Kogo reprezentuje osoba

Ochal Krzysztof

w KRS

Krzysztof Ochal

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Ochal
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Cieszanów (Podkarpackie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciepły Wiesław, Frączek Edward, Gajerski Marian, Iwanejko Elżbieta, Pachla Józef, Pachołek Bronisław, Pryma Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Florek Zdzisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Folwarkach, Folwarki − KRS 0000280703
 2. Zakład Komunalny Cieszkom Sp. Z O.O., Cieszanów − KRS 0000051792
 3. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Cieszanowie, Cieszanów − KRS 0000245397

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa - Etap I
  Zamawiający: Gmina Krynice, Krynice
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa - Etap I polegająca na wykonaniu następujących robót: - Sieć wodociągowa: -roboty ziemne - 1559 mb -rurociągi fi 160 mm - 1214 mb -rurociągi fi 90 mm - 345 mb -zasuwy żeliwne - 17 szt -hydranty naziemne - 10 szt -brukowanie - 29,5 m2 -przewierty rurami fi 200 mm - 109,0 mb -oznakowanie przejść zasów i hydrantów na słupku betonowym - 24 kpl - Przyłącza wodociągowe -roboty ziemne 749 mb -rurociągi fi 40 mm - 519 mb -rurociągi fi 63 mm - 230 mb -przewierty fi 89 mm - 80 mb -obrukowanie skrzynek - 21 m2 -oznakowanie obejm i przejść na słupku betonowym - 42 kpl - Punkty czerpalne 34 szt: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, d) pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania (wytyczenie trasy w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza), e) ewentualne inne nie wymienione prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu. Ponadto w trakcie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a) sporządzenie projektów organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami b) ewentualne poniesienie kosztów odszkodowań za ograniczenia z korzystania z nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji oraz wszelkich innych odszkodowań związanych z wejściem oraz prowadzeniem robót na działkach.
 2. Budowa 12 sztuk podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju - w ramach etapu III
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Biłgoraj
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, od granicy posesji do budynku - w ilości 12 sztuk. Zakres robót obejmuje wykonanie : 1) Budowy 12 sztuk podłączeń budynków mieszkalnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur tworzywowych Ø160 metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur PVC-U, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w pasie drogowym. Podłączenia do kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną indywidualnie dla każdego z podłączeń oraz w systemie tłocznym z rur PE Ø 63. 2) Montażu zaprojektowanych przydomowych pompowni ścieków w ilości 3 sztuk - zgodnie z projektami budowlanymi. 3) Montażu projektowanych studzienek kanalizacyjnych systemowych. Studnie wykonać jako systemowe studnie tworzywowe min. DN315, z włazem typ ciężki 40 T montowanym na rurze teleskopowej - zgodnie z dokumentacją projektową. 4) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. 5) Ponadto należy wykonać przewidziane w projektach budowlanych likwidacje zbiorników bezodpływowych ( szamb). -Informacja: - wszystkie podłączenia zlokalizowane są w różnych punktach na terenie miasta Biłgoraj. - Wykonawca zobowiązany jest do: - przeprowadzenia prób szczelności podłączeń, - sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf dla każdego wykonanego podłączenia oddzielnie oraz dokumentacji odbiorowej, - przedstawienia protokołów odbioru instalacji elektrycznej oraz protokołów pomiarów rezystancji izolacji instalacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Prace elektryczne wykonywane mogą być wyłącznie przez elektryka posiadającego ważne uprawnienia elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i wymagań określa przygotowana indywidualnie dla każdego podłączenia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa, Projekty Techniczne dla 12 sztuk podłączeń - załącznik nr 2 do SIWZ 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla podłączeń- załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawcom zainteresowanym udziałem w niniejszym postępowaniu przetargowym zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach przyszłego placu budowy, zlokalizowanych na terenie miasta Biłgoraj. 3) Załącznik nr 4 do SIWZ stanowią przedmiary robót dla poszczególnych 12 sztuk podłączeń Zamawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, poglądowy dla Wykonawców do sporządzenia ofert
