Kogo reprezentuje osoba

Palacz Kazimierz Wiesław

w KRS

Kazimierz Wiesław Palacz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Drugie imię:Wiesław
Nazwisko:Palacz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Police (Zachodniopomorskie)
Przetargi:54 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Palacz Grzegorz, Went Liliana Stanisława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lik-bud Kazimierz Palacz Sp. J., Police − KRS 0000104413

Powiązane przetargi (54 szt.):

 1. Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  Zagospodarowanie użytku ekologicznego „Ptasi zakątek w Dołujach”
 2. Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Zakres zamówienia dla obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pn.: Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 wraz z przebudową budynku istniejącego i wymianą części pokrycia dachu
 3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Ekoportu, przy ul. Arkońskiej (róg ul. Harcerzy) w Szczecinie
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Ekoportu, przy ul. Arkońskiej (róg ul. Harcerzy) w Szczecinie
 4. Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa budynku garażowego wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą przy ul. Polnej w Szczecinku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Szczecinek
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa budynku garażowego wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą przy ul. Polnej w Szczecinku. Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 1 233,34m2, powierzchnia zabudowy 533,22 m2, kubatura 6 925,50m3, w tym 25 mieszkań wraz z infrastrukturą techniczną, budynkiem garażowym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Polnej w Szczecinku na terenie działek nr 22/16, 22/35 w obrębie 08 przy ul. Polnej w Szczecinku. Zakres inwestycji: 1.1. Szkic lokalizacyjny - zakres inwestycji. 1.2. Rozbiórka budynku nr 14 - przybudówki budynku pokoszarowego ( NR 1 ) - P.B. 1.3. Rozbiórka budynku po byłej wymiennikowni i zasieku - P.B. 1.4. Przebudowa budynku pokoszarowego ( NR 1 ) na budynek mieszkalny wielorodzinny - branża budowlana - P.B. 1.4.1. Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku ( NR 1 ) - P.B. Zakres inwestycji nie obejmuje wykonania przyłącza c.o. oraz wyposażenia wymiennikowni c.o. 1.4.2. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku ( NR 1 ) - P.B. 1.5. Budowa budynku garażowego ( NR 4 ) - branża budowlana - P.B. 1.5.1. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku ( NR 4 ) - P.B. 1.6. Roboty przygotowawcze ( rozbiórki elementów utwardzonych działki nr 22/16 ) do budynków ( NR 1 i 4 ) 1.7. Wykonanie zewnętrznych przyłączy i instalacji sanitarnych do budynków ( NR 1 i 4 ) - P.B. 1.8. Wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych do budynków ( NR 1 i 4 ) - P.B. 1.9. Wykonanie dróg, chodników i placów utwardzonych - P.B. 1.10. Wykonanie zjazdu z drogi na działce nr 22/7 - P.B. 1.11. Wykonanie zagospodarowania terenu - P.B. 2. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres(zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w formularzu ofertowym) nie krótszy niż 36 miesięcy. 3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano -wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, geotechniczne warunkami posadowienia, pozwolenie na budowę, wzór umowy. 4. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlano - wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano - wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano - wykonawczy. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlano - wykonawczym. 5. Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji
 5. Zamówienie uzupełniające nieobjęte zamówieniem podstawowym realizowanym na podstawie umowy nr TI-272/10/2015 z dnia 30.06.2015r. na zadanie pn. Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Policach.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Wykonanie nawierzchni drogi, wjazdów na posesje i chodników o łącznej powierzchni ok. 900 m2, przebudowa sieci energetycznej 15 kV oraz przebudowa sieci teletechnicznej
 6. Zamówienie dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym realizowanym na podstawie umowy nr TI-272/10/2015 z dnia 30.06.2015r. na zadaniu pn. Przebudowa ul.Mikołaja Reja w Policach.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Zamówienie obejmuje swoim zakresem demontaż istniejących wpustów ulicznych, dostosowanie szerokości wjazdów na posesje do istniejących bram wjazdowych, budowę nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej wjazdów na posesje, przebudowę istniejącego parkingu przed budynkiem DLL, rozbiórkę nie zinwentaryzowanej wagi samochodowej, wykonanie odwodnienia liniowego przy posesji nr 18, rozbiórkę i wywóz niewidocznej (przykrytej płytami drogowymi) nawierzchni betonowej.
