Kogo reprezentuje osoba

Olszak Piotr Józef

w KRS

Piotr Józef Olszak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Olszak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:213 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jankowiak Zbigniew Stanisław, Nowak Józef, Słupianek Marek Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowak Józef, Słupianek Marek Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowak Józef, Nowak Józef, Słupianek Marek Piotr, Słupianek Łukasz Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eko-wodkan Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000373952
 2. Hydrowodkan Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000425842
 3. Mj Rent Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000521339
 4. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Hydrotechnicznych Wodkan Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poznań − KRS 0000039678

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2017 r. na obiekcie nr 3 - Kanał Środkowy Obry
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód.
 2. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2017 r. na obiekcie nr 4 - Kanał Północny Obry
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód.
 3. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2017 r. na obiekcie nr 10 - Warta
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód.
 4. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2017 r. na obiekcie nr 11 - Pniewy
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód.
 5. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2017 r. na obiekcie nr 16 - Struga Gołaniecka
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód.
 6. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2017 r. na obiekcie nr 17 - Mała Wełna
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód.
 7. Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Wykonanie usługi w zakresie utrzymania w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w tym m.in.: 1) utrzymanie w sposób ciągły drożności całej infrastruktury deszczowej w granicach miasta, zapewniający prawidłową eksploatację sieci wraz z zlokalizowanymi na niej obiektami inżynierskimi z wyłączeniem odwodnienia drogowego (zakres średnic sieci miejskiej od Ø 200mm do Ø1200mm, długość miejskiej sieci kanalizacji deszcz. ok. 125,0 km; długość przykanalików (podwórka) ok. 1,35 km; ilość studni rewizyjnych na miejskiej sieci ok. 1300 szt.; ilość wpustów deszczowych (podwórka) ok. 155 szt.); 2) dwukrotny przegląd i czyszczenie 30 szt. urządzeń podczyszczających wody deszczowe (separatory + osadniki) - zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg; 3) bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych 4) bezzwłoczne podejmowanie działań zabezpieczających infrastrukturę deszczową w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przedostania się do sieci zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi; 5) dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej.
 8. Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie i konserwację koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni. 2. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią: Część 1 – REJON POŁUDNIOWY a) załącznik A do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, b) załącznik nr 1a do siwz – Formularz cenowy. Część 2 – REJON PÓŁNOCNY a) załącznik B do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, b) załącznik nr 1b do siwz – Formularz cenowy.
 9. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracji podstawowych.
  Zamówienie zostało podzielone na 11 części (obiektów).
  Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:
  - przedmiary robót dla (części) obiektów od nr 1 do nr 10 – załącznik nr 8.1- 8.10 do SIWZ oraz wytyczne wykonania i odbioru usuwania tam bobrowych dla części nr 11,
  - wykazy budowli podlegających eksploatacji w ramach obiektów lub opis techniczny (dla zbiorników wodnych) od nr 1 do nr 10 – załącznik nr 9.1 - 9.10 do SIWZ,
  - zakresy obowiązków dla obiektów od nr 1 do nr 10 – załącznik nr 10.1 - 10.10 do SIWZ,
  - mapy sytuacyjne z naniesioną lokalizacją urządzeń melioracyjnych do eksploatacji dla obiektów od nr 1 do nr 10 – załącznik nr 11.1 - 11.10 do SIWZ.
 10. WYKONYWANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI, EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracji podstawowych. Zamówienie podzielono na 4 części. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części(obiektów)z podaniem ich lokalizacji określają: przedmiary prac dla części od 1 do 4; wykaz budowli podlegających eksploatacji w ramach części od 1 do 4; zakresy obowiązków dla części od 1 do 4.
 11. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - etap XII.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku , z podziałem na 13 części, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja, Przedmiar robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
 12. Konserwacja cieków naturalnych w 2016r.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w
  należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych zapewniających ich drożność oraz swobodny
  spływ wód.
  Zamówienie zostało podzielone na 13 części (obiektów).
  Prace polegać będą na:
  - wykoszeniu porostów ze skarp i dna z wygrabieniem,
  - mechanicznym lub ręcznym odmuleniu cieków wraz z rozplantowaniem,
  Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:
  - przedmiary robót dla części ( obiektów) oraz specyfikacje Wykonania i odbioru robót
  konserwacyjnych dla części ( obiektów) od nr 1 do nr 13, - zał. nr 7.1 do nr 7.13 do SIWZ
  - mapy sytuacyjne z naniesioną lokalizacją robót do wykonania dla części ( obiektów) od nr 1 do nr 13 –
  zał. nr 8.1. do nr 8.13 do SIWZ,
 13. UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH W 2016 ROKU
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 14. Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
  1. Konserwacja rowów, cieków,
  zbiorników wodnych oraz malej retencji i budowli hydrotechnicznych - rowy, cieki i zbiorniki wodne w grupach od I
  do VI. 2. Zadanie zostało podzielone na VI części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda
  część będzie oceniana osobno, według kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XI SIWZ. 3.
  Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia 6 miesięcy gwarancji. 4. Miejsce wykonywania
  zamówienia: teren miasta Poznania, zgodnie z mapami cieków stanowiącymi załącznik nr 11 do SIWZ.
  Szczegółowy opis zakresu i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Wzór umowy, stanowiący
  załącznik nr 9 do SIWZ, 2) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, 3) Mapy cieków, stanowiące
  załącznik nr 11 do SIWZ, 4) STWIOR, stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ, 5) Polityka Jakości Miasta Poznania
  Polityka Systemu Zarządzania Wydziału Ochrony Środowiska, stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ. 5.
  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących części zamówienia:
  wykoszenie ręczne porostów ze skarp cieków, odmulenie, usunięcie zatorów, udrożnienie przepustów, prace
  porządkowe, ponieważ konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych ma na celu zapewnienie właściwej
  drożności cieków i budowli hydrotechnicznych, zlokalizowanych na terenie Poznania, jest elementem składowym
  systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Poznania - powyższe wypływa z art. 88 pkt 2,4,5 ustawy Prawo
  wodne z dnia 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z2015 r., poz. 469): Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w
  szczególności przez: pkt 2 - racjonalne użytkowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także
  sterowanie przepływami wód; pkt 4 - zachowanie, tworzenie i odtworzenie systemów retencji wód; pkt 5 -
  budowę i rozbudowę i utrzymanie budowli przeciwpowodziowych. Jest również elementem przeciwdziałania
  wystąpieniu podtopień lokalnych, który ma za zadanie oprócz ww. funkcji zabezpieczenie mienia mieszkańców na
  terenie ich posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy cieku. 6. Zamawiający dopuszcza zlecenie części
  zamówienia podwykonawcom w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów niesegregowanych komunalnych,
  odpadów ulęgających biodegradacji oraz urobku z pogłębienia. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich
  działanie jak za swoje własne. Klauzula społeczna realizowana jest poprzez kryterium wyboru ofert, promującym
  Wykonawców, którzy zatrudniają do realizacji niniejszego zamówienia osoby na podstawie umowy o pracę. W
  przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę,
  Wykonawca załączać będzie do każdej faktury oświadczenie o ich zatrudnieniu, zgodnie z zapisami § 1 ust. 5
  umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku lub nieprawdziwości oświadczeń Wykonawcy w
  przedmiocie zatrudnienia osób do realizacji przedmiotowego zamówienia na umowę o pracę, Zamawiający będzie
  miał prawo do naliczenia kary umownej określonej w § 13 ust 2 umowy. Aspekt środowiskowy realizowany jest
  poprzez: 1) wymóg wykonywania wszelkich prac objętych niniejszym zakresem robót zgodnie z przepisami i
  wymogami Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego a w szczególności z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN
  ISO 14001: 2005, o których mowa w STWIOR, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ; 2) wymóg uwzględnienia
  przy realizacji przedmiotu zamówienia Polityki Jakości Miasta Poznania /Polityki Systemu Zarządzania Wydziału
  Ochrony Środowiska, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ, zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 umowy. Zamawiający
  będzie na etapie umowy kontrolować wypełnienie powyższego obowiązku, skutki jego naruszenia zostały opisane
  w § 11 ust. 3 umowy
 15. ZP-13/16 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe Nakło nad Notecią - Etap VIII.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, z podziałem na 37 części, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji. Uwaga: Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć do oferty foldery, dane techniczne, normy i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń, zawierające ich parametry. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem
 16. ZP-12 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZM i UW we Włocławku - Biuro Terenowe Inowrocław - etap VII
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, z podziałem na 25 części, zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji. Uwaga: Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć do oferty foldery, dane techniczne, normy i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń, zawierające ich parametry. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem
 17. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 11 - Dopływy Warty
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód
 18. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 10 - Miłosławski
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód
 19. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 9 - Pniewy
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód
 20. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 6 - Międzychód
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód
 21. Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 22. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 23. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZM i UW we Włocławku - etap I
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 24. Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/335/270/2014 na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie 4 - obszar dzielnicy Fabryczna
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 25. Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/334/270/2014 na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie 3 - obszar dzielnicy Krzyki
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 26. Kanał Ulgi - roboty dodatkowe - obiekt nr 24 Moskawa
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 27. Usługa - wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 28. Usługa - wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych - pompownie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 29. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 30. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - etap XIX
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 31. Konserwacja cieków naturalnych w 2015 r.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 32. Konserwacja cieków naturalnych w 2015 r.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 33. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 34. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania - dotyczy zadań A1, A2, A3, A4, A5 oraz C udzielonych umowami z dnia 30.12.2014r. nr DZ.UI.3413.218.2014, DZ.UI.3413.219.2014, DZ.UI.3413.220.2014, DZ.UI.3413.221.2014, z dnia 21.01.2015r. nr DZ.UI.3413.10.2015, z dnia 05.02.2015r. nr DZ.UI.3413.12.2015
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 35. Utrzymanie śródlądowych płynących wód powierzchniowych na terenie powiatu kolskiego w 2015 r. OBIEKT NR 2
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
 36. Utrzymanie śródlądowych płynących wód powierzchniowych na terenie pow. konińskiego w 2015 r. OBIEKT NR 4
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
 37. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZM i UW we Włocławku - etap VIII
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 38. Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 39. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r. na obiekcie nr 17 - Warta
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 40. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r. na obiekcie nr 18 - Pniewy