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krynicach etap II.
  Zamawiający: Gmina Krynice, Krynice
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Krynicach etap II obejmuje: - Roboty ziemne przy kanale głównym na odcinku 698 mb - Rury kanalizacyjne fi 200 - 698 mb - Studnie rewizyjne fi 1000 - 9 szt - studzienki kanalizacyjne fi 425 - 15 szt - rurociągi stalowe fi 323 - 17 mb - inspekcja kanału sanitarnego - 698 mb - Roboty ziemne przy przykanalikach na odcinku 492 mb - Rury kanalizacyjne fi 160 - 698 mb - studzienki kanalizacyjne fi 425 - 17 szt - inspekcja kanału sanitarnego przykanalików - 492 mb Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 4. Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Horyniec-Zdrój
  Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój
  Zamówienie obejmuje: rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Horyniec-Zdrój zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków w Biłgoraju Nr nadany przez Zamawiającego ZP/ZWK/6/2013
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Biłgoraj
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul Armii Kraków zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym w tym: 1.Odcinek kanalizacji sanitarnej metodą wykopową - na odcinku od studni SI1 do studni S3 z rur PVC Ø 200 mm litych, typ ciężki, z wydłużonym kielichem lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8. Długość odcinka 64,5 mb.1.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni Si1 do studni S2 w ul. Sikorskiego metodą bezwykopową: - przewiertem sterowanym z rur PE 100 RC warstwowych SDR 11 o średnicy zewnętrznej 225 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, posiadających aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w pasie drogowym jako rura przewiertowa nie wymagająca rury osłonowej oraz do układania bez obsypki piaskowej. Długość odcinka 27,0 mb.- istnieje możliwość zamiany przewiertów sterowanych na przewierty mechaniczne z zastosowaniem rur stalowych przeciskowych, z płozami ślizgowymi2. Odcinek kanalizacji sanitarnej metodą wykopową - na odcinku od studni S5 do projektowanej przepompowni P oraz od projektowanej studzienki rozprężnej R do istniejącej studzienki systemowej DN400 SI3 z rur PVC Ø 200 mm litych, typ ciężki, z wydłużonym kielichem lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8. Długość odcinka 65,5 mb.
  3) Rurociąg tłoczny z rur PEHD Ø 90 o długości 103mb od projektowanej przepompowni P do projektowanej studni rozprężnej R.4) Zarówno odcinek pionowy rurociągu tłocznego przy studni rozprężnej R (wypłycony) jak i odcinek między studzienką rozprężną R i Si3 z uwagi na wypłycenie ocieplić otuliną poliuretanową.5) Odcinki kanalizacji Ø 160mm S2-K2, S3-K3 w ul. Sikorskiego oraz przykanaliki w ul. A. Kraków Si2-K1,K1a (przykanalika K1a do działki Nr.6/2 długości ok.6 mb brak w PZT) i w drodze bocznej Armii Kraków S4-S5, S6-K4, S7-K z rur PVC gładkich, litych typ ciężki o wydłużonym kielichu lub rur strukturalnych PP (minimum SN8) z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rur - kształtki i rury jednego systemu. Łączna długość 68,5 mb.6) Studnie rewizyjne włazowe S1, S3 oraz R wykonać: 6.1. z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z przejściami szczelnymi (z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty jednorodny we wszystkich elementach, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm, uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelek), z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włazowymi, przykrytą włazem żeliwnym typ ciężki. Studnia powinna być wyposażona w fabryczną kinetę.6.2. studnie z tworzyw sztucznych włazowe Ø 1000 wyposażone w stopnie włazowe, i włazy żeliwne Ø 600,7) Studnie rewizyjne S-2, S-4, S-5, S-6, S-7 na trasie przyłączy systemowe Ø 400 z włazem typ ciężki 40 T montowanym na rurze teleskopowej. 8) Włączenie ścieków do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej SI1, betonowej DN1200 wykonać za pomocą zamontowanego w ściance przejścia szczelnego /adaptera/ wykonać przepadem wewnętrznym.9) Włączenie ścieków do kinety istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej Si2, systemowej DN 400 (dodatkowe za pomocą nawiertki IN SITU).