 7. PRZEBUDOWA ULICY MIKOŁAJA REJA W POLICACH
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi, klasy KD i KL, istniejącej ulicy Mikołaja Reja w Policach, o długości około 500 mb, w zakresie wymiany konstrukcji i nawierzchni jezdni, budowy chodników oraz remontu istniejących zjazdów do posesji wraz z infrastrukturą techniczną
 8. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obręb Grzepnica, gmina Dobra.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 11/9 obręb Grzepnica oraz rozbiórka zbiorników podziemnych.
 9. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
  Zamawiający: Gmina Stepnica, Stepnica
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy Przedmiotem przedsięwzięcia jest: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku B2 na osiedlu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompletną infrastrukturą obejmującą zagospodarowanie terenu : chodniki, parkingi wraz z oświetleniem zewnętrznym, tereny zielone oraz przebudowę linii zasilającej 15kV. Roboty obejmują również wykonanie sieci zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu budynku. Z uwagi na etapowanie budowy osiedla zasilanie przepompowni zbiornika wód opadowych zostało wykonane w pierwszy etapie i nie należy go wyceniać przy budowie budynku B2. Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie następujących budynków :B - 2 budynek trzyklatkowy, Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Osiedle w przyszłości składać się będzie z siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.Część osiedla składającą się z czterech budynków oraz budynku B2 (będącym przedmiotem inwestycji) musi stanowić całość funkcjonalno - użytkową. Projekt nie przewiduje ogrodzenia osiedla. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie : a) 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, b) parkingi, chodniki wraz z oświetleniem tylko dla budowanego budynku, c) zasilanie elektryczne budynku, d) zasilanie budynku w gaz ( budowa sieci gazowej przez WSG ), e) kanalizację sanitarną wraz z odprowadzeniem ścieków (zakres z planu zagosp. dla budynku B2) f) przebudowę linii zasilającej 15kV g) zieleń niską i średnią, h) Osłonę śmietnikową. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym wysokim, posadowiony na ruszcie z belek oczepowych żelbetowych montowanym na palach żelbetowych. Z uwagi na etapowanie inwestycji oraz fakt że obok planowanej budowy budynku B2, użytkowany jest już nowy budynek w ramach osiedla, należy zmienić sposób wykonania pali z wbijanych na wiercone. Ściany konstrukcyjne i działowe z bloczków ceramicznych typu porotherm. Konstrukcja dachu krokwiowo - jętkowa z pokryciem z blachodachówki. Budynki ocieplone - ściany zewnętrzne metodą lekką mokrą, dach oraz stropy między mieszkaniami ocieplone wełną mineralną. Każde mieszkanie wyposażone w pomieszczenie gospodarcze. Każde mieszkanie wyposażone w piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania zasilający instalację cwu i co mieszkania. Wentylacja mieszkań grawitacyjna. Mieszkania wyposażone w kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym i termoobiegiem. W budynku należy wykonać osłony pionowe instalacji elektrycznej dla głównych pionów elektrycznych (na ciągach komunikacyjnych) w celu uniknięcia umieszczania kabli pod tynkiem. Osłony (tzw. szachty pionowe) wykonane z płyty kartonowo-gipsowej (brak jest w projekcie). Instalację odgromową należy wykonać wykorzystując pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki jako zwodów poziomych w instalacji odgromowej (zgoda projektanta jako zmiana nieistotna). Mieszkania wyposażone w instalacje elektryczne, wod. - kan., domofonowe, teletechniczne i RTV. Budynki wyposażone w instalację telewizyjną i radiową SMATV z masztem antenowym H = 2 - 3 m z anteną satelitarną offsetową z konwerterem quarto. Zadanie obejmuje nasadzenia wg projektu nasadzeń. Parametrów stolarki okiennej: Zastosować należy okna z PCV wyposażone w nawiewniki okienne i które będą spełniały wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji zgodnie z wymaganiami normy PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub równoważnej. a) kolor stolarki okiennej biały RAL9010, b) kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym sześcio komorowe, c) szklenie-szkło niskoemisyjne zespolone jednokomorowe o wartości współczynnika przenikania ciepła U = 1,1 W:( m²K) w środkowej części szyby zespolonej ( bez uwzględniania mostków cieplnych). Zagospodarowanie terenu obejmuje : a) kosze na śmieci - 3 szt, z tworzywa sztucznego b) ławki na betonowych podstawach z oparciem - 3 szt Zarówno kosze nas śmieci jak i ławki należy dopasować do już istniejących na osiedlu, przykładowe wzory w załączeniu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne. 1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 4) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: 1) decyzje administracyjne, 2) projekt architektoniczno - budowlany budowy osiedla mieszkaniowego uzupełniony o wydane zezwolenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne, 3) projekty wykonawcze, 4) przedmiary robót, Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie będą służyły do ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt architektoniczno - budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne ) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki do SIWZ, przedmiar robót stanowi element pomocniczy i przy wycenie należy ująć wszystkie elementy objęte projektem, rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na zasadzie ryczałtowej.
