Kogo reprezentuje osoba

Nowakowska Barbara

w KRS

Barbara Nowakowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Nowakowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Jordanów (Małopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buchal Joanna, Baraniec Lucja, Bogdanik Krystyna, Chowaniak Katarzyna, Dyrcz Magdalena, Firek Piotr, Fortuna Danuta, Gierat Maria, Giza Czesław, Grzechynka Stefan, Hankus Monika, Jaromin Marzena, Jędrzejak Irena, Job Katarzyna, Jopek Paweł, Kobiela Magdalena, Komperda Katarzyna, Kowalczyk Franciszek, Kowalczyk Kazimierz, Kołodziej Józef, Nitoń Justyna, Kulka Barbra, Lenart Aleksandra, Łabaz Grażyna, Makoś Ewa, Marek Stanisława, Mazur Olga, Mironiuk Krzysztof, Mroszczak Agnieszka, Nitoń Magdalena, Pacyga Gabriela, Rożek Jarosław, Rusin Kazimierz, Sala Władysława, Spyrka Katarzyna, Stec Ewa, Stopa Maciej, Trzebuniak Bożena, Trzop Halina, Trzop Jancarz Gabriela, Turchan Konrad, Łabaz Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000128861
 2. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 3. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Kraków − KRS 0000064052
 4. Gminny Klub Sportowy Świt W Osielcu, Osielec − KRS 0000066594
 5. Klub Sportowy Watra W Zawoi, Zawoja − KRS 0000044447
 6. Ludowy Klub Sportowy Huragan Skawica, Skawica − KRS 0000237222
 7. Ludowy Klub Sportowy Naroże Juszczyn, Juszczyn − KRS 0000015324
 8. Łucznicze Towarzystwo Sportowe Zamek Suski, Sucha Beskidzka − KRS 0000008927
 9. Miejski Klub Sportowy Halniak Maków Podhalański, Maków Podhalański − KRS 0000039689
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Bystrej, Bystra − KRS 0000204380
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Łętowni, Łętownia − KRS 0000052079
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Sidzinie, Sidzina − KRS 0000054451
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Toporzysku, Toporzysko − KRS 0000022797
 14. Ośrodek Turystyczno Narciarski Mosorny Groń Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Zawoja − KRS 0000058128
 15. Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Rabce Zdroju, Rabka Zdrój − KRS 0000095606
 16. Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. Z O.O., Osielec − KRS 0000290815
 17. Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna, Sidzina − KRS 0000316107
 18. Stowarzyszenie Nowy Juszczyn, Juszczyn − KRS 0000302858
 19. Stowarzyszenie Pszczelarzy Jodła, Sucha Beskidzka − KRS 0000335894
 20. Stowarzyszenie Sportowe Nadzieje - Młody Jordan, Jordanów − KRS 0000551178
 21. Stowarzyszenie Trzeźwości Dom, Jordanów − KRS 0000004735
 22. Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Zawoja − KRS 0000110179

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Maków Podhalański − KRS 0000059924
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000056271
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja - Sp. Z O.O., Zawoja − KRS 0000100670
 4. Przedsiębiorstwo Turystyczne Beskidy-tourist Sp. Z O.O., Sucha Beskidzka − KRS 0000124456
 5. Przedsiębiorstwo Wodno-kanalizacyjne Eko-skawa Sp. Z O.O., Maków Podhalański − KRS 0000292335
 6. Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Zawoja − KRS 0000391083

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 400 000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 400 000,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.
  2.Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 30.11.2016 rok.
  3.Okres kredytowania 50 miesięcy.
  4.Spłata pożyczki kształtować będzie się następująco:
  a.31.12.2018 r. – 500 000,00 złotych
  b.31.12.2019 r. – 900 000,00 złotych
  c.31.12.2020 r. – 1 000 000,00 złotych
  w tym spłata kapitału w okresach rocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych – na ostatni dzień kwartału. Spłata rat i odsetek pożyczki następować będzie w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłat. W przypadku, kiedy wskazany w Umowie pożyczki dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy Banku, spłata zobowiązania przez Zamawiającego nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłaty.
  5.Zmienne oprocentowanie dla udzielonej pożyczki obliczone zostanie, jako średnia stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału, tj. lipiec, sierpień i wrzesień 2016 roku.
  6.Do obliczenia oprocentowania udzielonej pożyczki należy przyjąć, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  7.Prowizja Banku za udzieloną pożyczkę będzie płatna przez Zamawiającego jednorazowo, w dniu wypłaty pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy – Zamawiającego.
  8.Spłata odsetek pożyczki następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank do pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od jego otrzymania.
  9.Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny „in blanko” wraz z deklaracją wekslową.
  10.Zamawiający dopuszcza wystawienie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej wg. przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej w oparciu o art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z póź. zm.)
  11.Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Zamawiającego do dwóch dni, po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia wskazanego w pkt. 2.
  12.Opinia o możliwości spłaty pożyczki przez Zamawiającego wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, zostanie przedstawiona Bankowi przed podpisaniem umowy.
  13.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
  14.Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe, uchwały budżetowe oraz bilanse za rok bieżący oraz lata ubiegłe dostępne są dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl w zakładce: Urząd Miejski/Sprawozdania/Budżet.
  15.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  15.1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia 2 osób w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z obsługą administracyjno-księgową przedmiotu zamówienia (stanowiska związane z obsługą kredytu).
  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
  15.2.Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy.
  15.3.Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w terminie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracownika/ów na umowę o pracę ze wskazaniem czynności, jakie będzie/ą on/i wykonywać.
  15.4.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracownika/ów na umowę o pracę, wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z obsługą administracyjno-księgową przedmiotu zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 15.1. powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę.
  15.5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 2000,00 złotych, za każdego niezatrudnionego pracownika.

Inne osoby dla Nowakowska Barbara (42 osoby):