Kogo reprezentuje osoba

Opoka Anna Maria

w KRS

Anna Maria Opoka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Opoka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:88 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Adam Michał, Opoka Gabriela Maria

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Adam Michał, Opoka Gabriela Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Portal Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000104837

Powiązane przetargi (88 szt.):
 1. Dostawa środków czystości i akcesoriów porządkowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i akcesoriów
  porządkowych zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ z uwzględnieniem jn: • Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu: środki czystości i akcesoria porządkowe, sukcesywnie w
  miarę potrzeb. • Wykonawca dostarczy asortyment, w którym na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być umieszczona etykieta producenta w języku polskim, na etykiecie każdego
  opakowania musi być podana nazwa asortymentu, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych. • Opakowanie musi być fabrycznie nowe i zamknięte. • Wykonawca
  wraz z asortymentem dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu w wersji papierowej karty charakterystyki dla materiałów będących substancjami niebezpiecznymi.
 2. Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz niszczarek
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz niszczarek na potrzeby Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ (pakiety od 1 do 3). 2.Szczegółowy opis oferowanych parametrów niszczarek dokumentów - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego oraz umożliwiają ocenę spełnienia minimalnych wymagań - zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 3): szczegółowy opis parametrów granicznych niszczarek dokumentów / parametry oferowane. 3.Określone w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 1) ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wobec czego szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb Szpitala. 4.Maksymalny termin zamówienia częściowego wynosi 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia częściowego przesłanego faksem, pisemnie lub e-mailem. 5.W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji, itp. W przypadku asortymentu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową, numer katalogowy i nazwę producenta.
 3. ZAKUP I DOSTAWĘ DO URZĘDU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WSPARCIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW POPRZEZ WDROŻENIE KREATYWNYCH I INNOWACYJNYCH FORM I METOD NAUCZANIA W SZKOŁACH GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI”
  Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański, Pruszcz Gdański
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański materiałów papierniczych i biurowych do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański”.
  2. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych odpowiadających parametrami szczegółowemu opisowi zawartemu w specyfikacji.
  5. W załączniku nr 5 do SIWZ w pozycjach, w których nie napisano, iż mają być to artykuły oryginalne Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. możliwość dostarczenia artykułów zamiennych o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane. Materiały pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
  6. W przypadku uszkodzenia lub konieczności naprawy urządzenia wynikającej z winy wadliwego artykułu eksploatacyjnego, na podstawie ekspertyzy firmy trzeciej (nie związanej z Wykonawcą ani z Zamawiającym, ale wskazaną przez Zamawiającego), Wykonawca zwróci koszty naprawy urządzenia i koszty ekspertyzy oraz o ile wystąpią koszty wypożyczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
  7. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
  2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83 – 000 Pruszcz Gdański w terminie wskazanym w ofercie w godzinach pracy urzędu. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

  8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ.
  9. Określenie przedmiotu zamówienia przy pomocy CPV: 30190000-7; 30125110-5; 30192000-1.
 4. Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów ZUS w Bydgoszczy, Gdańsku, Słupsku i Toruniu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych dla: a) Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz; b) Oddział ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 85-748 Gdańsk; c) Oddział ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk; d) Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń;
 5. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Postępowanie składa się z 2 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej. Podział zamówienia na części (Zadania) jest następujący: Zadanie 1 – Dostawa materiałów biurowych Zadanie 2 – Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej
 6. Dostawa PAPIERU KSERO dla KWP w Gdańsku oraz jednostek garnizonu pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa PAPIERU KSERO dla KWP w Gdańsku oraz jednostek garnizonu pomorskiego z zastosowaniem prawa opcji, zgodnie zał. Nr 1 i 5 do SIWZ
 7. Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów chemicznych i środków czystości
 8. Dostawa materiałów administracyjno - biurowych do 6 WOG w Ustce w 2016 r.
  Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ustka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno - biurowych do 6 WOG w Ustce w 2016 r. Wszystkie dostarczone artykuły stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny być nienaruszone, posiadać opis zawartości w języku polskim oraz zabezpieczenia zastosowane przez producenta, znaki identyfikacyjne produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu, oraz termin przydatności artykułu do stosowania ( nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania - materiały piśmienne np. bloki listowe, zeszyty itp.)
 9. Dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI i AKCESORIÓW PORZĄDKOWYCH dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI i AKCESORIÓW PORZĄDKOWYCH dla KWP w Gdańsku - zgodnie z wykazem asortymentowym od dnia podpisania umowy do 31 maja 2017r. lub wyczerpania środków finansowych.
 10. Sukcesywna dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Sukcesywna dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla KWP w Gdańsku
 12. dostawę artykułów biurowych, papieru ksero oraz niszczarek
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papieru ksero oraz niszczarek na potrzeby COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. na okres 12 m-cy, z podziałem na 3 zadania częściowe (pakiety).
  Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30.19.00.00-7- artykuły biurowe, 30.19.14.00-8 - niszczarki do dokumentów.