 10. Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych na działce 60/2 położonej pomiędzy ul. Graniczną i ul. Poziomkową w obr. Dobra.
 11. Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie - etap I.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową terenów zielonych Szkoły Filialnej w Pilchowie - etap I
 12. Roboty dodatkowe do umowy nr CRU/12/0003431 dla zadania p.n.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie, polegające na wymianie gruntu pod boisko wielofunkcyjne i bieżnię
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  1. Zakres przedmiotu zamówienia:
  1) Usuniecie warstwy gruzu z terenu boiska i bieżni - średnia głębokość - 70 cm;
  2) Wywóz i utylizacja gruzu;
  3) Zasypanie wykopu piaskiem z dowozem piasku i zgęszczeniem nasypu warstwami gr. ok. 30cm;
  4) Zagęszczanie nasypu zagęszczarkami spalinowymi;
  5) Roboty pomiarowe polegające na badaniu stopnia zagęszczenia płytą dynamiczną, do wartości określonej w projekcie
 13. Budowa ścieżki dydaktycznej w Trzebieży, gm. Police
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Budowa 472 mkw. ścieżki dydaktycznej w formie kładki na palach o nawierzchni z desek syntetycznych, w obszarze lasu ochronnego na terenie działki 43 z obrębu Trzebież 2
 14. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Koszalinie - I etap - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
  Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin, Koszalin
  Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Koszalinie - I etap - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 1. Zakres zamówienia 1) Roboty drogowe a) ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm - powierzchnia 3 410 m2; b) chodniki z płyt drogowych 50x50x5 cm - powierzchnia 714 m2; c) nawierzchnie żwirowe - powierzchnia 1 930 m2; d) zieleń - wycinka drzew i krzewów, wykonanie trawników i nasadzeń 2) Roboty sanitarne a) wodociąg z rur de 63 PE - długość 218 m; b) kanalizacja deszczowa - dn 200 PCV - długość 492 m - dn 160 PCV - długość 186,6 m; c) zbiornik retencyjno-rozsączający - V=28,5x11,8x1,2 m 3) Roboty budowlane a) makroniwelacja - powierzchnia 5 447,5 m2; b) punkty czerpania wody - 3 szt.; c) punkty gromadzenia odpadów - 4 szt.; d) ogrodzenie stałe - długość 180 m; e) ogrodzenie tymczasowe - długość 400 m. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w siwz, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
  45.21.54.00-1
 15. Budowę sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie - inwestycja typu -zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zakątków wodnych o nazwie Kwadrat, Głębia, Wydrnik i Orły w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie, które stanowić będą punkty postojowe dla małych jednostek pływających oraz kajaków. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.01.01-32-007/12-00 z dnia 14.06.2013r. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Programie funkcjonalno-użytkowym opracowanym dla każdego z zakątków wodnych. PF-U stanowi załącznik (nr 11-14) do siwz. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej , uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór autorski , działania promocyjne, realizację robót budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania. Teren będący przedmiotem zamówienia objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Golęcino - Czarnołęka , Radolin w Szczecinie - Uchwała Nr XXII/612/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2012r. Nadzór nad realizacją zamówienia w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Inżynier Kontraktu, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego
 16. Zamówienie uzupełniające do umowy na roboty budowlane nr CRU/12/0003431 na: Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul Dąbskiej 105 w Szczecinie, o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrznym boiskiem wielofunkcyjnym
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje zamówienie uzupełniające do umowy na roboty budowlane nr CRU/12/0003431 na: Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul Dąbskiej 105 w Szczecinie, o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrznym boiskiem wielofunkcyjnym
 17. ROZBUDOWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I SPORTÓW WODNYCH W TRZEBIEŻY
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży. Przewiduje się dwa etapy realizacji przedsięwzięcia.
  Etap I - obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego o powierzchni około 60 tys. m kw. polegające na budowie promenady spacerowej w formie pomostu na palach, traktów i wież widokowych, placów zabaw dla różnych grup wiekowych (w tym skatepark), ścieżek z kruszyw naturalnych zespolonych żywicą oraz montażu elementów małej architektury (ławki, altany, urządzenia plażowe i rekreacyjne).
