Kogo reprezentuje osoba

Olszewski Eugeniusz

w KRS

Eugeniusz Olszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Nazwisko:Olszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Prudnik (Opolskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajorek Brzezina Anna Maria, Barcik Bożena Maria, Bednarczyk Jan, Bednarska Renata Teresa, Birecki Edward, Brodkorb Leon, Czajka Maria, Dufrat Barbara, Dumańska Jolanta Anna, Gancarz Szeremeta Agnieszka Izabela, Głowacz Anna Teresa, Hawron Stanisław, Heda Rajner Marian, Holek Agnieszka Katarzyna, Hołota Maria Teresa, Hutnik Stanisław, Jagiellicz Kazimierz, Juszczyszyn Krystyna Maria, Kirnicka Aniela Bogumiła, Kochanowska Grażyna Teresa, Kopterska Iwona Anna, Korabik Jerzy, Kornacka Ewa Bożena, Królikowski Sławomir Zygmunt, Krzywy Jan Szczepan, Kucza Tadeusz, Kuliszczak Kazimierz, Kutny Katarzyna, Lachowicz Zbigniew, Malorny Helena, Mandziej Renata Maria, Marcjasz Cichoń Maria Stanisława, Maślej Wojciech, Mazurkiewicz Maria, Mędrala Anna, Michałowski Mirosław Jan, Misz Andrzej, Osiewacz Gabriela Maria, Rosenberg Sabina Anna, Rychlikowski Oswald Marcin, Siekierski Kazimierz, Skowrońska Anna, Skowrońska Katarzyna Agnieszka, Stanula Beata Jadwiga, Szafran Zygmunt Jerzy, Szeremeta Anna, Szkolna Wacława, Ułan Kazimierz Grzegorz, Walczak Zbigniew, Walczak Luchowska Agata Teresa, Wincencik Henryk, Wiszniewski Ludwik Henryk, Wolak Urszula, Włosek Elżbieta, Zebzda Wiesław Antoni, Zioła Andrzej, Zioła Bogdan, Zwolski Eugeniusz Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Prudniku, Prudnik − KRS 0000107358
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Prudnik − KRS 0000135153
 3. Fundacja Izby Rzemieślniczej W Opolu, Opole − KRS 0000710030
 4. Izba Rzemieślnicza W Opolu, Opole − KRS 0000030157
 5. Ms Poland Luchowski Sp. J., Przydroże Małe − KRS 0000490890
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Dytmarowie, Dytmarów − KRS 0000015927
 7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji, Katowice − KRS 0000242775
 8. Rolwax Sp. Z O.O., Przydroże Małe − KRS 0000179579
 9. Samorządowy Fundusz Pożyczkowy Powiatu Prudnickiego Karbona Spółdzielnia W Prudniku - Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych, Prudnik − KRS 0000212201
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Prudnik − KRS 0000072769
 11. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Ligota Bialska, Ligota Bialska − KRS 0000298236
 12. Stowarzyszenie Promowania Nauki Przy i Liceum Ogólnokształcącym Im. Adama Mickiewicza W Prudniku, Prudnik − KRS 0000312230
 13. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa − KRS 0000103276

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, Katowice − KRS 0000185674
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubrzy, Lubrza − KRS 0000034313
 5. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 6. Odnowa Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000219909
 7. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 8. Południowopolski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Przeworsk − KRS 0000027617
 9. Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Agroizba Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000202718
 10. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szybowice, Szybowice − KRS 0000205088
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prudnik − KRS 0000086445
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łambinowice − KRS 0000004518
 13. Spółdzielnia Producentów Rolnych i Usług, Opole − KRS 0000146751
 14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Prudnik − KRS 0000100300

