Kogo reprezentuje osoba

Orzechowski Krzysztof Wojciech

w KRS

Krzysztof Wojciech Orzechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Orzechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 29 lat
Miejscowości:Tarnowskie Góry (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lach Marcin Józef, Wilczek Magdalena Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Complex-pol Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000464752

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice:
  Mierzęcice, osiedle 83/46,
  Mierzęcice, osiedle 89/4 w zakresie:
  zerwanie tapet i kasetonów;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  wykonanie posadzek;
  montaż paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacyjnych;
  częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą mieszkaniową, gniazdami i wyłącznikami;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 2. Remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Mierzęcice:
  Mierzęcice, osiedle 89/33,
  Mierzęcice, osiedle 91/21 w zakresie:
  zerwanie tapet;
  montaż płyt gipsowo-kartonowych;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  dopasowanie i malowanie stolarki okiennej;
  wykonanie posadzek;
  montaż paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacyjnych, podokienników;
  wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą mieszkaniową, gniazdami i wyłącznikami;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 3. Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 6A/10
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 6A/10, w zakresie:
  zerwanie tapet;
  malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża;
  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  wymiana stolarki okiennej;
  ułożenie płyt OSB, wykonanie posadzek;
  ułożenie paneli podłogowych;
  położenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych;
  wykonanie instalacji C.O. wraz z grzejnikami;
  wymiana urządzeń sanitarnych;
  malowanie farbą olejną rur instalacyjnych, podokienników;
  badania instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych oraz sporządzenie protokołów dla ZG i ZE wg wzorów wymaganych przez dostawców tych mediów
 4. Remont pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Okrzei 25.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Okrzei 25.

  Remont pomieszczeń obejmuje:
  1. Malowanie:
  a) 2-ch kuchni,
  b) jadalni,
  c) szatni,
  d) 2 -ch pomieszczeń biurowych,
  e) korytarza,
  f) 3-ch pokoi pensjonariuszy,
  g) 2-ch pokoi świetlicowych,
  h) 2-ch łazienek (sufity).
  2. Wymianę:
  a) drzwi stalowych na przeciwpożarowe w pomieszczeniach kotłowni - 3 szt,
  b) okien stalowych na aluminiowe w pomieszczeniach kotłowni - 4 szt,
  c) drzwi wejściowych -1 szt,
  d) okna w pomieszczeniu szatni- 1 szt ,
  e) wykładziny PCV oraz naprawa podłoża w 2-ch pomieszczeniach biurowych - 19,05m2.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 9, Przedmiar robót - Załącznik nr 10 oraz Rysunki -Załącznik nr 11.
  4. W trakcie prowadzenia robót obiekt będzie nieczynny.
  5. Wykonawcom przystępującym do przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej budynku i zdobycie wszelkich informacji jakie mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
  6. Zastosowane materiały muszą być potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi ITB i atestami higienicznymi dopuszczającymi do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów określonych w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Użyte w przedmiarze robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne) nie gorsze od podanego w przedmiarze robót lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż opisane znakiem towarowym lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wskazane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Wykonawca w trakcie odbioru końcowego powinien przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego oraz szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania porządku w trakcie wykonywania prac oraz po zakończeniu robót uporządkowania terenu wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
  9. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy kontenery przeznaczone na odpady oraz zorganizuje ich wywóz (śmieci, gruz i inne).
  10. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót.
  11. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą być dobrej jakości i posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
  12. Dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy, w tym karty gwarancyjne, instrukcje w języku polskim, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.
  13. Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z Załącznikami, które są integralną częścią niniejszej Specyfikacji

Inne osoby dla Orzechowski Krzysztof Wojciech (34 osoby):