  Etap II - obejmuje montaż pomostów pływających o powierzchni około 1,8 tys. m kw., które będą pełnić funkcję spacerową, widokową, funkcję platformy rekreacyjnej (okazjonalnie pływającej sceny) oraz cumowniczą dla niewielkich jednostek pływających typu łodzie, kajaki, rowery wodne.
 18. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach - roboty dodatkowe nr 3
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Zakres robót dodatkowych :
  1)przebudowa schodów
  2)przebudowa zsypów węglowych
  3)monitoring-roboty zamienne
  4)wymiana studni telekomunikacyjnych
 19. Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach, nie objęte zamówieniem podstawowym realizowanym na podstawie umowy nr TI-272/22/2012 z dnia 17.07.2012 r.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Zakres robót dodatkowych:
  1) zmiana typu nawierzchni ciągów komunikacyjnych utwardzonych z T-8 na
  T-A -808,94 m2
  2) ciąg pieszy S13 - 54,24 m2
  3) schody betonowe na ciągu komunikacyjnym Su/TB
  4) wymiana słupów oświetleniowych - 2 szt.
  5) nasadzenie krzewów żywopłotowych - 900 szt.
  6) wymiana balustrady B1
  7) wymiana siedzisk ławek z desek - 16 szt.
 20. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w rejonie Placu Chrobrego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach - roboty dodatkowe nr 2
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
  Zakres robót dodatkowych będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
  1) wymiana gruntu - przy robotach elektrycznych
  2) wymiana gruntu - przy robotach drogowych
  3) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowego do rotundy
 21. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w rejonie Placu Chrobrego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach - roboty dodatkowe nr 1
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 22. Dobra rozbudowa remizy
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
 23. Wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa budynku handlowego na śwetlicę wiejską wraz ze zmiana sposobu użytkowania w m. Kurów
  Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo
 24. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 25. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w ramach rewitalizacji starego miasta w Policach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 26. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie, o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrznym boiskiem wielofunkcyjnym
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
 27. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- budynek B w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica
  Zamawiający: Gmina Stepnica, Stepnica
 28. Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach-etap II
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 29. Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
  Zamawiający: Gmina Stepnica, Stepnica
 30. Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 31. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ciągu pieszego pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa - Etap II (zgodnie z rysunkiem plansza podstawowa i wymiarowa rys nr 2, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji)
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 32. Dobra, rozbudowa remizy
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
 33. budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo
  Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo
 34. Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 w Przęsocinie, gm. Police..
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 35. Zagospodarowanie placów małą architekturą przy ul. Polnej (część dz. nr 1036) i ul. Podgrodzie (część dz. nr 101/32) w Nowym Warpnie
  Zamawiający: Gmina Nowe Warpno, Nowe Warpno
 36. Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszynskiego i Zamenhofa w Policach - Etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 37. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie, dz. nr 67/3
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
 38. Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin, gm. Police.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Policach, Police
 39. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sarnik, gmina Pełczyce
  Zamawiający: Gmina Pełczyce, Pełczyce
 40. Zamówienie dodatkowe dla zadania : Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom w miejscowości Choszczno
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
 41. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie
  Zamawiający: Gmina Manowo, Manowo
 42. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie, dz. 67/3
  Zamawiający: Urząd Gminy, Dobra
 43. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru
  Zamawiający: Gmina Moryń, Moryń
 44. Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko gmina Dobrzany-roboty dodatkowe
  Zamawiający: Urząd Miejski w Dobrzanach, Dobrzany
 45. WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Choszczno
 46. Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu sfinansowanych przez wykonawcę i spłacanych po ich wykonaniu przez ZOK do 2016 roku.
  Zamawiający: Złocieniecki Ośrodek Kultury, Złocieniec
 47. Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
 48. Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom w miejscowości Choszczno
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
 49. Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
 50. Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom w miejscowości Choszczno
  Zamawiający: Gmina Choszczno, Choszczno
 51. Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko gmina Dobrzany
  Zamawiający: Urząd Miejski w Dobrzanach, Dobrzany
 52. Wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Moryń, Moryń
 53. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo
 54. Budowa Zespołu Boisk Sportowych - ORLIK 2012 na nieruchomości położonej w Wapnicy gmina Międzyzdroje nr sprawy: ZP 341/10 /2009
  Zamawiający: Gmina Międzyzdroje, Międzyzdroje

Inne osoby dla Palacz (117 osób):