  2.Określone w formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wobec czego szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb Szpitala, są one wartościami maksymalnymi dla zamówienia.

  3. Szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 13. dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.28.2015.AD
  Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i papierniczych. Część I: dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Część II: dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tej części zamówienia artykuły biurowe i papiernicze współfinansowana są przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 14. Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów ZUS w Bydgoszczy, Gdańsku, Słupsku i Toruniu
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych dla: Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy33, 85-224 Bydgoszcz; Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk; Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk; Oddziału ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.
 15. sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz liczby przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 3.Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres zamówienia podstawowego i zamówień objętych prawem opcji przedstawiono w formularzu rzeczowo-cenowym. 4. Zamawiający będzie udzielać zamówień w ramach prawa opcji w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na chemię gospodarczą objętą niniejszym postępowaniem oraz dysponowania środkami finansowymi na realizację zamówienia objętego prawem opcji. 5.Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.
 16. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Postępowanie składa się z 2 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej.<br>
  Podział zamówienia na części (Zadania) jest następujący:<br>
  1. Zadanie 1 - Dostawa materiałów biurowych.<br>
  2. Zadanie 2 - Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej
 17. Dostawa środków czystości i akcesoriów porządkowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i akcesoriów porządkowych zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem jn:

  termin obowiązywania umowy: 31 maj 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych do wartości umownej brutto,
  dostawy realizowane będą na zlecenia Zamawiającego w terminie: I transza 14 dni od dnia podpisania umowy, następne dostawy 7 dni od dnia wysłania zlecenia w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem,
  Dostawca zobowiązuje się zrealizować min. 4 dostawy na swój koszt,
  dostawy realizowane będą do obiektu: KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk,
  płatność po dokonaniu dostawy w terminie 30 dni od otrzymania faktury i protokołu odbioru,
  na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania w języku polskim, na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych,
  opakowanie musi być fabrycznie nowe, zamknięte,
  minimalna gwarancja na dostarczony asortyment 12 miesięcy,
  Wykonawca wraz z asortymentem dostarczy nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej karty charakterystyki dla materiałów będącymi substancjami niebezpiecznymi,
  asortyment gatunek I
  w przypadku zaoferowania zamienników należy załączyć do oferty karty charakterystyki produktów
  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.;
 18. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych dla KWP w Gdańsku
 19. Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do siedziby Zamawiającego w Gdańsku artykułów papierniczych i biurowych
 20. dostawa artykułów biurowych na potrzeby Izby Celnej w Gdyni
  Zamawiający: Izba Celna w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Izby Celnej
  w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 21. Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie - Znak: N/1/15
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Sopot
 22. Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 23. Dostawa artykułów biurowych, papierniczych oraz papieru termoczułego i etykiet termicznych dla UCK w Gdańsku
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 24. dostawa artykułów biurowych i niszczarek do dokumentów.
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 25. ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ODDZIAŁÓW ZUS W BYDGOSZCZY, GDAŃSKU, SŁUPSKU, TORUNIU
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
 26. Dostawa materiałów administracyjno - biurowych do JW 4220 w Ustce w 2014 r
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
 27. Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 28. Dostawa sprzętu i artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
 29. dostawa materiałów biurowych dla potrzeb projektu:Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie nr: UDA-POL.03.05.00-00-011-13-00
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
 30. Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
 31. CRZP/26/2014/AEZ/ Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
 32. Dostawa atramentów i tonerów do drukarek, kserokopiarek oraz faxów
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk
 33. Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 34. dostawa artykułów biurowych i niszczarek do dokumentów.
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 35. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek (17/2014)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
 36. przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną na dostawę papieru ksero dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 37. Dostawa środków czystości (7/2014)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
