Kogo reprezentuje osoba

Olszak Norbert Roman

w KRS

Norbert Roman Olszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Norbert
Drugie imię:Roman
Nazwisko:Olszak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Chełm (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Misiurski Krzysztof Sebastian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Misiurski Krzysztof Sebastian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Misiurski Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Syntec Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000630922
 2. Syntec Sp. Z O.O. - Spółka Komandytowa, Chełm − KRS 0000636666

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów oraz środków czystości do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń posiadanych przez zamawiającego.
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia i wielkość zapotrzebowania zawiera załącznik nr 1 do DIWZ.
  1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu oraz ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do DIWZ.
  1.3. W przypadku rezygnacji z części zamówienia przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie umowy w pozostałej części.
  1.4. Zamówienia będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego.
  1.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej w ramach wymienionego w załączniku nr 1 do DIWZ asortymentu do wartości złożonej przez wykonawcę oferty.
  2. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio
  z wykonywanymi dostawami tj.:
  - dostawa do magazynu zamawiającego – 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5, w godz. 7:00 – 14:30;
  - rozładunek i ustawienie w miejscu wskazanym przez obsługę magazynu zamawiającego (wstawienie do wnętrza magazynu, wielkość bramy 2,50 x 2,40 m);
  - nieodpłatne udostępnienie wszelkich niezbędnych pojemników (bez kosztów udostępnienia), w których dostarczane będą materiały stanowiące przedmiot postępowania. W przypadku wady opakowania, Wykonawca wymieni je na nieuszkodzone na własny koszt;
  - odbieranie pojemników po wydanych materiałach eksploatacyjnych (pojemniki, np. beczki 200 L i powyżej);
  - dostarczanie i systematyczne aktualizowanie (w przypadku zmian lub dezaktualizacji) świadectw jakości i kart charakterystyki (zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną dla kart charakterystyki).

 2. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów oraz środków czystości do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń posiadanych przez zamawiającego.
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia i wielkość zapotrzebowania zawiera załącznik nr 1 do DIWZ.
  a) Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup artykułów w ilościach podanych w kolumnie Ilość gwarantowana bez opcji.
  b) Pozostałe ilości (opisane w kolumnie Ilość opcjonalna) będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji.
  c) W ramach opcji Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej w ramach wymienionego w załączniku nr 1 do umowy asortymentu do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty.
  2. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio
  z wykonywanymi dostawami tj.:
  - dostawa do magazynu zamawiającego - 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5, w godz. 7:00 - 14:30;
  - rozładunek i ustawienie w miejscu wskazanym przez obsługę magazynu zamawiającego (wstawienie do wnętrza magazynu, wielkość bramy 2,50 x 2,40 m);
  - nieodpłatne udostępnienie wszelkich niezbędnych pojemników (bez kosztów udostępnienia), w których dostarczane będą materiały stanowiące przedmiot postępowania. W przypadku wady opakowania, Wykonawca wymieni je na nieuszkodzone na własny koszt;
  - odbieranie pojemników po wydanych materiałach eksploatacyjnych (pojemniki, np. beczki 200 L i powyżej);
  - dostarczanie i systematyczne aktualizowanie (w przypadku zmian lub dezaktualizacji) świadectw jakości i kart charakterystyki (zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną dla kart charakterystyki).
  2.1. UWAGA! Zamawiający nie dysponuje wózkiem widłowym.
  3. Na potwierdzenie spełniania warunków i wymogów określających przedmiot zamówienia zamawiający żąda przedstawienia dokumentów określających parametry i opis techniczny dla oferowanych produktów zamiennych oraz produktów wskazanych w poz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 47, 51 formularza ofertowego (zał. nr 1 do DIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów określających parametry w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD.
  Przedstawione dokumenty muszą zawierać informacje określające dokładnie typ i parametry, pozwalające na jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w dokumentacji postępowania oraz jego jednoznaczną identyfikację.
  3.1. Powyższe dokumenty powinny być trwale złączone w oddzielnym pakiecie (zszyte) wraz z opisem pozycji których dotyczą.
  4. Wszystkie materiały eksploatacyjne wymienione w ofercie wykonawcy powinny być dopuszczone do obrotu
  i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę.
  6. Zasady zamawiania, rozliczania i płatności zawiera załącznik nr 5 do DIWZ.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  8. Prawo opcji.
  8.1. Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 1.1., zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji
  w zależności od faktycznych potrzeb.
  8.2. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji:
  a) wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny zgodne ze złożoną ofertą;
  b) wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy (załącznik do oferty: Opis i kalkulacja).
  8.3. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia składane na zasadach przewidzianych w umowie.
  8.4. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
  9. Zamawiający nie zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. O podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 3 poz. 11 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009 r., Nr 32, poz. 228).
 3. Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do sprzętu transportowego NOSG
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych w ilościach, opakowaniach i o parametrach jakościowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Sukcesywna dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem płynów i materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów oraz środków czystości do pojazdów samochodowych, kosiarek, pił, itp., według wykazu zawartego w załączniku nr 1.
  1.1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i rozładowywany w godzinach od 7:00 do 15:00 i ustawiany w miejscu wskazanym przez zamawiającego znajdującym się wewnątrz budynku magazynu (Chełm, ul. Bieławin 5).
  1.2 Wymiary bramy wjazdowej do budynku magazynu zamawiającego:
  a) wysokość: 200 cm,
  b) szerokość 230 cm.

Inne osoby dla Olszak (151 osób):