Kogo reprezentuje osoba

Olejnicki Marek

w KRS

Marek Olejnicki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Olejnicki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Koło (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Marian, Bartniak Zbigniew Władysław, Borkowski Mirosław, Cieślak Czesław, Cieśliński Jarosław, Danielewicz Lech Zbigniew, Fabiniak Józef, Fita Henr Yk, Jabłoński Feliks Jan, Janiak Wojciech, Jarmoliński Wiesław, Junkiert Edmund, Jurek Mirosław Henryk, Kałużny Antoni, Kobrzycki Grzegorz, Kosmala Stanisław, Kołodziejczak Jarosław, Kołodziejski Marian, Krawczyk Jan, Król Jacek, Krzyżanowski Jan, Kubiak Marek Tadeusz, Kubiak Tomasz, Kucharski Janusz, Kurkiewicz Zdzisław, Lisowski Ryszard, Malczyk Tadeusz, Michalak Krzysztof, Miszkieło Aleksander, Niedośmiałek Antoni, Nowak Krzysztof Stanisław, Olejniczak Henryk Waldemar, Olszewski Krzysztof, Presiak Jan, Rymarz Radosław, Sędziak Zbigniew, Sędziak Zdzisław, Świątek Edward, Tomaszewski Paweł Jakub, Wiśniewski Dariusz, Witkowski Marian, Wroniak Barbara, Wypychowski Grzegorz, Zając Stanisław, Zduńczyk Stefan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zalewski Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kłodawie, Kłodawa − KRS 0000154031
 2. Bank Spółdzielczy W Ślesinie, Ślesin − KRS 0000105830
 3. Bank Spółdzielczy W Witkowie, Witkowo − KRS 0000051033
 4. Dolnośląska Giełda Mleczarska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000133029
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grabowie, Grabów − KRS 0000064418
 6. Grupa Producentów Nasion Roślin Oleistych Ol-star Sp. Z O.O., Ratnowice − KRS 0000232732
 7. Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami Im. Jana Pawła Ii - Spółdzielnia Usług Medycznych, Ciechocinek − KRS 0000188985
 8. Laboratorium Oceny Mleka W Kole - Sp. Z O.O., Koło − KRS 0000164165
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Bierzwiennie Długiej, Bierzwienna Długa − KRS 0000034189
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Długiem, Długie − KRS 0000021126
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Dziwiu, Dziwie − KRS 0000007374
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Kraszewicach B, Kraszewice B − KRS 0000031034
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Ksawerowie, Ksawerów − KRS 0000250907
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Ochlach, Ochle − KRS 0000013660
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrówku, Ostrówek − KRS 0000252851
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Racięcinie, Racięcin − KRS 0000019579
 17. Ochotnicza Straż Pożarna W Zajączkach, Zajączki − KRS 0000196755
 18. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kole, Koło − KRS 0000041425
 19. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037822
 20. Spółdzielczy Bank Ludowy W Kępnie, Kępno − KRS 0000147089
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kraszewice Im. Marianny Miletich W Kraszewicach, Kraszewice − KRS 0000001597

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Dąbiu, Dąbie − KRS 0000171137
 2. Bank Spółdzielczy W Przedczu, Przedecz − KRS 0000171138
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Grzegorzewie, Grzegorzew − KRS 0000210119
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kraszewicach, Kraszewice − KRS 0000219099
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Goraszowicach, Goraszowice − KRS 0000058185
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Gomi, Grodków − KRS 0000045540
 7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kępnie, Kępno − KRS 0000057395
 8. Spółdzielnia Mleczarska Demi, Góra − KRS 0000030962

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych, przedszkolnych i stołówki żłobka na terenie Gminy Wieruszów w 2017 roku
  Zamawiający: Burmistrz Wieruszowa, Wieruszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2017 do:
  a)Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie ul. Fabryczna 1, 98-400 Wieruszów,
  b)Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie ul. Teklinowska 27 , 98-400 Wieruszów,
  c)Stołówki Szkolnej Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie ul. Warszawska 123 a, 98-400 Wieruszów,
  d)Stołówki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie ul. Dąbrowskiego 21 , 98-400 Wieruszów,
  e)Stołówki Żłobka Miejskiego w Wieruszowie ul. Fabryczna 6 a. 98-400 Wieruszów.

  2.Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do SIWZ lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.

  3.Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.

  4.W przypadku wskazania przez Zamawiającego produktów posiadających nazwy towarowe, do każdego z tych produktów ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp). Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, nie pogorszonych.

  5.Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu ofertowym, przy czym równoważne oznacza zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych podanych w formularzu ofertowym.

  6.Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
  a)Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty;
  b)Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia;
  c)Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów –zachowanie rozdzielności transportu;
  d)Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu;
  e)Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.


  7.Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż.zm.)

  8.Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

  9.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.

  10.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

  11.Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż podanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

  12.W przypadku zwiększenia bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zamawianych towarów. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.

  13.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do do SIWZ – formularz ofertowy.

  14.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych okoliczności, w ciągu 45 minut zapewnić usługę zastępczą (środkiem transportu przewidzianym przepisami prawa dla danych produktów), aby dowóz produktów a tym samym przygotowanie i podanie obiadu mogło odbyć się terminowo.

  15.Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi pisemnie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw do godz. 14:00.

  16.W przypadkach zwiększenia się ilości artykułów nie przewidzianych przez Zamawiającego, zostanie złożone zamówienie uzupełniające w dniu dostawy.

  17.Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

  18.Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.
  19.Produkty mleczarskie powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane produkty w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.
  20.Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych.
  21.Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też właściwości organoleptyczych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia.

  22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  24. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  25. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 5. Przez zamówienie częściowe Zamawiający rozumie złożenie przez Wnioskodawcę oferty na jedną lub więcej części zamówienia wymienionego niżej:

  Część 1 –Mięso i produkty mięsne
  Część 2 -Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Część 3 –Produkty mleczarskie (nabiał)
  Część 4 -Produkty spożywcze suche i inne
  Część 5 -Warzywa i owoce, jaja

  26. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.