 38. 06/0214/DN - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk
 39. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim do końca 2014 roku,
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
 40. Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Sopot
 41. DOSTAWA ARTYKUŁÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
 42. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Toruń
 43. Dostawa artykułów biurowych.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk
 44. wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie zawartej umowy będzie dostarczał PAPIER KSEROGRAFICZNY dla Izby Celnej w Gdyni.
  Zamawiający: Izba Celna w Gdyni, Gdynia
 45. Dostawa materiałów biurowych i papierniczych w roku 2014
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
 46. Dostawa artykułów papierniczych i biurowych - 2 zakresy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
 47. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 2014 r. WAG-VIII.272.43.2013.AD.
  Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk
 48. Dostawa papieru.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk
 49. Dostawa materiałów biurowych w 2014 roku dla potrzeb Oddziału ZUS w Gdańsku
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, Gdańsk
 50. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb projektu: Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
 51. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
 52. dostawa papieru kserograficznego dla Izby Sakrbowej w Gdańsku oraz urzęów skarbowych woj.pomorskiego
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Gdańsku, Gdańsk
 53. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.47.2013.AD
  Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk
 54. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
  Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Wejherowo
 55. Dostawa materiałów biurowych do siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, Gdańsk
 56. wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie zawartej umowy będzie dostarczał ARTYKUŁY BIUROWE dla Izby Celnej w Gdyni.
  Zamawiający: Izba Celna w Gdyni, Gdynia
 57. Materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa, Gdańsk
 58. Dostawa środków higienicznych dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
 59. Sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej oraz środków do pielęgnacji ciała dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej - ZP/189/055/D/13
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 60. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb wydziałów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim do końca 2013 roku
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
 61. Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ, Gdańsk
 62. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim do końca 2013 roku
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
 63. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 64. Przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk
 65. Dostawa PAPIERU KSERO dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 66. Dostawa papieru
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4026, Gdynia
 67. PN-247/108/2012/Artykuły Papiernicze
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańsk
 68. 06/0213/DN - Sukcesywna dostawa artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk
 69. Dostawa atramentów, tonerów do drukarek, kserokopiarek i faxów.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk
 70. 06/0213/DN - Sukcesywna dostawa artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk
 71. Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Gminy Żukowo
  Zamawiający: Gmina Żukowo, Żukowo
 72. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Gdańskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 73. ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
 74. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.30.2012.AD
  Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk
 75. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Gdyńskiego Centrum Innowacji
  Zamawiający: Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, Gdynia
 76. Dostawa środków czyszcząco myjących , worków sanitarnych, papieru toaletowego i ręczników jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach ul. Ceynowy 7
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 77. Dostawa papieru.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk
 78. Dostawa artykułów biurowych.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk
 79. Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Sopot
 80. Dostawa PAPIERU KSERO dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
 81. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 tys. EURO na dostawę papieru
  Zamawiający: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk
 82. Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
 83. Dostawa materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
  Zamawiający: Zarząd Komunikacji Miejskiej, Gdynia
 84. Dostawy materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
 85. Dostawa materiałów biurowych i papierniczych w roku 2013
  Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, Gdańsk
 86. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów papierniczych i artykułów biurowych według dwóch Zadań
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ, Gdańsk
 87. Dostawa środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Gdańsk
 88. Dostawa materiałów kancelaryjno- biurowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk

Inne osoby dla Opoka (51 osób):