą techniczną w Lipnicy Murowanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
  Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
  1. Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie projektów wykonawczych budowy budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz z branżowymi projektami wykonawczymi 2) budowę budynku przedszkola i gimnazjum wraz z instalacjami wewnętrznymi i wentylacją mechaniczną oraz: a) częścią komunikacyjną łączącą budynek Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej, b) wewnętrzną instalacja gazową, c) przyłączem kanalizacji sanitarnej, d) przyłączem kanalizacji deszczowej, e) przyłączem wody, f) budową drogi wewnętrznej, g) przebudową drogi przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym, h) przebudową istniejącego przyłącza wody i) Dane techniczne projektowanego budynku: - budynek parterowy, niepodpiwniczony
  o dwóch kondygnacjach z poddaszem użytkowym, - kubatura budynku 7 200,00 m3 - pow. zabudowy budynku projektowanego 839,67 m2 - pow. użytkowa części przedszkola 1091,65 m2 - pow. użytkowa części szkoły - gimnazjum 303,38 m2 - długość budynku 43,04 m - szerokość budynku 35,53 m - wysokość budynku 10,61 m 3) zakup i montaż wyposażenia kuchni i pomieszczeń przedszkola zgodnie z załączonymi do SIWZ wykazami wyposażenia 2. W zakres robót wchodzą roboty budowlano- konstrukcyjne, wykończeniowe, sanitarne, elektryczne i drogowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie zawiera: 1) Projekt budowlany budowy budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz przewiązką komunikacyjną
  z decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 224/2008 z dnia 10.04.2008 r. wydaną przez Starostę Bocheńskiego oraz decyzją zmieniającą Nr 950/2010 z dnia 24.12.2010 r. 2) Przedmiar robót sporządzony w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźń. zm.) mający charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest projekt budowlany i STWiOR. 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka - Budy.
  Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Kozienice
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandrówka - Budy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w której skład wchodzą:
  a) Projekt Budowlany: kanalizacja sanitarna - Zał. Nr 1a do SIWZ,
  b) Projekt Budowlany: kanalizacja sanitarna na obszarze kolejowym - Zał. Nr 1b do SIWZ,
  c) Projekt Budowlany: przyłącze kanalizacji do działki nr 144 - Zał. Nr 1c do SIWZ,
  d) Projekt Budowlano-Wykonawczy: branża elektryczna - Zał. Nr 1d do SIWZ,
  e) Projekt zagospodarowania terenu tłoczni ścieków Zał. Nr 1e do SIWZ,
  f) Projekt zamienny - Zał. Nr 1f do SIWZ,
  g) Projekt Wykonawczy - Zał. Nr 1g do SIWZ,
  h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Zał. Nr 1h do SIWZ,
  i) Przedmiary robót (kanalizacja sanitarna na obszarze kolejowym, grawitacja, kanalizacja ciśnieniowa, przejście kanalizacji do dz. 144, przykanaliki) - Zał. Nr 1i do SIWZ.
 19. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki
  Zamawiający: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Pawłowiczki
  Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno- ciśnieniowym dla wsi Naczęsławice i grawitacyjnym dla wsi Trawniki wraz z rurociągiem tłocznym i pompownią sieciową.

  Zakres podstawowych robót obejmuje :
  Dla wsi Naczęsławice wykonanie pompowni sieciowej P 1 , rurociągu tłocznego ścieków PE fi 75 mm 200 mb, kanałów grawitacyjnych PVC fi 200 mm 2963 mb, przykanalików grawitacyjnych PVC fi 160 mm 2305 mb/135 szt.

  Dla wsi Trawniki wykonanie pompowni sieciowej P 2, rurociągu tłocznego PE fi 90 mm 1726 m , kanałów grawitacyjnych PVC fi 160 - 200 mm 2870 mb, przykanalików grawitacyjnych PVC fi 160 mm 1961 mb/104 szt . Ponadto zadanie obejmuje w obydwu wsiach naprawę nawierzchni drogowych po w/w robotach.
 20. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I
  Zamawiający: Gmina Żarnów, Żarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów-Niemojowice etap I. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na wybudowaniu 10,8025 km sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach Żarnów, Niemojowice w Gminie Żarnów, w tym: - kanałów sieciowych grawitacyjnych o całkowitej długości L = 6,8165 km tj.: długość kanału ø 200 mm L = 5,095 km; długość kanału ø 160 mm L = 1,7215 km; - rurociągów tłocznych o całkowitej długości L = 3,485 km tj.: PE d = 160 mm L = 1,34 km, PE d = 110 mm L = 2,145 km. - pompownie ścieków - 3 szt. - przykanaliki ø 160 mm L= 0,501 km Całość zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 21. Budowa oczyszczalni ścieków w Bogucicach
  Zamawiający: Gmina Bochnia, Bochnia
 22. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w Oświęcimiu realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, działanie POIiŚ.01.01.00, dofinansowywanego z Funduszu Spójności.
  Zamawiający: Miasto Oświęcim, Oświęcim
 23. Ochrona obszaru Natura 2000 rz. Dunajec poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Zakliczynie i budowę kanalizacji sanitarnej w Wesołowie.
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
 24. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku - Kontrakt V - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko - etap II
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzesko
 25. Roboty budowlane dodatkowe dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław zadanie II - Bolesław Ćmielówka
  Zamawiający: Gmina Bolesław, Bolesław
 26. Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań Kurzelów - Danków Duży.
  Zamawiający: Gmina Włoszczowa, Włoszczowa
 27. Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław zadanie II - Bolesław Ćmielówka Roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Bolesław, Bolesław
 28. Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin, w msc. Krasocin , Lipie, Nowy Dwór i Czostków - zlewnia Krasocin - etap III
  Zamawiający: Gmina Krasocin, Krasocin
 29. Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w m. Muchówka.
  Zamawiający: Gmina Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz
 30. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czechówce
  Zamawiający: Urząd Gminy, Siepraw
 31. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra; Etap III zadanie nr 2-miejscowość Miedziana Góra
  Zamawiający: Gmina Miedziana Góra, Miedziana Góra

Inne osoby dla Nowak Wojciech Antoni (208 osób):