Kogo reprezentuje osoba

Pałyga Marek Wojciech

w KRS

Marek Wojciech Pałyga

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Pałyga
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Wieluń (Łódzkie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzińska Lidia Urszula, Dutka Zbigniew Marian, Jaglic Ryszard, Raducki Ryszard Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Lumen Sp. Z O.O., Wieluń − KRS 0000175414
 2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Zaburzeniami Otępiennymi - Antoni, Wieluń − KRS 0000544636

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Esbud Sp. Z O.O., Wieluń − KRS 0000156176
 2. Przedsiębiorstwo Budowlane Budes Sp. Z O.O., Wieluń − KRS 0000203966
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Esbud Krupa Sp. J., Łódź − KRS 0000088700

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Wieluń
  Zamawiający: Gmina Wieluń, Wieluń
  Zakres umowy obejmuje czynności konserwacyjno-eksploatacyjne na urządzeniach oświetleniowych w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Ilość opraw oświetleniowych objętych konserwacją wynosi 3 684 szt. Do urządzeń oświetleniowych zalicza się: napowietrzne linie oświetleniowe, kablowe linie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe: źródło światła, klosz, odbłyśnik, układ zapłonowy, bezpiecznik wraz z podstawą bezpiecznikową, słupy oświetleniowe, złącza pomiarowe wraz z aparaturą sterowniczą i odbiornikami radiowymi, centrum sterowania radiowego oświetlenia ulicznego, inne urządzenia nie wymienione a składające się na oświetlenie ulic i dróg, elementy oświetlenia świątecznego miasta (ulice, rynek, ratusz, biblioteka, choinka, fontanna), oświetlenie iluminacyjne zabytkowej części miasta. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) pełna odpowiedzialność za urządzenia oświetlenia ulicznego z chwilą przejęcia ich do konserwacji oraz wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego znajdującego się na terenie gminy Wieluń w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność w zakresie prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych, przestrzegania przepisów bhp, Instrukcji współpracy ruchowej, Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy i innych przepisów określających zasady pracy na urządzeniach energetycznych; 2) czynności bieżącej konserwacji, które obejmują: a) przeglądy tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu), stanu czystości źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania, b) przeglądy kontrolne stanu świecenia źródeł światła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla głównych dróg w obrębie miejscowości i innych ważnych dróg oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu dla pozostałych dróg i miejsc publicznych, c) przeglądy tablic oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych obejmujący sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, d) całodobowy dozór nad centrum sterowania radiowego, e) naprawy usterek stwierdzonych w wyniku przeglądów oraz w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmujące: - wymianę uszkodzonych źródeł światła (żarówek), elementów układu zasilania i sterowania dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, naprawy opraw, wysięgników, uszkodzonych kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe, odgromniki itp.), naprawy uszkodzonych słupów (dotyczy wyłącznie słupów oświetleniowych, naprawy osłon i zamknięcie rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia), - wymianę uszkodzonych elementów (łączniki, bezpieczniki, odbiorniki radiowe i anteny itp.) regulacje, naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia, e) dbanie o właściwy stanu opraw oświetleniowych i ich elementów w celu wyeliminowania zjawiska olśnienia, zmniejszenia żywotności źródeł światła, nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego oraz zapewnienia równomierności oświetlenia, f) mycie kloszy raz w kwartale w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie plakatów, reklam itp. w ciągu 24 godz., g) zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie opraw, wysięgników i latarń, w razie potrzeby uzupełnianie ubytków cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń Zamawiającemu powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, h) nadzór i konserwacja sterowania radiowego oświetlenia ulic i dróg, i) udostepnienie numeru telefonu do całodobowego dyżuru, 3) odnotowanie czynności konserwacyjnych uszkodzeń bieżących oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy w rejestrze uszkodzeń i napraw; 4) wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją współpracy ruchowej zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Wieluń, a Gminą Wieluń; 5) czynności bieżącej konserwacji obwodów lub punktów świetlnych zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego bądź inne osoby zainteresowane, wykonywane będą w terminach: a) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego, b) wymiana lub naprawa, uzupełnienie skradzionych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego w ciągu 24 godzin, c) wymiana na koszt Wykonawcy słupa oświetleniowego, wyposażenia słupa, w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.). Czas naprawy będzie się liczył od dnia lub godziny otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku nieusunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie usługi firmie zewnętrznej, a kosztami postępowania i wykonania usługi obciąży Wykonawcę, 6) ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) wycinanie gałęzi drzew w obrębie linii oświetleniowych, opraw oświetleniowych, b) Wykonawca wykona dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy inwentaryzację wszystkich opraw oświetleniowych i przekaże ją Zmawiającemu w termie 30.11.2015 r. i 31.10.2017 r. c) podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Wieluniu, d) konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, e) powiadamianie Zamawiającego na bieżąco w dni robocze o awariach i wykonanych usługach oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego, f) przekazanie Zamawiającemu w dniu następnym po zakończeniu przedmiotu umowy kluczy do zamykanych części urządzeń oraz aktualnych kodów dostępu do tych urządzeń, które wymagają ich podania podczas regulacji, programowania, itp., g) zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku w czasie realizacji prac, h) stosowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowych urządzeń i materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, o parametrach zbliżonych do wymienianych, i) współpraca ze służbami Zamawiającego, j) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, k) koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców, 7) odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponoszenie wszelkich konsekwencji z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy; 8) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 9) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami); Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 10) zgłoszenie przypadków wyeksploatowania wytrzymałościowego słupa, co może spowodować zagrożenia dla życia. Wymiana słupa nastąpi na koszt Zamawiającego; 11) zlecenie na koszt Wykonawcy montażu oświetlenia świątecznego na kopule ratusza specjalistycznej firmie alpinistycznej; 12) likwidacja usterek po otrzymaniu informacji o awarii z centrum sterowania radiowego w terminie niezwłocznym lecz nie dłużej niż 4 h od momentu otrzymania zawiadomienia; 13) uzyskanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (podnośnik samojezdny) podczas dojazdu do słupa z oprawą oświetleniową przy drogach gminnych i powiatowych; 14) uzyskanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wymiany lamp oświetlenia drogowego przy drogach krajowych i wojewódzkich
 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Wieluń
  Zamawiający: Urząd Miejski w Wieluniu, Wieluń
  Zakres umowy obejmuje czynności konserwacyjno - eksploatacyjne na urządzeniach oświetleniowych w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Ilość opraw oświetleniowych objętych konserwacją wynosi 3 684 szt. Do urządzeń oświetleniowych zalicza się: napowietrzne linie oświetleniowe, kablowe linie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe: źródło światła, klosz, odbłyśnik, układ zapłonowy, bezpiecznik wraz z podstawą bezpiecznikową, słupy oświetleniowe, złącza pomiarowe wraz z aparaturą sterowniczą, inne urządzenia nie wymienione a składające się na oświetlenie ulic i dróg. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) pełna odpowiedzialność za urządzenia oświetlenia ulicznego z chwilą przejęcia ich do konserwacji oraz wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego znajdującego się na terenie gminy Wieluń w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność w zakresie prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych, przestrzegania przepisów bhp, (Instrukcji współpracy ruchowej), (Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy) i innych przepisów określających zasady pracy na urządzeniach energetycznych, 2) czynności bieżącej konserwacji, które obejmują: a) przeglądy tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu), stanu czystości źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania, b) przeglądy kontrolne stanu świecenia źródeł światła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla głównych dróg w obrębie miejscowości i innych ważnych dróg oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu dla pozostałych dróg i miejsc publicznych, c) przeglądy tablic oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych obejmujący sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, d) naprawy usterek stwierdzonych w wyniku przeglądów oraz w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmujące: - wymianę uszkodzonych źródeł światła (żarówek), elementów układu zasilania i sterowania dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, naprawy opraw, wysięgników, uszkodzonych kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe, odgromniki itp.), naprawy uszkodzonych słupów (dotyczy wyłącznie słupów oświetleniowych, naprawy osłon i zamknięcie rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia), - wymianę uszkodzonych elementów (przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące itp.) regulacje, naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon
  i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych niskiego napięcia, e) dbanie o właściwy stanu opraw oświetleniowych i ich elementów w celu wyeliminowania zjawiska olśnienia, zmniejszenia żywotności źródeł światła, nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego oraz zapewnienia równomierności oświetlenia, f) mycie kloszy 1 raz w kwartale w zakresie
  i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie plakatów, reklam itp. w ciągu 24 godz., g) zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie opraw, wysięgników i latarń, w razie potrzeby uzupełnianie ubytków cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń Zamawiającemu powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, h) pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, rezystancji izolacji i badanie kontrolne natężenia oświetlenia. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, i) nadzór i konserwacja sterowania radiowego oświetlenia ulic i dróg 3) odnotowanie czynności konserwacyjnych uszkodzeń bieżących oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy w rejestrze uszkodzeń i napraw, 4) wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją współpracy ruchowej zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Wieluń, a Gminą Wieluń, 5) czynności bieżącej konserwacji obwodów lub punktów świetlnych zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego bądź inne osoby zainteresowane, wykonywane będą w terminach: a) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego, b) wymiana lub naprawa, uzupełnienie skradzionych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego w ciągu 24 godzin, c) wymiana na koszt Zamawiającego słupa oświetleniowego, wyposażenia słupa, w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) oraz wskutek wyeksploatowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Czas naprawy będzie się liczył od dnia lub godziny otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku nieusunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie usługi firmie zewnętrznej, a kosztami postępowania i wykonania usługi obciąży Wykonawcę, 6) ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) wycinanie gałęzi drzew w obrębie linii oświetleniowych, b) wykonanie jednorazowej inwentaryzacji wszystkich opraw oświetleniowych, c) podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Urząd Miejski w Wieluniu, d) konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
  e) powiadamianie Zamawiającego na bieżąco w dni robocze o awariach i wykonanych usługach oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Zamawiający na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego,
  f) przekazanie Zamawiającemu w dniu następnym po zakończeniu przedmiotu umowy kluczy do zamykanych części urządzeń oraz aktualnych kodów dostępu do tych urządzeń, które wymagają ich podania podczas regulacji, programowania, itp., g) zabezpieczenie
  i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku w czasie realizacji prac, h) stosowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowych urządzeń i materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty,
  o parametrach zbliżonych do wymienianych, i) współpraca ze służbami Zamawiającego, j) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, k) koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców, 7) Wykonawca odpowiadać będzie za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosić będzie wszelkie konsekwencje
  z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy, 8) Wykonawca winien posiadać: a) zezwolenie na prowadzenie działalności
  w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych (lub umowę z firmą posiadającą ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych)*, na czas okresu konserwacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą
  o odpadach, (* niepotrzebne skreślić) b) umowę ważną na okres wykonywania konserwacji oświetlenia na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności
 3. Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Wieluń
  Zamawiający: Urząd Miejski w Wieluniu, Wieluń
  - bieżąca konserwacja polegająca na naprawie elementów lampy, wymianie źródeł światła, mycie kloszy, malowanie lamp i wysięgników;
  - bieżąca konserwacja i naprawa przewodów i okablowania oraz sterowania urządzeniami oświetlenia ulicznego i drogowego;
  - wycinka gałęzi drzew rosnących w obrębie linii oświetleniowych;
  - konserwacja i malowanie słupów stalowych oświetlenia;
  - konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego, świątecznego
  Serwis:
  - usuwanie awarii niezwłocznie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  - 24 godziny od zgłoszenia w wypadku uszkodzeń i awarii związanych z przewróceniem lub uszkodzeniem słupów.

Inne osoby dla Pałyga (45 osób):