  10) Pompownia ścieków P - zbiornik pompowni DN 1200 wykonany z PEHD, (zamawiający dopuszcza zamianę zbiornika PEHD na zbiornik z polimerobetonu) z 2 pompami z wirnikiem typu supervortex pracującymi naprzemiennie, piony tłoczne jak i połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej, wyposażona w szafę sterowniczą z hydrostatycznym miernikiem poziomu,z zabezpieczeniem przepięciowym i gniazdem umożliwiającym podpięcie agregatu prądotwórczego oraz wyposażoną w moduł powiadamiania GPRS oraz modem GSM. 11) Teren przyległy do przepompowni w ramach ogrodzenia + 0,5m po obwodzie, należy wynieść ok. 20 cm ponad istniejący poziom nawierzchni i zainstalować ogrodzenie systemowe h=1,5m o długości łącznej 20 mb bez cokolika wraz z bramą wjazdową systemową oraz utwardzić teren w obrębie ogrodzenia kostką betonową gr 8cm na podbudowie tłuczniowej 23cm.
  3.2 Zakres prac obejmuje także:1)Wszelkie prace elektryczne, które winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (między innymi: podłączenie szafy sterowniczej ze złączem licznikowym, podłączenie urządzeń przepompowni z szafą sterowniczą).2)Wykonawca przedstawi oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej przyłączanym obiekcie wraz z protokołem pomiarów elektrycznych podłączonej do sieci energetycznej przepompowni.3)Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie pełnej dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej .4) Sieć kanalizacyjną poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego.
  5)Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia ternu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego. 6)Inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf wraz z pełną dokumentacją z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej. 7)Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.UWAGA:Wszelkie zastosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą być fabrycznie nowe i spełniać aktualne wymagania branżowe i posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty wymagane przez Zamawiającego.
  Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt 1) wraz z zaświadczeniem o którym mowa w art. 12, ust. 7 ustawy Prawo budowlane.15) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończonych robót przedstawi Zamawiającemu do odbioru kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały oraz dokumentację z kamerowania.16) Wykonawca przez cały okres robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy.
 6. Przebudowa chodnika w ramach budowy chodników w dzielnicy uzdrowiskowej - etap II
  Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój
  Przebudowa chodnika w ramach budowy chodników w dzielnicy uzdrowiskowej - etap II
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R poprzez budowę chodnika w ramach budowy chodników w dzielnicy uzdrowiskowej
  Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R poprzez budowę chodnika w ramach budowy chodników w dzielnicy uzdrowiskowej
 8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Księżpol
  Zamawiający: Gmina Księżpol, Księżpol
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej składająca się z dwóch zadań:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowości Księżpol o zakresie:
  1) rurociągi PCV fi 200 mm o łącznej długości 100m
  2) studzienki kanalizacyjne fi 425mm 6szt.
  3) Dostosowanie studzienki kanalizacyjnej w miejscu włączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  Zamawiający zastrzega by przedmiotowe zadanie zostało ukończone w całości w 2012r.
  2. Budowa sieci kanalizacyjnych na osiedlu mieszkalnym i ul. Przemysłowej w Księżpolu o zakresie:
  1) Kanały grawitacyjne z rur:
  a) PCV DN 200mm o łącznej długości 1435mb;
  b) PCV DN 160mm o łącznej długości 355 mb
  2) Kanały tłoczne rury PEHD DN 75mm o łącznej długości 492mb
  3) Studnie rewizyjne i połączeniowe:
  a) studzienki inspekcyjne wykonane z tworzywa o śr. wew. 425mm - 25szt.;
  b) studzienki włazowe o śr. wew. 1000mm - 11szt.
  c) studzienka rozprężna - 1 szt.
  d) studzienka rewizyjna na kanale tłocznym - 1 szt.
  4) Przepompownia ścieków 1 kpl. wyposażona w modem GSM GPRS z obustronną transmisją danych i możliwością wysyłania SMS + karta SIM + aktywacja z opłaconym abonamentem na czas trwania gwarancji.
  5) Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego przepompownię ścieków.
  6) Wykonanie monitoringu jedna trzecia długości sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z podaniem dokładnych danych przebiegu badania.

  Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne z opisywanym.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację autora projektu oraz inwestora. Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).
  Finansowanie zadania jest przewidziane na dwa okresy budżetowe, tj. w 2012 i 2013r z zastrzeżeniem, że
  w 2012r. kwota z tytułu wykonania prac nie może przekroczyć zabezpieczonych środków w budżecie Gminy.

  Zamawiający przewiduje również udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
  1) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,
  2) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne oddzielnie dla każdego
  zadania wykonanie dokumentacji podwykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,
  3) opracowania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasów drogowych na czas prowadzenia robót i umieszczeniu urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi za czas od wbudowania do odbioru końcowego inwestycji,
  4) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  5) oznakowanie terenu budowy,
  6) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
  7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  8) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót ( niezależnie od wystawianych gwarancji przez producentów urządzeń.),
  9) opracować i dostarczyć listę podłączonych do sieci gospodarstw domowych,
  10) dokonywania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego min 1 raz w roku (w okresie objętym gwarancją rękojmią),
  11) po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

  3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
  3.2.1 Dokumentacji technicznej, która jest do wglądu u Zamawiającego z możliwością wykonania kserokopii i odpisów oraz na stronie internetowej www.bip.ksiezpol.pl. Przed opracowaniem kosztorysu ofertowego wskazane jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
  3.2.2 Przedmiar robót zawierający zestawienie przewidzianych do wykonania robót, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji.
  3.2.3 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  3.2.4 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie należy przedstawić do wglądu na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym inwestycji.
  3.3. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów oraz narzędzi.
  3.4. W kosztorysie ofertowym należy podać wartość poszczególnych elementów zadania tj. osobno dla każdego elementu realizowanego w ramach zadania. W formularzu oferty należy podać sumę wartości elementów, co będzie stanowić cenę ryczałtową zadania.
 9. Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory
  Zamawiający: Gmina Oleszyce, Oleszyce
  1)Roboty ziemne 13000m3
  2)Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 21000m2
  3)Przyłącz energetyczny policznikowy
  4)Zbiornik żelbetowy - osadnik na rowie opaskowym
  5)Ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,1 m z rur średnicy 70 mm o dł. 534,5 mb z dwiema bramami
  6)Droga dojazdowa o dł. 500m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z elementami odwodnienia
 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w miejscowości Wożuczyn Cukrownia.
  Zamawiający: Wójt Gminy Rachanie, Rachanie
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią
  ścieków w miejscowości Wożuczyn Cukrownia - działki nr 138, 149, 173, 219, 221,
  224, 229, 233, 236, 238, 243 obręb geodezyjny Michalów Kolonia.
  Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
  budowie pompowni ścieków w wykonaniu jako tłocznia oraz budowie rurociągu
  tłocznego z pompowni do istniejącego kanału grawitacyjnego.
  W zadaniu przewidziane jest wykonanie niżej wymienionych robót:
  - rurociąg tłoczny z rur polietylenowych - 585m,
  - kanał grawitacyjny z rur i kształtek kanalizacyjnych - 526,5 m,
  - studnie betonowe, kołowe, włazowe, połączeniowe o średnicy wewnętrznej
  1200 mm (4 szt.) i przelotowej 1500mm (1 szt.), wykonanych z elementów
  prefabrykowanych,
  - studnie niewłazowe o średnicy wewnętrznej 425mm (15 szt.) i 1000mm (2 szt.),
  - tłocznia ścieków wybudowana na bazie szczelnego zbiornika o średnicy
  wewnętrznej 1500 mm, zamontowana poniżej poziomu terenu. Suchy poziom
  obsługi (serwisowy) znajdujący się nad częścią retencyjną tłoczni. Na poziomie
  obsługi (serwisowym) zlokalizowane 2 pompy do ścieków o mocy do 4 kW każda,
  separatory części stałych, orurowanie i armatura,
  - demontaż 241 m nieczynnego istniejącego kanału o śr. 600 mm.
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Horyniecka - etap II
  Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia są: roboty ziemne oraz montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej , sieci kanalizacji grawitacyjnej przepompownii ze zbiornikiem z polimerobetonu z przyłączem wodociągowym i elektrycznym. Łączna długość sieci to: fi 200 - 3157 mb, fi 160 - 2177 mb.
 12. Remont drogi dojazdowej do pól, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej Nr 125, położonej we wsi Werchrata ,w km 1+365 - 1+865
  Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój
  Zgodnie z SIWZ
 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Aleksandrowie IV gmina Aleksandrów
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów, Aleksandrów
  Inwestycja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Aleksandrowie IV gmina Aleksandrów polega na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w Aleksandrowie IV gmina Aleksandrów.

  Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót dołączone do specyfikacji. (Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego)
 14. Wykonanie odbudowy infrastruktury komunalnej na terenie miasta Lubaczowa - przebudowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej - Słowackiego na odcinku 203 m
  Zamawiający: Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Lubaczów
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy infrastruktury komunalnej na terenie miasta Lubaczowa - przebudowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej - Słowackiego na odcinku 203 m.

  II. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Odbudowę infrastruktury komunalnej na terenie miasta Lubaczowa, w zakresie której wykonać należy roboty na kolektorze kanalizacji ogólnospławnej - Słowackiego, zakres robót do wykonania:
  1. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 14 cm - 270 m2
  2. Demontaż rurociągu betonowego z rur łączonych na styk z opaską betonową Dn 600 mm- 203 m
  3. Demontaż rurociągu betonowego z rur łączonych na styk z opaską betonową Dn 400 mm- 10 m
  4. Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm - 4 szt.
  5. Kanały z rur PCV łączone na wcisk Ø 500 mm - 203 m.
  6. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Ø 1200 mm - 4 szt.
  7. Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 8 szt.
  8. Kanały z rur PVC łączone na wcisk, Ø 160 - 40 m
  9. Umocnienie wylotu kanału płytami prefabrykowanymi JOMB - 2 m2.
  10. Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14 cm - materiał z rozbiórki - 270 m2


  4.3. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
  Główny przedmiot:
  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  Dodatkowe przedmioty:
  45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
  45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
  45232460-4 - Roboty sanitarne