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.689.300zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.689.300zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XVII/134/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
  1) Podstawowe dane o kredycie:
  a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b) Kwota i waluta kredytu : 4.689.300 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2016r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30 sierpnia 1.689.300zł.
  - 30 listopada 3.000.000zł
  Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  2) Okres kredytowania: do 31.12.2026 r.
  3) Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich,
  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej z
  budżetu państwa , w sposób następujący:
  - w 2017r. w kwocie 1.662.600zł. ( 12 rat po 18.550zł.)
  - w 2018r. w kwocie 626.700zł. ( 12 rat po 52.225zł.)
  - w latach 2019 do 2026 po 300.000zł. rocznie ( 12 rat po 25.000zł.)
  Płatne ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach
  miesięcznych, począwszy od stycznia 2017r. do grudnia 2026 r. w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości. Odsetki
  naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego
  miesiąca.
  Dla porównywalności ofert przyjmuje się WIBOR 1M 1,7% w stosunku rocznym.
  4) Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy
  procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  5) Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na
  stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w
  stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne
  udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich
  notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do
  ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia
  miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca
  przez cały okres kredytowania.
  6) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową
  WIBOR 1M w wysokości 1.7% oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt 3.
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone
  od faktycznego zadłużenia.
  7) Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  określającą warunki jego wypełnienia.
  8) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą.
  9) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy
  w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 r.
  10) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  11) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu
  udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.
 2. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Prudnickiego
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Obsługi bankowej budżetu Powiatu Prudnickiego.
  1)Prowadzenie rachunku bankowego Powiatu Prudnickiego oraz rachunków Starostwa Powiatowego i rachunków jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży.
  2)Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, PFRON i pozostałych według potrzeb.
  3)Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
  4)Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji:
  a)wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia,
  b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia.
  5)Realizacja przelewów zagranicznych.
  6)Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca.
  7)Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.
  8)Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek.
  9)Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Prudnickiego, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych w pkt.5.3 (ilość stanowisk według zapotrzebowania).
  10)Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu.
  11)Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji.
  12)Kasowa obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych, którzy nie posiadają kont bankowych w ramach obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku. Maksymalna prowizja 0,3%.
  13)W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej.
  14)Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Prudnickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2014 roku w kwocie 2.000.000zł od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2014 r.
  15)Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy.
  16)Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy.
  17)Udzielanie gwarancji, poręczeń i promes na żądanie Powiatu Prudnickiego w ciągu 2 dni
  18)Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nieprzewidziane w SIWZ, nie będą pobierane
  19)Posiadanie lub utworzenie do dnia 1 sierpnia 2014r.oddziału lub filii banku na terenie miasta Prudnik.
  Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 30 maja 2014 roku wnosi ok.90.
 3. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Zamawiający: Gmina Korfantów, Korfantów
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy na kwotę 1.198.772,92 zł, który przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wynikajacych z realizacji zadania pn. Modernizacja stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  1. Zakłada się okres karencji do końca 2012r.
  2. Wypłata kredytu planowana jest na podstawie wystawionych faktur przez wykonawców inwestycji wymienionej wyżej, stanowiących załączniki do wniosku Gminy o wypłatę transzy kredytu.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 10.874.658zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 10.874.658zł., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2014r. Nr XLII/286/2014
  Podstawowe dane o kredycie:
  a)Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b)Kwota i waluta kredytu : 10.874.658,00 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2014r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.06.2014r. - 3.000.000,00 PLN
  - 30.08.2014r. - 4.000.000,00 PLN
  - 30.10.2014r. - 2.874.658,00 PLN
  - 30.11.2014r. - 1.000.000,00 PLN
  Rzeczywiste terminy uruchomienia kredytu mogą ulec zmianie.
  c)Okres kredytowania: do 31.12.2022 r.
  d)Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych z subwencji ogólnej
  z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  z dochodów z środków europejskich; w sposób następujący:
  - w 2015r. w kwocie 9.073.821zł. z dochodów powiatu z środków
  europejskich, w miarę wpływu środków na dochody powiatu.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert
  przyjmuje się następujące terminy spłaty kredytu:
  - 30.03.2015r. 4.000.000zł.
  - 30.06.2015r. 4.500.000zł.
  - 30.09.2015r. 300.000zł.
  - 30.11.2015r. 273.821zł.
  Rzeczywiste terminy spłaty kredytu w 2015r. mogą ulec zmianie.
  - od 2016 do 2021r. rocznie kwota 257.262zł. ( 12 miesięcznych rat po21.438,50zł.)
  - w 2022r. kwota 257.265zł.( 12 miesięcznych rat po 21.438,75zł.)ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2015r. do grudnia 2022 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca.
  e)Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  f)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 2,62%. oraz spłaty rat kapitału W 2015r. w sposób określony w pkt.d). oraz począwszy od 31 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2022r. miesięcznie, w sposób określony w pkt. d).
  g)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  h)Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  i)Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2022r.
  j)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  k)Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji
  kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2014 r.
  l)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
 5. Udzielenie Gminie Łambinowice kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice w 2012 roku.
  Zamawiający: Gmina Łambinowice, Łambinowice
  1.Rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego gotówkowego,
  2.Kwota i waluta kredytu: 1.900.000,00 zł - PLN,
  3.Okres kredytowania: do 10 lat,
  4.Okres karencji w spłacie kredytu: do 01 września 2013 r.
  5.Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji,
  6.Terminy spłaty rat kapitałowych: miesięcznie,
  7.Terminy spłaty odsetek: miesięcznie,
  8.Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
  9.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: okresem odsetkowym jest miesiąc. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalana w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może być podwyższana w trakcie trwania umowy,
  10.Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z 31 października 2012 w wysokości 4,83 %. Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od l-go dnia następnego miesiąca,
  11.Wysokość prowizji od przyznanego kredytu należy przyjąć 0% kwoty kredytu,
  12.Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
  13.Wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,
  14.Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat i wobec tego wysokość prowizji rekompensacyjnej o kwoty spłaconej przed terminem wynosi - 0%,
  15.W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.481.206,00 PLN
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Prudniku, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.481.206,00zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XVIII/44126/12 z dnia 29.02.2012r.
  Podstawowe dane o kredycie:
  a)Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b)Kwota i waluta kredytu : 1.481.206,00 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.04.2012r. - 81.206,00 PLN
  - 30.06.2012r. - 1.000.000,00 PLN
  - 30.09.2012r. - 400.000,00 PLN
  Termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  c)Okres kredytowania: do 31.12.2024 r.
  d)Spłata kredytu nastąpi od 31.01.2013r. do 31.12.2024r. z dochodów powiatu uzyskanych z subwencji ogólnej z budżetu państwa, w okresach miesięcznych, ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
  W 2013 spłata kwoty 273.406,00 PLN (11 rat po 22.783,83 PLN i 1 rata
  grudniowa 22.783,87PLN)
  Od 2014r. spłata po 109.800,00 PLN rocznie do 2024r. (12 rat po 9.150 PLN)
  W przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 1.481206 PLN,
  zmniejszeniu ulegnie kwota spłaty przewidziana w 2013r.
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2013r. do grudnia 2024 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca.
  e)Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  f)Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  g)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 4,73%. oraz spłaty rat kapitału miesięcznie, począwszy od 31 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2024r. w sposób określony w pkt. d.
  h)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  i)Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  j)Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2024r.
  k)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  l)Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.
  m)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.
 7. Udzielenie Gminie Łambinowice kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice w 2011 roku
  Zamawiający: Gmina Łambinowice, Łambinowice
  1.Rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego gotówkowego,
  2.Kwota i waluta kredytu: 1.300.000,00 zł - PLN,
  3.Okres kredytowania: do 6 lat,
  4.Okres karencji w spłacie kredytu: do 1 lipca 2012r.
  5.Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji,
  6.Terminy spłaty rat kapitałowych: miesięcznie,
  7.Terminy spłaty odsetek: miesięcznie,
  8.Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
  9.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: okresem odsetkowym jest miesiąc. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalana w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może być podwyższana w trakcie trwania umowy,
  10.Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR 1M za miesiąc październik 2011 w wysokości 4,66 %. Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od l-go dnia następnego miesiąca,
  11. Wysokość prowizji od przyznanego należy przyjąć 0% kwoty kredytu,
  12.Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
  13.Wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,
  14.Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat i wobec tego wysokość prowizji rekompensacyjnej o kwoty spłaconej przed terminem wynosi - 0%,
  15.W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 654.164,00 PLN. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Lubrza, Lubrza
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 654.164,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Podstawowe dane o kredycie:
  a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  b) Kwota i waluta kredytu : 654.164,00 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujący termin uruchomienia kredytu:

  - 31.10.2011r. - 654.164,00 PLN
  Termin uruchomienia kredytu oraz wysokość transz może ulec zmianie.

  c) Okres kredytowania: do 30.06.2018 r.
  d) Spłata kredytu nastąpi od 31.03.2012r. do 30.06.2018r. z dochodów gminy uzyskanych z podatku dochodowego od osób fizycznych w okresach kwartalnych, ostatniego dnia kalendarzowego danego kwartału wg załączonego harmonogramu.
  Terminy spłaty odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od dnia uruchomienia kredytu do 30 czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca.
  e) Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.

  f) Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.

  g) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 4,61%. oraz spłaty rat kapitału kwartalnie, począwszy od 31 marca 2012r. do 30 czerwca 2018 r. w sposób określony w pkt. d.

  h) W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.

  i) Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.

  j) Planowany okres kredytowania: do 30.06.2018r.

  k) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą

  l) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.

  m) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.

  Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł. na dofinansowanie remontów dróg powiatowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Prudniku, Prudnik
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł. na dofinansowanie remontów dróg powiatowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XLIII/291/10 z dnia 23.04.2010r.
  Podstawowe dane o kredycie:
  a)Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b)Kwota i waluta kredytu : 800.000,00- PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
  W celu obliczenia wartości kredytu, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.07.2010r. - 200.000zł
  - 31.08.2010r. - 300.000zł
  - 30.09.2010r. - 300.000zł
  Termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  c)Okres kredytowania: do 31.12.2011 r.
  d)Spłata kredytu nastąpi od 31.01.2011r. do 31.12.2011r. ze środków własnych powiatu w okresach miesięcznych, ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca następująco:
  - 11 rat po 66.667zł
  - 1 rata w kwocie 66.663zł w grudniu 2011r.
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2011r. do grudnia 2011 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym.
  e)Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  f)Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  g)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 3,62%. oraz spłaty rat kapitału miesięcznie, począwszy od 31 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. w sposób określony w pkt. d.
  h)Prowizja będzie pobrana po uruchomieniu kredytu, proporcjonalnie do uruchomionych transz kredytu.
  i)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  j)Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  k)Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2011r.
  l)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  m) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
  n)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1017500,00 zł. na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Prudniku, Prudnik
  Podstawowe dane o kredycie:
  a)Rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b)Kwota i waluta kredytu:1017500,00- PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
  W celu obliczenia wartości kredytu, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.04.2010r. - 100.000zł
  - 31.08.2010r. - 725.500zł
  - 30.11.2010r. - 192.000zł
  Termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  c)Okres kredytowania: do 31.12.2015 r.
  d)Spłata kredytu nastąpi od 31.01.2011r. do 31.12.2015r. ze środków własnych powiatu w okresach miesięcznych.
  Terminy spłaty odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca począwszy od stycznia 2011r. do grudnia 2015 r.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym.
  e)Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  f)Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  g)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 3,60%. oraz spłaty rat kapitału miesięcznie, począwszy od 31 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2015r.
  h)Prowizja będzie pobrana po uruchomieniu kredytu, proporcjonalnie do uruchomionych transz kredytu.
  i)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  j)Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  k)Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2015r.
  l)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  m)Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
  n)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.
 11. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Prudnickiego i jego jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Prudniku, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Prudnickiego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

Inne osoby dla Olszewski (1000 osób):