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 41. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r. na obiekcie nr 15 Międzychód
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 42. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r. na obiekcie nr 24 - Moskawa
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 43. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 44. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 45. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 46. Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
 47. Remont istniejącego BIOBLOKU na oczyszczalni ścieków w Suchaniu
  Zamawiający: Gmina Suchań, Suchań
 48. Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, boisk, terenów zielonych, parkingów i chodników
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
 49. Utrzymanie i eksploatacja zbiornika wodnego Ruda
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, Ciechanów
 50. Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miesjcowości Bledzew
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, Bledzew
 51. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2015 r.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Śremie, Śrem
 52. Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
 53. Eksploatacja stacji pomp, wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych i budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie powiatu bialskiego, woj. lubelskie .
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
 54. Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 55. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych powiat: kościański, gostyński, leszczyński, rawicki, wolsztyński, grodziski województwo: wielkopolskie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, Leszno
 56. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 57. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych - pompownie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 58. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 59. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 60. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 61. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2014/2015)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 62. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - XIV etap
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 63. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2014 r.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 64. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2014 r. Obiekt Złotów IV
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
 65. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach lub urządzeniach wodnych na terenie działania KPZM i UW we Włocławku - XI etap
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 66. Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
 67. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2014 r. na obiekcie nr 10 Warta
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 68. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2014 r. na obiekcie nr 8 Oborniki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 69. Konserwacja cieków naturalnych w 2014 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 20 Lubieszka
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 70. Konserwacja cieków naturalnych w 2014 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 27 Lutynia
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 71. Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2014r.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 72. Eksploatacja budowli piętrzących urządzeń melioracji podstawowych przewidzianych do prowadzenia nawodnień rolniczych w 2014 r. na terenie WZM i UW Oddział Chełm, Biała Podlaska i Lublin
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
 73. Utrzymanie śródlądowych płynących wód powierzchniowych oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu słupeckiego w 2014 r
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
 74. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 75. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 76. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 77. Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
 78. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
 79. Utrzymanie i eksploatacja zbiornika wodnego Ruda na rzece Mławce w km 30+060 w m. Lewiczyn, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie oraz w m. Mławka i Iłowo Osada, gm. Iłowo Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko mazurskie w 2014 roku.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, Ciechanów
 80. Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu Słupca w 2014 r
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
 81. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2013/2014)
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 82. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania- udzielonego umową z dnia 02.01.2013r. nr: DZ/UI/3413/03/13 (usługa obejmująca zadania A1, A2, A3, A4, A5)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 83. Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
 84. Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego w Inowrocławiu - II etap
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 85. Renowacja zbiornika małej retencji w Skajbotach
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
 86. Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego w Radziejowie
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 87. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 88. Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego w Inowrocławiu
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 89. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Inspektoratu w Gostyninie
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 90. Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Lipnie
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 91. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Inspektoratu w Płocku
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 92. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Inspektoratu w Sierpcu
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 93. Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XVII gm. Iława, Lubawa, Kisielice, Susz, Zalewo, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Łukta, Miłakowo, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
 94. Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XX, gm. Prostki, Stare Juchy, Ełk, Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
 95. Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XIX, gm. Działdowo, m.Działdowo, Iłowo, Lidzbark, Płośnica, Rybno, Kurzętnik, Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
 96. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 97. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 98. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Łódź
 99. Konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych: Komorów, Witoszówka I i II, Nieszków, Starczówek, Służejówek, Osina Mała
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
 100. Dostawa i montaż zastawek naściennych. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/2013
  Zamawiający: Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Spółka z o.o., Piła
 101. Budowa urządzeń wodnych w Nadleśnictwie Przytok na działkach nr 297/1 i 307/1 obręb ewid. Drzonków, gm. Zielona Góra
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze, Zielona Góra